Tiểu luận: Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX doc

12 282 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 10:20

z  Tiểu luận Đề tài: “Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX" 1 L ỜI NÓI Đ ẦU Nh ì n v ào l ị ch s ử x ã h ộ i lo ài ng ư ờ i, ai c ũ ng th ấ y x ã h ộ i m ỗ i ng ày m ộ t ti ế n b ộ t ừ th ấ p t ớ i cao, t ừ thô sơ , đơn gi ả n đế n đa d ạ ng và ph ứ c t ạ p. Nhưng mu ố n hi ể u ngu ồ n g ố c phát tri ể n c ủ a x ã h ộ i th ì chúng ta ph ả i t ì m đế n căn nguyên kinh t ế c ủ a nó; ngh ĩ a là ph ả i t ì m xem x ã h ộ i ti ế n hành s ả n xu ấ t như th ế nào và quá tr ì nh phát tri ể n c ủ a nó theo d ò ng l ị ch s ử ra sao? Để bi ế t đượ c đi ề u đó chúng ta h ã y nghiên c ứ u sơ qua quan đi ể m c ủ a ch ủ ngh ĩ a Mác- Anghen mà ở đây chúng ta s ẽ đi sâu t ì m hi ể u v ề m ố i quan h ệ gi ữ a QHSX và LLSX. K ể t ừ khi con ng ườ i m ớ i xu ấ t hi ệ n trên hành tinh đã tr ả i qua năm phương th ứ c s ả n xu ấ t đó là: Nguyên thu ỷ ; chi ế m h ữ u n ô l ệ ; x ã h ộ i phong ki ế n; tu b ả n ch ủ ngh ĩ a; x ã h ộ i ch ủ ngh ĩ a. T ư duy, nh ậ n th ứ c c ủ a lo ài ng ư ờ i kh ông d ừ ng l ạ i m ộ t ch ỗ mà theo d ò ng th ờ i gian nó phát tri ể n ngày càng hoàn thi ệ n hơn, t ừ đó kéo theo s ự thay đổ i phát tri ể n LLSX c ũ ng như cơ s ở s ả n xu ấ t. T ừ s ả n xu ấ t b ằ ng săn b ắ t hái l ượ m, tr ì nh độ KHKT l ạ c h ậ u th ì ngày nay khoa h ọ c đã đạ t t ớ i đỉ nh cao trí tu ệ nhân lo ạ i và trong tương lai s ẽ c ò n hơn th ế n ữ a. V ớ i s ự phân tích c ủ a Mac-Anghen chúng ta th ấ y đươc s ự phát tri ể n ấ y chính là do nh ữ ng tác độ ng qua l ạ i bi ệ n ch ứ ng gi ữ a LLSX và QHSX đượ c khái quát thành quy lu ậ t v ề s ự phù h ợ p gi ữ a LLSX và QHSX. V ớ i ba tr ư ờ ng ph ái c ủ a tri ế t h ọ c: Ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t; ch ủ ngh ĩ a duy t âm; và tr ư ờ ng ph ái nh ị nguy ên luân tuy có nh ữ ng quan đi ể m kh ác nhau nhưng h ọ đ ề u th ố ng nh ấ t r ằ ng th ự c ch ấ t c ủ a tri ế t h ọ c đó là s ự th ố ng nh ấ t bi ệ n ch ứ ng gi ữ a LLSX và QHSX như th ố ng nh ấ t gi ữ a hai m ặ t đố i l ậ p t ạ o nên ch ỉ nh th ể c ủ a n ề n s ả n xu ấ t x ã h ộ i. Không ch ỉ trên phương di ệ n tri ế t h ọ c mà c ả chính tr ị kinh t ế h ọ c và các môn khoa h ọ c khác, d ướ i nh ữ ng h ì nh th ứ c và m ứ c độ khác nhau, dù con ng ườ i có ý th ứ c d ượ c hay không th ì nh ậ n th ứ c c ủ a Mac-Anghen v ề quy lu ậ t v ẫ n xuyên su ố t l ị ch s ử phát tri ể n. Nghiên c ứ u v ề kinh t ế h ọ c, bi ệ n ch ứ ng LLSX và QHSX t ạ o đi ề u ki ệ n cho m ộ t sinh viên năm th ứ nh ấ t nh ư tôi có đư ợ c nh ậ n th ứ c nh ấ t đ ị nh v ề x ã h ộ i, đ ồ ng th ờ i m ở 2 mang nhi ề u v ề l ĩ nh v ự c kinh t ế . Tuy tr ì nh đ ộ nh ậ n th ứ c c ò n h ạ n h ẹ p, v ẫ n c ò n nh ữ ng sai s ót b ỡ ng ỡ c ủ a l ầ n đầ u tiên vi ế t ti ể u lu ậ n nhưng em c ũ ng m ạ nh d ạ n đưa ra nh ậ n th ứ c c ủ a m ì nh v ề đề tài: “Qua l ị ch s ử phát tri ể n c ủ a 3 phương th ứ c s ả n xu ấ t tr ướ c CNTB, ch ứ ng minh quy lu ậ t QHSX ph ả i phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t và tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a LLSX" 3 N ỘI DUNG I. Đôi nét v ề l ự c l ưọ ng s ả n xu ấ t và quan h ệ s ả n xu ấ t 1. L ự c l ượ ng s ả n xu ấ t là g ì ? Là toàn b ộ nh ữ ng tư li ệ u s ả n xu ấ t(TLSX) do x ã h ộ i t ạ o ra, tr ướ c h ế t là công c ụ lao độ ng và nh ữ ng ng ườ i lao độ ng v ớ i kinh nhi ệ m và thói quen lao độ ng nh ấ t đị nh đã s ử d ụ ng nh ữ ng TLSX đó để t ạ o ra c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t cho x ã h ộ i Tr ư ớ c th ự c tr ạ ng đó C. Mác đ ã đưa ra lí lu ậ n c ủ a m ì nh v ề l ự l ư ợ ng s ả n xu ấ t (LLSX) c ủ a x ã h ộ i m ộ t c ách r õ r àng. Quan đi ể m y ế u t ố c ấ u th ành LLSX c ủ a x ã h ộ i trong đó bao g ồ m s ứ c lao độ ng và TLSX trong đó công c ụ lao độ ng là y ế u t ố quan tr ọ ng nh ấ t c ủ a TLSX. M ọ i th ờ i đạ i mu ố n đánh giá tr ì nh độ s ả n xu ấ t th ì ph ả i d ự a vào tư li ệ u lao độ ng. Tuy nhiên y ế u t ố quan tr ọ ng nh ấ t trong LLSX chính là con ng ườ i, cho dù nh ữ ng tư li ệ u lao độ ng t ạ o ra có hi ệ n đạ i, đố i t ượ ng lao độ ng có phong phú đế n đâu th ì con ng ườ i v ẫ n là th ứ nh ấ t. Chính v ì v ậ y mà mu ố n phát tri ể n kinh t ế th ì câu tr ả l ờ i không ch ỉ đơn thu ầ n là phát tri ể n lo ạ i TLSX nào, công c ụ g ì và đố i t ượ ng lao độ ng nào là chính. L ị ch s ử lu ôn có tính đan xen c ủ a tr ì nh đ ộ ph át tri ể n kh ác nhau trong t ừ ng y ế u t ố c ấ u th ành LLSX. 2 . Quan h ệ s ả n xu ấ t đượ c hi ể u ra sao? Là m ố i quan h ệ gi ữ a ng ườ i v ớ i ng ườ i trong quá tr ì nh s ả n xu ấ t ra c ủ a c ả i v ậ t chát c ủ a x ã h ộ i. Trong qu á tr ì nh s ả n xu ấ t con ng ườ i ph ả i có nh ữ ng quan h ệ , con ng ườ i không th ể tách kh ỏ i c ộ ng đồ ng. Đi ề u đó nói lên r ằ ng vi ệ c ph ả i thi ế t lâp các m ố i quan h ệ s ả n xu ấ t t ự nó đã là v ấ n đề có tính quy lu ậ t r ồ i. Quan h ệ s ả n xu ấ t (QHSX) g ồ m ba m ặ t: - Ch ế đ ộ t ư h ữ u v ề t ư li ệ u s ả n xu ấ t. 4 - Ch ế đ ộ t ổ ch ứ c v à qu ả n l í s ả n xu ấ t kinh doanh. - Ch ế độ phân phát s ả n xu ấ t, s ả n ph ẩ m. Th ự c t ế l ị ch s ử cho th ấ y r õ b ấ t c ứ m ộ t cu ộ c cách m ạ ng x ã h ộ i nào đề u mang m ộ t m ụ c đích kinh t ế nh ằ m đả m b ả o cho LLSX có đi ề u ki ệ n ti ế p t ụ c phát tri ể n và đờ i s ố ng v ậ t ch ấ t c ủ a con ng ườ i đượ c c ả i thi ệ n. QHSX th ố ng tr ị bao gi ờ c ũ ng gi ữ vai tr ò chi ph ố i các QHSX khác, ít nhi ề u c ả i bi ế n chúng để ch ẳ ng nh ữ ng chúng không đố i l ậ p mà c ò n ph ụ c v ụ đắ c l ự c cho s ự t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a ch ế độ kinh t ế x ã h ộ i m ớ i. Trong su ố t qu á kh ứ , kh ông có m ộ t cu ộ c chuy ể n bi ế n n ào t ừ h ì nh th ái kinh t ế - x ã h ộ i này sang h ì nh th ứ c kinh t ế - x ã h ộ i kh ác di ễ n ra m ộ t c ách êm ả , m à nó luôn bi ế n đ ộ ng m ạ nh m ẽ . Và nó: “ Không bao gi ờ xu ấ t hi ệ n tr ướ c khi nh ữ ng đi ề u ki ệ n t ồ n t ạ i v ậ t ch ấ t c ủ a nh ữ ng quan h ệ đó chưa chín mu ồ i”. Ph ả i có m ộ t th ờ i k ì l ị ch s ử lâu dài m ớ i có th ể t ạ o ra đi ề u ki ệ n v ậ t ch ấ t trên. II. Quy lu ậ t QHSX phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t và tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a LLSX. L ị ch s ử ba ph ương th ứ c s ả n xu ấ t tr ư ớ c CNTB: 1. Phương th ứ c s ả n xu ấ t c ông x ã nguyên thu ỷ : T ấ t c ả chúng ta đề u bi ế t QHSX và LLSX là hai m ặ t h ợ p thành c ủ a PTSX có tác độ ng qua l ạ i v à bi ệ n ch ứ ng v ớ i nhau. Ngay t ừ bu ổ i s ơ khai c ủ a lo ài ng ư ờ i, quy lu ậ t ấ y đ ã đư ợ c t ồ n t ạ i c ùng l ị ch s ử . Khi con ng ườ i m ớ i thoát kh ỏ i h ì nh hài c ủ a loài v ượ n, v ẫ n s ố ng theo cách s ố ng c ủ a loài v ượ n, v ẫ n ăn hang ở l ỗ , ch ủ y ế u là hai l ượ m và săn b ắ t để s ố ng. V ớ i tr ì nh độ phát tri ể n th ấ p kém như v ậ y c ủ a LLSX th ì QHSX c ủ a x ã h ộ i nguyên thu ỷ mang tính ch ấ t nh ư th ế nào? Tr ướ c h ế t, công c ụ lao độ ng c ủ a ng ườ i nguyên thu ỷ r ấ t thô sơ v ì v ậ y t ừ ng cá nhân riêng l ẻ th ì không th ể s ố ng n ổ i. Để s ố ng đượ c h ọ đã bi ế t lao độ ng t ậ p th ể , có v ậ y m ớ i tránh kh ỏ i làm m ồ i cho thú d ữ và đấ u tranh đượ c v ớ i thiên nhiên. Và khi đ ã lao đ ộ ng t ậ p th ể th ì đ ò i h ỏ i ch ế đ ộ c ông h ữ u v ề t ư li ệ u s ả n xu ấ t, vi v ạ y m ọ i t ư li ệ u s ả n xu ấ t đ ề u thu ộ c s ở h ữ u chung c ủ a c ông x ã . 5 2. Phương thưc s ả n xu ấ t c ủ a ch ế độ chi ế m h ữ u nô l ệ Khi con ng ườ i bi ế t ch ế t ạ o ra công c ụ lao độ ng t ừ kim lo ạ i là th ờ i đi ể m xu ấ t phát chuy ể n sang ch ế độ m ớ i cao hơn. B ắ t đầ u có s ự phân công lao độ ng, chăn nuôi sau đó l à ngh ề th ủ công tách ra kh ỏ i ngh ề nông. Năng xu ấ t lao độ ng tăng lên, b ắ t đầ u xu ấ t hi ệ n s ả n ph ẩ m dư th ừ a. Trong đi ề u ki ệ n đó, n ế u x ả y ra chi ế n tranh gi ữ a các b ộ l ạ c, ng ườ i ta b ắ t đượ c tù binh, và thay v ì gi ế t tù binh như tr ướ c, h ọ đã s ử d ụ ng s ả n ph ẩ m dư th ừ a nu ôi s ố ng t ù binh, b ắ t t ù binh làm nô l ệ s ả n xu ấ t ra c ủ a c ả i ph ụ c v ụ nhu c ầ u c ủ a h ọ . Nh ư v ậ y l ầ n đ ầ u ti ên trong l ị ch s ử , x ã h ộ i chia l àm hai giai c ấ p: b óc l ộ t v à b ị b óc l ộ t. Tr ướ c kia tr ồ ng tr ọ t b ằ ng cây g ậ y nh ọ n thi c ầ n hàng ch ụ c ng ườ i m ớ i làm đượ c v ì v ậ y lao độ ng chung là c ầ n thi ế t . Nhưng nay, có công c ụ b ằ ng s ắ t , bi ế t dùng súc v ậ t k éo th ì đã có th ể t ự c ầ y c ấ y trên m ả nh đấ t c ủ a m ì nh . Lao độ ng chung không c ò n c ầ n thi ế t n ữ a , th ế là ch ế độ s ở h ữ u tư nhân v ề tư li ệ u s ả n xu ấ t thay th ế cho ch ế độ s ở h ữ u công x ã . Như trên ta đ ã th ấ y QHSX c ông x ã nguy ên thu ỷ d ầ n d ầ n tan r ã v ì n ó không c ò n phù h ợ p v ớ i tr ì nh đ ộ ph át tri ể n m ớ i c ủ a l ự c l ư ợ ng s ả n xu ấ t n ữ a. V ì th ế m ộ t QHSX m ớ i ph ả i ra đờ i . Ch ế độ tư h ữ u thay th ế ch ế độ công h ữ u , x ã h ộ i có giai c ấ p thay th ế công x ã th ị t ộ c và cu ố i cùng ch ế độ chi ế m h ữ u nô l ệ ra đờ i . Đặ c đi ể m n ổ i b ậ t nh ấ t c ủ a QHSX chi ế m h ữ u nô l ệ là : Ch ủ nô không nh ữ ng chi ế m h ữ u TLSX mà c ò n có quy ề n s ở h ữ u v ớ i c ả nô l ệ như quy ề n bán ho ặ c gi ế t. S ự phát tri ể n c ủ a PTSX chi ế m h ữ u nô l ệ làm cho nhu c ầ u nô l ệ ngày càng tăng m ạ nh . Ngu ồ n cung c ấ p nô l ệ ch ủ y ế u chính là nh ữ ng tù binh chi ế n tranh . Nh ữ ng n ướ c chi ế n th ắ ng không nh ữ ng b ắ t t ù binh v ề l àm nô l ệ m à c ò n b ắ t c ả nh ữ ng ng ư ờ i d ân trong vùng b ị chi ế m đóng , bi ế n h ọ th ành nô l ệ c ủ a m ì nh . D ư ớ i ch ế đ ộ đó dân cư phân hoá thành d ân cư t ự do và nô l ệ . Dân cư t ự do đượ c h ưở ng m ộ t s ố quy ề n công dân c ò n nô l ệ không có m ộ t chút quy ề n nào. Để c ủ ng c ố v ữ ng ch ắ c hơn n ữ a quy ề n l ợ i c ủ a giai c ấ p 6 m ộ t nh à nư ớ c ch ủ n ô đ ã ra đ ờ i . Nh à n ư ớ c ch ủ n ô ra đ ờ i đ ã c ủ ng c ố ph át tri ể n QHSX chgi ế m h ữ u nô l ệ . Nhà n ướ c ch ủ nô ra đờ i đánh d ấ u m ố c c ủ a m ộ t QHSX m ớ i sao cho phù h ợ p v ớ i đi ề u ki ệ n hi ệ n l ị ch s ử , nó t ạ o ra kh ả năng l ớ n hơn cho s ự phát tri ể n c ủ a LLSX. So v ớ i ch ế độ i công x ã nguyên thu ỷ nhà n ướ c ch ủ nô ra đờ i c ũ ng nói lên r ằ ng khi QHSX c ũ không c ò n phù h ợ p v ớ i LLSX đang t ồ n t ạ i th ì nó s ẽ b ị xoá b ỏ và thay th ế nhưng s ự thay đổ i đó có tính k ế th ừ a và đó là m ộ t QHSX m ớ i phù h ợ p hơn. Trong giai đo ạ n nh ấ t đ ị nh n ào đó c ủ a l ị ch s ử th ì ch ế đ ộ chi ế m h ữ u n ô l ệ l à m ộ t b ư ớ c ti ế n nh ưng đi đôi vơí s ự ph át tri ể n c ủ a ch ế ấ y l à nh ữ ng m âu thu ẫ n ch ứ a ch ấ t b ên trong n ó ngày càng tr ở nên sâu s ắ c hơn . C ũ ng gi ố ng như trong phép bi ệ n ch ứ ng đã đề c ậ p cân b ằ ng ch ỉ là t ạ m th ờ i và s ự không cân b ằ ng la tuy ệ t đố i , nó chính là ngu ồ n g ố c t ạ o nên s ự phát tri ể n .L ị ch s ử và nhuèng tư t ưở ng ti ế n b ộ đã ch ứ ng minh đượ c r ằ ng : ch ỉ có th ể quan ni ệ m đượ c s ự phát tri ể n ch ừ ng nào ng ườ i ta th ừ a nh ậ n , nh ậ n th ứ c đượ c s ự phát tri ể n trong mâu thu ẫ n c ủ a LLSX và QHSX . Ch ừ ng nào ta th ừ a nh ậ n tính v ĩ nh vi ễ n không phù h ợ p gi ữ a chúng chính v ì th ế khi mâu thu ẫ n x ã h ộ i tr ở nên sâu s ắ c th ì n ó s ẽ b ị tan r ã Khi ch ế đ ộ i chi ế m h ữ u n ô l ệ c àng m ở r ộ ng th ì lao đ ộ ng c àng b ị coi l à hèn h ạ ch ỉ đá ng dành riêng cho nô l ệ , không x ứ ng đáng là vi ệ c c ủ a ng ườ i dân t ự do , Chính như v ậ y ch ế độ chi ế m h ữ u nô l ệ đã t ự nó làm tan r ã chính ngay trong LLSX cơ b ả n c ủ a nó là nh ữ ng ng ườ i lao độ ng s ả n xu ấ t . S ự quá b ấ t công làm cho nô l ệ n ổ i d ậ y có nh ữ ng cu ộ kh ở i ngh ĩ a lôi cu ố n hàng ch ụ c v ạ n nô l ệ . Kh ở i ngh ĩ a th ấ t b ạ i nô l ệ b ị gi ế t n ề n kinh t ế c ủ a x ã h ộ i chi ế m h ữ u nô l ệ b ị phá ho ạ i n ặ ng n ề . Nô l ệ kh ở i ngh ĩ a đã nói lên QHSX không phù h ợ p v ớ i LLSX n ữ a và m ộ t l ầ n n ữ a l ị ch s ử đò i h ỏ i ph ả i thay th ế QHSX chi ế m h ữ u n ô l ệ b ằ ng QHSX kh ác có th ể c ả i thi ệ n đ ị a v ị c ủ a x ã h ộ i , c ủ a h ì nh t ư ợ ng s ả n xu ấ t . Quy lu ậ t QHSX nh ấ t đ ị nh ph ả i ph ù h ợ p v ớ i t ính ch ấ t c ác LLSX , ph ả i thay th ế nô l ệ b ằ ng nh ữ ng ng ườ i lao độ ng có quan tâm đế n k ế t qu ả lao độ ng c ủ a h ọ .Và yêu c ầ u c ủ a quy lu ậ t này đã đượ c th ự c hi ệ n m ộ t cách t ự phát : B ọ n ch ủ nô chia 7 đát đai c ủ a ch úng thành nh ữ ng m ả nh nh ỏ v à giao cho nô l ệ c ấ y , n ô l ệ đ ã đư ợ c gi ả i ph óng nhưng v ẫ n b ị ph ụ thu ộ c vào ch ủ nô b ở i đị a tô và ph ụ thu ộ c thân th ể . M ặ c dù v ậ y nhưng h ọ v ẫ n h ứ ng thú hơn v ì có đượ c n ề n kinh t ế riêng c ủ a h ọ . Và theo quy lu ậ t m ớ i QHSX, PTSX m ớ i v ừ a ra đờ i th ì c ũ ng là lúc mâu thu ẫ n m ớ i đự oc h ì nh thành và đế n khi mâu thu ẫ n tr ở nên qúa l ớ n nó s ẽ bùng phát và đò i h ỏ i ph ả i gi ả i quy ế t sao cho QHSX ph ả i phù h ợ p v ớ i LLSX . C ứ như v ậ y x ã h ộ i không ng ừ ng phát tri ể n b ở i nh ữ ng mâu thu ẫ n phát sinh và đuy ượ c gi ả i quy ế t . Tóm l ạ i c ó th ể n ói th ự c ch ấ t c ủ a quy lu ậ t v ề m ố i quan h ệ gi ữ a LLSX v à QHSX là quy lu ậ t m âu thu ẫ n . S ự ph ù h ợ p gi ữ a ch úng ch ỉ l à t ạ m th ờ i c ò n s ự v ậ n đ ộ ng m âu thu ẫ n l à v ĩ nh vi ễ n , ch ỉ có khái ni ệ m mâu thu ẫ n m ớ i đủ kh ả năng v ạ ch ra độ ng l ự c c ủ a s ự phát tri ể n m ớ i có th ể cho ta hi ể u đượ c s ự v ậ n độ ng c ủ a quy lu ậ t kinh t ế 8 KẾT LUẬN Chúng ta c ầ n ph ả i hi ể u v à v ậ n d ụ ng m ộ t c ách t ố t nh ấ t quy lu ậ t QHSX ph ả i ph ù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a l ự c l ượ ng s ả n xu ấ t. Trên th ự c t ế QHSX và LLSX không bao gi ờ có s ự phù h ợ p tuy ệ t đố i chúng luôn mâu thu ẫ n để thúc đẩ y thúc đẩ y s ự phát tri ể n chính v ì v ậ y tu ỳ theo t ì nh h ì nh th ự c t ế mà mà ch ọ n gi ả i pháp h ợ p lí. Tuy nhi ên chính b ả n thân các QHSX l ạ i có m ố i liên h ệ ch ặ t ch ẽ v ớ i LLSX , chúng không tách r ờ i nhau . V ấ n đề đặ t ra ở đây là làm th ế nào đế s ử d ụ ng m ố i quan h ệ ấ y cho phù h ợ p. N ế u làm đượ c đi ề u này đúng v ớ i quy lu ậ t c ủ a nó th ì không lâu chúng ta s ẽ ti ế n hành nhanh trên con đư ờ ng CNH – HĐH đ ã ch ọ n. 9 L ỜI CAM ĐOAN Ti ể u lu ậ n đượ c hoàn thành v ớ i chính s ự hi ể u bi ế t và sưu t ầ m tài li ệ u c ủ a b ả n thân. Tuy nhiên do th ờ i gian có h ạ n và v ì c ũ ng là l ầ n đầ u vi ế t ti ể u lu ậ n v ì v ậ y không tránh kh ỏ i thi ế u xót, r ấ t mong đự oc s ự đóng góp ý ki ế n c ủ a th ầ y cô trong khoa để ti ể u lu ậ n cu ả em đ ự oc ho ành ch ỉ nh h ơn Em xin ch ân thành c ả m ơn [...]... Giáo trình kinh tế chính trị - Khoa Kinh tế Trường ĐHQLKD 2 Giáo trình kinh tế cơ bản - NXB Khoa học 10 MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội dung 3 I Đôi nét về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 3 1 Lực lượng sản xuất là gì 3 2 Quan hệ sản xuất được hiểu ra sao 4 II Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình đ ộ phát triển của lực lượng sản. .. hệ sản xuất được hiểu ra sao 4 II Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình đ ộ phát triển của lực lượng sản xuất Lịch sử 3 phương thức sản xuất trước CNTB 4 1 Phương thức sản xuất công xã nguyên thuỷ 4 2 Phương thức sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ 5 Kết luận 9 11 . Tiểu luận Đề tài: Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX& quot; . tài: Qua l ị ch s ử phát tri ể n c ủ a 3 phương th ứ c s ả n xu ấ t tr ướ c CNTB, ch ứ ng minh quy lu ậ t QHSX ph ả i phù h ợ p v ớ i tính ch ấ t và tr ì nh độ phát tri ể n c ủ a LLSX& quot; . gi ữ a LLSX và QHSX đượ c khái quát thành quy lu ậ t v ề s ự phù h ợ p gi ữ a LLSX và QHSX. V ớ i ba tr ư ờ ng ph ái c ủ a tri ế t h ọ c: Ch ủ ngh ĩ a duy v ậ t; ch ủ ngh ĩ a duy t âm; và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX doc, Tiểu luận: Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX doc, Tiểu luận: Qua lịch sử phát triển của 3 phương thức sản xuất trước CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn