MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 1 doc

30 535 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 13:21

. nhiều chức năng. Đó là: • Chức năng quản trị tài chính- kế toán • Chức năng quản trị nguồn nhân lực Chương 1: Bản chất của Marketing 11 • Chức năng quản trị sản xuất • Chức năng quản. Chức năng quản trị Marketing • Chức năng nghiên cứu-phát triển… Hình 1. 2 mô tả mối quan hệ giữa chức năng Marketing và các chức năng khác trong công ty, trong đó chức năng Marketing là cầu nối. XUẤT MARKETING MARKETING MARKETING MARKETING THỊ TRƯỜNG Hình 1. 2. Mối quan hệ giữa chức năng Marketing và các chức năng khác Chương 1: Bản chất của Marketing 12 các biện pháp nhằm thiết lập,
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 1 doc, MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 1 doc, MARKETING CĂN BẢN - MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CHỨC NĂNG MARKETING - TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI - 1 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay