Nghiên cứu trồng sắn thu lá và sử dụng bột lá sắn trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng

158 567 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2014, 19:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN THỊ HOAN NGHIÊN CỨU TRỒNG SẮN THU LÁ VÀ SỬ DỤNG BỘT LÁ SẮN TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT VÀ GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG Chuyên ngành: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi Mã số: 62.62.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TỪ QUANG HIỂN THÁI NGUYÊN - 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan rằng, ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án này là hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược ai công bố, sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận án này ñã ñược ghi rõ nguồn gốc. Tác giả Trần Thị Hoan iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt vii Danh mục các bảng viii Danh mục các hình x MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn ñề 1 2. Mục ñích của ñề tài 1 3. Ý nghĩa của ñề tài 2 3.1. Ý nghĩa khoa học 2 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 2 4. Điểm mới của ñề tài 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Đặc ñiểm sinh học của cây sắn 3 1.1.1. Phân loại, nguồn gốc và ñặc ñiểm thực vật học của cây sắn 3 1.1.2. Các giai ñoạn sinh trưởng và phát triển 4 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây sắn 6 1.2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của củ và lá sắn 8 1.2.1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của củ sắn 8 1.2.2. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của lá sắn 10 1.2.3. Sắc chất trong thực vật và tác dụng của nó trong chăn nuôi 12 1.2.4. Độc tố HCN trong sản phẩm sắn 15 1.3. Ảnh hưởng của một số cách thức chế biến ñến thành phần hóa học của củ và lá sắn 18 1.3.1. Một số cách thức chế biến củ sắn 18 1.3.2. Một số cách thức chế biến lá sắn 20 1.3.3. Ảnh hưởng của các cách thức chế biến ñến thành phần hóa học của củ sắn 21 1.3.4. Ảnh hưởng của các cách thức chế biến ñến thành phần hóa học của lá sắn 21 iv 1.4. Ảnh hưởng của một số kỹ thuật canh tác tới sản lượng và chất lượng của củ và lá sắn 23 1.4.1. Mật ñộ trồng sắn 23 1.4.2. Vai trò và lượng phân bón cho sắn 26 1.5. Sử dụng củ và lá sắn trong chăn nuôi 30 1.5.1. Sử dụng củ sắn 30 1.5.2. Sử dụng bột lá sắn 32 1.6. Nhận xét chung phần tổng quan tài liệu 35 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1. Đối tượng, ñịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 36 2.2. Nội dung nghiên cứu 36 2.3. Phương pháp nghiên cứu 37 2.3.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của các khoảng cách trồng sắn khác nhau ñến sản lượng dinh dưỡng của lá sắn 37 2.3.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân ñạm khác nhau ñến sản lượng dinh dưỡng và thành phần hóa học của lá sắn 38 2.3.3. Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cách thức chế biến ñến thời gian phơi, sấy và thành phần hóa học của bột lá sắn 39 2.3.4. Thí nghiệm 4: Xác ñịnh giá trị năng lượng trao ñổi của bột lá sắn có hiệu chỉnh theo lượng nitơ của thức ăn ñược tích lũy trong cơ thể gà 40 2.3.5. Thí nghiệm 5: Xác ñịnh ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong thức ăn hỗn hợp ñến sức sản xuất thịt của gà broiler 42 2.3.6. Thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong khẩu phần ñến sản lượng trứng và chất lượng trứng của gà ñẻ bố mẹ Lương Phượng 44 2.3.7. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu 46 2.4. Phương pháp xử lý số liệu 51 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52 3.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của các khoảng cách trồng sắn khác nhau ñến sản lượng dinh dưỡng của lá sắn 52 3.1.1. Thành phần dinh dưỡng ñất thí nghiệm 52 v 3.1.2. Khí tượng khu vực thí nghiệm từ 2009-2010 52 3.1.3. Tỷ lệ sống của sắn thí nghiệm 54 3.1.4. Năng suất lá sắn tươi 55 3.1.5. Thành phần hóa học của lá sắn 56 3.1.6. Sản lượng lá sắn tươi 56 3.1.7. Chi phí sản xuất cho 1 kg bột lá sắn 58 3.1.8. Nhận xét chung về kết quả thí nghiệm 1 58 3.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân ñạm khác nhau ñến sản lượng dinh dưỡng và thành phần hóa học của lá sắn 58 3.2.1. Tỷ lệ sống của sắn thí nghiệm 59 3.2.2. Ảnh hưởng của các mức phân ñạm khác nhau ñến năng suất lá sắn tươi 60 3.2.3. Thành phần hóa học của lá sắn ở các mức phân ñạm khác nhau 63 3.2.4. Sản lượng lá sắn tươi, VCK và protein ở các mức phân ñạm khác nhau 64 3.2.5. Chi phí sản xuất cho 1kg bột lá sắn 66 3.2.6. Nhận xét chung về kết quả thí nghiệm 2 66 3.3. Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cách thức chế biến ñến thời gian phơi, sấy và thành phần hóa học của bột lá sắn 67 3.3.1. Ảnh hưởng của cách thức chế biến ñến thời gian phơi, sấy lá sắn 67 3.3.2. Ảnh hưởng của các cách thức chế biến ñến thành phần hóa học của lá sắn 68 3.3.3. Ảnh hưởng của các cách thức chế biến ñến hàm lượng β caroten và HCN lá sắn 69 3.3.4. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản ñến các thành phần dinh dưỡng trong bột lá sắn 71 3.3.5. Nhận xét chung về kết quả thí nghiệm 3 73 3.4. Thí nghiệm 4: Xác ñịnh năng lượng trao ñổi của bột lá sắn có hiệu chỉnh theo lượng nitơ của thức ăn ñược tích lũy trong cơ thể gà 74 3.5. Thí nghiệm 5: Xác ñịnh ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong thức ăn hỗn hợp ñến sức sản xuất thịt của gà broiler Lương Phượng 76 3.5.1. Ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong thức ăn hỗn hợp ñến tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm 76 vi 3.5.2. Ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong thức ăn hỗn hợp ñến khối lượng cơ thể của gà thí nghiệm 77 3.5.3. Ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong thức ăn hỗn hợp ñến tăng khối lượng bình quân của gà thí nghiệm 79 3.5.4. Ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau ñến khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm 81 3.5.5. Chỉ số sản xuất của gà thí nghiệm 84 3.5.6. Kết quả mổ khảo sát gà thí nghiệm 85 3.5.7. Thành phần hóa học của thịt gà thí nghiệm 86 3.5.8. Thí nghiệm kiểm chứng kết quả thí nghiệm 5 87 3.5.9. Nhận xét chung về kết quả thí nghiệm 5 90 3.6. Kết quả thí nghiệm 6: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS khác nhau trong khẩu phần ñến sản lượng và chất lượng trứng của gà ñẻ bố mẹ Lương Phượng 91 3.6.1. Tỷ lệ nuôi sống và khối lượng gà thí nghiệm 91 3.6.2. Năng suất trứng, tỷ lệ ñẻ và tỷ lệ trứng giống 92 3.6.3. Tiêu tốn và chi phí thức ăn/10 trứng, trứng giống 94 3.6.4. Một số chỉ tiêu lý, hóa học của trứng 95 3.6.5. Ảnh hưởng của các tỷ lệ BLS ñến khả năng ấp nở của trứng gà Lương Phượng 97 3.6.6. Thí nghiệm kiểm chứng lại kết quả thí nghiệm 6 99 3.6.7. Nhận xét chung kết quả thí nghiệm 6 101 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 102 1. Kết luận 102 2. Đề nghị 103 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLS : Bột lá sắn BQ : Bình quân CIAT : Center of International Tropical Agriculture CS : Cộng sự CT : Công thức DCP : Di canxi phôt phat DM : Vật chất khô DXKN : Dẫn xuất không chứa nitơ ĐC : Đối chứng HCN : axit cyanhydic K : Kali KL : Khối lượng KLTB : Khối lượng trung bình LS : Lá sắn N : Nitơ N.P.K : N. P 2 O 5 . K 2 O NSTB : Năng suất trung bình OM : Chất hữu cơ P : Photpho Pr : Protein SL : Sản lượng TB : Trung bình TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TH : Tiêu hóa TK : Toàn kỳ TL : Tỷ lệ TS : Tổng số VCK : Vật chất khô viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Sơ ñồ bố trí thí nghiệm 1 37 Bảng 2.2: Công thức thí nghiệm 2 38 Bảng 2.3: Công thức thí nghiệm 3 39 Bảng 2.4: Thành phần nguyên liệu của khẩu phần cơ sở 41 Bảng 2.5: Sơ ñồ bố trí thí nghiệm 5 43 Bảng 2.6: Sơ ñồ bố trí thí nghiệm 6 45 Bảng 3.1: Thành phần dinh dưỡng ñất thí nghiệm 52 Bảng 3.2: Giá trị trung bình về khí tượng Thái Nguyên từ năm 2009-2010 53 Bảng 3.3: Tỷ lệ sống của sắn thí nghiệm 1 sau trồng 30 ngày 55 Bảng 3.4: Năng suất lá sắn tươi trung bình theo lứa của năm 1 và 2 55 Bảng 3.5: Sản lượng lá sắn tươi, VCK và protein 57 Bảng 3.6: Chi phí cho một ñơn vị sản phẩm 58 Bảng 3.7: Tỷ lệ sống của sắn thí nghiệm 2 sau trồng 30 ngày 59 Bảng 3.8: Năng suất lá sắn tươi trung bình theo lứa 60 Bảng 3.9: Thành phần hóa học của lá sắn ở các mức phân ñạm khác nhau 63 Bảng 3.10: Sản lượng lá sắn tươi, VCK và protein 64 Bảng 3.11: Chi phí cho một ñơn vị sản phẩm 66 Bảng 3.12: Thời gian phơi nắng, sấy khô lá sắn 67 Bảng 3.13: Thành phần hoá học của bột lá sắn ở các cách thức chế biến 68 Bảng 3.14: Hàm lượng β caroten và HCN trong bột lá sắn ở các cách thức chế biến khác nhau 70 Bảng 3.15: Thành phần hóa học của bột lá sắn sau các thời gian bảo quản 71 Bảng 3.16: Hàm lượng các amino acid trong protein của lá sắn sau thời gian bảo quản 73 Bảng 3.17: Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm 74 Bảng 3.18: Năng lượng trao ñổi có hiệu chỉnh nitơ (ME N ) của bột lá sắn 75 Bảng 3.19: Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm 76 Bảng 3.20: Khối lượng của gà ở các giai ñoạn tuổi 77 Bảng 3.21: Tăng khối lượng bình quân ở các giai ñoạn tuổi 80 Bảng 3.22: Khả năng thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm 81 ix Bảng 3.23: Tiêu tốn thức ăn/1 kg tăng khối lượng 83 Bảng 3.24: Chỉ số sản xuất của gà thí nghiệm 84 Bảng 3.25: Kết quả mổ khảo sát của gà thí nghiệm tại 70 ngày tuổi 85 Bảng 3.26: Thành phần hóa học của cơ ngực và cơ ñùi của gà Lương Phượng ở 70 ngày tuổi 87 Bảng 3.27: Một số chỉ tiêu ñánh giá sức xuất của gà thịt Lương Phượng nuôi trong nông hộ 88 Bảng 3.28: Tỷ lệ nuôi sống và khối lượng gà thí nghiệm 91 Bảng 3.29: Năng suất trứng, tỷ lệ ñẻ và tỷ lệ trứng giống 92 Bảng 3.30: Tiêu tốn và chi phí thức ăn/10 trứng, 10 trứng giống 95 Bảng 3.31: Một số chỉ tiêu lý, hóa học của trứng 96 Bảng 3.32: Tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, gà loại I 98 Bảng 3.33: Năng suất trứng/mái BQ/TK, tiêu tốn và chi phí thức ăn/10 trứng, 10 trứng giống, tỷ lệ ấp nở của gà 100 x DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1. Biểu ñồ nhiệt ñộ trung bình từ năm 2009-2010 54 Hình 3.2. Đồ thị sự phân bố lượng mưa trung bình trong 2 năm (2009-2010) 54 Hình 3.3. Biểu ñồ năng suất lá sắn tươi trung bình theo lứa của cả năm 1 và 2 62 Hình 3.4. Biểu ñồ sản lượng lá sắn tươi, VCK, protein qua 2 năm thí nghiệm 65 Hình 3.5. Biểu ñồ tỷ lệ protein, lipit và DXKN sau các thời gian bảo quản 72 Hình 3.6. Đồ thị sinh trưởng tích lũy của gà broiler Lương Phượng 79 Hình 3.7. Biểu ñồ số lượng trứng bình quân/lô/ngày/ toàn kỳ và năng suất trứng/mái bình quân/ toàn kỳ 94 [...]... cho vi c ñ xu t m t lo i cây tr ng s n xu t b t lá cây th c ăn xanh làm th c ăn chăn nuôi trong tương lai gi ng như các nư c ñã và ñang làm, chúng tôi ti n hành ñ tài: Nghiên c u tr ng s n thu lá và s d ng b t lá s n trong chăn nuôi gà th t và gà ñ b m Lương Phư ng” 2 M c ñích c a ñ tài Xác ñ nh ñư c m t ñ , m c bón ñ m phù h p ñ i v i s n tr ng thu lá trong ñi u ki n ñ t ñai, khí h u vùng trung du... Đ tài ñã nghiên c u và ñ xu t ñư c cách th c ch bi n lá s n gây ít t n h i các ch t dinh dư ng và lo i b ñư c t i ña ñ c t có trong lá s n Đ tài ñã xác ñ nh ñư c năng lư ng trao ñ i c a b t lá s n ñ i v i gà th t, trư c ñây năng lư ng trao ñ i c a b t lá s n ch ư c tính theo công th c Đ tài ñã nghiên c u và ñưa ra ñư c t l ph i tr n b t lá s n thích h p trong th c ăn h n h p c a gà th t và gà ñ tr ng... súc nh ng thông tin cơ b n và h th ng v cây s n, bao g m m t ñ tr ng, m c phân bón, ch bi n, thành ph n hóa h c c a lá s n và b t lá s n, năng lư ng trao ñ i c a b t lá s n và s d ng b t lá s n trong chăn nuôi gà th t và gà ñ tr ng Nh ng thông tin này, có th ñư c s d ng ñ gi ng d y và làm tài li u tham kh o cho các ñ tài khác cùng lĩnh v c 3.2 Ý nghĩa th c ti n Vi c s d ng b t lá s n làm th c ăn cho gia... c ch bi n b t lá s n thích h p s d ng cho gia c m 2 Xác ñ nh ñư c năng lư ng trao ñ i c a b t lá s n ñ i v i gà Xác ñ nh t l b t lá s n thích h p trong kh u ph n ăn c a gà th t và gà ñ tr ng T ñó khuy n cáo s d ng b t lá s n vào kh u ph n ăn c a gia c m nói chung và gà nói riêng 3 Ý nghĩa c a ñ tài 3.1 Ý nghĩa khoa h c K t qu nghiên c u c a ñ tài s cung c p cho ngành khoa h c th c ăn và dinh dư ng... túc, b t lá s n,… Vi t Nam, s n là m t cây tr ng có ti m năng cho vi c s n xu t b t lá th c v t Di n tích tr ng s n hàng năm nư c ta vào kho ng g n 600.000 ha, ch riêng t n thu ng n, lá khi thu c s n cũng có th s n xu t ñư c g n 5 t n b t lá Vi c tr ng s n thu lá cũng có nhi u h a h n, có th thu ñư c kho ng 30 t n lá tươi và s n xu t ñư c trên dư i 8 t n b t lá/ ha/năm Lá s n d phơi khô, b t lá s n giàu... và nâng cao hi u qu kinh t chăn nuôi Ph i h p b t lá s n vào th c ăn h n h p cho gà làm tăng ch t lư ng th t, năng su t và ch t lư ng tr ng K t qu nghiên c u c a ñ tài còn có ý nghĩa thúc ñ y ngành tr ng tr t s n xu t th c ăn chăn nuôi t i ch , t o nên s phát tri n nông nghi p b n v ng nư c ta 4 Đi m m i c a ñ tài Đ tài ñã xác ñ nh ñư c kho ng cách tr ng và m c bón ñ m thích h p cho tr ng s n thu lá. .. amino acid trong c s n th p và không cân ñ i: Hàm lư ng lysine và triptophan trong c s n chi m 1,55 và 8,50 % trong protein, còn methionine và cystine r t th p, tương ng là 0,33 % và 0,25 % trong protein, hàm lư ng này th p hơn r t nhi u so v i tiêu chu n c a FAO là 2,2 % Hàm lư ng lipit trong c s n th p, ch ñ t 1,6-1,8 % so v i v t ch t khô (Vi n chăn nuôi, 2001 [72]) Theo Nguy n Văn Thư ng và Sumilin... u trong lá s n tương ñ i ñ y ñ và cân ñ i Tuy nhiên, methionine v n là y u t h n ch trong protein c a lá s n, hàm lư ng methionine 11 ch ñ t 1,2 g % trong protein, ch b ng 67 % hàm lư ng methionine trong protein c a tr ng gà (3,65 g %) Vì v y, không nên s d ng b t lá s n khi kh u ph n nghèo methionine Theo Ph m S Ti p (1999) [58], Chavez và cs (2000) [92] thì hàm lư ng amino acid trong lá cao hơn trong. .. lư ng khoáng t ng s l n lư t là 5,62 % và 5,80 % Trong ñó, hàm lư ng Ca dao ñ ng t 0,74-1,13 %; P t 0,25 ñ n 0,38 %; K t 1,52 ñ n 1,71 % Trong lá s n hàm lư ng 12 Fe và Mn r t cao, tương ng là 344,0 mg và 655,2 mg trong 1 kg v t ch t khô (Nguy n Kh c Khôi (1982) [33], Adewusi và Bradbury (1993) [77]) 1.2.3 S c ch t trong th c v t và tác d ng c a nó trong chăn nuôi Th c v t tươi là ngu n r t t t ñ cung... i gà th t, s c ch t apocarotenoic acid ethyl ester là m t carophyll có màu vàng khi b sung có tác d ng tăng màu s c c a da gà (Latscha, 1990 [129]) Khi các carotenoid tích lũy ñ y ñ thì hương v c a th t tăng, do ñó làm tăng ch t lư ng c a th t gà (Josephson, 1987 [125]), c i thi n ñ vàng da ng c và thành ph n axit béo c a th t (Mourão và cs, 2008 [149]) Nhưng trong chăn nuôi gà công nghi p, gà b nuôi . DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN THỊ HOAN NGHIÊN CỨU TRỒNG SẮN THU LÁ VÀ SỬ DỤNG BỘT LÁ SẮN TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT VÀ GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG Chuyên ngành:. trồng sản xuất bột lá cây thức ăn xanh làm thức ăn chăn nuôi trong tương lai giống như các nước ñã và ñang làm, chúng tôi tiến hành ñề tài: Nghiên cứu trồng sắn thu lá và sử dụng bột lá sắn. Sử dụng củ và lá sắn trong chăn nuôi 30 1.5.1. Sử dụng củ sắn 30 1.5.2. Sử dụng bột lá sắn 32 1.6. Nhận xét chung phần tổng quan tài liệu 35 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu trồng sắn thu lá và sử dụng bột lá sắn trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng, Nghiên cứu trồng sắn thu lá và sử dụng bột lá sắn trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng, Nghiên cứu trồng sắn thu lá và sử dụng bột lá sắn trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay