BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CÁNH GÀ RÚT XƯƠNG NHỒI THỊT

5 726 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2014, 10:06

Cánh gà mình chọn có thể to nhỏ tùy ý người mua,nhưng trong chế biến món ăn này thì ta nên chọn loại cánh ga vừa,cánh gà chọn mua trước tiên phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,màu sắc tươi sáng,toàn bộ cánh gà không bị dập hay thâm tím,da gà không bị sầy xước rách nát để sau này chúng ta nhồi thịt vào thì thịt sẽ không bị lòi ra ngoài…   !"#$ #%&'&!(    )*+,-./01& *23 *44445678 -479764:   !"#$%& '(#) *+ ,-#,.,/## !"#$%&  ;3 % 0< => '?3 =/ 3@1 A3<;BC 3% 'DE 3 FBGDBHBEA1BI JBKBIL 01234%56# !"#$%&   ;3 % ;32!MKN1OB&G& !P312E<;QRB;3IE %S!FA=ATU3B3,J/,;B3GD;3V G0W%1@BW3VG0,X1AI;;HM,31? 0Q320,YVG0<C3L  0< ?%S0!FU3B0Z [VK[2!3H&HK\B0 ,PJBV]^BH3FBV_ W0-J`0V;B0/BI /,[<BVaV!NJWX-  =>BG?3 S<=!A=ATBQ3GH!!%SC1EQ[  =/ S;@1=C/BVG0VbB VE<H^c3<#=G?%CB 32&WNBG!%d=1T1-.3H[ e=/;f/<3Je=/=1f- =/H`G Fg!G <OQh Q3BG01&;%1MH-  3Z gZ3!QK3V-'E gZVG0X1AIc%X@Q3F-;g Z3G0GQKQ3!gH^W[@ ZZ3-Z3H^!c%X HXZ-&3G!Z3Q12F =<3E,aWi1`GKHTVEHM<@ /g-  ;<Q0FGDBHE g<Q031%S!FU3BQ3GG2H#?%S C1EQd- 073,3,89%8# 0:$;# !"#$%&  7#,-3<##,%".=WNW<jK?HA/XHX;, H!g,HM;Ie?Ok;2?%S$HMVG0 ;W3f  ,>+#?3$@#=g,,H!A;<;KQ3Gl1m  *66AB=@IVS4n%?HM^c,H!g,BHM ;BQ3A;3KoVS:  *6CD6=g,BHM;,H!]A;3,pKQIhW3 VS:  E#+- =H[?I,A;J,p<QIhW3VS :  -#,3F=4%XA;<;AH[%BD%XGPK  -$73,G,-#,+H!G#IG3-3, J=a,HM;I 003,89%8# K+N3GPKGQ3%XGEZ;33?QR? A/BHMVSn%?- q?GK0<H^GPB=>B=/B3%BG?3Q3NQI H!<3E;<Q0,QRPQ3Q3DHh- q?WN;<1E< QRHpDHhH[Q3;3%X 3??A/ ?O@Q3;3%S`Q3Hh1BQ3?%SHMR D%X@<3 qV3=H@Q3;32?H[H=%VS 8n%?-?OV=%?EGK%X<I%WW31Z;3AFWI- q=%A?<=1=VI3<PD<I%KGDE,H! ?GK<ESWXH^H,HMEH&VGh`;3Q3Hh <3Hp- q.3I=)^KBINQIDHQ3GD1mBE Q0BIJQ3HpbI=HH3- 0LCJ#+CM  q^D<I%A3<;HM<!GEWI q'K7;3GEZZ3@1H^Hp_ G q3_HpHMAk qr^DC<E%HZ;3 L%7+C>3FJ6N#O# 7#,- [;3WWjB3g =<GB=GbB03C!;QsB'4B '7BBtBABqAB%F%B,J-@1<3<# %$=<pB/MWm=%Q3E !- ,>+#?3$@#= 0Hp=R;W@1A//GJ%HpV&`QIGl<EV&Q3 j-0=3=HBWH!B!<3D#%$?%A@1W#/ MB/MHpJJ-0]<3=%=V;Q3; Q!'-0!D<pV;<I=,JQ3%%-WH!H@1<3 D<#%$=k;3=%;=WWj&1& /M?-3B0CTh[<GB!;Wi F&;-/M,YWm=%i[<G0/<3[<G #Q-'cQ1B0!;WiGu,J kS/- *66AB= *6CD6= !2WCB!3<3JQ3JA;-;Z=AF%B CQ3!h<I%-@1<3<=Hp,aWiD^&G&!P !;0WWj-=/!Q0B;B=GuWjHFQI g!G 1&;%BF<<%W;BA/QgHDB MHBQ3;G !<EkH&G <OQ3-!M &G&=/HMP`V&p%QI;1E< V;HM<3!PG3 F-
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CÁNH GÀ RÚT XƯƠNG NHỒI THỊT, BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CÁNH GÀ RÚT XƯƠNG NHỒI THỊT, BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CÁNH GÀ RÚT XƯƠNG NHỒI THỊT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay