Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps

1 201 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 19:22

. Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức 4.50. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu được. nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là bao nhiêu? A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz. 4.54. Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5ỡF và cuộn dây. điện dung C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng ở 2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là: A. ở = 48m. B. ở = 70m. C. ở = 100m.
- Xem thêm -

Xem thêm: Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps, Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps, Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay