NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN

585 1,830 0
  • Loading ...
1/585 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 12:58

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂNNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN C©u 1 Bản chất hóa học của gen là: A. Prôtêin. B. AND C. ARN. D. B hay C. C©u 2 Một gen chứa thông tin trực tiếp của: A. 1 pôlipeptit. B. 1 phân tử ARN. C. 1 tính trạng. D. A+B+C. C©u 3 Về cấu tạo thì 1 gen là: A. 1 đoạn mạch đơn ADN. B. 1 đoạn ADN hai mạch. C. 1 đoạn ARN xoắn kép. D. 1 phân tử AND nguyên. §¸p ¸n ®óng: B C©u 4(QID: 4. C©u hái ng¾n) Gen cấu trúc (xitrôn) mang thông tin của: 1 A. Pôlipeptit. B. Phân tử ARN. C. Phân tử cấu trúc tế bào. D. A+B. §¸p ¸n ®óng: A C©u 5(QID: 5. C©u hái ng¾n) Trong tế bào sống, gen có thể ở vị trí nào? A. Chỉ ở nhiễm sắc thể. B. Chỉ ở tế bào chất. C. Gắn trên màng sinh chất. D. Ở bất kỳ đâu có ADN. §¸p ¸n ®óng: D C©u 6(QID: 6. C©u hái ng¾n) Trong tế bào nhân thực, gen không có ở: A. Nhiễm sắc thể. B. Lạp thể. C. Ti thể. D. Trung thể. §¸p ¸n ®óng: D C©u 7(QID: 7. C©u hái ng¾n) 2 Nói chung, vị trí của 1 gen xác định có thể thay đổi không? A. Thường ổn định. B. Luôn đổi chỗ. C. Lúc cố định, lúc thay đổi. D. Có, nếu ngoại cảnh thay đổi. §¸p ¸n ®óng: A C©u 8(QID: 8. C©u hái ng¾n) Người ta chia gen cấu trúc thành bao nhiêu vùng? A. 1 vùng. B. 2 vùng. C. 3 vùng. D. 4 vùng. §¸p ¸n ®óng: C C©u 9(QID: 9. C©u hái ng¾n) Tên và thứ tự các vùng ở 1 gen cấu trúc là: A. Mở đầu – Kết thúc – Mã hóa. B. Mã hóa – Điều hòa – Kết thúc. C. Điều hòa – Mã hóa – Kết thúc. D. Tiếp nhận – Chính – Kết thúc. §¸p ¸n ®óng: C 3 C©u 10(QID: 10. C©u hái ng¾n) Vùng điều hòa đầu gen có chức năng là: A. Tiếp nhận enzim sao mã. B. Mang tín hiệu khởi động. C. Kiểm soát phiên mã. D. Chứa bộ mã của cả pôlipeptit. E. Mang tín hiệu kết thúc phiên mã. F. A+B+C. G. A+B+C+D+E. §¸p ¸n ®óng: F C©u 11(QID: 11. C©u hái ng¾n) Vùng mã hóa của 1 gen cấu trúc có chức năng là: A. Tiếp nhận enzim sao mã. B. Mang tín hiệu khởi động. C. Kiểm soát phiên mã. D. Chứa bộ mã của pôlipeptit. §¸p ¸n ®óng: D C©u 12(QID: 12. C©u hái ng¾n) Gen phân mảnh có đặc tính là: A. Chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh 1 nơi. B. Gồm các nuclêôtit không nối liên tục. 4 C. Vùng mã hóa xen đoạn không mã hóa axit amin. D. Do các đoạn Ôkazaki gắn lại. §¸p ¸n ®óng: C C©u 13(QID: 13. C©u hái ng¾n) Đặc điểm cơ bản của gen không phân mảnh là: A. Gen có các nuclêootit nối nhau liên tục. B. Gen gồm 1 đoạn ADN nằm ở 1 nơi. C. Vùng mã hóa chỉ chứa các bộ ba mã hóa. D. Gen không do đoạn Ôkazaki nối lại. §¸p ¸n ®óng: C C©u 14(QID: 14. C©u hái ng¾n) Đoạn chứa thông tin axit amin ở vùng mã hóa của gen ở tế bào nhân thực gọi là: A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C. Codon (câuđân). D. Intron (intơrôn). §¸p ¸n ®óng: B C©u 15(QID: 15. C©u hái ng¾n) Trong tế bào nhân thực, đoạn ở vùng mã hóa của gen có nuclêôtit nhưng không chứa axit amin gọi là: 5 A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C. Codon (câuđân). D. Intron (intơrôn). §¸p ¸n ®óng: D C©u 16(QID: 16. C©u hái ng¾n) Ở sinh vật nhân sơ thường không có: A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C. Codon (câuđân). D. Intron (intơrôn). §¸p ¸n ®óng: D C©u 17(QID: 17. C©u hái ng¾n) Nếu cùng chứa thông tin của 500 axit amin như nhau, thì gen ở tế bào nhân thực hay tế bào nhân sơ dài hơn? A. Dài bằng nhau. B. Ở tế bào nhân thực dài hơn. C. Ở tế bào nhân sơ dài hơn. D. Lúc hơn, lúc kém tùy loài. §¸p ¸n ®óng: B 6 C©u 18(QID: 18. C©u hái ng¾n) Mã di truyền là: A. Toàn bộ các nuclêôtit và axit amin ở tế bào. B. Số lượng nuclêôtit ở axit nuclêic mã hóa axit amin. C. Trình tự nuclêôtit ở axit nuclêic mã hóa axit amin. D. Thành phần các axit amin quy định tính trạng. §¸p ¸n ®óng: C C©u 19(QID: 19. C©u hái ng¾n) ARN có mã di truyền không? A. Có. B. Không. C. Chỉ rARN có. D. Chỉ tARN có. §¸p ¸n ®óng: A C©u 20(QID: 20. C©u hái ng¾n) Bộ phận không có mã di truyền là: A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C. Codon (câuđân). D. Intron (intơrôn). §¸p ¸n ®óng: D 7 C©u 21(QID: 21. C©u hái ng¾n) Một đơn vị mật mã di truyền gồm bao nhiêu nuclêôtit? A. 3 cặp nuclêôtit đối nhau ở 2 mạch ADN. B. 3 nuclêôtit liền nhau ở 1 mạch gốc ADN. C. 3 nuclêôtit liền nhau ở 1 mạch bổ sung ADN. D. B hoặc C. §¸p ¸n ®óng: B C©u 22(QID: 22. C©u hái ng¾n) Một đơn vị mã di truyền còn gọi là: A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C. Codon (câuđân). D. Intron (intơrôn). §¸p ¸n ®óng: A C©u 23(QID: 23. C©u hái ng¾n) Nếu mỗi 1 trong số 4 loại nuclêôtit (A, T, G, và X) chỉ mã hóa được 1 loại axit amin (mã bộ một) thì có bao nhiêu bộ mã khác nhau? A. 4 1 = 4. B. C 2 4 = 6. 8 C. 4 2 = 16. D. 4 3 = 64. §¸p ¸n ®óng: A C©u 24(QID: 24. C©u hái ng¾n) Nếu cứ 2 trong số 4 loại nuclêootit (A, T, G, X) mã hóa được 1 loại axit amin (mã bộ hai) thì có bao nhiêu bộ mã khác nhau? A. 4 1 = 4. B. C 2 4 = 6. C. 4 2 = 16. D. 4 3 = 64. §¸p ¸n ®óng: C C©u 25(QID: 25. C©u hái ng¾n) Nếu cứ 3 trong số 4 loại nuclêôtit (A, T, G, và X) mã hóa được 1 loại axit amin (mã bộ ba) thì có bao nhiêu bộ mã khác nhau? A. 4 1 = 4. B. C 2 4 = 6. C. 4 2 = 16. D. 4 3 = 64. §¸p ¸n ®óng: D 9 C©u 26(QID: 26. C©u hái ng¾n) Số bộ ba mã hóa có Guanin (G) là: A. 16 B. 27 C. 32 D. 37 §¸p ¸n ®óng: D C©u 27(QID: 27. C©u hái ng¾n) Số bộ ba mã hóa không có Ađênin (A) là: A. 16 B. 27 C. 32 D. 37 §¸p ¸n ®óng: B C©u 28(QID: 28. C©u hái ng¾n) Bộ ba mở đầu ở mARN của sinh vật nhân thực là: A. 5’ AAG 3’. B. 5’ AUG 3’. C. 5’ UAG 3’. D. 5’ UGA 3’. 10 [...]... chuyển axit amin và có mã đối B Mang mã phiên và liên kết hyđrô C Chứa bản gốc của thông tin di truyền D Trình tự mã phiên bổ sung với mạch gốc §¸p ¸n ®óng: D C©u 97(QID: 97 C©u hái ng¾n) Ở tế bào nhân thực, các prôtêin mới được tổng hợp ra đều: A Có mêtiônin ở đầu, sau bị cắt bỏ B Có foocmin mêtiônin ở đầu, sau đó bị cắt bỏ C Luôn có mêtiônin ở vị trí đầu tiên D Luôn có foocmin mêtiônin ở vị trí đầu... pôlimeraza có vai trò là: A Tháo xoắn cả phân tử ADN B Cắt liên kết hydro và tách 2 chuỗi C Lắp nuclêôtit mới vào mạch khuôn D A+B §¸p ¸n ®óng: C C©u 54(QID: 54 C©u hái ng¾n) Người ta quy ước mỗi chuỗi pôlinuclêôtit có hai đầu là 5’ và 3’ Đầu 5’ và đầu 3’ nghĩa là gì? 19 A Đầu 5’ có 5 nguyên tử cacbon, đầu 3’ có 3 cacbon B Đầu 5’ có đường 5 cacbon, còn 3’ không có C 5’ là C5 ở pentoza pi tự do, 3’ là C3 có. .. tắc bán bảo toàn chi phối tự sao dẫn đến kết quả là: A Sinh 2 ADN “con” hoàn toàn mới cùng giống “mẹ” B Sinh 2 “con” thì 1 giống mẹ, còn 1 thay đổi C 2 “con” như “mẹ” và đều có 1 mạch của “mẹ” D Sinh 2 “con” thì 1 hoàn toàn mới, 1 vốn là “mẹ” 24 §¸p ¸n ®óng: C C©u 68(QID: 68 C©u hái ng¾n) Nguyên nhân làm 2 ADN “con” giống hệt “mẹ” là: A ADN tự sao theo nguyên tắc bán bảo toàn B Nuclêôtit lắp vào khuôn... ®óng: C C©u 63(QID: 63 C©u hái ng¾n) Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Ôkazaki là: A Các đoạn êxôn của gen không phân mảnh B Các đoạn intrôn của gen phân mảnh C Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch khuôn 5’→3’ D Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch khuôn 3’→5’ §¸p ¸n ®óng: C C©u 64(QID: 64 C©u hái ng¾n) Đoạn Ôkazaki xuất hiện ở quá trình sinh tổng hợp: A ADN B mARN C tARN D rARN E A+B+C+D §¸p ¸n ®óng: A 23 C©u 65(QID: 65... ng¾n) Khi tế bào nhân thực tổng hợp prôtêin, thì axit amin luôn có mặt ở mọi pôlipeptit sơ khai là: 13 A Lơxin B Valin C Mêtiônin D Alanin §¸p ¸n ®óng: C C©u 38(QID: 38 C©u hái ng¾n) Axit amin mở đầu ở chuỗi pôlipeptit của vi khuẩn là: A Foocmin mêtiônin B Valin C Mêtiônin D Alanin §¸p ¸n ®óng: A C©u 39(QID: 39 C©u hái ng¾n) Mã di truyền không có đặc tính là: A Đặc hiệu B Phổ biến C Thoái hóa (dư thừa)... sung C 2 mạch khuôn của “mẹ” bổ sung nhau D A+B §¸p ¸n ®óng: D C©u 69(QID: 69 C©u hái ng¾n) Đối với cơ chế di truyền cấp tế bào, thì sự tự nhân đôi ADN có ý nghĩa sinh học là: A Cơ sở tự nhân đôi của nhiễm sắc thể B Cơ sở tổng hợp ribôxôm của tế bào C Cơ sở tổng hợp prôtêin D Cơ sở tổng hợp ARN ở tế bào đó §¸p ¸n ®óng: A C©u 70(QID: 70 C©u hái ng¾n) Ở tế bào sống, tự nhân đôi ADN có mục đích là: A... tiếp không gối nhau §¸p ¸n ®óng: A C©u 42(QID: 42 C©u hái ng¾n) Tính liên tục của mã di truyền biểu hiện ở: A Mọi loài sinh vật đều chung một bộ mã B 1 axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba C 1 bộ ba chỉ mã hóa 1 loại axit amin D Được đọc theo cụm nối tiếp không gối nhau §¸p ¸n ®óng: D 15 C©u 43(QID: 43 C©u hái ng¾n) Tính thoái hóa (hay dư thừa) của mã di truyền biểu hiện ở: A Mọi loài sinh vật... thể sống không có chức năng? A Điều hòa chuyển hóa B Xúc tác phản ứng C Bảo vệ cơ thể D Chứa mã di truyền §¸p ¸n ®óng: D C©u 80(QID: 80 C©u hái ng¾n) Quá trình sinh tổng hợp gồm các giai đoạn theo trình tự: A Dịch mã→Phiên mã B Tự sao mã→Phiên mã→Dịch mã C Phiên mã→Dịch mã D Tự sao→Sao mã→Dịch mã §¸p ¸n ®óng: C C©u 81(QID: 81 C©u hái ng¾n) Phiên mã (PM) khác dịch mã (DM) như thế nào? A Không khác nhau... Lưới nội chất §¸p ¸n ®óng: C 30 C©u 85(QID: 85 C©u hái ng¾n) Khi phiên mã thì mạch khuôn được chọn làm gốc là: A Mạch 3’→5’ của gen B Mạch 5’→3’ của gen C Cả hai mạch của gen D Mạch 5’→3’ của mARN §¸p ¸n ®óng: A C©u 86(QID: 86 C©u hái ng¾n) Có thể gọi phiên mã là quá trình sinh tổng hợp: A tARN B rARN C mARN D A hay B hoặc C §¸p ¸n ®óng: D C©u 87(QID: 87 C©u hái ng¾n) Nội dung của quá trình phiên mã... tế bào nhân thực không có mã A UGG B UAA C UAG D UAG §¸p ¸n ®óng: A C©u 31(QID: 31 C©u hái ng¾n) Trong gen cấu trúc, bộ ba kết thúc nằm ở: A Vùng điều hòa B Vùng mã hóa C Vùng kết thúc 11 D A+B §¸p ¸n ®óng: C C©u 32(QID: 32 C©u hái ng¾n) Triplet (tơripơlit) mở đầu là: A 5’ TAX 3’ B 5’ AUG 3’ C 5’ XAT 3’ D 5’ GUA 3’ §¸p ¸n ®óng: C C©u 33(QID: 33 C©u hái ng¾n) Codon (câu ân) mở đầu có ở: A mARN B tARN . NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN C©u 1 Bản chất hóa học của gen là: A. Prôtêin. B. AND C. ARN. D. B hay C. C©u 2 Một gen chứa thông tin. ng¾n) ARN có mã di truyền không? A. Có. B. Không. C. Chỉ rARN có. D. Chỉ tARN có. §¸p ¸n ®óng: A C©u 20(QID: 20. C©u hái ng¾n) Bộ phận không có mã di truyền là: A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C của gen có nuclêôtit nhưng không chứa axit amin gọi là: 5 A. Citron (xitrôn). B. Exon (êxôn). C. Codon (câu ân). D. Intron (intơrôn). §¸p ¸n ®óng: D C©u 16(QID: 16. C©u hái ng¾n) Ở sinh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay