Đề án môn học: tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO của ĐH kinh tế quốc dân

53 946 1
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 15:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ o0o ĐỀ ÁN MÔN HỌC Đề tài: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Sinh viên thực hiện : HOÀNG TRỌNG THANH Mã sinh viên : CQ533426 Lớp : QTKD THƯƠNG MẠI 53B Giáo viên hướng dẫn : THS. LÊ THÙY DƯƠNG Đề án môn học Hà Nội, 2014 SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học MỤC LỤC Hà Nội, 2014 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH 10 CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 ASEAN: Hiệp hội các nước Đông Nam Á 11 GDP: Tổng sản phẩm quốc nội 12 WTO: Tổ chức thương mại thế giới 12 ERP: Mức độ bảo hộ hữu hiệu 12 UBND: Uỷ ban nhân dân 12 TMDV: Thương mại dịch vụ 12 EU: Liên minh Châu Âu 12 APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 12 LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 2 I.TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 2 1.KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 2 2.SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 4 II.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 6 1.CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 6 2.MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 7 III.NỘI DUNG VÀ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 8 SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học 1.NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 8 2.QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 9 IV.PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 10 1.PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 10 1.1.PHƯƠNG PHÁP HÀNH CHÍNH 10 1.2.PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ 11 1.3.PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 11 2.CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 12 2.1.HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT 12 Đây là phương pháp nhà nước sử dụng các quy định trong hệ thống luật pháp và thông lệ trong thương mại dịch vụ để hướng dẫn, điều chỉnh các hành vi của các chủ thể tham gia hoạt động trao đổi mua bán hay cung cấp dịch vụ trên thị trường 12 Nội dung của công cụ luật pháp thể hiện ở chỗ, nhà nước ban hành và sử dụng các loại luật và văn bản cụ thể hóa luật để quản lý thương mại dịch vụ (các văn bản về doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, các văn bản khác về vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, môi trường…) 12 Quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật thay dần quản lý bằng các quy định hành chính mang nặng tính áp đặt chủ quan. Nó có vai trò hướng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra hoạt động của các chủ thể thương mại trên thị trường 12 2.2.CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 12 Chính sách thương mại là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và các biện pháp thích hợp mà Nhà nước áp dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại trong và ngoài nước ở những thời kỳ nhất định SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 12 Chính sách thương mại dịch vụ thường gắn liền với chiến lược thương mại của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ. Tùy từng giai đoạn của quá trình phát triển, mỗi quốc gia có thể lựa chọn chính sách thương mại khác nhau cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Các chính sách thương mại đã và đang áp dụng trong thực tiễn quản lý bao gồm: chính sách thương nhân, chính sách thị trường, chính sách mặt hàng, chính sách đầu tư phát triển thương mại 12 Chính sách thương mại cùng với những công cụ khác đóng một vai trò to lớn: giúp mở rộng giao lưu hàng hóa; tạo sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu cho thị trường trong nước; tác động mạnh mẽ đến quá trình tái sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, đến quy mô và phương thức tham gia của nền kinh tế. Chính sách thương mại còn có vai trò to lớn trong việc khai thác triệt để lợi thế so sánh của nền kinh tế trong nước, phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ đến quy mô tối ưu…Vì vậy, chính sách thương mại có một vị trí đặc biệt quan trọng trong các chính sách của nhà nước 13 2.3.CÔNG CỤ THUẾ QUAN 13 Thuế quan là loại thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa xuất hay nhập khẩu của mỗi quốc gia 13 Thuế quan bao gồm thuế quan xuất khẩu và thuế quan nhập khẩu 13 2.3.1. Thuế quan xuất khẩu 13 Thuế quan xuất khẩu là loại thuế quan đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa xuất khẩu 13 Thuế quan xuất khẩu hiện nay ít được các quốc gia áp dụng vì hiện nay cạnh tranh trên thi trường quốc tế đang diễn ra quyết liệt, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh mở rộng nên Nhà nước chỉ đánh thuế đối với một số mặt hàng có kim ngạch lớn, mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia 13 SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học Việc áp dụng thuế quan xuất khẩu đem lại những lợi ích tích cực như: làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; làm hạn chế xuất khẩu quá mức những mặt hàng khai thác từ tài nguyên thiên nhiên, gây mất cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường, những mặt hàng ảnh hưởng tới an ninh lương thực quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế quan xuất khẩu cũng gây ra những mặt tiêu cực như: tạo nên bât lợi cho khả năng xuất khẩu của quốc gia do nó làm cho giá cả của hàng hóa bị đánh thuế vượt quá giá cả trong nước làm giảm sản lượng hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là với nước nhỏ; làm giảm sản lượng xuất khẩu, điều này dẫn đến các nhà sản xuất thu hẹp quy mô sản xuất dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng, ảnh hưởng tới đời sống kinh tế – xã hội. 13 2.3.2. Thuế quan nhập khẩu 13 Thuế quan nhập khẩu là một loại thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa nhập khẩu 13 Về mặt tích cực, thuế quan nhập khẩu tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do hàng nhập khẩu bị giảm bớt, tạo thêm công ăn việc làm; tăng nguồn thu cho nhân sách Nhà nước; tạo điều kiện cho những ngành công nghiệp còn non trẻ, có khả năng cạnh tranh còn yếu trên thị trường quốc tế phát triển; điều chỉnh hàng hóa nước ngoài vào thị trường trong nước. Về mặt tiệu cực, thuế quan nhập khẩu làm cho giá trị hàng hóa trong nước cao hơn mức giá nhập khẩu và chính người tiêu dùng trong nước phải trang trải cho gánh nặng thuế này; khuyến khích một số doanh nghiệp sản xuất không hiệu quả trong nước gây tổn thất cho nhà sản xuất và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia 14 2.4.CÔNG CỤ PHI THUẾ QUAN 14 2.4.1. Hạn ngạch 14 Hạn ngạch là việc hạn chế số lượng đối với một loại hàng hóa xuất hoặc nhập khẩu thông qua hình thức cấp giấy phép. Hạn ngạch bao gồm: hạn ngạch xuất khẩu và hạn ngạch nhập khẩu. Hạn ngạch xuất khẩu quy định SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học lượng hàng hóa lớn nhất được cấp phép xuất khẩu trong một thời gian nhất định. Hạn ngạch nhập khẩu quy định lượng hàng hóa lớn nhất được nhập khẩu vào một thị trường nào đó trong một năm. Hạn ngạch xuất khẩu thường ít được sử dụng, hạn ngạch nhập khẩu phổ biến hơn và thường chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng nhập khẩu gây thiệt hại trong nước 14 2.4.2. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật 14 Tiêu chuẩn kỹ thuật là những quy định về tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, tiêu chuẩn đo lường, quy định về an toàn lao động, bao bì đóng gói cũng như các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường sinh thái, quy định về một tỷ lệ nguyên vật liệu nhất định trong nước để sản xuất một loại hàng hóa nào đó 14 2.4.3. Hạn chế xuất khẩu tự nguyện 14 Hạn chế xuất khẩu tự nguyện là hình thức quốc gia nhập khẩu đòi quốc gia xuất khẩu hạn chế xuất khẩu một cách tự nguyện nếu không sẽ bị trả đũa. 14 Thực chất đây là cuộc thương lượng mậu dịch giữa các bên để hạn chế bớt sự xâm nhập của hàng ngoại, tạo công ăn việc làm trong nước 14 Hạn chế xuất khẩu tự nguyện mang tính miễn cưỡng được áp dụng cho các quốc gia có khối lượng xuất khẩu quá lớn ở một mặt hàng nào đó .15 2.4.4. Trợ cấp xuất khẩu 16 Trợ cấp xuất khẩu là một hình thức trợ cấp trực tiếp hoặc cho vay với lãi suất thấp đối với xuất khẩu trong nước hoặc cho vay ưu đãi với bạn hàng nước ngoài để mua sản phẩm của mình 16 Trợ cấp xuất khẩu làm tăng sản lượng xuất khẩu, giảm cung thị trường nội địa dẫn đến lợi ích người tiêu dùng bị giảm 16 Trợ cấp xuất khẩu dẫn đến chi phí ròng xã hội tăng lên do sản xuất thêm sản phẩm kém hiệu quả 16 2.4.5.Thủ tục hải quan 16 SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học Trong thương mại quốc tế tất cả các hàng hóa, dịch vụ khi lưu chuyển qua biên giới quốc gia hoặc khu vực hải quan đều phải trải qua các thủ tục hải quan như là kiểm hóa (kiểm tra hàng hóa có phù hợp với tờ khai hải quan không? Hàng hóa có nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu không?) 16 Trong thực tế, thủ tục hải quan là biện pháp quản lí hành chính. Do đó nếu số lượng thủ tục cần phải tiến hành nhiều hoặc thời gian để thực hiện các thủ tục bị kéo dài sẽ là dào cản đối với các doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế 16 Ở nước ta nói riêng trong những năm gần đây các quyết định có liên quan đến thủ tục hải quan đã được thay đổi theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, dần phù hợp với thông lệ quốc té. Một số biện pháp đã được thực thi như là: triển khai báo cáo hải quan điện tử, phân luồng hàng hóa… đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế 16 16 CHƯƠNG II THỰC TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 17 I.THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 17 1. THÀNH TƯU CỦA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 17 2.NHỮNG HẠN CHẾ TRONG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 24 II.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 25 1.THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM 25 1.1.Hệ thống pháp luật 25 Để đáp ứng và phù hợp hơn với những thay đổi trong nền kinh tế cơ chế thị trường, bộ luật Thương mại 2005 được ban hành. Đây là bộ luật được SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hơn các bộ luật trước. Nội dung bộ luật quy định rõ hơn, chi tiết hơn, hợp lý hơn về các hoạt động thương mại. Chủ thể tham gia hoạt động thương mại bên cạnh chịu tác động trực tiếp từ bộ luật Thương mại 2005 còn chịu tác động của các bộ luật: Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Dân sự 2005… Chính điều này đã tạo nên sự chặt chẽ trong cơ chế pháp lý, giúp nhà nước quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn về hoạt động thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động thương mại dịch vụ và từ đó đi vào hoạt động có hiệu quả 25 1.2.Cải cách hành chính: 25 Nhìn chung thì tình hình cải cách hành chính trong những năm qua ở nước ta đã có những thành tựu đáng kể. Chất lượng hành chính công ngày càng được nâng cao làm cho người dân cũng như doanh nghiệp hài lòng hơn. Với việc áp dụng một số biện pháp như tinh giảm nhân lực hành chính, chuyển đổi thành hình thức giao dịch một cửa, hành chính tập trung đã tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm được thời gian và chi phí. 25 1.3.Hợp tác quốc tế 25 Với việc hội nhập nền kinh tế thế giới, hợp tác quốc tế là một yếu tố then chốt để giúp nước ta có thể nhanh chóng hội nhập sâu rộng hơn, tăng cường thêm mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, đa số các bộ ngành đều có vụ hợp tác quốc tế, đây là cơ quan chuyên trách của các bộ ngành, có nhiệm vụ kết nối với với các tổ chức nước ngoài để trao đổi, tư vấn, học hỏi kinh nghiệm… 25 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 31 III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 32 1. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 32 SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học 2. KẾ HOẠCH HÓA THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 33 3.CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 4. HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ 37 5.THANH TRA, KIỂM TRA, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 39 KẾT LUẬN 40 DANH MỤC THAM KHẢO 41 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH SV: Hoàng Trọng Thanh Lớp: QTKD TM 53B [...]... triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới Một trong những khó khăn mà Việt Nam gặp phải đó là sự hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập hiện nay như cơ chế quản lý chưa thích hợp, chính sách bảo hộ về dịch vụ chưa thông thoáng, hệ thống văn bản pháp lý cho khu vực dịch vụ vẫn chưa rõ nét Đó chính là lý do em chọn đề tài: Tăng cường quản lý Nhà nước. .. nước chúng ta có thể đưa ra một khái niệm chung nhất về Quản lý Nhà nước: Quản lý Nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang tính quyền lực Nhà nước, bằng nhiều biện pháp, tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước trên cở pháp luật I.3.2 Khái niệm quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ Quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ là quá trình thực hiện và phối... đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế vi Xây dựng các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ phải tạo ra sự vận hành đồng bộ, nhất quán và có tính ổn định tương đối vii Xây dựng các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ sao cho tương thích với các thông lệ quốc tế, phù hợp với tiến trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế IV PHƯƠNG PHÁP... thì “ Quản lý Nhà nước là hoạt động của toàn bộ bộ máy Nhà nước từ cơ quan quyền lực Nhà nước: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các cơ quan hành chính Nhà nước : Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban hành chính Nhà nước; cơ quan kiểm soát: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện Kiểm sát nhân dân các cấp (Sổ tay thuật ngữ pháp lý chuyên dụng,Nxb Giáo dục, Hà nội 1996) Như vậy, có thể hiểu Quản lý Nhà nước. .. quản lý của Nhà nước về kinh tế, thương mại, thương mại dịch vụ Quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ tạo ra sự thống nhất trong tổ chức và phối hợp các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ mới giúp cho lưu thông dịch vụ thông suốt trong phạm vi thị trường nội địa, mở rộng trao đổi dịch vụ giữa các địa phương, vừa khai thác thế mạnh của từng vùng, vừa phát huy lợi thế so sánh... trên thị trường trong sự tác động của hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý nhằm đạt mục tiêu thông qua việc sử dụng các công cụ và chính sách quản lý Quản lý thương mại dịch vụ là một quá trình thực hiện phối hợp bốn loại chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát I.4 Sự cần thiết quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ Quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trong nền kinh tế thị trường... hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về thương mại đối với lĩnh vực dịch vụ được phân công phụ trách Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ thương mại để thực hiện việc quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ SV: Hoàng Trọng Thanh 6 Lớp: QTKD TM 53B Đề án môn học iv Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà. .. hạn chế của cơ chế thị trường gây nên, mặt khác, do nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, thể hiện ở việc định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung, cũng như thương mại dịch vụ nói riêng trong từng thời kỳ Nhà nước cần điều tiết, can thiệp vào kinh tế và thị trường, vào các quan hệ thương mại dịch vụ nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường và giá cả, cải thiện cán cân... hiểm, y tế, văn hoá, giáo dục phát triển thành lĩnh vực hay khu vực dịch vụ rộng lớn trong nền kinh tế quốc dân Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ và thương mại dịch vụ đã đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy phân công lao động xã hội trong phạm vi quốc tế và phạm vi quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng của các ngành thuộc khu vực dịch vụ Hiện nay kinh tế thế giới... Nhà nước về thương mại dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu nêu lên những khó khăn hiện nay trong công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ và đưa ra một số giải pháp khắc phục Do việc thu thập tài liệu và số liệu về lĩnh vực dịch vụ có nhiều khó khăn nên đề tài không đi sâu vào toàn bộ các vấn đề được nêu mà chỉ đưa ra giải pháp khắc phục đối với một số vấn đề cụ thể . TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ o0o ĐỀ ÁN MÔN HỌC Đề tài: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Sinh viên. niệm quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ I.3.1. Khái niệm chung về quản lý nhà nước Theo nghĩa rộng thì “ Quản lý Nhà nước là hoạt động của toàn bộ bộ máy Nhà nước từ cơ quan quyền lực Nhà nước: . trò quản lý của Nhà nước về kinh tế, thương mại, thương mại dịch vụ. Quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ tạo ra sự thống nhất trong tổ chức và phối hợp các hoạt động của cơ quan quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án môn học: tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO của ĐH kinh tế quốc dân, Đề án môn học: tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO của ĐH kinh tế quốc dân, Đề án môn học: tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế trong thời kỳ hội nhập WTO của ĐH kinh tế quốc dân, Bảng 7.1: Bảng hệ số ERP ( hệ số bảo hộ hiệu quả của Việt Nam), I. TÍNH TẤT YẾU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, Nhìn vào bảng số liệu cho ta thấy, tốc độ tăng trường dịch vụ tăng đều qua hàng các năm và có giảm vào giai đoạn 2007-2009 do khủng hoảng kinh tế thế giới. Dịch vụ vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế khi có tốc độ, Biểu đồ về tỷ trọng xếp hạng chợ cho ta thấy, chợ hạng 3 vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong số chợ nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm từ năm 2010, chợ hạng 2 có dấu hiệu chững lại và bắt đầu đầu giảm từ năm 2011. Riê, II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn