công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012

30 339 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 15:00

. ngày 30/ 6/ 2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính của Công. độ của Công ty kết thúc ngày 30/ 6/ 2012. Khái quát chung về Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (sau đây được viết tắt là Công ty ) tiền thân là Công ty Sông Đà 5 trực thuộc Tổng Công ty Sông. thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội 1 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012, công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012, công ty cổ phần sông đà 5 báo cáo của ban tổng giám đốc báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính 30 tháng 6 năm 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay