ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 11_CHƯƠNG II:TỔ HỢP - XÁC pptx

4 186 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 10:21

Trường T.H.P.T Tam Giang ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 11 CHƯƠNG II:TỔ HỢP - XÁC XUẤT Giáo viên soạn: Trần Văn Trà I.Phần trắc nghiệm(4 điểm) Câu 1:Biết 1 2 1 n n C   + 2 2 2 1 2 1 n n n n C C      = 2 24 -1.Hỏi tổng tất cả các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của (x 2 +1) n bằng bao nhiêu ? A) 4096 B) 1024 C) 2048 D) 512 Câu 2: Trong khai triển ( 3 3 2  ) 15 có bao nhiêu số hạng không chứa căn thức? A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 Câu 3:Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau: A) 13 440 B) 80 000 C) 560 D) 15 120 Câu 4:Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm ba chữ số khác nhau? A) 328 B) 450 C) 320 D) 60 Câu 5: Một chi đoàn có 8 đoàn viên nam và 4 đoàn viên nữ.Hỏi có bao nhiêu cách lập một tổ công tác gồm 5 người,trong đó có đúng 2 nữ? A) 336 B) 4 032 C) 15 D) 160 Câu 6: Hệ số của số hạng có chứa x 4 trong khai triển nhị thức Niu-tơn (3x-4) 5 bằng bao nhiêu? A) -1 620 B) 4 320 C) 3 840 D) - 1024 Câu 7: Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (x + 1 x ) 6 A) 20 B) 15 C) 6 D) 1 Câu 8: Có bao nhiêu đường chéo trong hình thập giác đều lồi? A) 35 B) 45 C) 55 D) 40 II.Phần tự luận (6 điểm) Bài 1(2 điểm):Từ các chũ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 5? Bài 2(2 điểm) Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của: (x 2 - 2 x ) 8 (với x 0) a)Tìm số hạng thứ 6 b)Tìm hệ số của số hạng chứa x 4 Bài 3 (2 điểm) Trên lon đựng bi có 4 viên bi đỏ,3 viên bi xanh,2 viên bi vàng.Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi Tìm xác xuất sao cho: a)ba viên bi đều là bi đỏ. b)ít nhất lấy được một viên bi đỏ. Đáp án: I.Trắc nghiệm: - Mỗi câu đúng : 0,5 điểm -Đáp án đúng câu A (Ghi chú : Khi làm đề có thể thay đổi đáp án) II.Tự luận: Bài 1: 3 2 6 5 5. A A  = 220 Bài 2: a) 5 5 8 ( 2) 1792 C x x    b) 4 4 8 ( 2) 1120 C   Bài 3:a) 1 21 b) 37 42 . T.H.P.T Tam Giang ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 11 CHƯƠNG II:TỔ HỢP - XÁC XUẤT Giáo viên soạn: Trần Văn Trà I.Phần trắc nghiệm(4 điểm) Câu 1: Biết 1 2 1 n n C   + 2 2 2 1 2 1 n n n n C C  . nữ? A) 336 B) 4 032 C) 15 D) 16 0 Câu 6: Hệ số của số hạng có chứa x 4 trong khai triển nhị thức Niu-tơn (3x-4) 5 bằng bao nhiêu? A) -1 620 B) 4 320 C) 3 840 D) - 10 24 Câu 7: Tìm hệ số của. Niu-tơn của (x + 1 x ) 6 A) 20 B) 15 C) 6 D) 1 Câu 8: Có bao nhiêu đường chéo trong hình thập giác đều lồi? A) 35 B) 45 C) 55 D) 40 II.Phần tự luận (6 điểm) Bài 1( 2 điểm):Từ các chũ số 0 ,1, 2,3,4,5,6
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 11_CHƯƠNG II:TỔ HỢP - XÁC pptx, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 11_CHƯƠNG II:TỔ HỢP - XÁC pptx, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- LỚP 11_CHƯƠNG II:TỔ HỢP - XÁC pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay