Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành.

31 643 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 12:10

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, kinh tế đất nước ta không ngừng phát triển. Cùng với sự phát triển về kinh tế thì tốc độ gia tăng dân số của nước ta hiện nay tuy có giảm nhưng vẫn tăng khá nhanh do đó nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng. Đặc biệt trong những năm gần đây nhu cầu đi lại bằng các phương tiện công cộng phát triển mạnh mẽ nhất là ở thị trường các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.... Nắm bắt được xu thế phát triển đó em đã xin đăng kí thực tập tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành nhằm để hiểu rõ về tổ chức và tình hình kinh doanh của công ty cũng như nắm bắt được sự phát triển của ngành.Sau một thời gian thực tập tại công ty với sự giúp đỡ nhiệt tình và chu đáo từ giảng viên hướng dẫn là GS.TS Nguyễn Thành Độ cùng với sự quan tâm từ phía giám đốc, các anh chị trong các phòng ban chức năng cùng với đội ngũ lái xe của công ty, em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp của mình. Bỏo cỏo thc tp tng hp GVHD: GS.TS Nguyn Thnh Trờng đại học kinh tế quốc dân KHOA QUảN TRị KINH DOANH Báo cáo Báo cáo thực tập tổng hợp thực tập tổng hợp Đơn vị thực tập Đơn vị thực tập Công ty cổ phần THƯƠNG MạI DịCH Vụ Ô TÔ TRUNG THàNH Công ty cổ phần THƯƠNG MạI DịCH Vụ Ô TÔ TRUNG THàNH Sinh viên thực hiện : NGUYễN HữU Tú Mã sinh viên : cq524020 Lớp : QTKD TổNG HợP B Khóa : 52 Hệ : chính quy Giáo viên hớng dẫn : GS.TS NGUYễN THàNH Độ Hà Nội, tháng 03/2014 SVTH: Nguyn Hu Tỳ Lp: QTKD Tng Hp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ MỤC LỤC Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n 1 KHOA QU¶N TRÞ KINH DOANH 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 3 Lời mở đầu 1 1. Tổng quan về công ty 2 1.1. Giới thiệu chung về công ty 2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty 2 1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 3 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 5 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 5 2.2.1. Hội đồng quản trị 5 2.2.3. Phòng hành chính- nhân sự 6 2.2.4. Phòng kinh doanh 7 2.2.5. Phòng tài chính-kế toán 7 2.2.6. Phòng quản lí và điều hành taxi 8 3. Tình hình các hoạt động quản trị chủ yếu của công ty 8 3.1. Marketing 8 3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp 8 3.1.2. Khách hàng mục tiêu 9 3.1.3. Chính sách giá 9 3.2. Quản trị chất lượng dịch vụ 10 3.3. Quản trị nguồn nhân lực 11 3.3.1. Cơ cấu lao động 11 3.3.2. Các chính sách nhân lực 13 4. Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính của công ty 15 4.1. Vốn 15 4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 19 4.3. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty 21 5. Phương hướng phát triển của công ty 22 5.1. Kế hoạch phát triển năm 2014( kế hoạch ngắn hạn) 22 5.2. Kế hoạch phát triển của công ty trong một số năm tới(kế hoạch dài hạn) 23 Kết luận 24 Danh mục tài liệu tham khảo 25 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n 1 KHOA QU¶N TRÞ KINH DOANH 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 3 Lời mở đầu 1 1. Tổng quan về công ty 2 1.1. Giới thiệu chung về công ty 2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty 2 1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 3 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 5 Sơ đồ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty 5 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 5 2.2.1. Hội đồng quản trị 5 2.2.3. Phòng hành chính- nhân sự 6 2.2.4. Phòng kinh doanh 7 2.2.5. Phòng tài chính-kế toán 7 2.2.6. Phòng quản lí và điều hành taxi 8 3. Tình hình các hoạt động quản trị chủ yếu của công ty 8 3.1. Marketing 8 3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp 8 3.1.2. Khách hàng mục tiêu 9 3.1.3. Chính sách giá 9 3.2. Quản trị chất lượng dịch vụ 10 3.3. Quản trị nguồn nhân lực 11 3.3.1. Cơ cấu lao động 11 Sơ đồ 2. Cơ cấu lao động của công ty cổ phần dịch vụ thương mại ô tô Trung Thành giai đoạn 2009-2013 12 3.3.2. Các chính sách nhân lực 13 4. Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính của công ty 15 4.1. Vốn 15 4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 19 Sơ đồ 4. Sơ đồ thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế của công ty giai đoạn 2009-2013 20 4.3. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty 21 5. Phương hướng phát triển của công ty 22 5.1. Kế hoạch phát triển năm 2014( kế hoạch ngắn hạn) 22 5.2. Kế hoạch phát triển của công ty trong một số năm tới(kế hoạch dài hạn) 23 Kết luận 24 Danh mục tài liệu tham khảo 25 Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n 1 KHOA QU¶N TRÞ KINH DOANH 1 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 3 Lời mở đầu 1 1. Tổng quan về công ty 2 1.1. Giới thiệu chung về công ty 2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty 2 1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 3 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 5 Sơ đồ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty 5 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 5 2.2.1. Hội đồng quản trị 5 2.2.3. Phòng hành chính- nhân sự 6 2.2.4. Phòng kinh doanh 7 2.2.5. Phòng tài chính-kế toán 7 2.2.6. Phòng quản lí và điều hành taxi 8 3. Tình hình các hoạt động quản trị chủ yếu của công ty 8 3.1. Marketing 8 3.1.1. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp 8 3.1.2. Khách hàng mục tiêu 9 3.1.3. Chính sách giá 9 Bảng 1. Bảng giá cước một số hãng taxi 10 3.2. Quản trị chất lượng dịch vụ 10 3.3. Quản trị nguồn nhân lực 11 3.3.1. Cơ cấu lao động 11 Bảng 2. Cơ cấu lao động của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành giai đoạn 2009-2013 12 Sơ đồ 2. Cơ cấu lao động của công ty cổ phần dịch vụ thương mại ô tô Trung Thành giai đoạn 2009-2013 12 3.3.2. Các chính sách nhân lực 13 4. Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính của công ty 15 4.1. Vốn 15 Bảng 3. Các cổ đông góp vốn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành năm 2013 15 Bảng 4. Cơ cấu nguồn vốn của công ty qua các năm 15 trong giai đoạn 2009-2013 15 Sơ đồ 3. Cơ cấu nguồn vốn của công ty qua các năm 16 giai đoạn 2009-2013 16 4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 19 Sơ đồ 4. Sơ đồ thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế của công ty giai đoạn 2009-2013 20 4.3. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty 21 Bảng 6. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty qua các năm 21 5. Phương hướng phát triển của công ty 22 5.1. Kế hoạch phát triển năm 2014( kế hoạch ngắn hạn) 22 5.2. Kế hoạch phát triển của công ty trong một số năm tới(kế hoạch dài hạn) 23 Kết luận 24 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ Danh mục tài liệu tham khảo 25 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ Lời mở đầu Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, kinh tế đất nước ta không ngừng phát triển. Cùng với sự phát triển về kinh tế thì tốc độ gia tăng dân số của nước ta hiện nay tuy có giảm nhưng vẫn tăng khá nhanh do đó nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng. Đặc biệt trong những năm gần đây nhu cầu đi lại bằng các phương tiện công cộng phát triển mạnh mẽ nhất là ở thị trường các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Nắm bắt được xu thế phát triển đó em đã xin đăng kí thực tập tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành nhằm để hiểu rõ về tổ chức và tình hình kinh doanh của công ty cũng như nắm bắt được sự phát triển của ngành. Sau một thời gian thực tập tại công ty với sự giúp đỡ nhiệt tình và chu đáo từ giảng viên hướng dẫn là GS.TS Nguyễn Thành Độ cùng với sự quan tâm từ phía giám đốc, các anh chị trong các phòng ban chức năng cùng với đội ngũ lái xe của công ty, em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp của mình. Báo cáo tổng hợp về công ty bao gồm các nội dung chính: 1. Tổng quan về công ty 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 3. Tình hình các hoạt động quản trị chủ yếu của công ty 4. Tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và công tác quản trị tài chính của công ty 5. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty Do thời gian, kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai xót trong quá trình thực hiện, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu từ phía thầy giáo để bài báo cáo được hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Hữu Tú 1 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ 1. Tổng quan về công ty 1.1. Giới thiệu chung về công ty Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Vinh Quang, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 0947514671 Mã số doanh nghiệp: 0104205298 Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng( chín tỉ đồng chẵn) Người đại diện theo pháp luật của công ty Chức danh: Giám đốc Họ và tên : Nguyễn Trung Toản Giới tính: Nam Sinh ngày: 29-03-1975 Dân tộc:Kinh Chứng minh thư nhân dân số: 112112885 Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: Xóm Hòa Bình, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Nơi ở hiện nay: Xóm Hòa Bình,Dương Nội,Hà Đông, Hà Nội. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành đăng kí kinh doanh lần đầu vào ngày 09-10-2009 và đăng kì thay đổi lần thứ 6 vào ngày 08-03-2013 theo giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần do phòng đăng kí kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố hà Nội cấp. 1.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành được thành lập vào năm 2009 với 3 thành viên sáng lập và hiện nay vẫn là 3 cổ đông của công ty đó là: Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Toản (nắm 45.8% cổ phần) Ông Nguyễn Văn Định (nắm 50% cổ phần) Ông Nguyễn Trung Thành( nắm 4.2% cổ phần) Sau một thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng nhu cầu thị trường về dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, ba thành viên sáng lập đã góp vốn kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành. SVTH: Nguyễn Hữu Tú 2 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ Năm 2009 khi thành lập công ty chỉ hoạt động với 6 đầu xe taxi. Giai đoạn mới thành lập công ty vấp phải không ít những khó khăn về vốn, nhân lực cũng như sức ép rất lớn từ phía các đối thủ cạnh tranh mạnh đã có thương hiệu uy tín từ lâu. Chính vì vậy ban đầu thị trường chính của công ty chỉ nằm trong địa bàn phường Dương Nội và một số phường xã lân cận thuộc Quận Hà Đông, huyện Từ Liêm và huyện Hoài Đức. Nhờ việc đánh giá chính xác được điểm mạnh điểm yếu cũng như nắm được cơ hội thách thức mà công ty đã không ngừng phát triển từng bước chiếm lĩnh khách hàng, mở rộng thị trường cũng như mở rộng quy mô công ty. Năm 2011 là một năm phát triển đột phá của công ty khi số lượng đầu xe taxi nâng lên con số là 30 xe tăng 18 xe so với năm 2010(12xe) cùng với đó thị trường của công ty cũng được mở rộng ra toàn bộ quận Hà Đông, 1 phần của huyện Từ Liêm và Huyện Hoài Đức. Tính đến hết năm 2013 số đầu xe taxi của công ty đã đạt con số là 51 xe , thị trường cũng được mở rộng ra thêm các quận khác trên địa bàn Hà Nội đồng thời công ty cũng mở rộng thêm ngành nghề lĩnh vực kinh doanh. Đến nay, nhờ có những bước đi đúng đắn, các chiến lược phát triển chính xác, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trung Thành đã đưa thương hiệu taxi “19” của mình trở thành một thương hiệu uy tín được nhiều người biết đến trên địa bàn hoạt động của mình đủ sức cạnh tranh với các hãng taxi đã có thương hiệu từ lâu cùng hoạt động như : taxi Mai Linh, Tây Đô, Hà Đông Bên cạnh đó công ty không chỉ dừng lại phát triển ở ngành vận tải hành khách bằng taxi mà cũng đã phát triển thêm một số ngành kinh doanh khác bước đầu đã có được những thành công nhất định. 1.3. Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh Ban đầu khi thành lập công ty chỉ hoạt động trên lĩnh vực vận tải hành khách bằng taxi. Đến nay, công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành đã mở rộng ra hoạt động trên các lĩnh vực: - Cho thuê ô tô tự lái. SVTH: Nguyễn Hữu Tú 3 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ - Mua bán ô tô. - Sửa chữa ô tô. - Vận chuyển hành khách bằng taxi Do đặc trưng của ngành dịch vụ nói chung và ngành dịch vụ vẫn chuyển nói riêng, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành rất đa dạng. Tuy rằng hiện giờ công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhưng vận chuyển hành khách bằng taxi vẫn là ngành nghề tập trung chủ yếu phát triển của công ty đúng với ý tưởng ban đầu khi thành lập của ba thành viên cổ đông. Bên cạnh đó công ty còn cộng tác với các đơn vị hoạt động trong các ngành dịch vụ công cộng, du lịch Điều này giúp cho công ty có được một lượng khách hàng thường xuyên, ổn định, góp phần làm tăng nhanh doanh thu dịch vụ của công ty. Công ty đã thực sự đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của khách hàng cũng như tọa dựng được một vị thế vững chắc trên thị trường. SVTH: Nguyễn Hữu Tú 4 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ 2. Cơ cấu tổ chức của công ty. 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. Sơ đồ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty ( Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty với Hội đồng quản trị là cao nhất, kế đến là Giám đốc công ty, dưới dám đốc là các Trưởng phòng, Trưởng bộ phận và các nhân viên cùng với đội ngũ lái xe của công ty 2.2.1. Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lí cao nhất của công ty. - Quyết định các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và các chiến lược trung hạn - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc công ty, kế toán trưởng. - Quyết định mở rộng công ty, mở rộng thị trường. SVTH: Nguyễn Hữu Tú 5 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Hội đồng quản trị Giám đốc Phòng hành chính-nhân sự Phòng kinh doanh Phòng tài chính- kế toán Phòng quản lí và điều hành taxi [...]... cao chất lượng dịch vụ tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành Danh mục tài liệu tham khảo 1 Báo cáo tài chính công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành năm 2009, 2010,2011,2012,2013 SVTH: Nguyễn Hữu Tú 25 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ 2 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành 3 Thống... công tác quản trị tài chính của công ty 4.1 Vốn Từ khi thành lập công ty đã nhiều lần tăng vốn điều lệ nhằm mục đích mở rộng quy mô cũng như thị trường của công ty Cụ thể tới năm 2013 vốn điều lệ của công ty là 9.000.000 đồng cụ thể được thể hiện trong bảng sau: Bảng 3 Các cổ đông góp vốn của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành năm 2013 ST T Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ Giá trị cổ Tỉ phần. .. ty 3.2 Quản trị chất lượng dịch vụ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành chủ yếu cung cấp dịch vụ vẫn tải hành khách bằng taxi chính vì vậy công tác quản trị chất lượng dịch vụ luôn là vấn đề hàng đầu được hội đồng quản trị và ban giám đốc quan tâm Công SVTH: Nguyễn Hữu Tú 10 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ ty luôn không ngừng nỗ lực nâng cao... Luôn coi khách hàng là thượng để để phục vụ, công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành luôn cam kết mang đến sự an toàn và thỏa mãn tối đa khi sử dụng dịch vụ của công ty Khách hàng mục tiêu công ty hướng tới là tất cả những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ taxi để đi lại ở tất cả các lứa tuổi và có khả năng chi trả cước phí sau khi sử dụng dịch vụ Hiện nay phần lớn khách hàng của công. .. của công ty trong một số năm tới(kế hoạch dài hạn) Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành cùng với thương hiệu “taxi19” luôn lấy khách hàng làm trọng tâm cho những chiến lược dài hạn của mình Công ty luôn lấy sự thỏa mãn tối đa của khách hàng khi sử dụng dịch vụ làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình Luôn ý thức được rằng khách hàng luôn đòi hỏi cao hơn những gì mình đang có nên tập tập... taxi luôn bị coi là xa xỉn và tốn kém hơn nhiều so với việc sử dụng phương tiện cá nhân cũng như các phương tiện công cộng khác Trong hoàn cảnh đó trong năm 2014 công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành tiếp tục bám sát và thực hiện chiến lược: “Đem tới khách hàng một dịch vụ chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh” Công ty tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời thực. .. của công ty tập trung ở một số quận nội thành và một huyện ngoại thành tiếp giáp với quận Hà Đông và phường Dương Nội 3.1.3 Chính sách giá Đúng với chiến lược mà công ty đưa ra đó là đem tới khách hàng một dịch vụ vận chuyển hành khách an toàn với chất lượng dịch vụ cao nhất trên cơ sở một giá cả cạnh tranh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành cùng với thương hiệu “taxi19” không những... tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ Bảng 2 Cơ cấu lao động của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành giai đoạn 2009-2013 (Đơn vị: Người) Năm 2009 2010 2011 2012 2013 3 5 8 10 14 Cao đẳng, trung cấp 4 6 11 13 15 Lao động phổ thông 16 28 56 71 97 Tổng số lao động 23 39 75 94 126 Cơ cấu lao động Đại học (Nguồn: Phòng hành chính-nhân sự) Sơ đồ 2 Cơ cấu lao động của công ty cổ phần dịch vụ. .. triển đột phá của công ty SVTH: Nguyễn Hữu Tú 12 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ Về cơ cấu lao động, nhìn chung trong tổng số lao động của công ty lao động phổ thông luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất(trên 70% tổng số lao động) Do công ty chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực vận chuyển hành khách bằng taxi chính vì vậy phần lớn nhân viên trong công ty là các lái xe... học tập và làm việc tại đây, em nhận thấy được một số điểm còn chưa tốt trong chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Ngoài ra chất lượng dịch vụ của công ty còn có một số điểm còn làm chưa tốt Vì vậy em xin được lựa chọn hai đề tài để tiếp tục nghiên cứu viết chuyền đề thực tập: Một là: Một số giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung . 24 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ Danh mục tài liệu tham khảo 25 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng. thầy giáo để bài báo cáo được hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Hữu Tú 1 Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ 1. Tổng quan về công. QU¶N TRÞ KINH DOANH 1 SVTH: Nguyễn Hữu Tú Lớp: QTKD Tổng Hợp 52B Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: GS.TS Nguyễn Thành Độ DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 3 Lời mở đầu 1 1. Tổng quan về công ty 2 1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành., Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành., Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần thương mại dịch vụ ô tô Trung Thành., Tổng quan về công ty, Sơ đồ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty, Sơ đồ 2. Cơ cấu lao động của công ty cổ phần dịch vụ thương mại ô tô Trung Thành giai đoạn 2009-2013, Sơ đồ 3. Cơ cấu nguồn vốn của công ty qua các năm, Phương hướng phát triển của công ty.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay