Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx

16 384 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 01:20

1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? CHU KI MI (Tù tr ởng a phng) AN NAM ễ Hộ PHủ (Tiết độ sứ Ng ời T.Q) CHÂU (Ng ời T.Q.) HUYệN (Ng ời T.Q.) HNG, X (Ng ời Việt tự quản) Nhà l ơng Ngoài việc thay đổi lại tổ chức hành chính và thiết lập bộ máy cai trị, nhà ờng còn cho sửa sang các đ ờng giao thông thuỷ bộ từ TQ sang Tống Bỡnh và từ Tống Bỡnh tới các quận huyện. ở Tống Bỡnh và một số quận huyện quan trọng nhà ờng cho xây thành đắp luỹ và tng thêm số quân đồn trú *Tổ chức hành chính: - Nhà ờng đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, đặt trụ sở ở Tống Bỡnh, chia nhỏ các đơn vị hành chính (gồm 12 châu và các châu Kimi"). - Nắm quyền cai trị trực tiếp đến cấp huyện. - Sửa đ ờng giao thông thuỷ bộ, xây thành đắp luỹ, tng thêm quân đồn trú. Bài 23. Tiết 26: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix Giao châu (Thứ sử- TQ) huyện(TQ) Xã(ng ời việt) Nhà ờng V NGA CHU CHI CHU V AN CHUCC CHU KI MI PHONG CHU GIAO CHU lục châu TRNG CHU I CHU diễn châu HOAN CHU PHC LC CHU C H A M P A LƯợC ồ NƯớC TA THờI THUộC ƯờNG Ngoài thay đổi tổ chức hành chính chúng còn làm gi? ?Q/s l ợc đồ em hãy cho biết: Nhà ờng thay đổi tổ chức hành chính n ớc ta nh thế nào? * Chính sách bóc lột: Bóc lột nhân dân ta bằng chế độ tô thuế và cống nạp hết sức nặng nề. (ặc biệt là nạn cống vải quả). => Nhà ờng siết chặt hơn ách đô hộ, cai trị trực tiếp đến cấp huyện, tang c ờng ách áp bức bóc lột, tham lam, tàn bạo hơn, ời sống nhân dân cơ cực. ây là nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX. 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? * Tổ chức hành chính: - Nhà ờng đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, đặt trụ sở ở Tống Bỡnh, chia nhỏ các đơn vị hành chính (gồm 12 châu và các châu Kimi"). - Nắm quyền cai trị trực tiếp đến cấp huyện. - Sửa đ ờng giao thông thuỷ bộ, xây thành đắp luỹ, tng thêm quân đồn trú. ?Em có nhận xét ntn về chính sách đô hộ của nhà đ ờng? Chính sách bóc lột của nhà ờng có gỡ khác so với thời tr ớc? Tiết 26. Bài 23: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix ?Về kinh tế nhà đ ờng thực hiện chính sách bóc lột nh thế nào? " Nhớ khi nội thuộc ờng triều Giang sơn, cố quốc nhiều điều ghê gai. Sâu quả vải vỡ ai vạch lá Ngựa hồng trần kể đã héo hon Hát Chầu vn Nghệ An - Mai Thúc Loan ng ời làng Mai Phụ - Thạch Hà - Hà Tĩnh. Sau, mẹ con ông sang sống ở Nam đàn Nghệ An. - Gia đinh Mai Thúc Loan rất cực khổ,thuở nhỏ ông phải kiếm củi, chan trâu cho nhà giàu. Nh ng ông rất khôi ngô, tuấn tú, có trí lớn. a. Nguyên nhân: Do nhân dân oán giận chính sách thống trị tàn bạo của nhà ờng. 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722). Tiết 26. Bài 23: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? ?Em biết gỡ về Mai Thúc Loan? Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan? a. Nguyên nhân: 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722). Tiết 26. Bài 23: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? - Nm 722 Mai Thỳc Loan khi ngha Hoan chõu, nhanh chúng lm ch Hoan chõu. - Xõy dng cn c Sa Nam. Mai Thỳc Loan xng , ỏnh chim Tng Bỡnh. - Nh ng c 10 vn quõn sang n ỏp khi ngha tht bi. b. Diễn biến a. Nguyên nhân: 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722). " Hùng cứ Châu Hoan đất một vùng. Vạn An thành luỹ khói h ơng xông, Bốn ph ơng Mai ế lừng uy đức, Trm trận Lý đ ờng phục võ công. Lam thuỷ trng in, tm ngạc lặn Hùng Sơn gió lặng, khói lang thông ờng đi cống vải từ đây dứt Dân n ớc đời đời h ởng phúc chung ". Nhà ờng phải xoá bỏ chế độ cống vải. Tiết 26. Bài 23: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? ? Kết quả của cuộc khởi nghĩa nh thế nào? b. Diễn biến. c. Kết quả. Đền thờ Mai Thúc Loan 3. Khởi nghĩa Phùng H ng (776 - 791) Bố CáI ạI VƯƠNG PHùNG HƯNG P h ự n g H n g l n g i n g L õ m ( B a V ỡ - H T õ y ) . N m 1 8 t u i , ụ n g n i n g h i p c h a l m q u a n l a n g n g L õ m . P h ự n g H n g l n g i c ú s c k h o , g i u l ũ n g t h n g n g i . N h õ n d õ n t r o n g v ự n g a i c n g m n p h c . a. Nguyên nhân: Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà ờng. 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722). Tiết 26. Bài 23: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? b. Diễn biến: -N m 776 Phùng H ng cùng em l Phùng Hải nổi dậy khởi ngh a ở đ ờng Lâm, nhanh chúng l m chủ cả một vùng rộng lớn, đánh chiếm th nh Tống Binh,s p t lại bộ máy chính quyền. - N m 791 nh đ ờng em quân đ n áp, Phùng An ra h ng. Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Phùng H ng? Vi sao khởi nghĩa của Phùng H ng đ ợc mọi ng ời h ởng ứng? ?Em biết gỡ về Phùng H ng? - Thể hiện tinh thần yêu n ớc, cm thù giặc ngoại xâm của nhân dân ta. - Có tác dụng cổ vũ lớn lao phong trào đấu tranh giành lại độc lập dân tộc của nhân dân ta trong thời kỡ Bắc thuộc c. Kết quả: 3. Khởi nghĩa Phùng H ng (776 - 791) a. Nguyên nhân: 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722). Phùng H ng giành quyền làm chủ đất n ớc, sắp đặt việc cai trị. Tiết 26. Bài 23: nhng cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ vii-ix 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? b. Diễn biến: * ý nghĩa khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng H ng ? Kết quả của cuộc khởi nghĩa nh thế nào? ? Khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Khởi nghĩa Phùng H ng có ý nghĩa nh thế nào? Hình 50: Đình thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Hà Tây) [...]...Chớnh in n th Phựng Hng ng Lõm ềN THờ mai hắc đế đềnhộiPHùNGNGHĩA lễ NHà đềnVàhắc ng đền thờ MAI HƯNG lễ hộiPHùNG HƯNG lễhội PHùNG hng LĂNG đền vua h ng đền vuah đế PHùNG mai MAI THúCthờ PHùNG mai QUÂN LOAN vua mai PHố PHùNG HƯNG LĂNG Tit 26 - Bi 23 NHNG CUC KHI NGHA LN TRONG CC TH K VII- IX 1 Di ỏch ụ h ca nh ng, HNG DN V NH nc ta cú gỡ thay i? 2 Khi ngha Mai thỳc Loan (722) Khi ngha Phựng... thnh tờn mi l gỡ? A An Nam ụ h ph B Giao Ch C Tng Lõm D Phong Chõu CNG C CNG C 2 Ai c nhõn dõn gi l Vua en? A Lý Bớ B Mai Thỳc Loan C Phựng Hng D Triu Quang Phc CNG C CNG C 3 Nhõn vt lch s no ca nc ta ó lónh o ngha quõn võy thnh lm cho viờn quan ụ h nh ng phi c th trong thnh ri sinh bnh m cht? A Mai Thỳc Loan B Phựng Hng C Khỳc Tha D D Triu Quang Phc . 3. Nhân vật lịch sử nào của nước ta đã lãnh 3. Nhân vật lịch sử nào của nước ta đã lãnh đạo nghĩa quân vây thành làm cho viên đạo nghĩa quân vây thành làm cho viên quan đô hộ nhà Đường phải. mailễ hội đền vua mailễ hội đền vua mai đền thờ PHùNG h ng đền thờ PHùNG h ng NHà PHùNG h ng PHố PHùNG HƯNG LĂNG PHùNG HƯNG LĂNG PHùNG HƯNG 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì. từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX. 1. D ới ách đô hộ của nhà ờng n ớc ta có gỡ thay đổi? * Tổ chức hành chính: - Nhà ờng đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, đặt trụ sở ở Tống Bỡnh, chia nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx, Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx, Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay