72 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW – I

72 240 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 17:11

72 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW – I [...]... đ i, giảm giá hàng tồn TK 111,112,331 TK 1422 TK 333 Chi phí dịch vụ mua ngo i chi phí bằng tiền khác 29 Trừ vào kết quả 2 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh a Các t i khoản sử dụng - T i khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh Bên Nợ: - Chi phí sản xuất kinh doanh liên quan đến hàng tiêu thụ (Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) - Chi phí hoạt động t i chính chi... giá vốn của hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ (3) Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ (4) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ (5) Kết chuyển chi phs bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp còn l i của kỳ trớc (đang chờ kết chuyển) trừ vào kết quả kỳ này (6) Kết chuyển kết quả l i (7) Kết chuyển kết quả lỗ VI Hệ thống sổ sách tổng hợp về hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh. .. - Sổ c i - Hình thức chứng từ ghi sổ - Hình thức Nhật ký chung - Hình thức Nhật ký - Chứng từ 31 Phần thứ hai Tình hình thực tế về công tác tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh t i Công ty Dợc liệu TW - I I Đặc i m tình hình chung của Công ty Dợc liệu TW - I 1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty - Tên Công ty: Công ty Dợc liệu TW - I - Tên giao dịch quốc tế: Central Medican Plant... V Hạch toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 1 Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp a Hạch toán chi phí bán hàng, - Kh i niệm: Chi phí bán hàng là những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá, lao vụ, dịch vụ trong kỳ nh chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, quảng cáo - T i khoản sử dụng T i khoản 641 - Chi phí bán hàng. .. lợng kết cấu sổ kế toán phù hợp cho sử dụng tai doanh nghiệp II Đánh giá hàng hoá 1 Đánh giá hàng hoá theo giá vốn : - Giá thành hàng hoá nhập kho đợc xác định phù hợp v i từng nguồn nhập: + Hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất, chế tạo đợc đánh giá theo chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung + Hàng hoá thuê ngo i gia công, đợc đánh giá... lo i, từng nhóm hoặc từng thứ vật liệu chủ yếu tuỳ thuộc vào yêu cầu trình độ quản lý 2 Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán Việc đánh giá hàng hoá theo giá thực tế đ i khi không đáp ứng đợc yêu cầu kịp th i của công tác kế toán, b i vì giá thành sản xuất thực tế thờng cu i kỳ hạch toán m i xác định đợc mà công việc nhập xuất hàng hoá l i diễn ra thờng xuyên vì vậy ng i ta còn sử dụng giá hạch toán. .. Trị giá thực tế hàng hoá nhập kho trong kỳ Trị giá hạch toán hàng hoá nhập kho trong kỳ Phơng pháp này áp dụng v i m i lo i hình doanh nghiệp nhng thờng là doanh nghiệp có lo i quy mô lớn, kh i lợng hàng hoá tiêu thụ nhiều, tình hình nhập xuất diễn ra thờng xuyên, việc xác định giá hàng ngày khó khăn ngay cả tronh trờng hợp xác định đợc song tốn kém nhiều chi phí, không hiệu quả cho công tác kế toán. .. phát triển kinh tế ngày càng cao, Bộ trởng bộ y tế đã ra Quyết định số 95 (QĐ 95/BYT) về việc " bổ sung ngành nghề kinh doanh chủ yếu cho Công ty Dợc liệu TW - I, kinh doanh thành phẩm thuốc tân dợc, dụng cụ y tế thông thờng, bao bì, hơng liệu, mỹ liệu để hỗ trợ cho việc phát triển dợc liệu " Trớc đây, Công ty chủ yếu là trao đ i mua bán hàng hoá v i các công ty, xí nghiệp dợc cấp II, cấp III, các... từ xuất Sổ đ i chiếu luân chuyển Bảng kê xuất Ghi chú: Ghi hàng ngày hoặc định kỳ Ghi cu i tháng Đ i chiếu kiểm tra * Ưu i m: Kh i lợng ghi chép của kế toán đợc giảm bớt (Chỉ ghi một lần vào cu i tháng) * Nhợc i m: Việc ghi sổ vẫn còn trùng lặp, việc kiểm tra đ i chiếu giữa kho phòng kế toán chỉ tiến hành vào cu i tháng nên hạn chế tác dụng kiểm tra trong công tác quản lý * Phạm vi sử dụng: Thích... g i lên sau khi đã đợc kiểm tra hoàn chỉnh đầy đủ Cu i tháng, sau khi xác định đợc giá trị hàng hoá nhập, xuất, tồn kế toán m i tiến hành ghi sổ (thẻ) chi tiết theo chỉ tiêu giá trị - Sơ đồ phơng pháp ghi thẻ song song Thủ kho Chứng từ nhập Chứng từ xuất Sổ kế toán chi tiết Gi i thích sơ đồ: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng Đ i chiếu, kiểm tra Bảng kê tổng hợp N-X-T * Ưu i m: Ghi chép đơn giản, dễ kiểm 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 72 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW – I, 72 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW – I, 72 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW – I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay