BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV TM THIÊN HÀ 1

98 499 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 11:01

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV TM THIÊN HÀ 1Nhìn chung khi mới bắt đầu thành lập đến nay, công ty đã gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kỷ thuật, nhưng công ty đã sớm ổn định triển khai mạng lưới kinh doanh trên khắp thị trường từ miền Bắc đến miền Nam. BO CO THC TP TT NGHIP CHNG 1: GII THIU CHUNG V CễNG TY TNHH DV& TM THIấN H 1 A: GII THIU KHI QUT V CễNG TY TNHH TM & DV THIấN H Tr s lm vic chớnh ca cụng ty l Số 55/1D đờng quốc lộ 1, Phờng Quyết Thắng -TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. V cỏc ni kinh doanh c phõn phi ng u trong c nc. Cụng ty TNHH DV & TM Thiờn H l mt chi nhỏnh úng ti s 26_Nguyn Thỏi Hc_TP Vinh_Ngh An. 1.1 QU TRèNH HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY 1.1.1 Quá trình hình thành: Cụng ty TNHH DV & TM Thiờn H l mt doanh nghip t nhõn cú t cỏch phỏp nhõn thc hin ch hch toỏn ph thuc vo nh nc, c phộp m ti khon ngõn hng trong nc, c s dng con du riờng theo quy nh ca nh nc. Công ty đợc chính thức thành lập vào ngày 27 tháng 05 năm 2002 theo giấy phép số 4702000369 của phòng ĐKKD - Sở Kế Hoạch đầu t Đồng Nai. Địa chỉ trụ sở: Số 26 - Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An. Tên giao dịch: Tên viết tắt: Điện thoại: 0383 534 888 Fax: 0383 534 888 mail: miwminh@yahoo.com Mã số thuế: 3600555030-002 GVHD:Phm Th Ngc Hin SVTT: inh Th Huyờn MSSV: 08909536 1 BO CO THC TP TT NGHIP Tài khoản: 0101000856255 tại Ngân Hàng Ngoại Thơng Vinh - Nghệ An Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng. L mt doanh nghip t nhõn hch toỏn kinh t c lp cụng ty ó hỡnh thnh v cú chc nng kinh doanh cỏc ngnh ngh ch yu nh: + Mỏy o c mua bỏn, sa cha, cho thuờ + Xe c gii thit b xõy dng + Xõy dng dõn dng v cụng nghip + Thi cụng cu ng v c s h tng + i lý hng hi v cung cp thit b hng hi. 1.1.2 Quá trình phát triển: Nhỡn chung khi mi bt u thnh lp n nay, cụng ty ó gp khụng ớt khú khn v c s vt cht, k thut, nhng cụng ty ó sm n nh trin khai mng li kinh doanh trờn khp th trng t min Bc n min Nam. Chp hnh nghiờm chnh nhng chớnh sỏch quy nh ca nh nc v a phng, thc hin tt ngha v vi ngõn sỏch nh nc v cỏc khon thỳờ, hot ng kinh doanh nm sau cao hn nm trc, c cu t chc b mỏy ngy cng hon thin, c s vt cht v mng li c m rng v nõng cao. 1.2 C IM B MY T CHC CA CễNG TY TNHH TM & DV THIấN H. 1.2.1 C cu b mỏy qun lý ca cụng ty TNHH TM & DV Thiờn H Cụng ty t chc mng li kinh doanh ch yu trong ni a phc v cho nhu cu tiờu dựng ca cỏn b cụng nhõn viờn, cho tõt c cỏc tng lp dõn c trong nc. Bờn cnh ú cụng ty cú nhim v qun lý s dng tt i ng nhõn viờn, tng hp cỏc b phn cỏc GVHD:Phm Th Ngc Hin SVTT: inh Th Huyờn MSSV: 08909536 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP phòng ban khác nhau, các phòng chức năng tham mưu thực hiện theo từng chức năng, nhiệm vụ của mình và có mỗi quan hệ kết hợp toàn bộ để tạo nên sức mạnh tổng hợp để công ty phát triển ngày càng mạnh mẽ, có các phương án kinh doanh hiệu quả. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp muốn đạt kết quả cao thì phải có một sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhằm nâng cao năng lực của công ty. Từ trên cơ sở đó mà công ty TNHH TM & DV Thiên Hà đã có một bộ máy quản lý hoàn thiện phù hợp với thực trạng mà công ty đang áp dụng. Tổ chức mạng lưới các ngành kinh doanh được thể hiện như sau: GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 3 Giám đốc Phó giám đốcPhó giám đốc Phòng hành chính tổ chức Phòng kinh doanh Phòng quản lý kỷ thuật Phòng kế toán tài chính Các đơn vị trực thuộc Các cửa hàng BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Sơ đồ 1.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận: +/ Giám đốc: Là người phụ trách chung điều hành và quyết định toàn bộ hoạt động của công ty. Chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên và pháp luật nhà nước, tổ chức điều hành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, được quyền tuyển dụng lao động và cho thôi việc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Thực hiện nghĩa vụ quyền lợi và chăm lo đời sống vật chất tinh thần của tập thể các bộ nhân viên toàn công ty. +/ Phó giám đốc: Phụ trách về mặt kinh doanh. +/ Phó giám đốc: Phụ trách về mặt kỷ thuật. Họ đều là những người tham mưu giúp việc đắc lực cho giám đốc trong việc hoạt động của công ty. Điều hành những công việc khi được ủy quyền, phụ trách hiệu quả. Xây dựng các phương án kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm truớc giám đốc những việc giám đốc ủy quyền. +/ Phòng kinh doanh tổ chức: Tổ chức sắp xếp bố trí phân công lao động trong quá trình kinh doanh, đề xuất ban giám đốc xây dựng và quy hoạch đội ngũ các bộ kế cận nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện chính sách chế độ mới của nhà nước đối với cán bộ công nhân viên, đề xuất khen thưởng và kỷ luật kịp thời đối với cán bộ công nhân viên. GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 4 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP +) Phòng kế toán tài chính: Tham mưu cho giám đốc công tác quản lý tài chính của công ty, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ và giám sát hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của nhà nước, đảm bảo cân đối và huy động vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hàng tháng_quỹ_năm lập ra báo cao thống kê, báo cáo kế toán của doanh nghiệp đúng thời gian quy định gửi cho các cơ sở ban ngành chức năng. +) Phòng quản lý kỷ thuật: Có chức năng tham mưu giúp giám đốc về công tác kỷ thuật nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh gồm: quản lý kỷ thuật nội bộ, thực hiện các biện pháp đầu tư và lắp đặt máy móc, hệ thống cung cấp thuận tiện để bán hàng… +) Phòng kinh doanh: Tham mưu giúp giám đốc công ty tổ chức hoạt động kinh doanh, tiếp thị phát triển thị trường trên địa bàn hoạt động. Đảm bảo liên tục nguồn hàng phục vụ kinh doanh, tiếp nhận hàng hóa do công ty điều động, xây dụng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, từng thời kỳ, tổ chức thực hiện kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi… +)Các đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của công ty giao để xác định phương án kinh doanh phù hợp với tinh hình thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mình. Đồng thời các khách hàng phản ánh những tồn đọng tại cửa hàng cho lãnh đạo công ty nhằm giải quyết kịp thời. 1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH TM & DV Thiên Hà. 1.3.1 Loại hình tổ chức công tác kế toán. GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 5 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Do đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh áp dụng mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung để theo dõi tình hình tài chính kế toán của đơn vị. Tại văn phòng công ty kế toán tổ chức theo dõi tình hình biến động của toàn công ty. Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ phát sinh tại văn phòng công ty kế toán tiến hành hạch toán kế toán. Cuối tháng hoặc quỹ căn cứ vào số liệu đã hạch toán kế toán lập ra báo biểu phục vụ cho nhu cầu quản lý tại chi nhánh công ty và các cơ quan chức năng. SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY giải thích: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ chức năng Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 6 Kế toán trưởng Kế toán phó Kế toán thanh toán Thủ quỹKế toán công nợ Kế toán TSCĐ và kế toán nội bộ Kế toán doanh thu và công nợ bán Kế toán các đơn vị trực thuộc BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy kế toán: +) Kế toán trưởng: Phụ trách chung phòng kế toán tài chính, tổ chức chỉ đạo công tác hạch toan kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh, xác định hiệu quả kinh doanh của toàn công ty. Đồng thời cũng là người trực tiếp chỉ đạo các bộ phân trong ngành kế toán, kiểm tra duyệt các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và các cơ quan chức năng. Tổ chức hoạt động kinh tế, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khai thác nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế. +) Kế toán phó: Tham mưu giúp kế toán trưởng điều hành công tác kế toán đơn vị. Điều hành công tác kế toán tài chính khi kế toán trưởng đi vắng, đồng thời làm công tác phụ trách, tổng hợp theo dõi các khoản thanh toán nội bộ, các khoản phát sinh công nợ, lập báo cáo quyết toán cuối năm, cuối quỹ. Theo dõi hàng hóa bán ra của công ty và kế toán kết quả lãi lỗ. +) Kế toán vốn bằng tiền: Chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt, tiền gửi, theo dõi các khoản thu - chi (nhập - xuất) trong công ty… +) Kế toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ: Lập kế hoạch vay vốn, theo dõi các khoản tiền vay, các khoản phải thu, phải trả, tình hình thanh toán các khoản công nợ giữa công ty với các đơn vị thành viên trong công ty và các đơn vị bên ngoài. Theo dõi chế độ tiền lương, phụ cấp lương, BHXH… GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 7 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP +) Kế toán tài sản cố định và kế toán nội bộ: Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, tính mức khấu hao và theo dõi khấu hao, quản lý tài sản cố định trong đơn vị. Ngoài ra còn kiêm luôn nhiệm vụ theo dõi, hạch toán tình hình giữa công ty với các đơn vị trực thuộc. +) Kế toán doanh thu: Theo dõi tình hình kinh doanh của công ty, lập ra hóa đơn doanh thu của các mặt hàng và tính thuế giá trị gia tăng. +) Thủ quỹ: Hàng ngày thu và chi toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty, lên báo cáo thu chi tiền mặt và tồn cuối ngày tại công ty. +) Kế toán các đơn vị trực thuộc: Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị của mình cũng như tình hình thanh toán giữa đơn vị với công ty. Cuối mỗi quỹ_năm kế toán các đơn vị trực thuộc lập báo cáo trình bày chi tiết và gửi về cho công ty theo quy định. Với hình thức tổ chức công tác bộ máy kế toán tập trung đã tạo điều kiện cho việc kiểm tra của kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo công ty đối với hoạt động sản xuất. Đồng thời thuận tiện cho bộ phận kế toán ở các đơn vị đỡ mất thời gian trong mỗi quan hệ công việc kế toán. 1.3.3 Chế độ chính sách áp dụng tại công ty. Về hình thức kế toán, để phù hợp với trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán và đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty, công ty đã áp dụng hình thức “chứng từ ghi sổ” cã cải biên GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 8 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 9 Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Giải thích: Ghi hằng ngày Ghi cuối tháng, quý Đối chiếu số liệu 1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: Căn cứ để ghi sổ kế toán tổng hợp là “chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp gồm: - Ghi theo trình tự thời gian, theo chứng từ ghi sổ - Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái - Chứng từ ghi sổ do kế toán lập dựa trên cơ sờ từng bản chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. - Chứng từ ghi sổ đước đánh số hiệu liên tục trong từng tháng và có chứng từ gốc đính kèm theo. 1.3.3.2 Các lọai sổ kế toán: GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 10 Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết [...]... 12 năm 2009 Số: 12 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Trích yếu A Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM ………… Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về nhập quỹ TM Tồn cuối tháng SHTK Nợ Có B C 11 11 112 1 11 11 112 1 11 11 112 1 11 11 112 1 11 11 112 1 11 11 112 1... 03 /12 /09 Rút tiền gửi NH về 11 11 30.000.000 ……… 06 /12 /09 nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về 11 11 22.0 01. 014 ……… 08 /12 /09 nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về 11 11 20.000.000 nhập quỹ TM ……… 09 10 11 ………… … ……… 12 /12 /09 Rút tiền gửi NH về 11 11 2.000.000 14 /12 /09 nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về 11 11 2.600.000 14 /12 /09 nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về 11 11 3.000.000 nhập quỹ TM 12 13 15 /12 /09 Rút tiền gửi NH về 11 11. .. Ngày 31 tháng 12 năm 2009 A Thu tiền hàng HĐ 219 70 Thu tiền hàng HĐ 219 71 Thu tiền hàng HĐ 219 45 Thu tiền hàng HĐ 219 46 …………… Thu tiền hàng trường ĐH Vạn Xuân HĐ SHTK Nợ Có B C 11 21 511 1 11 21 511 1 11 21 511 1 11 21 511 1 11 21 511 1 219 52 Thu tiền hàng công ty Đức Linh HĐ 11 21 Trích yếu 219 53 Tồng cuối tháng 511 1 Số tiền 1 9.020.000 11 .000.000 1. 563.000 4.250.000 ………… 7.490.500 6.345.000 12 5. 711 .900 Kèm theo... 30.000.000 22.0 01. 014 20.000.000 ……… 2.000.000 2.600.000 3.000.000 550.000 425.000 81. 003. 014 11 11 111 1 11 11 ……… 11 11 111 1 11 11 111 1 11 11 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BIỂU Công Ty TNHH DV & TM Thiên Hà 1 Số 26 - Nguyễn Thái Học – TP Vinh BẢNG KÊ THU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 32 Tháng 12 năm 2009 Chứng... 1. 040.000 15 .600.000 1. 560.000 630.000 63.000 396.000 39.600 3.200.000 320.000 1. 000.000 10 0.000 550.000 55.000 230.000 23.000 15 0.000 15 .000 300.000 30.000 15 6.596.832 15 6 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 15 6 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 19 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập Kế toán Công Ty TNHH DV & TM Thiên Hà. .. Ngày 10 25 /12 /09 11 29 /12 /09 12 29 /12 /09 13 30 /12 /09 … ……… 19 30 /12 /09 Thu tiền hàng HĐ 219 70 Thu tiền hàng HĐ 219 71 Thu tiền hàng HĐ 219 45 Thu tiền hàng HĐ 219 46 …………… Thu tiền hàng trường ĐH Vạn Xuân 9.020.000 11 .000.000 1. 563.000 4.250.000 ………… 7.490.500 511 1 511 1 511 1 511 1 ……… 511 1 20 HĐ 219 52 Thu tiền hàng công ty Đức Linh HĐ 6.345.000 511 1 31/ 12/09 Diễn Giải Số tiền Mã TK 219 53 Tổng cộng 12 5. 711 .900... 21 156 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 111 1. 000.000 10 0.000 550.000 55.000 230.000 23.000 15 0.000 15 .000 300.000 30.000 11 1 11 1 11 1 11 1 15 6.596.832 Kèm theo chứng từ gốc Người lập biểu GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền Kế toán trưởng SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 22 Công Ty TNHH DV & TM Thiên Hà 1 Số 26 - Nguyễn Thái Học – TP Vinh CHỨNG TỪ GHI SỔ (THU) Số: 12 ... 550.000 17 /12 /09 nhập quỹ TM Rút tiền gửi NH về 11 11 425.000 GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 4 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 34 nhập quỹ TM 10 11 25 /12 /09 Thu tiền hàng HĐ 29 /12 /09 511 1 219 70 Thu tiền hàng HĐ 9.020.000 11 .000.000 219 71 12 13 … 19 20 29 /12 /09 Thu tiền hàng HĐ 511 1 1. 563.000 30 /12 /09 219 45 Thu tiền hàng HĐ 511 1 4.250.000 ……… 30 /12 /09 219 46 …………… Thu tiền hàng... 511 33 31 111 511 33 31 111 511 33 31 11 1 511 33 31 111 511 Số tiền Ghi chú 1 D 2.300.000 230.000 8.200.000 820.000 8.200.000 820.000 1. 500.000 15 0.000 4.000.000 400.000 500.000 SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 23 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 50.000 33 31 Tổng cuối tháng 11 4.072.400 Kèm theo chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng Công Ty TNHH DV & TM Thiên Hà 1 Số 26... bình Geo 12 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền Số hiêu TK Nợ B 15 6 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 156 13 31 Số tiền Có C 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 Ghi chú 1 D 10 .400.000 1. 040.000 15 .600.000 1. 560.000 630.000 63.000 396.000 39.600 3.200.000 320.000 SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chi mua khoan máy Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Chi mua Actomat Thuế GTGT . Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 12 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DV & TM THIÊN HÀ 1 2 .1 Kế toán tiền mặt 2 .1. 1 Chứng từ sử dụng Bộ chứng từ. 17 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Công Ty TNHH DV & TM Thiên Hà 1 Số 26 - Nguyễn Thái Học – TP Vinh BẢNG KÊ CHI TIỀN MẶT THÁNG 12 NĂM 2009 Chứng từ Diễn giải Số tiền mã TK Số Ngày 12 7 25 /12 /09. 13 31 Tổng cộng 15 6.596.832 GVHD:Phạm Thị Ngọc Hiền SVTT: Đinh Thị Huyên MSSV: 08909536 18 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Kế toán Người lập Công Ty TNHH DV & TM Thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV TM THIÊN HÀ 1, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV TM THIÊN HÀ 1, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DV TM THIÊN HÀ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn