công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012

30 360 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 15:00

MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 1 – 3 2 Báo cáo kết quả công tác soát xét 4 3 Báo cáo tài chính đã được soát xét - Bảng cân đối kế toán giữa niên độ 5 – 7 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ 8 - 9 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 10 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ 11 – 29 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 1 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty kết thúc ngày 30/6/2012. Khái quát chung về Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (sau đây được viết tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Sông Đà 5 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo Quyết định số 1720/QĐ-BTD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 1503000031 ngày 07/01/2005, thay đổi lần thứ 13 theo số 0100886857 ngày 29/07/2011. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13 ngày 29/07/2011, lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, thương mại, xây lắp. Trụ sở chính của Công ty: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn). Các đơn vị thành viên của Công ty như sau: Chi nhánh, văn phòng: Tên Địa chỉ Văn phòng Công ty Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Xí nghiệp Sông Đà 501 Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Xí nghiệp Sông Đà 502 Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Xí nghiệp Sông Đà 503 Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Xí nghiệp Sông Đà 504 Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Xí nghiệp Sông Đà 506 Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Xí nghiệp Sông Đà 508 Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Chi nhánh Hà Nội A6, TT11 Khu đô thị Văn Quán, thành phố Hà Nội Công ty con: Tên Địa chỉ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Năng Lượng Sông Đà 5 Huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang Công ty liên kết: Tên Địa chỉ Công ty Cổ phần Sông Đà 505 Số 322 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 2 Các sự kiện trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính - Trong kỳ, Công ty mua cổ phiếu SJS với số lượng là 2.137.340 cổ phiếu và giá trị là 79.997.748.144 đồng, đến thời điểm 29/6/2012 giá trên sàn chứng khoán HOSE của lượng cổ phiếu này là 76.730.506.000 đồng, Công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng và sẽ trích lập dự phòng vào cuối năm tài chính nếu có phát sinh chênh lệch. - Do Công ty thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 28/6/2012 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân, vì vậy Công ty mới tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là 2.392.024.868 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính toán cụ thể và quyết toán vào cuối năm tài chính. Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty tại ngày lập báo cáo tài chính Các thành viên Hội đồng quản trị gồm : 1 Ông Vũ Khắc Tiệp Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 02/05/2009 2 Ông Trần Văn Huyên Uỷ viên Bổ nhiệm ngày 24/04/2009 3 Ông Đỗ Quang Lợi Uỷ viên Bổ nhiệm ngày 03/03/2010 4 Ông Phạm Xuân Tiêng Uỷ viên Bổ nhiệm ngày 24/04/2009 5 Ông Nguyễn Mạnh Toàn Uỷ viên Bổ nhiệm ngày 28/03/2007 Các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm: 1 Ông Trần Văn Huyên Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 02/05/2009 2 Ông Trương Văn Hiển Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 10/03/2010 3 Ông Nguyễn Mạnh Toàn Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 29/03/2007 4 Ông Đỗ Quang Lợi Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15/08/2007 5 Ông Nguyễn Văn Hiếu Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 08/06/2005 6 Ông Kim Thành Nam Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 28/02/2012 Các thành viên Ban Kiểm soát gồm: 1 Ông Lê Văn Sinh Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 09/04/2010 2 Bà Đỗ Thị Hường Thành viên Bổ nhiệm ngày 24/04/2009 3 Ông Trần Ngọc Minh Thành viên Bổ nhiệm ngày 01/01/2008 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K là Công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực được lựa chọn. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong những năm tiếp theo. CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 3 Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với báo cáo tài chính Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;  Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo;  Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác;  Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty cho năm tài chính tiếp theo. Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/6/2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012 T.M Ban Tổng Giám đốc TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN VĂN HUYÊN 4 Số: /BCKT/TC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Về Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 được lập ngày 07 tháng 08 năm 2012 gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30/6/2012, Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 được trình bày từ trang 05 đến trang 29 kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi. Cơ sở ý kiến Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 về công tác soát xét báo cáo tài chính. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính giữa niên độ không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán. Ý kiến Kiểm toán viên Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG – T.D.K Tổng Giám đốc Kiểm toán viên TỪ QUỲNH HẠNH LƯU ANH TUẤN Chứng chỉ KTV số: 0313/KTV Chứng chỉ KTV số: 1026/KTV CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 5 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 2 năm 2012 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 976.063.326.566 710.761.850.000 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 38.001.270.482 84.131.785.004 1.Tiền 111 V.01 38.001.270.482 72.131.785.004 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 12.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 79.997.748.144 - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 79.997.748.144 - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 427.406.317.495 338.909.956.230 1. Phải thu khách hàng 131 397.526.752.487 311.724.600.141 2. Trả trước cho người bán 132 22.866.445.017 29.698.274.282 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 11.294.728.323 1.645.051.887 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 139 (4.281.608.332) (4.157.970.080) IV. Hàng tồn kho 140 392.439.170.883 260.483.660.105 1. Hàng tồn kho 141 V.04 392.439.170.883 260.483.660.105 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 38.218.819.562 27.236.448.661 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6.366.750.023 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 13.418.423.466 16.528.735.528 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05 18.433.646.073 10.707.713.133 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 323.442.389.349 306.916.292.559 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 55.098.900 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 55.098.900 - II. Tài sản cố định 220 152.751.502.214 154.711.235.336 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06 143.383.318.053 151.570.551.821 - Nguyên giá 222 708.882.365.718 697.680.674.768 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 223 (565.499.047.665) (546.110.122.947) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.07 - - - Nguyên giá 228 1.104.763.000 1.104.763.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 229 (1.104.763.000) (1.104.763.000) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.08 9.368.184.161 3.140.683.515 III. Bất động sản đầu tư 240 3.899.875.602 4.358.684.496 - Nguyên giá 241 4.588.088.943 4.588.088.943 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 242 (688.213.341) (229.404.447) CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 6 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.09 146.807.825.692 147.846.372.727 1. Đầu tư vào công ty con 251 114.909.225.692 98.950.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 8.139.600.000 8.139.600.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 23.759.000.000 40.756.772.727 V. Tài sản dài hạn khác 260 19.928.086.941 - 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 19.928.086.941 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.299.505.715.915 1.017.678.142.559 BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Quý 2 năm 2012 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 941.370.117.469 646.561.677.149 I. Nợ ngắn hạn 310 884.233.097.630 581.871.312.085 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 325.186.996.052 261.078.320.470 2. Phải trả người bán 312 161.430.485.070 152.707.061.801 3. Người mua trả tiền trước 313 140.847.034.749 64.688.677.068 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.11 23.158.531.752 22.705.964.818 5. Phải trả người lao động 315 35.594.959.831 38.688.128.268 6. Chi phí phải trả 316 V.12 14.070.471.623 18.173.923.726 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.13 172.233.176.087 16.502.016.794 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 11.711.442.466 7.327.219.140 II. Nợ dài hạn 330 57.137.019.839 64.690.365.064 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.14 56.144.970.337 63.445.140.337 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 992.049.502 1.245.224.727 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 358.135.598.446 371.116.465.410 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.15 358.135.598.446 371.116.465.410 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 90.000.000.000 90.000.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 116.115.470.000 116.115.470.000 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 109.845.870.566 105.531.546.586 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 22.500.000.000 19.420.689.189 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 8.057.588.898 6.442.678.139 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11.616.668.982 33.606.081.496 II. Nguồn kinh phí 430 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.299.505.715.915 1.017.678.142.559 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 7 Lập, ngày 07 tháng 08 năm 2012 Kế toán trưởng TẠ QUANG DŨNG Tổng Giám đốc TRẦN VĂN HUYÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 Sông ĐàMỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 8 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 2 năm 2012 Đơn vị tính: VND Quý 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước Năm Nay Năm trước 1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.16 330.065.175.274 224.432.705.190 483.090.313.512 451.788.235.571 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VI.17 9.124.622 922.692.447 30.538.576 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 VI.18 330.065.175.274 224.423.580.568 482.167.621.065 451.757.696.995 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.19 285.508.573.221 186.634.045.362 401.631.457.346 378.107.254.575 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 44.556.602.053 37.789.535.206 80.536.163.719 73.650.442.420 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.20 1.784.717.909 131.298.853 1.969.387.746 225.683.472 7. Chi phí tài chính 22 VI.21 17.918.816.884 15.414.962.346 35.018.317.732 23.397.662.501 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 17.918.816.884 15.414.962.346 34.843.382.392 4.996.955.591 8. Chi phí bán hàng 24 - - - - 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.689.670.762 18.469.134.226 39.340.467.517 35.665.786.818 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 7.732.832.316 4.036.737.487 8.146.766.216 14.812.676.573 11. Thu nhập khác 31 VI.22 695.463.636 3.242.608.818 4.189.905.555 3.242.608.818 12. Chi phí khác 32 VI.23 50.000 217.389.705 240.098.516 1.199.742.168 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 695.413.636 3.025.219.113 3.949.807.039 2.042.866.650 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, khu đô thị giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2012 Sông ĐàMỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 9 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 8.428.245.952 7.061.956.600 12.096.573.255 16.855.543.223 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.24 1.474.943.042 353.097.830 2.392.024.868 842.777.161 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 6.953.302.910 6.708.858.770 9.704.548.387 16.012.766.062 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 773 745 1.078 1.779 Lập, ngày 07 tháng 08 năm 2012 Kế toán trưởng TẠ QUANG DŨNG Tổng Giám đốc TRẦN VĂN HUYÊN [...]... 4.3 15. 3 05. 2 86 3 26. 4 65 . 809 714.728 .69 0 714.728 .69 0 23. 158 .53 1. 752 C ng 23 S u nm 3 .309 .9 85. 372 3.037. 363 .62 9 50 . 9 56 .949 66 .4 65 . 5 85 155 .199.209 3 .50 1 .58 9 .68 9 2.9 26. 451 .381 57 5.138 .308 5. 928.734.734 4.918. 930. 753 1.009.803.981 972.703.978 863 . 330. 150 109.373.828 2.043 .51 1 .54 5 1.209.242.294 789.788.091 35. 399. 160 9.082.000 56 8 .59 7.439 352 . 154 . 863 2 16. 442 .57 6 6.122 .6 95. 102 5. 9 15. 3 05. 2 86 207.389.8 16 258 .1 46. 959 ... 69 .217.0 06. 813 27 .52 9.481.809 21.449.320.223 9.0 16. 682 1. 150 .208.144 25. 137.128.978 59 .7 75. 318 5. 61 8.334 2. 067 . 060 24.838.899 1 .62 2 .58 2 PGD Sao Vi t - NHTMCP Phng ụng 5. 108.902 5. 970 .59 2 Ngõn hng TMCP An Bỡnh 6. 133. 952 1.820. 950 60 0.814.3 85 20.2 05. 0 56 .388 979.879 - 37. 65 5 . 869 - 52 8.128.7 65 11.224.100 1.174. 057 . 164 11 .57 5.089 712.3 25. 5 96 6 .58 2.332.2 65 712.3 25. 5 96 6 .58 2.332.2 65 2.3 96. 831.272 24 .58 3 .57 5 .50 5... 1.218.013 .63 7 774 . 56 3 .63 6 Mỏy múc, thi t b Phng ti n v n t i truy n d n Thi t b , dựng qu n lý T ng c ng 0 69 7 .68 0 .67 4. 768 13.912.143.023 (2.710. 452 .073) 708.882.3 65 . 718 63 4 .60 3.771.414 7. 163 . 462 .933 (2.710. 452 .073) 63 9. 0 56 .782.274 59 .810.219.0 75 5 .66 9.7 75. 455 2.048 .67 0 .64 2 304 .340.999 65 . 479.994 .53 0 2. 353 .011 .64 1 31 .62 3.724. 351 3.824 .69 3.904 1 .50 5.187 .58 3 180.893.477 66 9 .57 3.079 51 2.443. 367 .032 17. 962 . 060 .312... 51 2.443. 367 .032 17. 962 . 060 .312 (2.710. 452 .073) 52 7 .69 4.9 75. 271 35. 448.418. 255 1 .68 6.081. 060 54 6. 110.122.947 22.099.3 76. 791 (2.710. 452 .073) 56 5.499.047 .6 65 68 0. 169 . 65 6 1.323.004.194 122. 160 .404.382 111. 361 .807.003 28.1 86. 494.724 30. 031 .57 6. 2 75 543.483. 059 66 6. 930 .58 1 151 .57 0 .55 1.821 143.383.318. 053 1.992 .57 7.273 53 7.843.981 131.729.098 21 CễNG TY C PH N SễNG 5 a ch : T ng 5, thỏp B, to nh HH4, khu ụ th Sụng... 261 .078.320.470 65 . 724.393. 854 38 .68 2.928.828 25. 557 .7 85. 301 81.921.813.8 75 49.191.398 .61 2 261 .078.320.470 S cu i quý 67 4. 367 .60 0 3 96 .59 8.902 277. 768 .69 8 4. 65 3 .901.871 4.013.133.841 64 0. 768 . 030 7.013. 830. 4 25 4. 861 .343.2 95 1.310 .51 4.0 06 841.973.124 1.890.9 46. 370 1.731.478. 858 159 . 467 .51 2 1 .58 1 .59 8.497 737.989. 761 800.127 .57 6 35. 399. 160 8.082.000 1.987.387.204 1 . 56 9.709.407 417 .67 7.797 4 .64 1.771.0 95. .. (34.843.382.392) (18. 861 .3 76. 299) 5 Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p 5 (3.120 .66 9.000) - 6 Ti n thu khỏc t ho t 6 101. 330. 3 76. 65 5 191.497 .53 0. 058 7 (11.441. 067 .3 75) (189 .58 0.777 .6 75) 20 3 .64 0.901.737 (14.0 25. 63 4.8 36) 21 (13.912.143.023) (4. 853 .404.792) 22 2.947.727.272 69 3. 961 .63 6 25 ( 95. 9 56 .973.8 36) (1 .50 0.000.000) 27 341. 467 .7 46 2 25. 68 3.472 30 (1 06 .57 9.921.841) (5. 433. 759 .68 4) 3 Ti n vay ng n... Cụng ty TNHH Thu n Dng - Cty CP XD s 11 Thu n An - Cty Hong L c - Ph i thu khỏc 79.997.748.144 S cu i quý 1 .50 3.848.137 3.217.020.273 330. 61 0 .60 6 u nm Giỏ tr - - S 301 .828. 159 u nm 50 9. 054 .747 292. 759 .300 66 0.8 75. 67 9 10.991.4 85 171.370 .67 6 11.294.728.323 1 .6 45. 051 .887 S cu i quý 8 .53 2 .60 0. 457 5. 750 .472.834 2.782.127 .62 3 41 .51 8.3 25. 66 2 1.210. 160 .61 6 13.200 .69 1 40.294. 964 . 355 32.3 76. 604.409 7 .61 9.792 .54 9... 1 .61 4.910. 759 - - - - - - - - - - - - - - - 90.000.000.000 1 16. 1 15. 470.000 109.8 45. 870 . 56 6 22 .50 0.000.000 8. 057 .58 8.898 (*) Thu TNDN c mi n gi m nm 2011 25 33 .60 6.081.4 96 (69 . 266 .489 .63 9) - Gi m khỏc S d cu i nm tr c S d u nm nay - Tng v n trong k ny C ng (69 . 266 .489 .63 9) 33 .60 6.081.4 96 371.1 16. 4 65 . 410 - 9.008 .54 5 .55 0 9.704 .54 8.387 9.704 .54 8.387 1.912.120 .59 5 1.912.120 .59 5 (33 .60 6.081.4 96) (33 .60 6.081.4 96) ... 892. 254 .441 76 .59 1.9 46 76 .59 1.9 46 4. 858 .379.393 4. 858 .379.393 61 .62 7.000 61 .62 7.000 3. 053 .53 3 .304 3. 053 .53 3 .304 18.433 .64 6.073 C ng 260 .483 .66 0.1 05 S cu i quý 3.727.798.131 3.727.798.131 120.000.000 120.000.000 1.928.344.139 1.928.344.139 45. 7 85. 255 45. 7 85. 255 9.222.439.000 9.222.439.000 40.000.000 40.000.000 40 .69 0.000 40 .69 0.000 3 .308 .58 9 .54 8 3 .308 .58 9 .54 8 05 Ti s n ng n h n khỏc - Vn phũng Cụng ty. .. 3. 067 .810 .58 3 2.828 .62 6.488 388 .51 3. 062 54 7.484.843 + Xớ nghi p Sụng 50 1 21 .53 2.199 921.710 + Xớ nghi p Sụng 50 2 999 .63 4. 952 282. 963 . 062 + Xớ nghi p Sụng 50 3 13.239.2 06 88. 65 2 .50 9 + Xớ nghi p Sụng 50 4 1 . 56 8.2 06. 0 06 303 .429.244 + Xớ nghi p Sụng 50 6 63 .57 0 .64 1 493.192.0 75 + Xớ nghi p Sụng 50 8 10 .52 5. 069 50 .64 1.920 + Chi nhỏnh H N i 2 .58 9.448 1. 061 .341.1 25 - Ti n g i ngõn hng 34.847. 267 .3 96 69.217.0 06. 813 . ngày 30/ 6/ 2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính của Công. độ của Công ty kết thúc ngày 30/ 6/ 2012. Khái quát chung về Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (sau đây được viết tắt là Công ty ) tiền thân là Công ty Sông Đà 5 trực thuộc Tổng Công ty Sông. thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 1 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012, công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012, công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay