Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã lùng vai, huyện mường khương, tỉnh lào cai

77 424 1
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 17:55

   !"#$%&'()*+$,& )&) -.*/'!01'() $2!" %"3*%204&3  5672&8 9:%129!0*3-3/8'* ;/<= >/*8/1*8 ?2@",*2==&8A(B&3C2!0 '*82=2C8A$>!!D'- E!035F*G>.*!"*H>8I *J./"3K2!0;38 1 2&*  !"#$%&A382&**3/ C>B$;K22!05&3=2LF.*!" 6)<BMB4!"; 2=K!0A%7?NM ***7'/8*)-OB*),'+BD;CPH 8.*!"H>8I*J.6) I*J.B=QJ+ R J.)8S!"I!DTH.UV<W)8S!"I!D< *BMB4!";2'+=2LK*2XB8Y'"$D; *P$ IIRJ. 2!P9Z#2M3[!M2&8/5K **7'/8- U"*2) +M 382& *,%7-W)F3277( >6)*BM27'>K2!0*8D- S'6%K;*$D\  ]    !"# H$^-_`H$/'!0$5?'0>/ !P Pa5b _c H$^-^`H$/'!0$5?'0NW8. a5b _c H$d-_-/ /'8&8 ef H$d-^-]/'!0>2M^f__g hi^f_d e_ H$d-e-H$D5;j9;/*/'2> V<WAe?^f__g^f_e ee H$d-d-]/'8252*:2FY9: ed H$d-h-H$k'84>V<W eh H$d-c-/ &9:>V<W eh H$d-l-]/?'0Q *2QB* 1 2M^f__mhi^f_d en H$d-o-p/'0M2!0 1^f__g hi^f_d df H$d-n-H$/'!0$5* :'0QM V<W d_ H$d-_f-S1F26!?'0aF_f '0b d^ H$d-__`.?5*9B*'0 _f'0 dd H$d-_^-qM*%? '0QP?*$!" dc H$d-_e-p/2!02&2/P# & 8A$!" do H$d-_d-]/'P5&?'0A /'82&2!0 hf H$d-_h-]3>^P*?'0 Mhf2!02& h^ H$d-_c-]/ 2MP he H$d-_l-]/'82$?;> hd H$d-_o-E12A;>2 2/P?'02!02& hh  !$ qd-_-H$2@V<Wr^es ^o qd-^-k'8C2!015 h_   !%!%&' RJ. `.8* t ` /1? IV `I/'!0 J. `J EW `EDQF VE `V2 Hu `HA; vJ `vF> TH.U `w)B;9; .ui-x `.QA)!D .]y `.*$5 .yH `.*5B$8 tv `t*FQ tyq `3* quI `q8A$ Jv] `JpDN WS `W    ()*+,)-* _-_-F5 _ _-^-S:2F: >2&* ^ _-^-_-S:2F 1>2&* ^ _-^-^-S:  12&* ^ _-e-z{>2&* e _-e-_-z{* 1 e _-e-^-z{3|$5 e (./0#1-23-4 ^-_-vDN'(' d ^-_-_-V('& d ^-_-^-E) c ^-_-e-q8A$ n ^-_-d-v)/$!N2!N9:*$? Q>'0 _e ^-^-vDN3|>2&* _h ^-^-_- 1?'0**!P _h ^-^-^-EX2//'0W8. _o ^-^-e-J!DK9}#  2*'0Q ^e (.5,678#9:-#2(7#(!(#;<- /4 e-_-E/!0*M 1 ^d e-_-_-E/!0 1 ^d e-_-^-JM 1 ^d e-^-.9 1` ^d e-e-J!D 1 ^d e-e-_-E&/'815 ^d e-d-^-/'8D5 ^d e-d-e-J!DZ ^h e-d-d-J!DY'(/'8 ^c e-d-h-J!D ^c (.4=&1->-?/@ d-_-EX22QB* 1>V<W)8S!"I!D #V*v ^l d-_-_-E&83 >V<W ^l d-_-^-EX2 ^n d-_-e-.G&$!N>2&83 gmg ?7P8'0Q ec d-^-E3M$5*8A$>?'0 QMV<W eo d-^-_-3M?'0 2QB*V<W eo d-^-^-E8A$?'0 d^ d-e-EFB&%*$?;> h^ d-e-_-EFB&%> h^ d-e-^-E$?;> hd d-e-e-S/'0*7?38?'0 Q hc d-d-~$ hl d-d-_-.7$& hl d-d-^-.7$A$'( hn (.A=&-?2=&#BC* h-_-I' c_ h-^-IQ c^ 23-=>C5 ()*+,)- **DEFGHIH .8*7+A2/P!P  P2XB8'*!P2-v?*@2XB8 '*?=6276*727$4N& 3-2M8)52&8* 9;22!0E$*.*!P1A;*=Q A)!Dd7y•2"!p '@7P 8*9;W8.-27?[ !F0!"?€=*: % %$'!0*;5'!0Q$j??k'8 $j?2AB2;Q?>*- W&A)*8€=$? 2M*?2M8238:  2!?W8.' 82MB!P$A)52& 8'**2$B$!"9;aKQ M?^f_^>H RJ b- S!"I!D'*)8<B P•FEBC> #V*v72!"B PP#W;.mu/ '*)87QF2XB8A&A/+m7Yj A/*YjMM2&8'02p* *'!?%!P-V*2Q!D72&8 'M;)';8*?=62$ B$@'!D33jp2Q2"/;9;-‚ '{3 ?>)8?A2*2) ? >)8S!"I!DZFA$)&/'* FQ$5*?'!0=5B &>)::6>2Q!Dr^^s- yV<W'*3<5>)8S!" I!D#V*v-I>>)'*$5g';8 @>)'=;)4*?!'0*ƒ% _ ?62;)275&)2p$j8 @?$'!0'!D33j*)?/ '!0=6?' D5;)@2962!0 )9QK!P7'0;?5*$'!02@" 76Y9:8A$@*)   9:82 @*)   7„76'* 9;2' 5)-W'M8A$&8'*76F 3*8727$4*E$*.*!P!PP- V0'*'M9|9| :8)@1?p B9:@8!7 ƒ-W)'*2&?'0*)2!0;&2Q !D'*2&'*!P2P•?  !"9;#7)8S!"I!D*+N &2Q!D'**&N*$3 8727$4*E$*.*!P22X-!P 272&C:2!0%7?3M 2P 382&*'(  !"#$%&)* */JEKDE9LJEHMENOKPHQ +*,*+*-./012.3$ . 13M*8A$'0QMV< W)8S!"I!D#V*v-272&/$• ;8A$'0QM- +*,*,*-001.3$ mE3M$5'0QM V<W)8S!"I!D mE8A$'0Q 2QB*V<W )8S!"I!D mEFB&%>*$?;> my2Q%'0*7?38272& 5%$•;8A$- ^ *5RSOENOKPHQ +*4*+*567%89:;$01<%8  . 12&*= >/'M%1DB$* %12*M) A* !"2@"M2&8 7DP% 1*3- ~= C2!0!D!D'*8 * 13|$5- A382&*= 72&8, >/1?) B$;!"€ 38/8P2=) *>- . 12&*•)F3>2  1> -.;6+,M*$ ?9:1*p0;F2*2Q !P%(!N2&83- +*4*,*567%=>?@  u2&*=!"9;B %'0F *'0F*'0'M•;&2Q !D *)8S!"I!D7 **#V*v 7-  IA$>2&*€'*DN5FA)&2Q!D *26!2!%A)2QP!P2P2;)93M N *2QB* 1[!3 *'='*;)@F- IA$>2&*€'*DN9%'8*)::% 9;$!PA)2Q?)2 N98F'0>2[!2'3* &<0P2&8>2Q!D2*6 Q!"- e (./ 0#1-23- /*TUVWXWY ,*+*+*A9;3  3|M2>2"/5=2 9M*1M!"7Y9:&:*!D  12-S:*!D 12&7 %!2 2!0Y9:2&8**$:-S '*%!D 12!0Y9:2X B8'{3 1- K7%A8 9* -~72&X'('* <9M!,'M-I32 1 '*3,5M*M2>2B*)*  1r_os-  I72/!0 1€2!0B*) 2D$&52&1M=9|B2!02/!0  1rls-S+2!0'*$A)!P>2/!0  1&8//A8)M- .!)77A8327 <)*72*:2F 1!Y9: !"2&7A2'*9<2,2/!0  1r_s- 32A738!0A /A8)(!N*27!"!"89!P9M -v7&'M'M#2X! 2&8)$552Q 7 5$2&8$5- U27N72*:2F 1 <) *A8*(!N>!" 1*2!0Y9:2 d [...]... cứu Nghiên cứu thực trạng sản xuất các mô hình nuôi lợn thịt trên địa bàn xã xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung tìm hiểu và đánh giá tình hình sản xuất các mô hình nuôi lợn thịt tại 4 thôn: Lùng Vai 1, thôn Tảo Giàng 1, thôn Đồng Căm A, và thôn Bản Sinh trên địa bàn xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Trong giai đoạn 2011 – 2013 3.2 Nội... cứu: - Đặc điểm địa bàn nghiên cứu của xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Đánh giá thực trạng sản xuất và hiệu quả của mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã Lùng Vai - Đánh giá tính bền vững của mô hình và khả năng nhân rộng của mô hình - Xác định những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện mô hình, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho mô hình 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1... trạng chăn nuôi lợn trong nước để các nhà chiến lược về chăn nuôi lợn hoạch định kế hoạch, biện pháp cải tạo và nâng cao năng suất đàn lợn nội Trước năm 1964 nghiên cứu điều tra các giống lợn đã xếp giống lợn Mường Khương có vai trò đứng thứ 3 sau lợn Ỉ và lợn Móng Cái làm nền lai kinh tế ở miền Bắc Năm 1964, nhà nước và tỉnh xây dựng trại giống lợn Bát Xát nhằm nhân giống lợn Mường Khương cung cấp lợn. .. thử nghiệm luộc thịt thân và thịt 3 chỉ để đánh giá mùi vị của thịt có mùi vị thơm, ngon, mềm tương tự như thịt lợn Móng Cái [10] 2.2.3 Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu trên đàn lợn thịt Tiêu chuẩn Việt Nam, giống vật nuôi – Quy trình khảo nghiệm lợn giống nuôi thịt (2008) [16] - Khả năng tăng khối lượng: Lợn khảo nghiệm nuôi thịt được cân khi bắt đầu đưa vào nuôi và kết thúc nuôi Cân lợn vào buổi sáng... của xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 4.1.1 Điều kiện tự nhiên của xã Lùng Vai 4.1.1.1 Vị trí địa lý Mường Khương là một huyện biên giới phía Bắc của Việt Nam nằm trong tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 55 km về phía Đông Bắc, giáp với Trung Quốc ở phía Đông Bắc với đường biên giới Việt - Trung dài 86,5 km, trong đó có 55 km đất liền Phía Đông và phía Bắc giáp các huyện Si Ma Cai và... nước Chăn nuôi lợn là một trong ngành quan trọng trong sản xuất nông nghiệp Ở các nước tiên tiến tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 50% tỷ trọng ngành nông nghiệp Sản phẩm thịt lợn là nguồn cung cấp thịt lớn nhất hiện nay trên thế giới So với các loại thịt khác, thịt lợn vẫn chiếm vị trí hàng đầu ở hầu hết các nước trên thế giới ( trừ một số nước do ảnh hưởng của đạo giáo hoặc điều kiện phát triển chăn nuôi. .. giống: Móng Cái, Ỉ, Lang Hồng nuôi ở vùng đồng bằng là chủ yếu, còn các giống lợn miền núi phổ biến là: lợn Cỏ, lợn Mẹo, lợn Mường Khương, lợn Táp Ná, lợn Vân Pa * Giống lợn Móng Cái Lợn Móng Cái có tính di truyền tương đối ổn định, sự biến dị không lớn lắm, nhất là màu lông rất thống nhất Tất cả đầu lợn đen, giữ a trán có một điểm trắng, tất cả đều có cổ khoang chia lợn ra 2 phần Có 2 loại hình Loại... khó khăn của chăn nuôi trong thời gian khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho số lượng đầu lợn cả nước bị giảm nhẹ, tuy nhiên việc nâng cao chất lượng giống và kỹ thuật chăn nuôi đảm bảo năng suất và sản lượng thịt lợn luôn có xu hướng tăng lên Theo số liệu của tổng cục thống kê năm 2012 cho thấy số lượng sản xuất chăn nuôi lợn của cả nước ta: Bảng 2.2: Bảng số lượng sản xuất chăn nuôi lợn ở Việt Nam... lệ cao nhất 24,3kg/người/năm Mức tiêu thụ thịt bò 19,12kg/người/năm và thịt gà là 12kg/người/năm Rõ ràng nhu cầu thịt lợn vẫn là nhu cầu lớn nhất hiện nay trên thế giới Nghề chăn nuôi lợn ra đời rất sớm bắt đầu xuất hiện ở châu Âu và châu Á cách đây khoảng một vạn năm Kỹ thuật chăn nuôi được hoàn thiện theo thời gian, đặc biệt là từ thế kỷ XX đến nay chăn nuôi lợn đã phát triển theo hướng sản xuất công... phía Nam giáp huyện Bảo Thắng Mường Khương là một huyện vùng núi cao Độ cao bình quân của huyện so với mực nước biển là 950 m Đỉnh núi cao nhất trên địa bàn Mường Khương cao tới 1.609 m Toàn huyện rộng 556,15 km² Toàn huyện có dân số trên 50 nghìn người bao gồm 14 dân tộc khác nhau Người H'Mông là dân tộc đa số trong huyện (chiếm 41,8% tổng nhân khẩu) Trong huyện có thị trấn Mường Khương (huyện lỵ), và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã lùng vai, huyện mường khương, tỉnh lào cai, Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã lùng vai, huyện mường khương, tỉnh lào cai, Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã lùng vai, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay