hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp điện duyên hải

115 299 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 06:59

    !"#$% "&'()*+,-./012 (3#'"#4563#'7 8(1 5/01999 8:/;9*65<(("' 1(15/=,6%> #43#4?(@*(AB,,  3#(C81'1(15 /DE*:74F*(G=*H#IEJ3* (5*/=,6K3L2(E*(7#4 M(@6(A2'M3# ,,(1JM ,2E'1(16#8'1 (1/N5*73L2E4 (1'E*6O"&O)92P/7 #FQ2DE*:74F*(G =*H#6?@(&L,(%R  ! "#!$%&!'()  !"#$%& SH%,!5(C(:TE 6843#/ S0U&':TE684 3#'DE*:74F*(G=*H#/ PRN*VNLWXY0Z[\] ^?\   S_&'!J: TE6843# DE*:74F*(G=*H#/ '(%)*+&, + !"#$%& S_%1TRT:T6 843#/ S^'TR"%(6TB6":"E* ,:T684 3#2E*,-`[\a/ /)0,1, ! ^.R b.c. TB6.#6.:1F%d6. F8c.""6.(d6 .T(B&@'1e ^.f9 *R1!E#OF86! (#O # ".b/ 234!567%8!"#$%& N(+7(6,(% ba.R 9)0:;*+,-$.$/- 01 2) 9)03450  !"#!$%&!') 9)0';6789  !"#!$% &!') YF*?I4g(#.h;SH"/7 #EM QDE*:74F*(G=* PRN*VNLWXY0Z[\] ^?`   H#@9O)?,(*/*6' 6& 2?,i !",/j5"&,CI"&k #27* EIQ2E*?, :"FT296M?,(% 29%5/ :;#;<= H#^Q6*e[Z-`[\a P N*VNLW PRN*VNLWXY0Z[\] ^?a   9<= >?@AB9?AC9D99EF9G HFIH59J?KLF9MGNO IHPHIH?Q?KR ::ST!#+$4U#%!5,+&V1W67%T!X64U#%YU 4U#Z, :::[\]%7%,X%S ^%167%U14U#%!5,+&V1 W67%T!X64U#%YU4U#Z, *65(E 3F((',3#5/=,6 7#"<l68 1 <6(m&?('3#nb4?4o6 F8!<Q'/B,, !#6(1MG5/_,:TE 6843#1(C 167#UQ2684 3#/ =2,Cm5(O%O ' 2/O6(b83L PRN*VNLWXY0Z[\] ^?p   # ###8'6# # ,"#45#.I"#45+6( b,&mKONO6 (6(O.6e _bI(E3F3#(C 86 +8E1(C6EMO&52,6F* !,-3#(C,(#(12/ ;9*653L<3#(C(#"1 8"#452/ =&'18 i#4 MG3#/D,*9O 1 &599"#45>296 14O 2/q<64*Q(."+ 'F%B 2/ N*6:TE684 3#,Cm3L6o"% (99'2n3,4g(C5 EM2%,F86 (&L.6.7,3# 5nbM.323#6.33#(C86. 36e"58"6686 8"2/ :: Z.+"#67%U14U#%!5,+&V1W67%T!X6 4U#%YU4U#Z, _T%*73#(C684 3#67&%K"R PRN*VNLWXY0Z[\] ^?r   S ^#o7*2684699,"& 2B('"#$6,?k"%(165(16 2('/ S ^#o7*26684#6 ##B82B' /_b?U6E%6b#1k2 / S ^#68843#2B'6"9 9&mK%ONO99F%3# '/ S D5E7KK(  8>F8'(339 6 4F%3#/ ::' 9161Z.0_X \/\/a/\/ & =(:(18@1 <"l1>6"B'"#45 E26,7(-%2"+!/ D('R  = 5K = 5K((18 1(3 "#$6,6 5(K6K/ ?$&"%\ps=s E % ?3*"%\ptu`[[\uY_SvD*a\u\`u`[[\2v+vD6  1bi@r"R S =@*7(O2(18G(O 3*"+!"#$</ S =EQG!3*3#(C"+ !<3*"/ S =14.%GG/ PRN*VNLWXY0Z[\] ^?Z   S =@1<"l1(18B / S =418(3  / = ?.T R S K?.T&R?T*6  '6'37**'F4+"#45/] @2C,.98T1( K6 ,3*/ S K?.TCg'(CR (  '(CCg/ S K?.T*R (  @*2   @ 1<@1 1/ S K?.T#6#,R?T*6  5K(#(7*B7E  b(@#6#,/ =25K13# 2,14*/]3#2 5K14i@bp"R S =14.%GG/ S D,#-1(18B5K,/ S w17E@*(v#F% / S w18"8 5K,/  =   =  ((181B  ,6"#$65K !.&' KE*6:E*8?  /  D##B PRN*VNLWXY0Z[\] ^?x   S D5.'cD]qdR("%1+ O"%(1(O?ic@1b <6 d/ S h# chhHvdR("% #B 1< 9(Co$56EM 2('63*68y/ S H  #('cHvv0dR(2"%"#$6,  #(' '#1b/ S -#c?.&dRhh (('687-2,6K/_% O8hh?.&9hh "l14 Jz(7-hh8/ S K< R(('6+"%"#$6 ,K%1K< / S 45$R(('6<1o 45$/  =7 =7("%(! 5 K6 B##B/  ='8 ='8((18 1(3'%78/=' 8 b#(@6 #3*6:T6(1 1'82/ ='81i@b` R S D,#-1(18B,/ S =14.%GG/   ?$&"%\p6(#,7( -%2"+!B''/ PRN*VNLWXY0Z[\] ^?{   >)>)?)@)  D8(:#(#(18> O9T#6#5B"#< "#1)(#%2"+!6E b# F%:E<2"+!/ D('8R  h% R(&452"#$6, c<b#8F :,@ >% O.'d<(&(K6K @14K#8(3& "18% 43# >/  D8 R( 8"39  "#$665K6b86O "#$63#"#$68 #3#6,,6*6e  D83#(CR(#8KK3#(C 26b8(.F 3#(C 6#8?(.68(-Q65 PD_3#(C6K6e  D8'8R( #8"> '(3'%6'78 K8586b8 **%68,%(6(6(A*1 TG'68 T6(Az%6e  D8R(!#8""&* K O'E2/  D8R0('&6 3#'"#45%2/D8  bR PRN*VNLWXY0Z[\] ^?t   S D8N=NR("%N=N#8 -"5N=N/ S D8N=N@('R("%N=N"l#. (6"B@('##- "#@('@1B-O/ >)>)?)?) A ]3#("%(@*(AB'2 >5/_F*(3#%2'"# 45E'2 ]3#'2 bR  ]3#'"#456R0"%(! 7% 68 8Y0=N/ 017 BH_Pw]= | =vH DD=; X D# #B  X h;Hv X D^vH6 Y0=N  ]3#'8R0"%(!2' 88'8/ 018|='8XD88  ]3#'R0"%(!# #8/ 01|=XD8  :(1OR(:"%201B' Pw]=6018(1/ :(1 O | 01 7BH_ Pw]= } 01 8 } 01    01    "    N=NR  (  "% (1    Q  ('  "    N=N/ 01" | :(1 S D8 PRN*VNLWXY0Z[\] ^?\[  [...]... TRẠNG TỔ CHỨC KÊ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN DUYÊN HẢI 2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Duyên Hải là một doanh nghiệp trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần. .. kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Là một đơn vị kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải, thực hiện chế độ hạch toán toàn diện, nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ chính sách của Nhà nước về cung ứng vật tư,máy móc thiết bị điện, vật liệu xây dựng Trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Công ty kinh doanh. .. Thuận lợi Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Duyên Hải được thành lập với tổng số vốn ban đầu là 8.000.000.000 đồng - Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Duyên Hải có đội ngũ những kỹ sư trẻ có chuyên môn cao, đội ngũ công nhân viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm, cán bộ công nhân viên tâm huyết, nhiệt tình với công việc, nghiêm chỉnh chấp hành những qui định của công ty và có trách nhiệm cao đối với công việc,... nên tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty bị phân tán, không tập trung Với đặc thù kinh doanh của mình Công ty buộc phải chia thành nhiều bộ phận để thuận tiện trong việc bố trí công việc và điều hành, mỗi bộ phận và mỗi người trong doanh nghiệp có chức năng và nhiệm vụ riêng đảm bảo tính khoa học và hợp lý 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây lắp. .. của Công ty CP Xây lắp Điện Duyên Hải GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Phòng Kế toán Phòng Kỹ thuật – Phòng Tổ chức - Vật tư Hành chính Các đội xây lắp (Nguồn tài liệu Phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần xây lắp điện Duyên Hải) 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban Các phòng ban trong Công ty có mối quan hệ chặt chẽ cùng nhau phối hợp hoạt động để bộ máy làm việc có hiệu quả và đưa công. .. "Chi phí quản lý kinh doanh" , bao gồm 2 tài khoản cấp 2: - TK 6421 - "Chi phí bán hàng" - TK 6422 - "Chi phí quản lý doanh nghiệp"  Kết cấu tài khoản Tài khoản 642 “ Chi phí quản lý kinh doanh - Chi phí quản lý kinh doanh phát - Các khoản ghi giảm chi phí quản lý sinh trong kỳ kinh doanh trong kỳ - Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào bên Nợ tài khoản 911 Tổng phát sinh Nợ Xác định kết quả kinh. .. lắp Điện Duyên Hải được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng Đứng đầu Công ty là Ban giám đốc, chỉ đạo công việc trực tuyến xuống từng phòng ban, ngoài ra các phòng ban Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – QTL601K Page 35 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP có chức năng tham mưu cho Giám đốc điều hành công việc của Công ty Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.1 Tổ chức. .. đồng, công ty đã tiến hành mở rộng sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị và một số tài sản cố định để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Duyên Hải Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Duyen Hai Electricity Assembly Joint Stock Company Tên công ty viết tắt: Duyen Hai E.A.C Địa điểm trụ sở chính: Số 163 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải. .. trị và Ban giám đốc mà công ty ngày càng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh Sinh viên: Nguyễn Ngọc Anh – QTL601K Page 33 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Căn cứ vào giấy phép kinh doanh số 0200571593 được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 04 tháng 05 năm 2010, Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng được tiến hành... được tiến hành các hoạt động sau: - Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35 KV - Kinh doanh các loại vật tư, máy móc thiết bị, hàng kim khí, phụ tùng, khí cụ điện, vật liệu xây dựng - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng, công trình điện chi u sáng công cộng, trang trí nội ngoại thất, san lấp mặt bằng - Thi công, lắp đặt đường dây và trạm biến áp
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp điện duyên hải, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp điện duyên hải, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây lắp điện duyên hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay