Đồ án kĩ thuật thi công phần thân nhà cao tầng

42 1,739 12
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2014, 17:40

Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 Phần I Khái quát về công trình I.1) Kiến Trúc : Công trình bao gồm 5 tầng , 4 nhịp và 17 bớc . Tổng chiều dài : L tổng = 3.3 x 17 = 56.1 (m) Tổng chiều rộng : B tổng = 2 x ( 5.8 + 4.7 ) = 21 (m) Tổng chiều cao H của công trình tính từ cốt 0.00 m H = H 1 + H 2-4 +H m = 3.8 + 3x3.2 +3.2 = 16.6 (m) +) Nhịp nhà : Nhịp biên : L 1 = 5.8 m Nhịp giữa : L 2 = 4.7 m +) Kích thớc các loại dầm : Chọn kích thớc dầm thoả mãn điều kiện sau : h dp = l dp / 12 ; h dc = l dc / 10 Từ đó ta có kích thớc dầm nh sau : Dầm chính : L dầmMax = 5.8 m h dc = l dc / 10 = 5.8/10 = 0.58 m 0.6 m = 60 cm chọn h D1 = 60 cm Kích thớc dầm D1b , D1g là : b x h = 25 x 60 cm Dầm phụ D2 và D3 có l dp = 3.3 m h dp = l dp / 12 = 3.3 / 12 = 0.275 (m) Chọn kích thớc dầm phụ D2 và D3 là : b x h = 20 x 30 cm Dầm mái : D mái : b x h = 20 x 50 cm +) Kích thớc cột : Cột C 1 Tầng 4_5 : 25 x 25 cm Tầng 2_3 : 25 x 30 cm Tầng 1 : 25 x 35 cm Cột C 2 Tầng 4_5 : 25 x 30 cm Tầng 2_3 : 25 x 35 cm Tầng 1 : 25 x 40 cm +) Chiều dài cột : Tầng 1 : H t1 = H 1 + t = 3.8 + 0.3 = 4.1 m Tầng 2_5 : H t2-t5 = 3.2 m Bớc cột B = 3.3 m +) Sàn : Chiều dày sàn các tầng : s = 12 cm mái = 10 cm +) Kích thớc móng : Móng có dạng hình chữ nhật ( a x b ) có chiều cao :h = 2 x t =2 x 0.3=0.6 m Giật theo hai cấp với kích thớc bậc dới là : Móng A, E : a x b = 1.4 x 2.2 m Trang1 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 Móng B,C,D: a x b = 1.4 x 2.5 m I.2) Kết cấu : Đây là khung bê tông cốt thép toàn khối . Dầm sàn đổ bê tông kết hợp Móng đợc kết cấu dạng móng đơn , liên kết ngàm với cột Khối lợng cốt thép trong bê tông chiếm à = 1.5 % [] gỗ = 110 kG/ cm 2 gỗ = 600 kG/cm 2 I.3) Điều kiện thi công : Thi công vào mùa hè . Nhân công không hạn chế . Công trình thi công trên mặt bằng thoáng , không bị hạn chế về mặt bằng Công trình nằm ở ven đô . Nguồn nớc lấy từ nguồn nớc thành phố . Nguồn điện lấy từ mạng lới điện thành phố . Máy móc thi công đợc tuỳ chọn sao cho phù hợp với công trình . Thời gian thi công không hạn chế . Và tất cả các điều kiện về vật liệu , và các điều kiện khác đều đợc đáp ứng theo yêu cầu của công trình . Phần II Thiết kế ván khuôn bằng gỗ II.1 ) Thiết kế ván khuôn sàn : II.1.1) Ph ơng pháp tính toán : Tách 1 ô sàn điển hình ra để tính toán , ở đây ta tách ô sàn thuộc nhịp L 1 = 5.8 m , B = 3.3 m Từ ô sàn này ta cắt ra một dải sàn điển hình có bề rộng bằng b =1m để tính toán . Sơ đồ tính xem ván sàn nh là 1 dầm liên tục , gối là các xà gồ . Trang2 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 1000 l l D2 D3 D2 II.1.2) Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn : II.1.2.1) Tĩnh tải : Trọng lợng bê tông mới đổ : q tc 1 = s x bt x b trong đó : s : Chiều dày lớp bê tông sàn = 12 cm = 0.12 m bt : Trọng lợng riêng của bê tông = 2.5 T/m b : Dải chiều rộng của sàn = 1 m q tc 1 = s x bt x b = 0.12 x 2.5 x 1 = 0.3 (T/m) q tt 1 = q tc 1 x n = 0.3 x 1.2 = 0.36 (T/m) Trọng lợng cốt thép là : q tc 2 = s x ct x b x à = 0.12 x 0.015 x 1 x 8.750 = 0.01575 (t/m) 0.016 (T/m) q tt 2 = q tc 2 x n = 0.016 x 1.2 = 0.0192 (T/m) Trọng lợng bản thân ván khuôn : q tc 3 = v x gỗ x b v : Chiều dày ván khuôn gỗ = 3 cm = 0.03 m gỗ : Trọng lợng riêng của gỗ = 600 (KG/m 3 ) = 0.6 (T/m 3 ) q tc 3 = v x gỗ x b = 0.03 x 0.6 x 1 = 0.018 (T/m) q tt 3 = q tc 3 x n = 0.018 x 1.1 = 0.0198 (T/m) 0.02 (T/m) Kết luận : Tĩnh tải tác dụng lên ván sàn là q tc tt = q tc 1 + q tc 2 + q tc 3 = 0.016 + 0.3 +0.018 = 0.334 (T/m) q tt tt = q tt 1 + q tt 2 + q tt 3 = 0.0192 + 0.36 + 0.02 = 0.3992 0.4 (T/m) Trang3 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 II.1.2.2) Hoạt tải : Hoạt tải do ngời và phơng tiện di chuyển trên sàn : b = 1 m q tc 4 = 0.25 (T/m) q tt 4 = q tc 4 x n = 0.25 x 1.3 = 0.325 (T/m) Hoạt tải do đầm bàn , đầm dùi với dùi = 50 mm , b = 1m q tc 5 = 0.2(T/m) q tt 5 = q tc 5 x n = 0.2 x 1.3 = 0.26 (T/m) Hoạt tải do đổ bê tông bằng máy bơm bê tông , b = 1m q tc 6 = 0.4 (T/m) q tt 6 = q tc 6 x n =0.4 x 1.3 = 0.52 (T/m) Kết luận : Hoạt tải tác dụng lên ván sàn là : q tc ht = q tc 4 + q tc 5 + q tc 6 = 0.25 + 0.2 + 0.4 = 0.85 (T/m) q tt ht = q tt 4 + q tt 5 + q tt 6 = 0.325 + 0.26 + 0.52 = 1.105 (T/m) Vậy ta có tổng tải trọng tác dụng lên sàn là : q tc = q tc tt + q tc ht = 0.334 + 0.85 =1.184 (T/m) q tt = q tt tt + q tt ht = 0.4 + 1.105 = 1.505 (T/m) . II.1.3) Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ : II.1.3.1) Theo điều kiện bền : Ta có : = M max / W [] Trong đó : M max = (q x l 2 )/10 = 10 505.1 10 22 xlxlq tt = (T.m) W : Mô men chống uốn = (b x 2 gỗ )/6 = (1 x 0.03 2 )/6 = 1.5x10 -4 (m 3 ). [] = 1100 (T/m 2 ) = 1100 105.110 505.1 4 2 xx xl l 2 096.1 505.1 105.1101100 4 = xxx l 1.05 (m) Vậy để đảm bảo điều kiện bền thì l 1.05 m II.1.3.2) Theo điều kiện ổn định : Kiểm tra theo công thức [ ] 400128 4 l f EJ xlq f tc == Trong đó : E = 10 6 (T/m 2 ) Trang4 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 J = 8 33 10225 12 03.01 12 == x xxb (m 4 ) 400 1022510128 184.1 128 86 44 l xxx xl EJ xlq f tc == l 3 0.6081 l 0.847 (m) Vậy để đảm bảo điều kiện ổn định thì : l 0.847 m Kết luận : Để đảm bảo điều kiện bền và điều kiện ổn định của ván khuôn sàn => khoảng cách của các xà gồ là : l 0.7 m . Bố trí xà gồ theo phơng song song với dầm phụ . Chiều dài xà gồ là : mmxxxxbBl hvtdcdcxg 9.2)(89.205.02055.0225.03.322 === Trong đó : l xg : chiều dài của xà gồ B : bớc cột = 3.3 m b dc : bề rộng của dầm chính : = 0.25 m vtdc : là bề dày của ván thành dầm chính = 0.03 m h : khoảng hở giữa xà gồ và dầm chính Mục đích của việc chọn cách bố trí của xà gồ song song với dầm phụ là : Chiều dài của gồ ngắn , do đó xà gồ không cần phải nối thêm . Trong quá trình thi công thì công nhân vận chuyển lắp dựng dễ dàng hơn . Dễ luân chuyển xà gồ vì bớc cột của nhà là không đổi là 3.3 m do đó chiều dài của xà gồ là chỉ có một kích thớc nhất định . Trang5 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 300700 700 700300 2900 D1b D2 D3 II.1.3.3 ) Tính toán và kiểm tra xà gồ : Chiều dài của xà gồ là : l xg = 2.9 m Chọn xà gồ tiết diện : 10 x10 cm Tải trọng tác dụng lên xà gồ giống tải trọng tác dụng lên ván sàn Diện chịu tải của xà gồ nh hình vẽ : D3 D2 D1b 700 Tĩnh tải gồm : Trọng lợng của bê tông mới đổ : q tc 1 = s x bt x l = 0.12 x 2.5 x 0.7 = 0.21 (T/m) q tt 1 = q tc 1 x n = 0.21 x 1.2 = 0.252 (T/m) Trang6 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 Trọng lợng của cốt thép : q tc 2 = s x ct x l x à = 0.12 x 0.015 x 0.7 x 8.750 = 0.011025(T/m) q tt 2 = q tc 2 x n = 0.011025 x 1.2 = 0.01323 (T/m) Trọng lợng của xà gồ : q tc 3 = v x gỗ x l = 0.03 x 0.6 x 0.7 = 0.0126 (T/m) q tt 3 = q tc 3 x n = 0.0126 x 1.1 = 0.01386 (T/m) 0.014 (T/m) Kết luận : Tĩnh tải tác dụng lên xà gồ là q tc tt = q tc 1 + q tc 2 + q tc 3 = 0.21 + 0.011025 +0.0126 = 0.233625 (T/m) 0.234 (T/m) q tt tt = q tt 1 + q tt 2 + q tt 3 = 0.252 + 0.01323 + 0.014 = 0.27923 0.28 (T/m) Hoạt tải gồm : Hoạt tải do ngời và phơng tiện di chuyển trên sàn : l = 0.7 m q tc 4 = 0.25 x 0.7 =0.175(T/m) q tt 4 = q tc 4 x n = 0.175 x 1.3 = 0.2275 (T/m) Hoạt tải do đầm bàn , đầm dùi với dùi = 50 mm , l = 0.7 m q tc 5 = 0.2 x 0.7 = 0.14 (T/m) q tt 5 = q tc 5 x n = 0.14 x 1.3 = 0.182 (T/m) Hoạt tải do đổ bê tông bằng máy bơm bê tông , l = 0.7m q tc 6 = 0.4 x 0.7 = 0.28 (T/m) q tt 6 = q tc 6 x n =0.28 x 1.3 = 0.364 (T/m) Kết luận : Hoạt tải tác dụng lên xà gồ là : q tc ht = q tc 4 + q tc 5 + q tc 6 = 0.175 + 0.14 + 0.28 = 0.595 (T/m) q tt ht = q tt 4 + q tt 5 + q tt 6 = 0.2275 + 0.182 + 0.364 = 0.7735 (T/m) 0.774 (T/m). Vậy ta có tổng tải trọng tác dụng lên xà gồ là : q tc = q tc tt + q tc ht = 0.234 + 0.595 =0.829 (T/m) q tt = q tt tt + q tt ht = 0.28 + 0.774 = 1.054 (T/m) . II.1.3.4 ) Tính toán khoảng cách cột chống xà gồ : II.1.3.4.1 ) Tính toán khoảng cách cột chống xà gồ theo c - ờng độ : Công thức [ ] = WM / max Mà [ ] [ ] tt tt q xWx lxW xlq M 10 10 2 max = Trang7 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 )(1067.1 6 1.01.0 0 6 34 2 2 mx x bxh W === q tt = q tt x 0.9 = 1.054 x 0.9 = 0.9486 Ta nhân với hệ số 0.9 là do các trờng hợp hoạt tải là không xảy ra đồng thời cùng lúc Thay vào, ta có: )(4.1 9486.0 1067.1110010 4 m xxx l = II.1.3.4.1 ) Tính toán khoảng cách cột chống xà gồ theo điều kiện độ võng cho phép : Điều kiện [ ] f l f = 400 Độ võng lớn nhất của ván khuôn sàn đợc tính theo công thức: EJ xlq f tc 128 4 = Trong đó q tc = q tc x 0.829 = 0.829 x 0.9 = 0.746 )(1033.8 12 1.01.0 12 )/(10E 46 33 26 m bh J mT = == = Theo điều kiện trên ta có: )(36.1 746.0400 1033.810128 400 128 3 66 3 m x xxx q EJ l tc == Vậy để đảm bảo cho xà gồ làm việc đúng thiết kế thì ta chọn khoảng cách giữa các cột chống là 1.0 m. Bố trí nh hình vẽ . Trang8 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 450 1000 1000 450 xà gồ cột chống II.1.3.5 ) Chọn và kiểm tra ổn định cột trống của xà gồ : Dùng cột chống bằng gỗ Chọn sơ bộ tiết diện của cột là : 0.1 x 0.1m Để kiểm tra cột chống, thì ta xét cột chống nh 1 cấu kiện chịu nén đúng tâm với liên kết khớp ở 2 đầu. 3450 cột chống xà gồ 1000 Chiều dài tính toán của cột chống: l 0 =àl Ta có: l = H t - s - v - h xg - h n Trong đó : Trang9 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 )(45.3 1.0 1.0 03.0 12.0 8.3 cml cmh cmh m m mH n xg vs s t = = = = = = Đặc trng hình học của cột chống: )(1033.8 12 1.01.0 12 46 33 mx xbh J === 2 2 6 10886.2 10 1033.8 === x x F J r Độ mảnh của thanh: 758.119 0288.0 45.3 0 >=== r l Vậy công thức tính độ ổn định của thanh là: 216.0 8.119 31003100 22 === Kiểm tra ổn định của cột : [ ] g F N <= Trong đó : N : lực dọc = q tt x l = 1.054 x 1 = 1.054 (T) ứng suất sinh ra trong cột: [ ] )/(1100)/(488 10216.0 054.1 22 2 mTmT x F N g =<=== Kết luận: Vậy độ bền và độ ổn định của cột chống đều đạt yêu cầu thiết kế. Tiết diện cột chống là : 0.1 x 0.1m II.2) Thiết kế ván khuôn dầm : II.2.1 ) Thiết kế ván khuôn dầm chính D1b, D1g : Tiết diện của dầm chính : b x h = 0.25 x 0.6 m Ván thành dày : vt = 0.03 m Ván đáy dầm dày : vđ = 0.04 m Trang10 [...]... thân và mái : Trang33 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 II.6 ) Tổng kết khối lợng nhân công : Tra theo định mức ĐM24 - 2005 Trang34 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 II.6.3 ) Khối lợng nhân công lao động bê tông phần thân : II.6.3 ) Khối lợng nhân công lao động cốt thép phần thân : : Trang35 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 Phần III Thi t kế ván khuôn thép III.1 ) Thi t kế ván khuôn sàn : III.1.1)... Tổng kết ván khuôn và các bảng thông kê khối lợng : II.5.1 )Ván khuôn cột : Trang30 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 II.5.2 )Ván khuôn sàn : Ván khuôn sàn các tầng đều nh nhau Nhịp biên L1 = 5.8 m : L x b x h = Trang31 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 II.5.3 Khối lợng thể tích bê tông phần thân và mái : Trang32 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 II.5.4 Khối lợng cốt thép phần thân và mái... cột: Trang20 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I = Lớp 48XD 4 N 0.362 = = 386(T / m 2 ) < [ ] g = 1100(T / m 2 ) 2 F 0.1465 x 0.64 x10 Kết luận: Vậy độ bền và độ ổn định của cột chống đều đạt yêu cầu thi t kế Tiết diện cột chống là : 0.8 x 0.8m II.2.2.2 ) Thi t kế ván thành dầm phụ: II.2.2.2.1 ) Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành : Ván thành chịu lực tác dụng khi đổ bê tông và đầm bê tông Coi ván khuôn thành... bền của ván đáy thì l 1.11 m Theo điều kiện ổn định của ván đáy : Điều kiện f l =[f] 400 Độ võng lớn nhất của ván khuôn sàn đợc tính theo công thức: Trang24 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 f = J= q tc xl 4 128EJ 0.25 x 0.04 3 = 1.33x10 6 (m 4 ) 12 E = 106 (T/m2) l3 Theo điều kiện trên ta có: 128EJ 3 128 x10 6 x1.33x10 6 = = 0.96(m) 400 x0.487 400q tc Vậy theo điều kiện độ ổn định ván đáy thì... bê tông mới đổ : qtc1 = bt x H x 0.75 = 2.5 x 0.7 x 0.75 =1.3125(T/m) Trong đó H :Chiều cao của mỗi lớp đổ bê tông Trang28 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 Chọn R = 0.75 là bán kính ảnh hởng của đầm dùi bt : Khối lợng hỗn hợp thể tích bê tông đã đầm chặt (Tra theo bảng 10.1 trang 147 sách : Kỹ thuật thi công tập 1 NXB Xây Dựng - 2004) qtt1 = qtc1 x n = 1.3125 x 1.3 =1.7 (T/m) áp lực do đổ bê... bền của ván đáy thì l 1.27 m Theo điều kiện ổn định của ván đáy : Điều kiện f l =[f] 400 Trang18 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 Độ võng lớn nhất của ván khuôn sàn đợc tính theo công thức: f = J= q tc xl 4 128EJ 0.2 x0.04 3 = 1.067 x10 6 (m 4 ) 12 E = 106 (T/m2) Theo điều kiện trên ta có: 128EJ 3 128 x10 6 x1.067 x10 6 l3 = = 1.067(m) 400 x 0.281 400q tc Vậy theo điều kiện độ ổn định ván đáy... giữa chúng là 0.60 m nh hình vẽ 1 2 3300 295 600 600 600 600 295 30 30 II.2.3 ) Thi t kế ván khuôn dầm mái : Trang22 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 40 370 30 500 100 Tiết diện của dầm mái : b x h = 0.25 x 0.50 m Ván thành dày : vt = 0.03 m Ván đáy dầm dày : vđ = 0.04 m 30 250 30 II.2.3.1 ) Thi t kế ván đáy chịu lực : II.2.3.1.1 ) Tải trọng tác dụng : Do trọng lợng bê tông mới đổ : qtc1 =... lên ván đáy dầm chính là : Trang11 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I Lớp 48XD 4 qtcht = qtc4+ qtc5 = 0.05 + 0.1 = 0.15 (T/m) qttht = qtt4+ qtt5 = 0.065 + 0.13 = 0.195(T/m) 0.2 (T/m) Vậy ta có tổng tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm chính là : qtc = qtctt + qtcht = 0.4+ 0.15 =0.55 (T/m) qtt = qtttt + qttht = 0.5 + 0.2 = 0.7 (T/m) II.2.1.1.2 ) Tính khoảng cách giữa các cột chống Theo độ bền của ván đáy Công. .. x[ ] xW [ ] xW l 10 q tt Thay vào, ta có: Trang27 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I l Lớp 48XD 4 10 x1100 x 6.15 x10 5 = 0.695(m) 1.4 Vậy theo điều kiện độ bền của ván thành thì khoảng cách của các nẹp dọc là l0.695m là : II.2.3.2.3 ) Kiểm tra theo điều kiện ổn định của ván thành Điều kiện f l =[f] 400 Độ võng lớn nhất của ván khuôn thành đợc tính theo công thức: f = q tc xl 4 128EJ E = 106 (T/m2) Theo điều... x[ ] xW [ ] xW l 10 q tt Thay vào, ta có: Trang15 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công I l Lớp 48XD 4 10 x1100 x 7.35 x10 5 = 0.68(m) 1.72 Vậy theo điều kiện độ bền của ván thành thì khoảng cách của các nẹp dọc là l0.68m : II.2.1.2.3 ) Kiểm tra theo điều kiện ổn định của ván thành là Điều kiện f l =[f] 400 Độ võng lớn nhất của ván khuôn thành đợc tính theo công thức: f = q tc xl 4 128EJ E = 106 (T/m2) l3 Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kĩ thuật thi công phần thân nhà cao tầng, Đồ án kĩ thuật thi công phần thân nhà cao tầng, Đồ án kĩ thuật thi công phần thân nhà cao tầng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay