Bài giảng điện tử môn lịch sử: Chính sách áp bức bóc lột pot

8 319 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 01:20

TrÇn H¶i §Þnh THPT Sè 1 Qu¶ng Tr¹ch 0948.565.055– – Các thời kì : Phần Hai Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XiX Khủng hoảng, bị TD Pháp xâm l ợc(cận đại) Tiền sử 300 400 ngàn năm Dựng n ớc TK VII TCN II TCN Bắc thuộc 179 TCN 938 Độc lập (VM Đại Việt) TK X cuối TK XVIII Chơngiii Thời bắc thuộc và các cuộc đấutranh giành độc lập dân tộc ( Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X ) Bài25 chính sách đô hộ Của các triều đại phong kiến ph ơng bắc và những chuyển biến trong xã hội việt nam Mục tiêu bài học 1. Những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến ph ơng Bắc đối với nhân dân ta. 2. Những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội ở n ớc ta thời Bắc thuộc. 3. Công lao to lớn của tổ tiên ta trong hơn 1000 năm Bắc thuộc I Chính sách đô hộ 1. Tổ chức bộ máy cai trị - Năm 179 TCN Triệu Đà xâm l ợc Âu Lạc - Các triều đại phong kiến ph ơng Bắc: Triệu, Hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, L ơng, Tuỳ, Đ ờng thống trị đô hộ n ớc ta kéo dài hơn 1000 năm Thời Bắc thuộc ( 179 TCN 938 ) Phiếu học tập Các triều đại phong kiến ph ơng Bắc tổ chức bộ máy cai trị nh thế nào? Nhận xét về điểm giống và khác nhau trong những mục đích của chúng ? Nhà Triệu Nhà Hán Nhà Tuỳ, Đ ờng Nhận xét chung Khác nhau Giống nhau Chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân - Sáp nhập vào n ớc Nam Việt Chia Âu Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam - Sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với 1 số quận khác của nhà Hán - Chia Âu Lạc thành nhiều châu - Sáp nhập vào lãnh thổ nhà Tuỳ, Đ ờng Khác về tổ chức các đơn vị hành chính Đều nhằm xoá bỏ đất n ớc, dân tộc Việt Nam, sáp nhập lãnh thổ Âu Lạc vào lãnh thổ của phong kiến ph ơng Bắc để dễ bề cai trị 2. Về kinh tế: - Chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề: Sừng tê giác, ngà voi, trầm h ơng Ngọc trai, đồi mồi, san hô Tơ lụa, vải, nhn Những ng ời thợ thủ công giỏi - C ớp đoạt ruộng đất, c ỡng bức nhân dân cày cấy - Nắm độc quyền về muối và sắt - Thực hiện thu tô thuế không theo luật lệ cố định - Quan lại đô hộ bạo ng ợc, tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu * Nhận xét: - Nhằm hạn chế phát triển sản xuất, duy trì sự nghèo nàn, lạc hậu để dễ bề cai trị, sai khiến, hạn chế sự chống đối của nhân dân. - Đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ, sống l u vong, nông nghiệp và công th ơng nghiệp không thể phát triển đ ợc - Vô cùng tàn bạo và thâm độc Phiếu học tập Những chính sách bóc lột của các triều đại phong kiến ph ơng Bắc đối với n ớc ta ? Em có nhận xét gì về những chính sách đó. Nhà Triệu Nhà Triệu Nhà Hán Nhà Hán Nhà Tuỳ, Nhà Tuỳ, Đ ờng Đ ờng Nhận xét chung Nhận xét chung Khác Khác nhau nhau Giống Giống nhau nhau - Chia Âu Chia Âu lạc thành 2 lạc thành 2 quận: Giao quận: Giao Chỉ, Cửu Chỉ, Cửu Chân. Chân. - Sáp nhập Sáp nhập vào n ớc vào n ớc Nam Việt Nam Việt - Chia n ớc Chia n ớc ta thành 3 ta thành 3 quận:Giao quận:Giao chỉ, Cửu chỉ, Cửu Chân, Nhật Chân, Nhật Nam Nam - Sáp nhập Sáp nhập vào bộ vào bộ Giao Chỉ Giao Chỉ cùng 1 số cùng 1 số quận của quận của nhà Hán nhà Hán - Chia làm Chia làm nhiều châu nhiều châu - Sáp nhập Sáp nhập vào lãnh vào lãnh thổ nhà thổ nhà Tuỳ, Đ ờng Tuỳ, Đ ờng - - Về tổ Về tổ chức các chức các đơn vị hành đơn vị hành chính chính - Đều nhằm - Đều nhằm xoá bỏ đất xoá bỏ đất n ớc, dân n ớc, dân tộc Việt tộc Việt Nam, Sáp Nam, Sáp nhập lãnh nhập lãnh thổ Âu Lạc thổ Âu Lạc vào lãnh vào lãnh thổ của thổ của phong kiến phong kiến ph ơng Bắc ph ơng Bắc để dễ bề để dễ bề cai trị cai trị . II TCN đến đầu thế kỉ X ) Bài2 5 chính sách đô hộ Của các triều đại phong kiến ph ơng bắc và những chuyển biến trong xã hội việt nam Mục tiêu bài học 1. Những chính sách đô hộ của các triều. tàn bạo và thâm độc Phiếu học tập Những chính sách bóc lột của các triều đại phong kiến ph ơng Bắc đối với n ớc ta ? Em có nhận xét gì về những chính sách đó. Nhà Triệu Nhà Triệu Nhà Hán Nhà. tế: - Chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề: Sừng tê giác, ngà voi, trầm h ơng Ngọc trai, đồi mồi, san hô Tơ lụa, vải, nhn Những ng ời thợ thủ công giỏi - C ớp đoạt ruộng đất, c ỡng bức nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn lịch sử: Chính sách áp bức bóc lột pot, Bài giảng điện tử môn lịch sử: Chính sách áp bức bóc lột pot, Bài giảng điện tử môn lịch sử: Chính sách áp bức bóc lột pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay