NGHIÊN cứu xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG của ĐỘNG cơ STIRLING sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI

126 950 9
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 17:58

. 3.3 Động cơ Stirling sử dụng năng lượng mặt trời 70 3.3.1 Động cơ Stirling sử dụng năng lượng mặt trời trực tiếp 71 3.3.2 Động cơ Stirling sử dụng năng lượng mặt trời gián tiếp 72 Chương 4. CHƯƠNG. về năng lượng mặt trời, cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị nhiệt mặt trời, các bộ thu năng lượng mặt trời và động cơ Stirling sử dụng năng lượng mặt trời. Chương 4. Chương trình tính chu trình. trình nhiệt động của động cơ Stirling sử dụng năng lượng mặt trời. Lựa chọn phần mềm ứng dụng, các bước tính, kết quả tính toán chu trình nhiệt động động cơ Stirling sử dụng năng lượng mặt trời.
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG của ĐỘNG cơ STIRLING sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI, NGHIÊN cứu xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG của ĐỘNG cơ STIRLING sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI, NGHIÊN cứu xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG của ĐỘNG cơ STIRLING sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn