Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới theo hướng dẫn của bộ

33 721 5
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2014, 14:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 (Dùng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) LỚP 6 Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. HỌC KỲ I Bài/Unit Nội dung Số tiết Hướng dẫn học/kiểm tra đầu năm 2 1 Greetings 5 2 At school 5 3 At home 5 Grammar practice 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 4 Big or Small ? 5 5 Things I do 5 Grammar practice 1 6 Places 5 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 7 Your house 5 8 Out and about 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I 5 TỔNG SỐ TIẾT 53 HỌC KỲ II Bài/Unit Nội dung Số tiết 9 The body 5 10 Staying healthy 5 11 What do I eat 5 Grammar practice 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 12 Sports and pastimes 5 13 Activities and seasons 5 14 Making plans 5 Grammar practice 1 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 2 15 Countries 5 16 Man and the environment 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II 5 TỔNG SỐ TIẾT 52 TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ 2014-2015 ********************** TIẾNG ANH 6 CHUẨN KIẾN THỨC 1. Đà GIẢM TẢI 2. SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC 3. ĐẦY ĐỦ 105 TIẾT 4. CÓ ĐỀ MA TRẬN KIỂM TRA ENLISH 6 Period 1 : lesson 1 Giới thiệu m«n học tiếng anh/ Híng dÉn häc I. Đặc điểm tình hình : Các em lớp 6 bước đầu học tiếng anh nên có rất nhiều ham muốn và khao kh¸t được tim hiểu.Vi vậy giáo viên cần :- Giới thiệu việc áp dụng tiếng anh trong thực tế hiên nay - Giơí thiệu cấu trúc bài học :16 bài,gần gũi với các hoạt động hằng ngày Tranh ảnh đẹp II. Phương pháp học tiếâng anh : 1. Tại trường :- Nghe thầy , nghe máy thật kó đểû nắm thông tin - Tập nói theo thầy , theo bạn ,…. Nói đúng ngữ điệu - Mạnh dạn phát biểu bài - Nắm vững các điểm ngữ pháp đã học , cac cấu trúc câu - Ghi chép đày đủ , chính xác 2.Tại nhà : -Ôân lại bài học ngay sau khi co tiết học ở lớp - Dựa vào các cấu trúc dã học và các ngữ liệu đã học để tập nói cùng bạn - Tập viết các từ mới và ôn luyên thường xuyên - Ghi từ mới vào sổ tay học tập III. Các tài liệu và phương tiện : - Băng và máy - Tài liệu trực quan- Tài liệu hổ trợ - Tranh ảnh - Bảng cuốn - IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6 . *Gi¸o viªn giíi thiƯu cho häc sinh: - Cn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t¬ng øng víi mét chđ ®Ị vµ ®ỵc chia lµm nhiỊu tiÕt häc ®ỵc ph¸t triĨn theo tr×nh tù c¸c chđ ®Ị. - Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m: C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tn = 105 tiÕt K× I : 3 tiÕt. 19 tn = 53 tiÕt K× II : 3 tiÕt. 18 tn = 52 tiÕt - §iĨm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1 - Cã ®Çy ®đ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh, ®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y. V. Häc sinh: - Häc sinh ph¶i lµ chđ thĨ cđa ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chđ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã chđ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sư dơng TiÕng Anh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. - KÕt hỵp ho¹t ®éng häc tËp trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - Häc sinh tham gia ho¹t ®éng häc tËp díi sù híng dÉn cđa gi¸o viªn. 1. Có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho môn học Tiếng Anh 6. ( SGK, sách bài tập, sách bổ trợ và nâng cao, một số sách tham khảo, có thể dùng đài băng để luyện nghe ở nhà) Period: 02 lesson 2: hớng dẫn học học * ( tiếp theo với học sinh tiểu học cha học tiếng anh ) *(kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh ở các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA TIếP THEO SAU I. Giới thiệu tiếng Anh 6: Tiếng Anh 6 giúp các em bớc đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe, nói, đọc, viết đợc tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động. Tiếng Anh 6 gồm 16 đơn vị bài học(Unit). Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần (Section) A, B hoặc C tơng ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau. Mỗi phần đợc học từ 1 đến 2 tiết. II. Giới thiệu cách học: Các em sẽ trải qua 1 tiết học với các hoạt động cơ bản: 1, Warm up: Giáo viên dùng tranh ảnh hoặc các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học để gây hứng thú cho các em. 2, Presentation: Gồm các mục nh: Listen - repeat/ Listen - read. 3, Comprehension check: Gồm các mục mh: Ask - answer/ Practice with a partner/ Match/ True - false. 4, Practice: Gồm các bài tập khác nhau về nghe, nói, đọc, viết. 5, Remember: Là phần tóm tắt trọng tâm bài, giúp các em ghi nhớ đợc những phần chính của tiết học. III. Giúp các em làm quen 1 số câu giao tiếp cơ bản trong mỗi tiết học: - Dear teacher! - The monitor. + Who's absent today? - Nobody is absent today./ A is/ A and B are absent today. + Who's on duty today? - I am on duty today. + What's the date today? - Read after me! + Who can read? + Who can find out the new words? + Who can ask/ answer? Period: 02 Kiểm tra kiến thức đầu năm (kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh ở các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA KIếN THứC TEST ENGLISH NEW YEARS ………… Primary School Name:………………………………………………… Class: 5…… Date: ………/………/…………. Marks Comments I. Đánh dấu  vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm) 1.  I like winter. 2.  The weather is cool.  I like summer.  The weather is cold. 3.  I often go swimming. 4.  We are going to play badminton.  I often go fishing.  They are going to play badminton. II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm) 1. in/ what/ the/ summer/ is/ like/ weather/ ?/ . ………………………………………………………………… 2. tonight/ going/ the/ amusement/ to/ I’m/ park/ ./ …………………………………………………………… 3. should/ take/ you/ aspirins/ some/ . / ……………………………………………………………………… 4. in/ Vietnam/ there/ how/ seasons/ many/ are/ ?/ ……………………………………………………… 5. tomorrow/ doing/ you/ are/ what/ ?/ ………………………………………………………………………… III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm) A B Answers 1. What are you doing? 2. What’s the matter with her? 3. Are you going to the museum? 4. What’s the weather like in spring? 5. Where are you going next weekend? a. It’s very warm in spring. b. She has a cough. c. We’re going to Cuc Phuong National Park. d. I’m drawing a picture. e. No, I’m not 1……… 2……… 3……… 4 5 IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm) ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………… GOOD LUCK TO YOU ANSWER I. Đánh dấu  vào những câu mà bạn nghe ( 2 điễm) 1. I like winter. 2. The weather is cold 3. I often go fishing 4. They are going to play badminton. II. Sắp xếp những từ sau thành một câu hoàn chỉnh (2.5 điễm) 1. What is the weather like in summer? 2. I’m going to the amusement park tonight. 3. You should take some aspirins. 4. What are you doing tomorrow? III. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời tương ứng ở cột B (2.5 điễm) 1. d 2. b 3. e 4. a 5. c IV. Hãy viết một đoạn bằng tiếng anh về thời tiết, khí hậu nơi bạn sống (3.0 điễm) Hello! My name is …… I live in DakLak province, Vietnam. There are 2 seasons in my hometown: the dry season and the rainy season. The rainy season begins from November to April. It is cool and wet in this season. So I usually go camping. The dry season starts from May to October. It is very hot. I often go swimming and go fishing with my friends. Period: 03 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 1-> 4) I.The aims: 1, Knowledges: By the end of the lessson, students will be able to use the greetings and introduce about their names. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: hello, hi, I, am, my, name, is 2, Grammar: To be - I am + tªn. - My name is + tªn. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… V. Proceduce: Ts activities Sts activities Content 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? 2, Presentation: - Open the book, please. And look at the picture: + Who are they in the picture? + What are they doing? - Ask them look at the pictures in in part 1. + can you guess what the students say? - Listen to the tape, please. ( 2 times) * Say the greetings: Hello/ Hi. + Who can read? - Notice the main stress: Hello Hi * Explain two ways of greetings Hello and Hi. - Who can say " Hello/ Hi" to your classmates? 3, Comprehension check: + What do you say when you want to introduce about your name? Look at the pictures in part 3, please. - Listen to the tape, please. (2 times) + Who can read ? + Who can practice? 4, Practice: - Now you practice with the greetings and introducing your names. + Who can practice? - Give them study cards and ask them to do in 2 minutes. - The monitor answers - Open the book and look at the picture. - Hä lµ nh÷ng häc sinh. - Hä ®ang chµo hái nhau. - Listen to the tape and repeat. - Some students read. - Listen and write down. - Repeat. - Listen to the teacher. - Listen to the teacher and answer in Vietnamese. - Listen to the tape and repeat. - Work in pairs. - Practice in pairs. - Listen to the teacher. - Practice in pairs. - Students do study cards in 2 minutes. Unit 1: Greetings. Period 3: A. Hello. (A 1-> 4 - page 10) 1, New words: - Hello: Xin chµo - Hi: - I: T«i - Am <- Tobe (v): Th×, lµ, ë - Is <- Tobe (v) - My: Cña t«i - Name (n): Tªn 2, Model sentences: - I am Lan. - My name is Lan. * Notice: I am = I'm My name is = My name's 3, Practice: a, I am …………… b, My name is ………… Answer key. a, I am Mai. b, My name is Hoa. c, My name is Nam. d, I am Lan. 4, Remember: - Hello - Hi - I am …………. - My name is …………… - I am = I'm + who can read the correct answer? - Give answer key. 5, Remember: + Who can repeat the main contents of the lesson? 6, Homework: - Write on the board. - Some students read their answers. - Check and correct. - Some students repeat. - Write down. - My name is = My name's 5, Homework: - Learn by heart the new words. - Do exercices 1,2 / 4 in workbook. Gi¸o ¸n tiÕng anh 6,7,8,9 theo s¸ch chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hÖ ®t 0168.921.8668 WEEK: 02 Period: 04 Unit 1: Greetings. A. Hello. (A 5 -> 7) I.The aims: 1, Knowledges: In this lessson, students are going to learn how to ask about the health and say "Thank you" Then they can practice with their classmates. 2, Skills: Practice 4 skills. 3, Attitude: Work hard. II. Contents of language: 1, Vocabulary: you, How, fine, thanks, thank you, are, Miss/ Mrs/ Mr 2, Grammar: + How are you? - I'm fine, thanks. III. Teaching aids: book, notebook, pictures, cassette, tape,…………………… IV. Proceduce: Ts activities Sts activities Content 1, Warm up: + Who's absent today? + What's the date? + How are you? + Did you prepare the old lesson? - Call 2 students go to the board. - The monitor answers - Yes/ No, ………. Unit 1: Greetings. Period 4: A. Hello. (A 5-> 8 - page 11) 1, New words: [...]... tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8... lesson 6, Homework: - Write on the board - Write down Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng. .. - Work in pairs - Students do in 4 5, Remember: minutes + Who can repeat the main - Practice in pairs contents of the lesson? - Check and correct 6, Homework: - Write on the board - Some students repeat 5, Homework: - Learn by heart the new words - Make the question and answer the question about the health - Do exercices 3, 4/ 5 in workbook - Write down Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến... tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 Giáo án tiếng anh 6, 7,8,9 theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 ... He is thin but he is heavy He is strong 4, Practice: - Ask students do exercise in - Look at the part 6 part 6 - Work in pairs + Who can read the example? III Remember: + Who can ask and answer - Practice in pairs - New words about Chi/ Tuan? - The text - Some students + Who can describe about describe famous persons? V Homework: 5, Remember: - Learn by heart new words + Who can repeat the main - Students... Students find - Ask students look at the out pictures in part 6/ 12 - Now you are these people - Write down in the pictures You ask and answer about the health + Who can ask/ answer? - Look at the pictures 4, Practice: - Work in pairs - Now you practice with a partner when you want to ask their health - Listen to the + Who can practice? teacher - Give them study cards and ask them to do in 4 minutes +... again? - Some students read Nam: Who is that? the texts Lien: That's Chi - Give students exercise - Students do Nam: What does she do? exercise in 5 minutes Lien: She is a gymnast "True or false" - Let students do in 5 Nam: Is she short? minutes Lien: No, she isn't She is tall + Who can read and check? - Some students read and give their * Suggestions answers Van Quyen is a football - Check again -... nào - Fine (adj): khoẻ - Thanks/ Thank you: cảm ơn - Are . times) + Who can read the words? + Who can talk in English and the other talk again in Vietnamese? 4, Practice: - Ask students look at the pictures and work in pairs. + Who can ask and answer? -. học cha học tiếng anh ) *(kiểm tra đầu năm với những học sinh đã học tiếng anh ở các lớp 3,4,5 bậc tiểu học ) BàI KIểM TRA TIếP THEO SAU I. Giới thiệu tiếng Anh 6: Tiếng Anh 6 giúp các em bớc. ask and answer about the health. + Who can ask/ answer? 4, Practice: - Now you practice with a partner when you want to ask their health. + Who can practice? - Give them study cards and
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới theo hướng dẫn của bộ, Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới theo hướng dẫn của bộ, Giáo án tiếng anh 6 chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới theo hướng dẫn của bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay