tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (19)

52 750 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2014, 22:17

. ) 7 49 7 497 7 497 77 077 7 111 − =−⇔ =−−⇔=−−−⇔ =−−⇔=+ x y yxxxy yxxy yx (Với 7 ≠ x ) y 7 7 49 7 −⇔∈ − ⇔∈−⇔∈ xZ x ZyZ là ước của 49 ⇔ { } { } 497 56;14;8;6;0;4277 17 ±=− −=⇔±=− ±=− x xx x Các. Hpt      =−− =+− ⇔      =+− =+− ⇔    −=− −= ⇔ 0 193 02156 0782 02156 78)2( 2156 2 22 2 22 22 xyx yx yxy yx yxy yx    −= = ∨    = −= ∨    = −= ∨    −= = ⇔    = =+ ⇔    −= = ⇔      − = =−+ ⇔        − = =+         − − ⇔      − = =+− ⇔ 2 3 3 2 2 3 3 2 6 1)( 6 1 3 19 0722721 3 19 0215 3 19 6 3 19 02156 2 2 24 2 2 2 2 22 b a b a b a b a ab ba y x x x y xx x x y x x x x x y yx b) Tập xác định : (*) 0 5 2 0 1        ≥− ≥− x x x x . +=++⇔     +−=++ −≥+=++ ⇔ +=++⇔ +=++++⇔ xxx xdoxxx xxx xxxxx 16132 )1(16132 )1(36)132( )1(36)1 (91 124 2 2      − = = ⇔           =−− <≤−    =−− ≥ ⇔ 8 97 981 3 081814 01 099 4 0 2 2 x x xx x xx x (0,5đ) 3. a) + Biến đổi để được: A = x + y + z xy yz zx x y
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (19), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (19), tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (19)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn