Một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm tả ngạn sông hồng thành phố hà nội

84 486 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 23:40

1 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO VIệN ĐạI HọC Mở Hà NộI LUN VN THC S KINH T MộT Số GIảI PHáP TRONG CÔNG TáC GIảI PHóNG MặT BằNG ĐốI VớI CáC Dự áN ĐầU TƯ XÂY DựNG Hạ TầNG GIAO THÔNG TRọNG ĐIểM Tả NGạN SÔNG HồNG THàNH PHố Hà NộI NGUYễN XUÂN THIệN Chuyờn ngnh : Qun tr kinh doanh Mó s : 60340102 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. HU TNG Hà NộI 2012 2 1 MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt 5 Danh mục các bảng biểu 6 Mở đầu 7 Chương 1 – Những vấn đề chung về giải phóng mặt bằng 10 1.1 Khái niệm về giải phóng mặt bằng 10 1.2 Công tác bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng 10 1.2.1 Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 10 1.2.2 Đặc điểm về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 11 1.3 Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 12 1.3.1 Bồi thường thiệt hại về đất 12 1.3.1.1 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về đất 12 1.3.1.2 Điều kiện để được bồi thường thiệt hại về đất 13 1.3.1.3 Giá đất để tính bồi thường 14 1.3.1.4 Bồi thường đất nông nghiệp 15 1.3.1.5 Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân 15 1.3.1.6 Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức 16 1.3.1.7 Bồi thường đối với đất ở 16 1.3.2 Bồi thường thiệt hại về tài sản 17 1.3.2.1 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tải sản 17 2 1.3.2.2 Bồi thường thiệt hại đối với nhà, công trình xây dựng trên đất 17 1.3.2.3 Bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi 18 1.3.2.4 Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 19 1.3.2.5 Bồi thường về di chuyển mồ mả 19 1.3.2.6 Bồi thường đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu 19 1.3.3 Các chính sách hỗ trợ 20 1.3.3.1 Hỗ trợ di chuyển 20 1.3.3.2 Hỗ trợ tái định cư 20 1.3.3.3 Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất 21 1.3.3.4 Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở 22 1.3.3.5 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 23 1.3.3.6 Hỗ trợ khác 24 1.3.4 Bố trí tái định cư 24 1.4 Trình tự tổ chức thực hiện 25 1.4.1 Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 25 1.4.2 Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 26 1.4.3 Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 27 1.5 Chính sách bồi thường khi thu hồi đất của một số nước trong khu vực 28 1.5.1 Chính sách bồi thường khi thu hồi đất của Trung Quốc 28 1.5.2 Chính sách bồi thường khi thu hồi đất của Hàn Quốc 30 3 1.5.3 Chính sách bồi thường khi thu hồi đất của Thái Lan 31 Chương 2 – Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tả ngạn sông Hồng thành phố Hà Nội 32 2.1 Khái quát một số đặc điểm khu vực Hà Nội 32 2.1.1 Đặc trưng về địa lý, khí hậu của thành phố Hà Nội 32 2.1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình 32 2.1.1.2 Thuỷ văn 33 2.1.1.3 Khí hậu 34 2.1.2 Đặc trưng về kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 35 2.1.2.1 Đặc trưng kinh tế - xã hội 35 2.1.2.2 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội 37 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội 39 2.2 Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tả ngạn sông Hồng 39 2.2.1 Dự án xây dựng đường 5 kéo dài 40 2.2.1.1 Khái quát về dự án 40 2.2.1.2 Công tác thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 41 2.2.1.3 Khó khăn và vướng mắc 46 2.2.2 Dự án xây dựng cầu Nhật Tân 52 2.2.2.1 Khái quát về dự án 52 2.2.2.2 Công tác thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 53 4 2.2.2.3 Khó khăn và vướng mắc 62 2.3 Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội 65 2.3.1 Những kết quả đạt được 65 2.3.2 Những khó khăn và nguyên nhân 67 Chương 3 – Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng 72 3.1 Quan điểm về công tác giải phóng mặt bằng 72 3.2 Một số giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng 73 3.3 Kiến nghị 76 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo 80 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BQLDA Ban Quản lý dự án BT,HT,TĐC Bồi thường, Hỗ trợ, tái định cư BTHTr-GPMB Bồi thường hỗ trợ - giải phóng mặt bằng GPMB Giải phóng mặt bằng NĐ Nghị định UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân v/v Về việc TĐC Tái định cư GTVT Giao thông vận tải TP Thành phố TNMT Tài nguyên môi trường QLDA Quản lý dự án 6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Huỳnh tại thôn Đông Trù – xã Đông Hội – huyện Đông Anh. Bảng 2.2: Bảng tính chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Huỳnh. Bảng 2.3:Bảng giá đất ở năm 2012 một số tuyến đường trên địa bàn quận Long Biên. Bảng 2.4: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình ông Đinh Văn Phúc tại thôn Ngọc Giang – xã Vĩnh Ngọc – huyện Đông Anh. Bảng 2.5: Bảng tính chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đinh Văn Phúc. Bảng 2.6:Giá đất nông nghiệp khu vực đồng bằng năm 2012 một số vùng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 7 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là: “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn”; đồng thời nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015 là: “xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hệ thống giao thông”. Để chủ trương đúng đắn của Đảng trở thành hiện thực, cần có biện pháp khắc phục những tồn tại trong việc phát triển hạ tầng giao thông hiện nay. Một trong những nguyên nhân gây cản trở việc phát triển hạ tầng giao thông hiện nay chính là việc không có mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi công khi triển khai thực hiện dự án. Xuất phát từ lý do nêu trên và thực trạng về công tác giải phóng mặt bằng thời gian gần đây, tôi đã chọn đề tài “Một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm tả ngạn Sông Hồng thành phố Hà Nội” để điều tra, tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân cản trở công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ của các dự áncũng như đáp ứng được một số yêu cầu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Với đề tài nghiên cứu đã chọn thì mục đích nghiên cứu gồm: - Hệ thống cơ sở lý luận áp dụng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB đối với các dự án do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. 8 - Tìm hiểu công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, GPMB tại Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn trong thời gian 2004-2012. - Đề xuất các phương án, biện pháp để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đối với các dự án mà Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn đang thực hiện. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề cơ bản về công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. - Phạm vi nghiên cứu chủ yếu là hoạt động bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn thành phố Hà Nội thực hiện. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. - Phân tích đặc điểm và thực trạng của công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn hiện nay đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn thành phố Hà Nội thực hiện. - Đưa ra một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ cho các dự án mà Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn thành phố Hà Nội đang thực hiện. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là: phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp so sánh và xử lý số liệu từ thu thập thông tin thực tế qua các dự án đã và đang thực hiện tại Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn thành phố Hà Nội. [...]... hoá nh ng lý lu n v nh ng v n trong công tác gi i phóng m t b ng - ánh giá nh ng nguyên nhân cơ b n d n n vi c ch m bàn giao m t b ng cho các nhà th u thi công c a các d án do Ban qu n lý d án h t ng T Ng n làm ch u tư và ưa ra m t s bi n pháp nh m giao thông trên m b o ti n cho các d án h t ng a bàn thành ph Hà N i - Là tài li u tham kh o cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý t ai... thư ng b ng giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chu n k thu t tư ng ương do B Xây d ng ban hành Giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình ư c tính theo di n tích xây d ng c a nhà, công trình nhân v i ơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình do UBND c p t nh ban hành theo quy 17 nh pháp lu t Trư ng h p nhà, công trình khác thì m c b i thư ng b ng t ng giá tr hi n có c a nhà, công trình b thi... Chương 1: Nh ng v n chung v công tác gi i phóng m t b ng Chương 2: Th c tr ng công tác gi i phóng m t b ng t i m t s d án u tư xây d ng h t ng giao thông t ng n sông H ng thành ph Hà N i Chương 3: M t s gi i pháp và ki n ngh nh m b ng 9 m b o ti n gi i phóng m t CHƯƠNG 1 NH NG V N CHUNG V GI I PHÓNG M T B NG 1.1 KHÁI NI M V GI I PHÓNG M T B NG Theo t khác i n Vi t Nam, gi i phóng m t b ng có nghĩa di... ch y vào Hà N i khu v c huy n Phú Xuyên ti p giáp Hưng o n sông H ng ch y qua Hà N i dài 163 km, chi m kho ng m t ph n ba chi u dài c a con sông này trên t Vi t Nam Hà N i còn có Sông gi i gi a Hà N i v i Phú Th , h p lưu v i dòng sông H ng à là ranh phía B c thành ph t i huy n Ba Vì Ngoài ra, trên a ph n Hà N i còn nhi u sông khác như sông áy, sông u ng, sông C u, sông Lô… Các sông nh ch y trong khu... bù ư c ti n hành theo n bù n bù ph thu c vào t ng khu v c, t ng d án N u m t d án mang tính chi n lư c qu c gia thì nhà nư c Nhìn chung, khi ti n hành l y n bù v i giá r t cao so v i giá th trư ng t c a dân, nhà nư c ho c cá nhân v i m c cao hơn giá th trư ng 31 u tư u n bù CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG T I M TS D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG GIAO THÔNG T NG N SÔNG H NG THÀNH PH 2.1 KHÁI... tr ng trong thành ph chính quy n thành ph ph i ti n hành thu h i i m t v i tình tr ng gi i quy t nhà cho dân nh p cư, t c a nông dân vùng ph c n Vi c n bù ư c th c hi n thông qua các công c chính sách như h tr tài chính, cho quy n mua căn h do thành ph qu n lý và chính sách tái Các h b thu h i ư c xây t i khu nh cư t có quy n mua ho c nh n căn h do thành ph qu n lý, t ư c thu h i có bán kính cách Xơ-un... sông u ng, sông C u, sông Lô… Các sông nh ch y trong khu v c n i thành như sông Tô L ch, sông Kim Ngưu là nh ng ư ng tiêu thoát nư c th i c a thành ph Hà N i Hà N i cũng là m t thành ph c bi t nhi u m h , d u v t còn l i c a các dòng sông c Trong khu v c n i thành, h Tây có di n tích l n nh t, kho ng 500 ha, óng vai trò quan tr ng trong khung c nh ô th , ngày nay ư c bao quanh b i nhi u khách s n,... tr c tiêu thoát nư c th i chính c a thành ph , hàng ngày ph i ti p nh n kho ng 150.000 m³ Tư ng t , sông Kim Ngưu nh n kho ng 125.000 m³ nư c th i sinh ho t m i ngày Sông L và sông Séttrung bình m i ngày cũng vào sông Kim Ngưu kho ng 110.000 m³ Lư ng nư c th i sinh ho t và công nghi p này ch t u có hàm lư ng hóa c h i cao Các sông mương khu v c n i thành và ngo i thành, ngoài vai trò tiêu thoát nư c... vào tháng 8 năm 2008, Hà N i hi n nay có di n tích 3.345,0 km2 g m 10 qu n, 01 th xã, và 18 huy n ngo i thành Cùng v i thành ph H Chí Minh, H i Phòng, tâm kinh t hàng à N ng, Hà N i là m t trong b n trung u c a c qu c gia Năm 2009 sau khi m r ng, GDP c a thành ph tăng kho ng 6,67%, t ng thu ngân sách kho ng 70.054 t ng Hà N i cũng là m t trung tâm văn hóa, giáo d c v i các nhà hát, b o tàng, các làng... Ngư i ang s d ng nhà t i nơi tái nh thu c s h u Nhà nư c b phá d nh cư; di n tích thuê m i t i nơi tái thuê cũ; giá thuê nhà là giá thuê nhà nh cư tư ng ương v i di n tích thu c s h u Nhà nư c; nhà thuê t i nơi tái nh cư ư c Nhà nư c báncho ngư i ang thuê theo quy bán nhà nh c a Chính ph v thu c s h u nhà nư c cho ngư i ang thuê; trư ng h p có nhà tái nh cư b ng 60% giá tr ư c thuê nhà b trí thì ư c . Hà NộI LUN VN THC S KINH T MộT Số GIảI PHáP TRONG CÔNG TáC GIảI PHóNG MặT BằNG ĐốI VớI CáC Dự áN ĐầU TƯ XÂY DựNG Hạ TầNG GIAO THÔNG TRọNG ĐIểM Tả NGạN SÔNG HồNG THàNH PHố. hiện nay đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn thành phố Hà Nội thực hiện. - Đưa ra một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm. – Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tả ngạn sông Hồng thành phố Hà Nội 32 2.1 Khái quát một số đặc điểm khu vực Hà Nội 32 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm tả ngạn sông hồng thành phố hà nội, Một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm tả ngạn sông hồng thành phố hà nội, Một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm tả ngạn sông hồng thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay