125 Thực trạng công tác quản lý lợi nhận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần bao bì Lam Sơn (26tr)

27 321 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 17:16

125 Thực trạng công tác quản lý lợi nhận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần bao bì Lam Sơn (26tr) [...]... dạy trong Khoa Tài chính kế toán các chú, anh chị em trong Công ty cổ phần Lam Sơn đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em hoàn thành bản luận văn này 25 Lời nói đầu 1 Phần I 3 Thực trạng công tác quản lợi nhuận .3 tại Công ty cổ phần Lam Sơn 3 I Một số đặc điểm tại công ty Công ty cổ phần Lam Sơn 3 1 Quá trình hình thành phát triển 3 II Nhiệm... của Công ty cổ phần Lam Sơn 4 2.1 Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Lam Sơn 4 III Chức năng, nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh bao bì: 7 IV Đặc điểm quy trình công nghệ công ty .7 V Nhiệm vụ khó khăn thuận lợi của công ty trong những năm qua 7 5.1 Mục tiêu: 7 5.2 Nhiệm vụ: .7 5.3 Khó khăn thuận lợi 8 VI Thực trạng kinh doanh lợi nhuận của Công. .. quãng những lần thuê, giá cả đắt - Công ty sử dụng vốn vay sai mục đích - Năng lực sản xuất của Công ty còn lớn do tài sản cố định mới đợc đầu t tăng thêm nhiều công suất thiết bị cha sử dụng hết Các tồn tại trên đây là sở để đa ra những ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận đối với Công ty cổ phần Lam Sơn 19 Phần II Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Lam Sơn trong... đang sẽ tiếp tục đợc quan tâm giải quyết Công ty đã đa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, làm tăng lợi nhuận của Công ty đã thu đợc những thành công đáng kể Sau khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh, dựa trên những tồn tại phát hiện đợc, em mạnh dạn đa ra một số biện pháp góp phần làm tăng lợi nhuận cho Công ty Tuy nhiên, các biện pháp còn mang nặng tính thuyết để thực. .. thị trờng, lợi nhuận là mục tiêu, là động lực phát triển của doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp Vì vậy, việc quan tâm đến lợi nhuận tìm các biện pháp làm tăng lợi nhuậnmột vấn đề tính chất chiến lợc cần đợc theo dõi thờng xuyên Xuất phát từ thực tiễn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty cổ phần Lam Sơn ta thấy... của Công ty đã tăng lên Tuy nhiên, tốc độ tăng còn thấp Công ty cần thêm các biện pháp khác sử dụng vốn lu động hợp lý, tiết kiệm để tỷ suất lợi nhuận trên vốn lu động tăng nhanh hơn Hệ số thanh toán hiện thời = Hệ số thanh toán hiện thời = = 0,72 Hệ số thanh toán nhanh = Hệ số thanh toán nhanh = = 0,44 Hệ số thanh toán của công ty nhỏ hơn 1, điều này cho thấy khả năng thanh toán của Công ty yếu. .. nghiệp Tuy nhiên chi phí quản của công ty còn tăng nhanh hơn chi phí bán hàng năm 2003 chi phí quản doanh nghiệp tăng 74% so với năm 2002, điều này còn bởi là tại Công ty cổ phần Lam Sơn việc quản chi phí doanh nghiệp cha tốt những khoản mà công ty kiểm soát cha kỹ càng gây thất thoát làm tăng chi phí Tổng hợp hai khoản mục chi phí trên tăng 54,21% đã làm cho tốc độ tăng tổng giá thành toàn... tăng 23.390.000 VNĐ tơng ứng 19,81% Qua phân tích trên ta thể nói lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp là từ hoạt động sản xuất kinh doanh 3 Tình hình quản sử dụng vốn Một yếu tố bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tăng nhanh vòng quay vốn lu động huy động vốn cố định vào sản xuất Thực chất của việc nâng cao lợi nhuận là phải quản sử dụng tốt các loại vốn kinh doanh, việc tăng. .. 4 Đánh giá nhận xét 18 4.1 Những thuận lợi của công ty 18 4.2 Những tồn tại chính nguyên nhân tồn tại 19 Phần II .21 26 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Lam Sơn trong thời gian tới 21 1 Tăng cờng hơn nữa hoạt động phía "đầu vào" để khai thác nắm chắc nguồn cung ứng nguyên vật liệu 21 2 Phấn đấu tăng năng... với năm 2002 đã khiến cho lợi nhuận tăng lên bị hạn chế Ngoài lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nh trên công ty còn lợi nhuận từ hoạt động khác nên ta sẽ xem xét biểu sau: Biểu số 5 Đơn vị tính: 1000VNĐ Chỉ tiêu Năm 2002 Số tiền % 13 Năm 2003 Số tiền % So sánh Số tiền % Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 114.200 96,2 136.000 96,1 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 Lợi nhuận từ hoạt động bất 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 125 Thực trạng công tác quản lý lợi nhận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần bao bì Lam Sơn (26tr), 125 Thực trạng công tác quản lý lợi nhận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần bao bì Lam Sơn (26tr), 125 Thực trạng công tác quản lý lợi nhận và một số biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần bao bì Lam Sơn (26tr)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay