Bài giảng thị trường chứng khoán_Phần 1: Những vấn đề cơ bản doc

150 218 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 12:20

Học viện ngân hàng Bộ môn chứng khoán THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Phần 1: Những vấn đề cơ bản THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Bộ môn Chứng khoán HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Tổng quan TTCK Thị trƣờng sơ cấp Thị trƣờng thứ cấp Phân tích chứng khoán Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 1 Chƣơng 4 Mục lục Khái niệm Lịch sử hình thành Chức năng Phân loại Nguyên tắc hoạt động Mục tiêu Phần 1: Vấn đề cơ bản Phần 2: Hàng hóa Phần 3: Chủ thể Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Chứng khoán phái sinh Chƣơng 1:Tổng quan thị trƣờng chứng khoán Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN • Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại chứng khoán trung và dài hạn Bản chất: • Một bộ phận của Thị trường Vốn, bên cạnh thị trường BĐS, thị trường tín dụng dài hạn, … • Nơi tập trung, phân phối các nguồn vốn tiết kiệm: chuyển vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Khái niệm Thị trƣờng chứng khoán CK chính phủ Cty cổ phần Địa điểm : Không có địa điểm cụ thể  “chợ ngoài trời”  Trung tâm giao dịch, SGDCK, Phƣơng thức giao dịch: Thủ công  Bán tự động  Tự động hoàn toàn Venice,Ý Amsterdam, Hà Lan TK12,13 TK16 Ngày nay Lịch sử hình thành phát triển Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán [...]... lượng Vấn đề trao đổi • So sánh thị trường chứng khoán với các bộ phận khác của thị trường tài chính như thị trường tiền tệ, thị trường tín dụng, thị trường BĐS… • Mối quan hệ của thị trường chứng khoán với nền kinh tế ? • Tìm hiểu thị trường chứng khoán qua các giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới ? • Tính thanh khoản của thị trường phụ thuộc những yếu tố nào ? • Ý nghĩa của công khai thông tin Vấn. . .Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Lịch sử thị trƣờng chứng khoán Việt Nam • Năm 1993, Ban nghiên cứu phát triển thị trƣờng vốn • Năm 2000, Chính thức hoạt động Ông Lê Văn Châu, chủ tịch UBCK đầu tiên 1997 2000 2007 2008 2009 Hiện tại Năm 2007, tháng 3, Vn index đạt đỉnh 1170 điểm Năm 2008, Vn index sụt giảm mạnh Năm 2009, Phục hồi Thị trƣờng... trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Chức năng của TTCK 3/1/2010 Cung cấp thanh khoản Huy động vốn Môi trƣờng đầu tƣ Đánh giá hoạt động Phân loại TTCK Sự luân chuyển vốn Phƣơng thức giao dịch Công cụ lƣu thông TT Sơ cấp TT Thứ cấp TT Tập trung TT Phi tập trung (OTC) TT Cổ phiếu TT Trái Phiếu TT Chứng chỉ quỹ TT Chứng khoán phái sinh Thị trƣờng chứng. .. đề trao đổi • Tìm hiểu về những đợt IPO các đơn vị kinh tế Nhà nước nổi bật tại Việt Nam ( Vietcombank, Vietinbank, • Quy định cụ thể đối với công khai thông tin của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, Sở giao dich, quỹ đại chúng ? • Tính minh bạch của thị trường Việt Nam hiện nay ? • Quy định về xử phạt hành chính đối với thị trường Việt Nam hiện nay Phần 2: HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Chứng. .. gian Đấu giá Công khai Nguyên tắc trung gian Thị trƣờng sơ cấp Phát hành Thị trƣờng thứ cấp Giao dịch Qua đấu thầu tại sở GD Trung gian Bảo lãnh phát hành Các nhà môi giới Nguyên tắc đấu giá Không cá nhân nào quyết định được giá giao dịch Giá do cung cầu cạnh tranh quyết định Biểu hiện: • Thị trường sơ cấp : Đấu giá cổ phần, Đấu thầu Trái phiếu Chính phủ • Thị trường thứ cấp: Đặt giá cạnh tranh trên Sở... khoán phái sinh Thị trƣờng chứng khoán sơ cấp Chứng Khoán mới phát hành Vốn Tổ chức phát hành Nhà đầu tƣ A Đặc điểm • Người bán : DN, CP, Quỹ đầu tư, … • Hoạt động: Không mang tính thường xuyên, theo đợt • Trực tiếp huy động vốn cho nhà phát hành, chuyển tiền nhàn rỗi thành đầu tư Thị trƣờng chứng khoán thứ cấp CK TT thứ cấp CK …… TT thứ cấp B A Mua bán lại chứng khoán đã phát hành Đặc điểm: • Cung cấp... tư Tổ chức phát hành Tổ chức niêm yết Công ty đại chúng Tổ chức kinh doanh chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán • Các yêu cầu công khai thông tin: -Chính xác -Kịp thời -Dễ hiểu Mục tiêu của TTCK Hoạt động hiệu quả Điều hành công bằng Phát triển ổn định Mục tiêu của TTCK Hoạt động hiệu quả Huy động vốn Cung cấp thanh khoản Môi trường đầu tư Đánh giá hoạt động… Mục tiêu của TTCK Điều hành công bằng Hoạt... ? • Tính minh bạch của thị trường Việt Nam hiện nay ? • Quy định về xử phạt hành chính đối với thị trường Việt Nam hiện nay Phần 2: HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Chứng khoán 3/1/2010 Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của nhà phát hành CK vốn: Quyền sở hữu với phần tài sản CK nợ: Quyền chủ nợ với phần vốn cho vay CK phái . hình thành phát triển Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán • Năm 1993,. phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư Chứng khoán phái sinh Chƣơng 1:Tổng quan thị trƣờng chứng khoán Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN • Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại chứng khoán. môn chứng khoán THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Phần 1: Những vấn đề cơ bản THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Bộ môn Chứng khoán HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Tổng quan TTCK Thị trƣờng sơ cấp Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thị trường chứng khoán_Phần 1: Những vấn đề cơ bản doc, Bài giảng thị trường chứng khoán_Phần 1: Những vấn đề cơ bản doc, Bài giảng thị trường chứng khoán_Phần 1: Những vấn đề cơ bản doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay