Đề tài : Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu pps

43 367 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 20:22

    !"#$ % &'(&' )*+,-./0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 345#67111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 %1%1)8-9:);<-<=>'?@A-B/CD:);'@<=EBF(G<E)H'I-)EJK-)1111111111111111111111111111111111111111111111111L )8-9'M-9'&EINCD:);'@<=E1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111O KJ:PE<-9.Q-))RS-99<;EJQ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111%% 6T!4U111111111111111111111111111111111111111111111111%2 Q-)BQE)PN<PCBFJN*E1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111%L DK')V-.W'.<X>:);'@<=E.X.Q-)BQ11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111%Y )<H-(RG'.Q-)BQ11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111%O J*+/-E)M-9.Q-)BQ'ZK'M-9E+1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112[ )<H-(RG'E;<.Q-)BQCA-\)]>111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112% ;<.Q-)BQ.^<BS<';':);'))F-9)<=-EI<1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112% ;<.Q-)BQ.^<BS<';':);'))F-9>S<1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122 ;<.Q-)BQ')N'M-9_&-9>S<111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122 6111111111111111111111111111111112L <S<E)<=*')*-9B/')*:`C^-9'ZKCA-\)]>111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112L )<H-(RG'>KJ:PE<-9a<K<.NI-9<S<E)<=*CA-\)]>11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112Y )<H-(RG'>KJ:PE<-9a<K<.NI-Eb-9EJRc-9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112d )<H-(RG'>KJ:PE<-9a<K<.NI-EJRc-9E)F-)e@fN)gKh11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112i )<H-(RG'>KJ:PE<-9a<K<.NI-C*+E)N;<111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L2  !"#$511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111LY <;EJQE)R?-9)<=*11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111LY j+_D-9E)R?-9)<=*>I-)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111LO k*A-EJQ-)f-)<=*111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110%    !"#$  K*:)<(DK')V-';'\)j-.NI-E)QEJRl-9>&'E<,*'M-9E+\)A<E<H-)F-).Q-)BQ')N >m<\)j-.NI-.f')V-En'(Fo*+HE.Q-)Cp'^-9)<H--)8-99qE)rE:);'@<=EE)rE\)s)G\')N >m<-)t>:);'))F-9BS<>&'.u')(F\)&'B&)VE^E)?-';'.^<E)Z'I-)EJK-)1Q-)BQ'ZKCA- \)]>(F';')E)n'';':);'))F-9.Q-)-9)vKCA-\)]>_DKEJ,--)8-9.W'Eu-)o*K-EJV-9)K+ -t<';'):);'(FBQEJu>FCA-\)]>')<H>')mEJN-9Ej>EJu'ZK:);'))F-9CNBS<';'CA-\)]> 'I-)EJK-)1<='.Q-)BQ(<,-o*K-.H-B<='9G<JK-)8-9(G<u')_*+-)wEBFCD:);'@<=E'ZK-)f- )<=*EJN-9Ej>EJu'ZK:);'))F-91 Q-)BQ (F >xE EJN-9-)8-9o*+HE .Q-)')<H-  (RG'o*K- EJV-9-)wE >F-9Rl< (F> >KJ:PE<-9E)D')<=-(F-/-EA-9E)PN.t';':);'))F-9Cp')V-CA-\)]>'ZK'M-9E+E)K+Bq 2 CA-\)]>'ZK.^<E)Z'I-)EJK-)1t<Et>(I<.Q-)BQ')u-)(F\);EEJ<X-';'(G<E)H'I-)EJK-) )K+(G<E)H:);'@<=E')NCA-\)]>-)f-)<=*1)<:);'))F-9:)M-9E)X\)j-@<=E9<8K';'CA- \)]>)VCpyP>CA-\)]>(FCA-\)]>E<=-_&-9BF+H*E^o*+HE.Q-).X>*KCA-\)]>EJN-9 ERl-9)G\-F+(F9<;1F9<;JzJF-9(F>xE(G<E)H'I-)EJK-))w\_{-BS<.</*:<=-'M-9E+'t 'w*EJ|'')u\)uCA-y*wEE)w\1*+-)<,--H*'M-9E+:)M-9't'w*EJ|'')<\)uE)w\BF'}-9 :)M-9E)XEINCD:);'@<=E')NCA-\)]>'ZK>q-)_DKEJ,-@wE:`-/-EA-9-FN-9NF<9<;'M-9 E+'tE)XCp:)M-9E)F-)'M-91  !!"#$%&'()* $&!"+(, !+/$0+12 %&%&%& '()*+,-./0)*-12345.'6-7)'./2)' /-EA-9.X\);EEJ<X->xE';')E)F-)'M-9(G<E)H'I-)EJK-)'t@K.W'EJR-9a • Lợi thế phải tạo ra giá trị cho khách hàng.t-9)vK(F-t\)A<'A<E)<=->xEC^.W'.<X> )NW'E)~K.;-9EJ,->xEBF<\)R?-9_<=-'ZKCA-\)]>)NW''*-9'w\_Q')B&'w*E)F-) 9<;EJQ')N:);'))F-91)•-9)I-@I-'tE)XC?->;+Eu-)'ZK'M-9E+@I->F*.~:);' @<=EBS<';'CA-\)]>'ZK';'.^<E)Z'I-)EJK-)-)R-9@I-\)A<(R*€J•-9>F*C‚' :)M-9)/(F>xE-)j-E^o*K-EJV-9:)<:);'))F-9JKo*+HE.Q-)>*K>;+Eu-)1<;E)w\ E)l<9<K-9<KN)F-9-)K-)-^<>I-9-EPJ-PE(F-)8-9-)j-E^EINJK9<;EJQ')N:);') )F-91"NBr+.<X>:);'@<=ECpEJcE)F-)(F(G<E)H'I-)EJK-)')ƒ:)<E)PNo*K-.<X>'ZK :);'))F-9:)<.tCA-\)]>'ZK'M-9E+@I-Cp')*+X-EA<-)8-99<;EJQE^E)?-CNBS< ';'.^<E)Z'I-)EJK-)1 • Tăng giá trị phải được nhận biết bởi khách hàng.t<';'):);'E)r>')u-H*CA-\)]> 'ZK@I-(FE^E)?-'ZK.^<E)Z'I-)EJK-)-)R-9-H*:);'))F-9:)M-9E)X-)r-Jz.RG' .<X>:);'@<=E-F+.tCp:)M-9\)A<(F(G<E)H'I-)EJK-)1)•-9)I--EP(-)r-E)w+ J•-9'N-')<\@xB<y„(€ydO'ZK>q-)'*-9'w\9<;EJQ'KN)?-')N:);'))F-91*+ -)<,-@xB<y„(€(FBM)q-).^<BS<:);'))F-9Bq)V:)M-9-)q-E)w+.RG'17•-9';') .WEE,-')NCA-\)]>-F+(F…-EP(-C<_P†BS<')<H-_Q')o*A-9';NE)PNC(N9K--F+ 'M-9E+'^9‚-9(F>')N';'9<;EJQ>F)V')*+X-EA<.H-:);'))F-9>K-9Eu-))8*)q-) )?-1 • Lợi thế phải khó bắt chước. zJF-9>xE(G<E)H'I-)EJK-)E)F-)'M-9'ZK>xECA- \)]>Cp(M<:‡N-)</*-9Rl<:);'@‚E')RS'')I+E)PN-H*'tE)X1W'_ˆ*>PJ<'K- <J(<-PC(F)f-9)F-9:)M-9.ˆ*E<,-'*-9n-9')R?-9EJq-):);'))F-9@K+E)Rl-9 y*+,--)R-9JwEuE-9Rl<-)S.</*-F+@c<Bq.f'to*;-)</*)f-9)F-9:)M-9@‚E')RS'1 xE(G<E)H'I-)EJK-)Cp@/-B8-9)?-:)<-t:)t'tE)X@‚E')RS'-)lBFN-)8-9.g< )~<B/EF<CA-BF:‰-b-9_*+-)wE'ZKEŠ')n'>S<'tE)XEINJK(G<E)H.t1)•-9)I- ‹P_PJK(y\JPCC.f\);EEJ<X->xE(G<E)H'I-)EJK-)@/-B8-9CNBS<>PJ+BF -)8-9'M-9E+')*+X-\);E-)K-):);'EJN-9'*-9n-9_Q')B&')N:);'))F-91</*-F+ (F_N'M-9E+(F-9Rl<.ˆ*E<,-C„_&-9'M-9-9)=E)M-9E<-BF-)8-9.ˆ*ER(<,-E&''ZK 'M-9E+')N'M-9-9)=-F+>F-)8-9'M-9E+:);':)M-9E)X)NW':)M-9>*^-')I+E)PN Bq:)M-9.Z-9*Œ-(D'1 %&%&8& '9../5:)345.'6-7)'./2)';<2./=)><?'9-@5A. t@K';')E<H\'r-.X\);EEJ<X-(G<E)H'I-)EJK-)a • Lợi thế cạnh tranh dựa trên giá và chi phí thấp1IE.RG'BQE)H')<\)uE)w\CN BS<';'.^<E)Z:)M-9')ƒ.X9<A>9<;-)•>EIN(G<E)H'I-)EJK-)1)rEBr+)K<>&'E<,* ')<\)uE)w\BF')wE(RG-9JwE:)t'tE)X's-9.IE.RG'-)wE(F.X'*-9n-9_Q')B&'KN )?-')N:);'))F-9@c<Bq>V<_Q')B&./*E^-')<\)u1*+-)<,-'tBQE)H')<\)uE)w\ L ')N\)‡\-)Fo*A-EJQ(DK')V-'t-,-'I-)EJK-)_DKBFN9<;)K+:)M-9BF.</*-F+\)& E)*x'BFNEq-))q-)'I-)EJK-)EJ,-E)QEJRl-91)A<-t<J•-9>xEEJN-9';'';')E<H\'r- :)t:)b--)wE.X't(G<E)H'I-)EJK-)(FE<H\'r-_DKEJ,-')<\)uE)w\1t:)t:)b-Bq ';'(€_NCK*a'M-9E+'ˆ-\)A<)<X*'w*EJ|'')<\)u'ZK.^<E)Z'I-)EJK-).X.A>@AN J•-9'M-9E+'tE)X'I-)EJK-)-,-'?Cc-F+EJN-9B<=''‚E9<A>9<;-H*'ˆ-E)<HE@c<Bq BS<'A<E<H-'M-9-9)=';'.^<E)Z'tE)XBRGEo*K'M-9E+B/>WE')<\)uE)w\)NW'Eq>JK >xE-)F'*-9n-9>S<'}-9'tE)X9<|\.^<E)Z'I-)EJK-)'t')<\)uE)w\EJ,-E)QEJRl-91 HEo*A(F:)M-9't9q.;-9-9I'-)<,-:)<)ˆ*)HE';'-)Fo*A-EJQ>KJ:PE<-9(DK')V- 'I-)EJK-)EJ,-)K<'?Cc(G<E)H'I-)EJK-):);'e(F')wE(RG-9E)D'EHBF')wE(RG-9'A> -)r-.RG'hEJN-9:)<'^9‚-9:<X>CN;E')<\)uE)w\-)wE'tE)X1t)K<';').X.IE.RG' (G<E)H'I-)EJK-)B/')<\)uE)w\EJN-9>xE-9F-)1JRS')HE(FEJcE)F-)>xE-)FCA- y*wE(S-BF't.RG'(G<E)HE•Eu-):<-)EHE)PNo*<>M1xE:)<CA-(RG-9Eb-9(,-E)q')< \)u'^.Q-).?-BQCpE)w\.</*-F+')N\)‡\')<\)u.?-BQCA-\)]>E)w\1;')E)n)K< (F.Rl-9'N-9:<-)-9)<=>1)<\)uCp9<A>:)<CA-y*wE-)</*)NW''*-9n-9-)</*_Q') B&BFo*Ko*K-C;E>xEBF<-b>.ˆ*EJN-9')*:`C^-9CA-\)]>B<='E<H\E&'9<A>')< \)u(F'tE)X_D.N;-.RG'1<=-ERG-9.Rl-9'N-9:<-)-9)<=>.fo*K-C;E.RG'EJN-9 -)</*-9F-)1 • Lợi thế cạnh tranh dựa trên chất lượng khác biệt của sản phẩm1;')E<H\'r- E)n)K<.XC;-9EIN(G<E)H'I-)EJK-)(F\);EEJ<X-CD:);'@<=E'tE)Xo*K-C;E.RG'BF .RG':);'))F-9>&'E<,*.;-)9<;'KN1;')E<H\'r--F+:);'@<=ECNBS<';')E<H\'r- _DKEJ,-')<\)uE)w\@c<BqE)Rl-99‚-(</-BS<')<\)u'KN)?--)R-9'}-9')N\)‡\ >n'9<;'KN)?-BFE)Rl-9(F(G<-)*r-'}-9'KN)?-17I-'tE)X-9)vB/';')E<H\'r- -F+-)RB<='Eq>:<H>>xEC^:);'@<=E>F:);'))F-9.;-)9<;'KNBF)VCŽ-(g-9EJA E</-E),>')N')wE(RG-9Eb-9E),>-F+1;')E<H\'r--F+9V<(FEINCD:);'@<=E1xEC^ -9Rl<'tE)X(r\(*r-J•-9.^<BS<>xEC^CA-\)]>:)M-9E)XEINCD:);'@<=E_DKEJ,- ')wE(RG-91)|-9EK\)A<(R*€.H-Bw-./'ZK';'CA-\)]>E<=-_&-9.f@F-EJN-9 ')R?-9-F+1w-./(F:)<-H*'M-9E+:)M-9E)X(F-)FCA-y*wE')<\)uE)w\BF@I- :)M-9E)XEINCD:);'@<=E_DKEJ,-'?Cc')wE(RG-9'A')wE(RG-9)<=-EI<)NW'-)r- E)n'-)RBr+'t-9)vK(FCA-\)]>'ZK'M-9E+CpE)wE@I<C^-9BrEBl@c<Bq';'.^<E)Z 'I-)EJK-)./*'t>xEBQE)H-FN.tEJN-9-9F-))NW'(F9<;E)w\)NW'(F't')wE(RG-9 E)D'EH)NW''A>-)r-'KN1);')E)n'.^<BS<-)8-9-9Rl<(F>>KJ:PE<-9(FEq>JK';' E)RS'.NCD:);'@<=E'ZKCA-\)]>)NW'_Q')B&CNBS<';'.^<E)Z'I-)EJK-)1xE';') .XEINCD:);'@<=EE)M-9o*K-)8-99q.RG'9V<(F:);'@<=EE)rECD:)M-9.RG'yj+ _D-9.?-.x'_DKEJ,--)r-E)n'1xE';')E<H\'r-.Xyj+_D-9';')E)n'EINCD:);' @<=E.RG'NJEPJ\);EEJ<X-BF.RG'9V<(F')*m<9<;EJQ1);<-<=>')*m<9<;EJQ-)w->I-) J•-9EINCD:);'@<=E'tE)X't.RG'E)M-9o*K';'-m(D''ZKENF-@xEŠ')n'')n:)M-9 ')ƒ'ZK@x\)r->KJ:PE<-91)PN')*m<9<;EJQ';')E)n'E)n-)wE.XEINCD:);'@<=E(F E)M-9o*Kbộ phận cung ứngo*K.t(DK')V-';'-9*+,-BrE(<=*')wE(RG-9'KN-)wE '}-9-)R';'+H*E^.ˆ*BFN:);'@KN9Œ>'A'M-9-9)=1;')E)n)K<(F.IE.RG'(G<E)H 'I-)EJK-)E)M-9o*K';'lợi thế trong sản xuất1xEEJN-9-)8-9';')E)n'>F'_N-K(_ .f_*+EJqBQEJu_{-.INEJ,-E)QEJRl-9E)n'b--)K-)EJ,-:)‚\E)H9<S<(F.f.ˆ*ERE)rE -)</*BFN';'')R?-9EJq-).FNEINo*<EJq-)CA-y*wE.X_*+EJqCD-)wEo*;-EJN-9')wE (RG-9CA-\)]>BF_Q')B&1Hậu cần ra bên ngoài '*-9'w\'?CcE)n@K.XEINCD:);' @<=E1t'tE)X(FE)M-9o*K_Q')B&9<KN)F-9.|-9E)l<)I-BF-)K-)')t-9-)R‹P_PJK( y\JPCC.f'K>:HE1Hoạt động marketing và bán hàng'}-9EINCD:);'@<=E1x<-9}@;- )F-9'ZK7E•E•(j*.f(FEF<CA-o*K-EJV-9'ZK'M-9E+')N\)‡\7E)~K>f--)* 'ˆ*'ZK:);'))F-9E^E)?-';'.^<E)Z'I-)EJK-)1*^<'s-9dịch vụ'}-9'tE)X(F>xE -)j-E^EINCD:);'@<=Eo*K-EJV-91*+-)<,->xE';')@I-'tE)XEINCD:);'@<=E(F Eq>:<H>';'(G<E)HE)M-9o*K>xE)NW'>xEC^EJN-9-b>@<H-C^'ZK')*m<9<;EJQEJ,-1 0 • Lợi thế cạnh tranh dựa trên nhãn hiệu hoặc chất lượng cảm nhận được. )</* CA-\)]>BF_Q')B&EIN:);'@<=ECNBS<';'.^<E)Z'I-)EJK-)@•-9';')(F>E^E)?- EJN-9B<='EINJK-)r-E)n'')N:);'))F-9B/')wE(RG-9'KN)?-)NW'';'.W'.<X>CA- \)]>E^E)?-1u_&')NB<='.Q-)BQ:);'@<=E-F+(F';'E)M-9.<=\…E^E)?-E*+=E)AN )?-†)8-9-9Rl<(F>>KJ:PE<-9'}-9'^9‚-9EINCD:);'@<=E')NCA-\)]>'ZK>q-) @•-9';')EINJK)q-)A-)…E*+=EBl<EJ•EJ*-9(x-9({+†1;'(G<E)H:);'@<=EEJN-9'A> -)r-E)Rl-9.RG'C„_&-9:)<-)8-9:);'@<=E'ZKCA-\)]>)<=-EI<(F-)~BF:)t't E)X.IE.RG')NW':)t'tE)X_*+EJq1W'_ˆ*@I-'tE)X-9)vJ•-9.</*-F+')ƒ(F.W' .<X>'ZK';'CA-\)]>BF_Q')B&E<,*_s-9-)R-9-)</*-)Fo*A-EJQ>KJ:PE<-9';'CA- \)]>'M-9-9)='KN'}-9'^9‚-9\);EEJ<X-CD:);'@<=EEJN-9-)r-E)n'@•-9';')E),> BFN';'CD:);'@<=E)<=-EI<-)8-99q>F:);'))F-9'ZK)VE)Rl-9+,*'ˆ*1;'(G<E)H :);'@<=E'A>-)r-.RG''tE)X')*+X-EA<@•-9';')C„_&-9';'+H*E^'ZK\)^<E)n' >KJ:PE<-9. Giá'KN'tE)XEJ*+/-E)M-9(F')wE(RG-9'KN.^<BS<>xEC^(NI<CA-\)]> E)PN.t';':);'))F-9-)r-E)n'B/CDER?-9o*K-9<8K9<;BF')wE(RG-91;'quảng cáo.<=-E„BFEJ,-@;N(F-)8-9\)R?-9E<=-E*+=E)AN.X')*+X-EA<)q-)A-)BF'A> 9<;'1;'kênh phân phối.x'o*+/-'tE)XC„_&-9.X'*-9'w\')N';':);'))F-9E</> -b-9B/'A>9<;'J•-9CA-\)]>(Fo*uBF.‚E1;'@<H-C^'ZK(G<E)H:);'@<=E'A>-)r- .RG''}-99<^-9-)R';':);'@<=EE)D'EH./*'tE)XC„_&-9-b>@<H-C^'ZK')*m<9<; EJQ.XEINJK-)r-E)n'-?<:);'))F-91)•-9)I-@I-'tE)X>*^-')*+X-EA<E)M-9.<=\ (F@I-'*-9n-9_Q')B&:);'))F-9E^E-)wE1NW''tE)X(F@I-C„_&-9';'E)F-)\)ˆ- E^E-)wE1•.j+@I-Cp.WE'j*)~<Br+'t9q:);'CNBS<(G<E)H:);'@<=EE)D'EH.f@F- .H-cEJ,-CD:);'@<=E(Fc')m-)8-9.W'.<X>:);'@<=EEJN-9EIN(G<E)H-)r-E)n'(F ';'E)M-9.<=\B/.W'.<X>B/CD:);'@<=E'ZKCA-\)]>:)t:<X>EJKBF-)r-@<HE.^< BS<:);'))F-91t-)</*(NI<CA-\)]>C„_&-9';')E<H\'r--F+-)R@<K>‰\)]>BF ';'_Q')B&-)R)F-9:)M-9-9j-)F-91xE'M-9'&o*K-EJV-9EJN-9B<=')<X*-)f- )<=*BFCA-\)]>'ZK'M-9E+@I-.RG'-)r-E)n'-)RE)H-FN(FE<H-)F-).N(Rl-9-)r- E)n''ZK:);'))F-9B/CA-\)]>'ZK'M-9E+_DKEJ,-';'.W'Eu-)'ZKCA-\)]>1 JP9NBF')<‘‘J<-./y*wEJ•-9-)8-9EŠ')n'Er\EJ*-9BFN:);'))F-9'ˆ--9)<,-'n* 9<;EJQ:);'))F-9.X')*]-@Q-)8-9'*-9n-9BRGEEJx<CD:`BV-9'ZK)V1K<E;'9<A-F+.RK JKE<H-EJq-)@K@RS'-)RCK*a • ;'.Q-)>M)q-)9<;EJQ'ZK:);'))F-9aEJRS')HE'M-9E+(<=E:,EwE'A-)j-E^'ZKCA- \)]>BF_Q')B&'tE)XE;'.x-9(,-'A>-)r-'ZK:);'))F-9>&'E<,*B/9<;EJQ1 • j+_D-9E)K-99<;EJQ'ZK:);'))F-9aE<H\E)PN'M-9E+yH\';'-)j-E^cEJ,-BFN@^- -)t>a'?@A->N-9.G<>N-9>*^-BF:)M-9_D:<H-1P>y‡E';'-)j-E^-F+BS<Bu _&-)F)F-9'KN'w\a  -)t>';'-)j-E^'?@A-aE)D'\)]>.;\n-9E<,*')*]-BF.RG'9<KN)F-9.|-9 9<le-H*EwE'A';'-)F)F-9./*E)D')<=-.|-9.</*-F+:);'))F-9E)Rl-9Cp:)M-9 .RG'E)~K>f-h1  -)t>-)j-E^>N-9.G<a.t'tE)X(F')‡-@;E@•-9CnBF_KN-vKE^E:)b-b- @•-9BA<(<-P-_Q')B&')*.;NBFE)n'b-.RG'')*]-@QE)rE-9N-e-)8-9-)j-E^-F+ (F>')N'*-9n-9')w\-)r-.RG'-)R-9:)M-9\)A<(F-9NI<(=.W'@<=Eh1  )t>-)j-E^>N-9>*^-a-)F)F-9't:)M-99<K-+,-Ev-)BFE)R9<f-E)n'b- .W'@<=E-9N-BFE)|BQ1  )t>-)j-E^:)M-9_D:<H-a-)F)F-9\)&'B&>t-EJ;-9><=-9@ŠC*-99<8K ';'>t-b-@F+:’NEJ,-@F-CK*:)<b->t-'*^<'s-91 • DK')V-9<;EJQEJV-9t<')N:);'))F-9aM-9E+'*^<'s-9\)A<(DK')V-CD:HE)G\ 9<8K';'-)j-E^)8*)q-)BFBM)q-)';':<-)-9)<=>BF';':HEo*A.RG'E)<HE:H.X Y BRGEo*K.^<E)Z'I-)EJK-).A>@ANCDE)~K>f-E)rE-)</*')N:);'))F-9BFCDEJ*-9 E)F-)'ZK)V1 )|-9EK.f(F>o*P-BS<-)8-9:);<-<=>'?@A-B/CD:);'@<=EBF(G<E)H'I-)EJK-) .j+(F-)8-9)<X*@<HEo*K-EJV-9.Xyj+_D-9')<H-(RG'.Q-)BQ1<H\E)PN')|-9EKCp./'r\ .H--)8-9'M-9'&'tE)X_s-9.XEINCD:);'@<=E')NCA-\)]>BF_Q')B&BF:HEE)|'\)ˆ- .ˆ*E<,-BS<')<H-(RG'>KJ:PE<-99<;EJQ>xE')<H-(RG'.RG'-)</*'M-9E+;\_&-9E)F-)'M-9 EJ,-'?Cc:HE)G\>xEC^+H*E^EINCD:);'@<=E-)•>'*-9'w\9<;EJQ')N:);'))F-91 $3$4+05)* $&!"+ %&8&%& <?'9-@5A.-12>B)C'DE • 9-+,-+5:E ˆ*)HE';'CA-\)]>./*'*-9'w\-)</*.W'.<X>')N:);'))F-9-)8-9.W'.<X>)m EJG-)8-9Eu-)-b-9'?@A-'ZKCA-\)]>1F-9Rl<.ˆ*E<,-.RK-)8-9.W'Eu-)>S<JKE)Q EJRl-9(F>xEEJN-9-)8-9';')E)n')<=*o*A-)wE.X'I-)EJK-)1 F>E)H-FN>xE'M-9E+y;'.Q-)BF(DK')V--)8-9.W'Eu-)>S<\)s)G\“M-9E+'t E)X)~<-)8-9:);'))F-99ˆ-.j+'ZK>q-)-)8-9'j*)~<-)Ra7I-E)u')CA-\)]>-)RE)H -FN“t.W'Eu-)-FN-H*.RG'E),>BFNCp'A<E)<=-.RG'CDE)~K>f-'ZK@I-:)M-9“7I-CŽ- CF-9EJA@KN-)<,*')N')|-9“7I--9)v-)RE)H-FNB/-)8-9.W'Eu-)>F-)8-9:);'))F-9 :);'9G<€“ M-9B<='E<H\E)PN(Fo*+HE.Q-)-)8-9.W'Eu-).;-9\)A<E),>BFN1^<BS<>m<.W' Eu-)E</>-b-9'M-9E+\)A<Eu-)EN;-9<;EJQ_F-)')N:);'))F-9CNBS<')<\)u>F'M-9E+\)A< @~JK1M-9E+'}-9\)A<yP>y‡E't@KN-)<,*:);'))F-9>N-9>*^--)8-9.W'Eu-)CA-\)]> .t\)A<>wE@KN(j*.X.RK-)8-9.W'Eu-).tBFNCA-\)]>E)D'EHBF';'.^<E)Z'I-)EJK-)'t _”_F-9@‚E')RS'';'.W'Eu-).t)K+:)M-91 • 'F.304)*)G)*3<- ˆ*)HE';'CA-\)]>./*.RG'E)<HE(r\c>xEEJN-9@^-'w\.x-b-9(D'aE)w\EJ*-9 @q-)'KNBFBRGEEJx<1)wE(RG-9-b-9(D'(F>n'.x>F-)8-9.W'Eu-)'?@A-'ZKCA-\)]> Br-)F-)1xE'j*)~<o*K-EJV-9c.j+(Fa<=''*-9n-9CA-\)]>'t-b-9(D''KN)?-'t.P> (I<(G<-)*r-'KN)?-“<=--9)<,-'n*)NI').Q-)')<H-(RG'.f-9)<,-'n*E;'.x-9'ZK')wE (RG-9CA-\)]>ER?-9.^<'KN)?-BFEq>JKJ•-9't>^<ER?-9o*K-.Œ-9@<H-'t€-9)vKE)^-9 :,9<8K')wE(RG-9ER?-9.^<'ZKCA-\)]>BF1;'.?-BQ:<-)_NK-)'t')wE(RG-9'KN .P>(I<-)</*(G<-)*r-)?-Bq')wE(RG-9BRGEEJx<')N\)‡\)V.Q-)>n'9<;'KN•-t'tE)X.IE (G<-)*r--)</*)?-Bq:);'))F-9>*K(I<•:);'))F-9EJ*-9E)F-)BF_R(*r-E^E•BF')<\)u'ZK B<=''*-9n-9')wE(RG-9'KN)?-:)M-9o*;'KNCNBS<-)8-9.?-BQ:<-)_NK-)CA-\)]>BS< ')wE(RG-9E)w\1 ^<(<,-)=9<8K')wE(RG-9BFEu-)C<-)(G<:)M-9't-9)vK(F'M-9E+\)A<E)<HE:H>n' .x-b-9(D''F-9'KN'F-9E^E1)PNo*<(*rEE)q-H*-b-9(D''KNo*;Cp9<A>(G<-)*r-1)FCA- y*wE\)A<E)<HE:H>xE>n'.x-b-9(D'\)s)G\BS<E)QEJRl-9>&'E<,*BF>n'.x-b-9(D''ZK ';'.^<E)Z'I-)EJK-)1 xE'M-9E+'}-9\)A<o*A-EJQ')wE(RG-9-b-9(D'E)PNE)l<9<K-17K')<H-(RG''tE)X C„_&-91JRS')HE'M-9E+E)Rl-9y*+,-'A<E<H-CA-\)]>Cp.P>(I<E)Q\)ˆ-BF(G<-)*r-'KN )?-1)n)K<(F_*+EJq')wE(RG-9CA-\)]>c>n'.x.fy;'.Q-)1)</*'M-9E+.X')wE(RG-9 CA-\)]>'ZK'M-9E+>q-):)M-9.Š<CNBS<E*+,-@^@K-.ˆ*EJ•:)<'t-)8-9CK<(ˆ>JzJF-9 )NW'';''?)x<>S<y*wE)<=-1)<H-(RG'E)n@K(F9<A>')wE(RG-9E)PNE)l<9<K->xEC^'M-9 O E+'‚E9<A>')wE(RG-9CA-\)]>.X'‚E9<A>')<\)u>xEC^:);'E)q'‚E9<A>')wE(RG-9>xE ';')'t')Z€.XEb-9(G<-)*r-)<=-EI<>W'_s-)8-9)F-).x-9-F+'tE)XE;'.x-9.H-(G< -)*r-EJN-9_F<)I-1 • <C'H'4CIJ-'F.304)* 9Rl<>*K:`BV-9';'CA-\)]>'t')wE(RG-9-b-9(D''KN.</*.t't-9)vK(F>n'.x')wE (RG-9CA-\)]>.Œ-9-)wEBF\)s)G\BS<-)8-9'K>:HE1 • K@J) x@/->xEE)RS'.NB/E*Š<E)VBr-)F-):`BV-9'ZKCA-\)]>EJN-9.</*:<=-ED -)<,-(F>xE.W'Eu-)o*K-EJV-9.^<BS<>xEC^(NI<CA-\)]>19Rl<>*K-t<')*-9Cp>*^- EJA-)</*)?-')N-)8-9\)R?-9E<=-.<(I<BF';'.Œ9<K_&-9't_K-)E<H-9(F@/-1*+-)<,- o*<(*rE-F+'}-9'ˆ-(R*€.H->xEC^Bw-./1<;Eb-9E),>\)A<:)M-9.H->n'o*;.;-91 9NF<JKCA-\)]>\)A<:)M-9(F.^<ERG-9'ZK-)8-9E)K+.Š<'M-9-9)=-)K-)')t-9-H* :)M-9-tCp>K*(I')r*Bu_&-)R>;+Eu-)';-)j-)NW'>;+o*K+\)<>1 • K.5)-LM );'))F-9CpEJAE),>E</-.X't-)8-9CA-\)]>E<-'r+1xE<-'r+(F>xEE)RS'.N :)A-b-9>FCA-\)]>:)M-9Br-)F-)E^E)NW'@Q)~-9)t'EJN-9>xEBF<E)l<.<X>-FN.t1 • !N>O2-'(2 );'))F-9+,*E)u')-)8-9CA-\)]>_”C„K')8K1u-)_”C„K')8K(F>xEE)RS'.NB/ >n'.x_”_F-9EJN-9B<='.</*')ƒ-)CA-\)]>:)<-tBr-)F-):)M-9E^E)NW')~-9)t'1)<H' yP)?<.RG'CA-y*wEBS<-)8-9(<-):<=-.RG'')*]-)tK_”_F-9E)K+E)HCp.RG''N<(F'tEu-) _”C„K')8K'KN1u-)_”C„K')8K(€ERc-9'tE)X')N\)‡\-9Rl<C„_&-9'tE)XEDC„K')8KCA- \)]>BS<uE')<\)uBFE)l<9<K-1xEC^CA-\)]>@KN9Œ>-)8-9.W'Eu-)_”')]-.N;-')N \)‡\-9Rl<'*-9'w\_Q')B&9<A<o*+HEBw-./E)M-9o*K.<=-E)NI<)NW'ERBw-')N-9Rl<C„ _&-9(F>E)H-FN.XC„K')8K-t1 • 5:P;9)*>MEA@/-9NF<BF'A>y|''ZKCA-\)]>EINJK-?<-9Rl<>*K19Rl< >*KE)Rl-9>*^-EJAE),>E</-.X't-)8-9CA-\)]>'t:<X*_;-9)w\_{-19Rl<>*K yP)?<EJA>xE:)NA-E</--)</*)?-')N-)f-)<=*yP–K9*KJBq@/-9NF<.W'@<=E'ZK-t1 to*;-)</*CA-\)]>.RG'CA-y*wE>xE';')E•-)IEE)K+Bq.X@‚E>‚E1<X*_;-9't (G<E)HEJN-9B<='EINJKCD:);'@<=E:)t(g-9@‚E')RS'.RG'1/:)uK'I-)E<,*'D':<X*_;-9 .’\:)M-9\)A<(*M-'t-9)vK(F-b-9(D''KN1xE')<H'yP)?<'tB•JwE)w\_{--)R-9-t(I< E<,*E^-o*;-)</*E)l<9<K-.XC„K')8KE)q'}-9:)M-9'g-)w\_{--8K1 )|-9EK\)A<y‡E')*-9'A\)ˆ-@KN9t<BFN\)ˆ-:<X*_;-9.W'@<=E(F.^<BS<E)D' \)]>BF.Œ>‰\)]>1 • '56.?6 )<'I-)EJK-)EJc-,-:)^'(<=EE)<HE:H'*-9'w\>xE';')E)n'E</>-b-9.XEINCD:);' @<=EBF.Q-)BQCA-\)]>BF_Q')B&'ZK'M-9E+1<;NCRKJBKJ_.;-)9<;'KNE)<HE:H:)<\);E @<X*a…b>>R?<-b>EJRS'';''M-9E+'I-)EJK-)B/9<;19F+-K+(F')wE(RG-9BFCK*-F+(F E)<HE:H†1JN-9-)8-9E)QEJRl-9'tE^'.xE)K+.Š<-)K-)9<;BF'M-9-9)=(F:)M-9.Z1)<HE :H(F>xE+H*E^E)Rl-9.P>(I<')N'M-9E+Cn'>I-)'I-)EJK-)1 Thiết kế là tất cả những đặc tính tác động lên việc sản phẩm có vẻ ngoài như thế nào và chức năng của nó ra sao theo những đòi hỏi của khách hàng1)<HE:H.W'@<=Eo*K-EJV-9EJN-9 B<='CA-y*wEBF(F>>KJ:PE<-9.^<BS<-)8-9)F-9)tK@/-';'_Q')B&@;-(•BF)F-9)tK.RG' @KN9t<1wE'A-)8-9+H*E^')wE(RG-9>F')|-9EK.fE)AN(*r-./*(<,-o*K-.H-@<H-C^E)<HE — :H19Rl<E)<HE:H\)A<BI')JK.ˆ*ER@KN-)<,*')NB<='\);EEJ<X-:<X*_;-9.W'Eu-)-b-9(D' ')wE(RG-9.x@/-Eu-)_”C„K')8K'ZKCA-\)]>1^<BS<'M-9E+>xECA-\)]>.RG'E)<HE:H E^E(F>xECA-\)]>_”CA-y*wEBF\)j-\)^<1^<BS<:);'))F-9CA-\)]>.RG'E)<HE:HE^E(F CA-\)]>_”'N<@‚E>‚E_”(‚\.WEC„_&-9C„K')8KBFy„(€CK*:)<_s-9yN-919Rl<E)<HE :H\)A<Eu-).H-EwE'A-)8-9+H*E^-F+:)<E)<HE:HCA-\)]>1 %&8&8& <?'9-@5A.-12;Q-'IR )<CA-\)]>)8*)q-):)M-9E)X_”_F-9EIN.RG'CD:);'@<=EE)q')qK:)tK.XE)F-) 'M-9'tE)X_DKEJ,--)8-9_Q')B&9<KEb-99<;EJQBF'A<E)<=-')wE(RG-9'ZK')|-91)8-9+H* E^'tE)XEIN.RG'CD:);'@<=Eo*K-EJV-9@KN9Œ>a.</*:<=-.WE)F-99<KN)F-9(‚\.WE.FN EIN:);'))F-9ERBw-:);'))F-9@ANo*A-C„K')8KBF';'_Q')B&:);'1 • 5JP?5A)+,.'S)* </*:<=-.WE)F-9(<,-o*K-.H-B<=':);'))F-9't_”_F-9.WE)F-9BS<'M-9E+)K+ :)M-91M-9E+'ˆ-\)A<E)<HE(r\>xEo*<EJq-)_”_F-9')N:);'))F-9EJN-9B<='9„<';'+,* 'ˆ*.WE)F-9.H-'M-9E+1ˆ*)HE';'-9j-)F-9-9F+-K+./*'*-9'w\')N:);'))F-9\)ˆ- >/>-9j-)F-9EI<-)F'ZK)V-)•>9<|\:);'))F-9E)*E)r\E)M-9E<-BFE)D')<=-';'9<KN _Q')>xE';'))<=*o*A)?-19Rl<E<,*_s-9@j+9<lE)r>')u'tE)X.WE)F-9BF-)r-)F-9>F :)M-9'ˆ-\)A<.H-C<,*E)Q)V')ƒ'ˆ-9V<.<=-)NW'.WE)F-9o*K>I-9-EPJ-PE1 • 'T5*52)*52U'S)* <KN)F-9(<,-o*K-.H-B<='CA-\)]>BF_Q')B&.RG'9<KN.H-:);'))F-9-)RE)H-FN1 t@KN9Œ>E^'.xEu-)')u-)y;'B/>WEE)l<9<K-BFC^(RG-9'}-9-)RE<H-EJq-)9<KN)F-91 "P(*yP)P':J<-EPJ-'.fyj+_D-9>xE_K-)E<H-9w-ERG-9:)<E)D')<=-.?-.WE)F-9')ƒ >xE-9F+CK*:)<-)r-.RG'>F:)M-9@QEJ”>xE(ˆ--FNEJN-9Bg-9%d-b>1PB<EJK*CC 7P-PEEN-BF)P<><EP_.fE<H\-)r->xE)=E)^-9\)A-n-9-)K-).RG'>;+Eu-))tK:HE-^< )=E)^-9E)M-9E<-'ZK';'-)F'*-9n-9'ZK>q-)BS<';'.?-BQCA-y*wE';'EJ*-9Ej>\)j- \)^<BFBS<';''„K)F-9@;-(•19Rl<>*KCpE)Rl-9(DK')V--)F'*-9n-9BS<_K-)E<H-9E^E )?-B/E)l<9<K-9<KN)F-91 • VC+,. ‚\.WE(<,-o*K-.H-'M-9B<='\)A<E)D')<=-.XCA-\)]>Br-)F-)c-?<_D.Q-)1 9Rl<>*K-)8-9E)<HE@Q:‰E)*rE\)n'EI\Cp:`BV-9_Q')B&(‚\.WEE)rEE^E1INCD:);'@<=E c.<X>-F+EJN-9')*m<E<,*_s-9(F.W'@<=Eo*K-EJV-9.^<BS<';''M-9E+'t-)8-9CA-\)]> \)n'EI\1u-)_”(‚\.WEEJcE)F-)>xE+H*E^@;-)F-9E)rECD:)<E)QEJRl-9>&'E<,*(F-)8-9 -9Rl<:)M-9')*+,-B/:‰E)*rE)VCp(F-)8-9-9Rl<:)M-9E)X')w\-)r-E)M-9@;NEJ,->F- )q-):<X*…"<C:JJNJ2L†1 Compaq Computer, với dòng máy tính Presario, là một trong những người đầu tiên sử dụng dịch vụ lắp đặt như là một nguồn để tạo sự khác biệt. Thay vì cung cấp một quyển hướng dẫn sử dụng với đầy những thuật ngữ không thể hiểu được, Compaq cung cấp cho khách hàng một tập in chỉ rõ 10 bước lắp đặt. Công ty sử dụng những dây buộc màu, dây cáp và đầu ra để đơn giản hóa việc lắp đặt và lắp ráp máy tính với một đoạn giới thiệu bằng hình ảnh vui nhộn hướng dẫn người sử dụng mới trong suốt quá trình lắp đặt và đăng ký. • SU.7U?'9-''S)* FNEIN:);'))F-9(<,-o*K-.H-B<=')*w-(*+=-';'-)j-B<,-'ZK:);'))F-9C„_&-9 -)8-9E)<HE@Q'ZK-9Rl<@;->xE';').|-9.‚-BF)<=*o*A1:)M-9')ƒ@;-BF(‚\.WE';' E)<HE@QE<K')N';'@=-)B<=->F'g-'*-9'w\-)8-9:)tK)*w-(*+=--9‚-')N-9Rl<C„_&-9 E)<HE@Q.t1 '"N-K(_˜C.g< )~<  ';''?Cc -)RG-9o*+/->S< \)A<.H-E)K>_D EJRl-9 d K>@*J9PJcK@JNN:((<-N<CEJN-9Bg-9)K<E*ˆ-.X)V'';')(F>E)H-FNo*A-(€';''?Cc -)RG-9o*+/->xE';').|-9.‚--)wE1 • !Q-'IR.0IF) RBw-:);'))F-9(<,-o*K-.H-)=E)^-9E)M-9E<-BF_8(<=*BF';'_Q')B&o*A-9';N >F-9Rl<@;-'*-9'w\')N-9Rl<>*K1xEEJN-9-)8-9-9Rl<'*-9n-9E^E-)wE'ZK_Q')B&ER Bw-9<KEb-99<;EJQ(F<((<:P-™N>\K-+1 Milliken & Company bán máy giặt cho những người lau chùi công nghiệp và cho các xí nghiệp thuê chúng. Những máy lau chùi này về mặt tính năng thì tương tự như máy lau chùi của các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên Milliken định một mức giá cao hơn và dẫn đầu về thị phần. Vì sao công ty có thể định mức giá cao như vậy? Câu trả lời là Milliken thêm vào sản phẩm của mình sự gia tăng dịch vụ liên tục cho khách hàng. Milliken huấn luyện các nhân viên bán hàng của khách hàng, cung cấp sự hướng dẫn khách hàng và các hỗ trợ khuyến mãi, cung cấp dịch vụ đặt hàng qua máy tính và hệ thống tối ưu hóa, chăm sóc phần nghiên cứu marketing cho khách hàng, tài trợ cho các chương trình cải tiến chất lượng và gửi nhân viên bán hàng của mình đến làm việc cùng khách hàng. Các công ty giặt là muốn mua máy của Milliken hơn và sẵn sàng trả mức giá cao hơn vì những dịch vụ tăng thêm này cải thiện khả năng sinh lợi của họ. • WBUXPB)IS>O2-'(2 7ANo*A-BFC„K')8K>MEA-)8-9')R?-9EJq-)_Q')B&9<|\:);'))F-9_*+EJqCA- \)]>.f>*KEJN-9Eq-)EJI-9Br-)F-)E^E1 • 9-;Q-'IR?'9- ;''M-9E+'tE)XEq>JK-)8-9';')E)n':);'.XEINCD:);'@<=E')N';'_Q')B&:);') )F-9'ZK>q-)1V'tE)X'*-9'w\';')G\.Œ-9@AN_Rš-9BF@AN)F-)CA-\)]>.RG''A< E)<=-)?-1V'tE)X9WE);<.RG'-)8-9\)ˆ-E)Rc-91 Canon đã phát triển một hệ thống cho phép khách hàng trả lại những hộp mực in đã sử dụng và Canon trả tiền. Các hộp mực in sau đó được nạp mực lại và được bán. Tiến trình này tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc trả những hộp mực in đã sử dụng, tất cả những gì họ phải làm là đem hộp đựng mực đã trả tiền trước đến trung tâm dịch vụ của công ty. Khách hàng cũng yêu thích sự thân thiện với môi trường của chương trình này và có xu hướng nghĩ về Canon như là một công ty thân thiện với môi trường. %&8&Y& <?'9-@5A.-12+K5)*Z)'[)I5=) M-9E+'tE)X.IE.RG'(G<E)H'I-)EJK-)>I-)>pE)M-9o*KB<='E)*-)r--)8-9-)j- B<,-.RG'.FNEINE^E1<-9K\NJP<J(<-PC't.RG'_K-)E<H-9E*+=EBl<EJ,-E)QEJRl-9Jx-9(S-Bq .x<-9}E<H\B<,-1)j-B<,-'ZK'"N-K(_˜CJwE(Q')E)<=\-)j-B<,-'ZK7E)q')*+,- -9)<=\BF-)j-B<,-'ZK"<C-P+E)qB*<-)x-1D'(RG-9@;-)F-9'ZK-)8-9'M-9E+-)R <C'N‹J<EN›K+NJE)œPCEPJ-*E*K(<‘PBF‘<•PJ.P>(I<_K-)E<H-9E*+=EBl<1x<-9}-)j- B<,-.RG'.FNEINE^E't-)8-9.W'Eu-)a't-b-9(D'ž)V't-)8-9:‰-b-9BF:<H-E)n'-)R+,* 'ˆ*•(Q')E)<=\ž)VJwEE)j-E)<=-(”.xBF-)<=EEq-)•.;-9Eu--)<=>ž)VJwEEJ*-9E)D'•.;-9E<- 'r+ž)VE)D')<=-';'_Q')B&>xE';').|-9.‚-BF')u-)y;'•\)A-n-9-)K-)ž)V\)A-n-9 >xE';')-)K-)-)’-.^<BS<-)8-9+,*'ˆ*BF';'Bw-./'ZK:);'))F-9•BF9<KNE<H\E^Ež)V @<HE';')E<H\'r-BS<:);'))F-9BF-m(D'EJN-9B<=')<X*:);'))F-91 JN-9>xEE)l<.I<>F';'.^<E)Z'I-)EJK-)'tE)X.;-)@rECA-\)]>BF_Q')B&')ƒ EJN-9-);+>‚E>xEC^'M-9E+:)M--9NK-.f>KJ:PE<-9:‰-b-9_*+-)wE'ZK.x<-9}-)j-B<,- 'ZK>q-)1 i Orvis Company ra đời vào năm 1856, là một nhà bán lẻ và bán qua thư các quần áo, quà tặng và dụng cụ thể thao cạnh tranh với những hãng như L.L. Bean và Eddie Bauer. Cho đến khi Orvis tạo sự khác biệt bằng cách quảng bá kinh nghiệm câu cá bằng ruồi nhân tạo lâu đời của mình. Trường học dạy câu cá bằng ruồi nhân tạo Orvis, đặt tại những vùng từ California đến Florida, khiến cho một môn thể thao khó trở nên dễ tiếp cận đối với những người không chuyên. Các trường học, thường được đặt gần các cửa hàng bán lẻ của Orvis. Orvis đã bán được ít nhất 1 triệu USD vào 1968, khi nó mở trường dạy câu cá bằng ruồi nhân tạo đầu tiên. Bây giờ công ty đã đạt được doanh thu 350 triệu USD. Mặc dù hiện tại các sản phẩm phục vụ câu cá bằng ruồi chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của công ty, nhưng các nhà quản lý của công ty phát biểu rằng, “nếu không có sự thừa hưởng cách dạy câu cá bằng ruồi của chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là một người bán vô danh mà thôi”. %&8&\& <?'9-@5A.-12-9-?=)'C'[)C']5 ;''M-9E+'tE)X.IE.RG'(G<E)H'I-)EJK-)E)M-9o*K';')E)n')VE)<HE:H.x@KN\)Z Eu-)')*+,--9)<=\BF-b-9(D''ZK';':,-)\)j-\)^<1)F-)'M-9'ZKKEPJ\<((KJEJN-9-9F-) E)<HE@Qyj+_D-9_DK>xE\)ˆ-BFNCD\);EEJ<X-BRGEEJx<';':,-)\)j-\)^<1;'EJ*-99<K- >M<9<S<'ZK-t't>WEc-)</*.QK.<X>)?-CNBS<';'.^<E)Z'I-)EJK-)BF)V.W'@<=E.RG' )*w-(*+=-BF)F-).x-9.;-9E<-'r+)?-1"P((EJN-9-9F-)>;+Eu-)BFBN-EJN-9-9F-)>‰ \)]>'}-9EINCD:);'@<=E')N>q-)@•-9';')\);EEJ<X-BFo*A-EJQ';':,-)>KJ:PE<-9EJD' E<H\BS<')wE(RG-9'KN1 %&8&^& <?'9-@5A.-12'_)'B)' 9Rl<>*K.;\n-9>xE';'):);'-)K*.^<BS<'M-9E+BF)q-)A-)-)f-)<=*1;') E)n''?@A--)wE.X9<A<E)u')')NE)Q\)ˆ-EJ,-ENF-'ˆ*e:)NA-9L[Ÿh(F)q-)A-)'KN@Œ< KJ(@NJN.f.;-)BFN.|-9BFNEq-)'A>'ZK)ˆ*)HE9<S<)|EE)*^'1;''M-9E+:<-)_NK-) -RS'9<A<:);EBFJRG*BK-9'}-9-m(D'JwE-)</*.X\);EEJ<X->xE)q-)A-):);'@<=E')N';' -)f-)<=*'ZK>q-)1 • 'L);7)*IS'_)'B)' )r-_I-9BF)q-)A-)'ˆ-\)A<:);'@<=E1Nhân dạng(F';')E)n'>F'M-9E+>*^-.Q-) BQ)NW'-)r-_<=->q-))NW'';'CA-\)]>'ZK>q-)1Hình ảnh(F';')E)n'>F'M-9')|-9-)r- E)n'B/'M-9E+)NW'';'CA-\)]>'ZK-t1q-)A-)@QE;'.x-9@c<-)</*-)j-E^-•>-9NF<CD :<X>CN;E'ZK'M-9E+1<=')q-)A-)'tE)X't>xE.l<C^-9J<,-9.RG'><-))VK@c<EJRl-9)G\ 'ZK<:PEJN-9B<='_*+EJq)q-)A-)'ZK>q-).^<BS<E)QEJRl-99<S<EJ•E)Rl-9y*+,-E)K+.Š<1 Nike thành công trong việc thuyết phục những người tiêu dùng trẻ rằng giầy không chỉ giày, nó là một thái độ. Công ty rất thành công trong chiến lược của mình rằng tiếng kêu của giầy Nike là một trong những biểu tượng được biết đến nhất trên thế giới. Tuy vậy sự phổ biến của Nike – sự chuyển đổi của nó từ tính hợp thời trang thành xu hướng chủ đạo – rẽ hướng sang những khách hàng cốt lõi quan trọng, lứa tuổi 12 đến 24. Những nhãn hiệu khác với những hình ảnh khác, như Airwalk, bắt đầu với những đôi giày phục vụ người trượt ván và trượt tuyết, đã đạt được thị phần. Trẻ con thích những hình ảnh thể thao gắn liền với đôi giày của họ, theo đó Airwalk cổ động cho các quảng cáo độc đáo của mình. xE)q-)A-))<=*o*A\)A<'t@K+H*E^1)n-)wE-tE)<HE(r\';'.W'Eu-)'ZKCA-\)]> BF-)8-99<;EJQ1)n)K<-t\)A<')*+X-EA<-)8-9.W'Eu-)-F+@•-9';'):);'@<=E:)M-9@Q -)ˆ>({-BS<';')'ZK.^<E)Z'I-)EJK-)1)n@K-t\)A<')*+X-EA<Cn'>I-)Eq-)'A>.•-9 CK*)q-)A-)EJuE*=1X>xE)q-)A-)Br-)F-)-t\)A<.RG'')*+X-EA<E)M-9o*K>m<\)R?-9 E<=-EJ*+/-E)M-9'tCŽ-BF';'9<KNE<H\-)f-)<=*'ZK>q-)1H*…7't-9)vK(F_Q')B&†E)q %[ [...]... 8. 1: Tích hợp các yếu tố marketing trong phát triển chiến lược định vị Chiến lược Chiến lược định vị sản định vị sản phẩm phẩm Mục tiêu về Mục tiêu về sản phẩm sản phẩm Chiến lược Chiến lược sản phẩm sản phẩm /dịch vụ /dịch vụ Mục tiêu Mục tiêu phân phối phân phối Chiến lược Chiến lược nhãn hiệu nhãn hiệu Kiểu kênh Kiểu kênh phân phối phân phối Định vị giá Định vị giá so với ĐTCT so với ĐTCT Chiến. .. thông Chiến lược Chiến lược quản trị QC quản trị QC Vài trò và Vài trò và mục tiêu của mục tiêu của lực lượng bán lực lượng bán Chiến lược Chiến lược về qui mô về qui mô và dàn trải và dàn trải Chiến lược Chiến lược phân phối phân phối Chiến lược Chiến lược định giá định giá Chiến Chiến lược lược định vị định vị Chiến lược Chiến lược truyền thông truyền thông cổ động cổ động Chiến lược về Chiến. .. khả năng lợi nhuận CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM Chiến lược định vị và tạo sự khác biệt của công ty phải thay đổi khi sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh thay đổi theo thời gian Chúng ta sẽ mô tả khái niệm về chu kỳ sống sản phẩm và những thay đổi thường diễn ra khi sản phẩm trải qua các giai đoạn của chu kỳ sống khác nhau và theo đó chiến lược marketing cũng phải điều... đường cong chu kỳ sống Máy đánh chữ cơ đã trải qua các giai đoạn giới thiệu, tăng trưởng, bão hòa và suy thoái, những hình thức sản phẩm kế tiếp của nó như máy đánh chữ điện và máy đánh chữ đienẹ tử - đã trải qua cùng những giai đoạn của chu kỳ sống như nó - Sản phẩm: có dạng chu kỳ sống chu n và cả một vài dạng chu kỳ sống khác - Nhãn hiệu sản phẩm: có thể có đường cong chu kỳ sống dài hoặc... của marketing là xây dựng tài sản khách hàng, và quản trị nhãn hiệu được xem là công cụ marketing quan trọng Xây dựng thương hiệu mạnh Xây dựng nhãn hiệu tạo ra một số quyết định mang tính thách thức đối với người làm marketing Hình 8.5 chỉ ra một số quyết định chiến lược về nhãn hiệu, bao gồm định vị nhãn hiệu, lựa chọn tên hiệu, người tài trợ nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu Hình 8. 5: Các... ra làm thế nào (và tại sao) phối thức sản phẩm, dòng sản phẩm hoặc nhãn hiệu được định vị cho mỗi phân đoạn thị trường mục tiêu Chiến lược này bao gồm: - Chiến lược sản phẩm, bao gồm cả việc sản phẩm sẽ được định vị như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường /sản phẩm đó Chiến lược phân phối (chu ̃i giá trị) được sử dụng Chiến lược định giá, bao gồm vai trò và sự định vị của giá... đòi hỏi các chiến lược nguồn nhân lực, mua hàng, sản xuất, tài chính và marketing khác nhau trong mỗi giai đoạn của chu kỳ sống Hình 8. 2: Doanh thu và lợi nhuận thay đổi theo chu kỳ sống của sản phẩm Doanh thu Doanh thu và lợi nhuận Lợi nhuận Giới thiệu Tăng trưởng Bão hòa Suy tàn Hầu hết chu kỳ sống của sản phẩm có dạng chu ng và đường cong này được chia thành bốn giai đoạn: giới thiệu, tăng... Giới thiệu chung về chu kỳ sống của sản phẩm Nói về chu kỳ sống của sản phẩm, chúng ta có thể đề cập đến một số vấn đề sau: - Sản phẩm có một đời sống có giới hạn - Doanh thu của một sản phẩm trải qua những giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đặt ra những thách thức, cơ hội và vấn đề khác nhau đối với người bán - Lợi nhuận tăng và giảm ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống - Sản phẩm. .. triển chiến lược định vị Sau khi quyết định định vị nhãn hiệu và sản phẩm, công ty phải tiến hành phát triển chiến lược định vị một cách cụ thể Chiến lược định vị đặt các bộ phận của chương trình marketing vào trong một tập hợp các hành động được phối hợp và thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu định vị Phát triển chiến lược định vị bao gồm xác định các hoạt động và các kết quả theo đó mỗi bộ... giá trị của thương hiệu thì lại không Và ông đã có lý Nhãn hiệu có giá trị hơn tất cả những tài sản khác Do vậy, nhãn hiệu là tài sản quan trọng cần phát triển và quản lý cẩn thận Trong phần này chúng ta xem xét những chiến lược quan trọng trong việc xây dựng và quản trị nhãn hiệu Giá trị thương hiệu Nhãn hiệu hàm ý nhiều hơn một tên gọi và biểu tượng Nhãn hiệu thể hiện cảm nhận và nhận thức . biệt:CD :) ;'@<=E)A<.RG'')*+X-EA<@•-9>xE';')E)n' :) ;'@<=E › Vượt trội:CD :) ;'@<=E)A<BRGEEJx<CNBS<-)8-9';')E)n'.IE(G<u') :) ;' › Khó bắt chước:CD :) ;'@<=E :) M-9E)X_”_F-9@‚E')RS'@c<';'.^<E)Z'I-)EJK-) ›. vị(F)NIE.x-9E)<HE:H'*-9n-9BF)q-)A-)'ZK'M-9E+-)•>EINJK>xEBQEJu :) ;'@<=EEJN-9Ej>EJu'ZKE)QEJRl-9>&'E<,*1 G8(8+75<!7)(,15+ );<-<=>.Q-)BQ.RG')Š@<H-@c<)K<-)Fo*A-9';N(<PCBF–K_JN*E1VyP> .Q-)BQ-)R(F>xE@F<ErC;-9EINE)D')<=-.^<BS<CA-)]>)<=-EI<a Định vị bắt đầu với một sản phẩm. Có thể là một hàng hóa, một dịch vụ, một công ty, một tổ chức định chế hoặc thậm chí một cá nhân, Nhưng định vị không phải là những gì bạn làm đối với sản phẩm. . )?-(FEwE'A';'-)f-)<=*'ZK>xECA-)]>Bu_&-)R :P>.;-)Jb-91)n)K<khái niệm được sử dụng để hướng dẫn quyết định định vị trong suốt chu kỳ sống của nhãn hiệu )A<)<X*J•-9>xE.Q-)BQ'&E)X')N-)f-)<=*'tE)XE)K+.Š<E)PNE)l< 9<K-1*+-)<,-CD-)wEo*;-(FJwEo*K-EJV-91)n@K-H*)K<)NW'-)</*)?-)K< :) ;<-<=> ')•-9)I--)R')n'-b-9BF :& lt;-)-9)<=>.RG'C„_&-9.X)RS-9_{-')<H-(RG'.Q-)BQcác khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu pps, Đề tài : Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu pps, Đề tài : Chiến lược định vị, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệu pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn