Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps

1 227 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 19:22

Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức 4.50. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng ở 1 = 60m; khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng ở 2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là: A. ở = 48m. B. ở = 70m. C. ở = 100m. D. ở = 140m. 4.51. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng ở 1 = 60m; khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng ở 2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là: A. ở = 48m. B. ở = 70m. C. ở = 100m. D. ở = 140m. 4.52. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f 1 = 6kHz; khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f 2 = 8kHz. Khi mắc C 1 song song C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là bao nhiêu? A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz. 4.53. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f 1 = 6kHz; khi mắc tụ điện có điện dung C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f 2 = 8kHz. Khi mắc nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là bao nhiêu? A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz. 4.54. Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5ỡF và cuộn dây L = 5mH, điện trở thuần của cuộn dây là R = 0,1Ù. Để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5V ta phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu? A. P = 0,125ỡW. B. P = 0,125mW. C. P = 0,125W. D. P = 125W. . Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức 4.50. Khi mắc tụ điện có điện dung C 1 với cuộn cảm L thì mạch thu được. nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là bao nhiêu? A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz. 4.54. Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5ỡF và cuộn dây. điện dung C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng ở 2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C 1 và C 2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là: A. ở = 48m. B. ở = 70m. C. ở = 100m.
- Xem thêm -

Xem thêm: Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps, Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps, Các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay