93 Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc TP.HCM

102 280 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2013, 17:54

93 Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc TP.HCM [...]... trong hệ thống các thiết chế văn hóa thông tin - Thứ nhất, ngành in là một ngành công nghiệp có quy trình sản xuất riêng biệt, hình thức tổ chức như những ngành sản xuất khác Ngoại trừ các doanh nghiệp ngành in hành chính sự nghiệp, còn lại các doanh nghiệp in đều hoạt động theo phương thức hạch toán kinh tế, đảm bảo có lãi - Thứ hai, ngành in hoạt động theo luật xuất bản, sản phẩm của ngành in đa... chính Thông tin từ các báo cáo tài chính tuy cũng có ích cho các nhà quản lý trong nội bộ doanh nghiệp, song có những thông tin khác phục vụ cho việc hoạch đònh, kiểm soát và ra các quyết đònh khác, không tìm thấy trong các báo cáo tài chính Các thông tin như vậy chỉ có thể tìm thấy trong các báo cáo quản trò Đó cũng chính là mục đích của các báo cáo quản trò 1.2.3 Yêu cầu đối với các báo cáo kế toán quản... lý nghiệp vụ thuộc kế tóan quản trò như chúng ta vẫn đề cập đến hiện nay Chẳng hạn việc theo dõi chi tiết chi phí, doanh thu, tính giá thành cho từng lọai sản phẩm, xác đònh kết quả kinh doanh của từng bộ phận Trong hệ thống các báo cáo kế toán quy đònh bắt buộc doanh nghiệp phải lập vừa đề cập ở trên, chúng ta vẫn thấy có những báo cáo phục vụ cho quản trò nội bộ mà hiện nay thuộc về hệ thống báo cáo. .. lý thông tin của hệ thống kế toán nhằm cung cấp những thông tin tài chính có ích cho những người sử dụng để đề ra các quyết đònh kinh tế 1.3 VÀI NÉT VỀ NGÀNH IN 1.3.1 Lòch sử hình thành và phát triển ngành in trên thế giới Ngành in là một ngành công nghiệp trong hệ thống của nền kinh tế thứ VIII trước công nguyên ở Trung Quốc, sau đó du nhập vào châu âu vào thế kỷ thứ V, ông tổ của ngành in là J.G.Guttenberg... thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết đònh về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, ... các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. ” Tuy nhiên, các báo cáo tài chính cung cấp cho các đối tượng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp không cung cấp toàn bộ thông tin mà những người sử dụng có thể cần đến để đề ra các quyết đònh kinh tế do chúng chỉ đưa ra các ảnh hưởng tài chính của các sự kiện trong quá khứ và không bắt buộc cung cấp những thông tin phi tài chính Thông tin... cần ba loại thông tin từ kế toán quản trò: 1) Thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp 2) Thông tin phục vụ cho việc điều hành và kiểm soát các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp để chỉ đạo hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch đã đề ra để đạt được các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp 3) Thông tin phục vụ cho việc chứng minh các quyết đònh đặc... giảm bớt các thông tin tác nghiệpthông tin chi tiết: giảm bớt các báo cáo tác nghiệp (các báo cáo về chi phí phục vụ quản lý sản xuất; những nhân tố làm tăng giảm giá thành; thu chi tiền mặt; công nợ phải thanh toán ) giảm bớt các chỉ tiêu chi tiết trên các báo cáo (bảng tổng kết tài sản; chi phí sản xuất theo yếu tố ); (2) bổ sung các thông tin liên quan đến các đối tượng kế toán mới phát sinh: liên... khi nghiên cứu các yêu cầu thông tin trong nội bộ doanh nghiệp, cho rằng: “Thông tin nội bộ có tính chất tùy ý, và những người thiết lập hệ thống thông tin kế toán nên cân nhắc: a Thông tin nào nên được tạo ra để sử dụng b Thông tin được tạo ra cho ai sử dụng c Thông tin được báo cáo thường xuyên ra sao d Giá trò của thông tin có lớn hơn chi phí của việc cung cấp thông tin không.” [49] Các tác giả Keith... được huyển cho bộ phận bế, xén và đóng để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu khách hàng Sơ đồ1.1: Qui trình công nghệ in KHÁCH HÀNG BÀI MẪU SẮP CHỮ SẮP CHỮ SỬA BÀI SỬA MORAT ĐỖ KHUÔN IN TYPO CHỤP FILM GHÉP FILM PHƠI BẢN IN OFFET THÀNH PHẨM KHẮC TRỤC IN ỐNG ĐỒNG - 28 - CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH IN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 LỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: 93 Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc TP.HCM, 93 Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc TP.HCM, 93 Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc TP.HCM, Khái niệm kế toán quản trò, Mục đích của báo cáo kế toán quản trò:, Yêu cầu đối với các báo cáo kế toán quản trò:, Giai đoạn trước 1440 Giai đoạn 1440-1850, Lòch sử phát triển ngành in Việt Nam, Công đoạn 1: Sắp chữ và chế bản Công đoạn 2: in Công đoạn 3: bế, xén và đóng thành phẩm., Thời kỳ từ năm 1975-1985, Từ năm 1986 đến nay, Dự toán chi phí trực tiếp Dự toán chi phí gián tiếp, Báo cáo tình hình thực hiện đònh mức biến phí sản xuất chung: Báo cáo tình hình thực hiện đònh mức đònh phí sản xuất chung:, Báo cáo bộ phận:, Báo cáo phản ánh các thông tin thích hợp cho việc ra quyết đònh, Các báo cáo kế toán trung tâm trách nhiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay