Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot

19 7,677 129

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 18:20

Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam I. LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay,cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế,phát triển kinh tế thị trường định hường xã hội chủ nghĩa,đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước,Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội lần thứ 6(6-1991) đã xác định nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Như vậy,nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu,vừa là một nhiệm vụ trọng yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc tiếp tục được bổ sung,phát triển đầy đủ và phong phú hơn trong các văn kiện của Đảng sau này. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 chỉ rõ: “Nền văn hóa mà Đảng ta lãnh đạo toàn dân là nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng,tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”. Và mới đây,trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011)”, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” SVTH:Nguyễn Đình Chiến 1 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 1. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa Trong giai đoạn hiện nay,phương hướng xây dựng và phát triển văn hóa đã được Đảng ta xác định là: “Phương hướng chung của sự nghiệp văn hoá nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc,ý thức độc lập,tự lực tự cường,xây dựng,bảo vệ Tổ quốc là những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam.Những giá trị này đã được giữ gìn,bảo lưu sáng tạo,phát huy qua các thế hệ và trở thành truyền thống văn hóa dân tộc,là cơ sở để liên kết xã hội và liên kết các thế hệ,tạo nên sức sống bất diệt của dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,dưới sự lãnh đạo của Đảng và của chủ tịch Hổ Chí Minh, nhân dân ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, tạo nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh bại mọi kẻ thù cướp nước và bán nước. Ngay từ Đề cương văn hóa 1943,Đảng ta đã xác định nguyên tắc vận động văn hóa là dân tộc, khoa học, đại chúng để phát huy truyền thống yêu nước, chống lại xu hướng phản dân tộc, phản khoa học, phản lại nhân dân SVTH:Nguyễn Đình Chiến 2 Hào khí Cách mạng Tháng Tám-sợi chỉ đỏ xuyêt suốt chặng đường lịch sử Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam lao động.Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định văn hóa là một mặt trận để kháng chiến và kiến quốc. Tư tưởng văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa của Hồ Chí Minh đã trở thành động lực thúc đẩy cuộc kháng chiến chống xâm lược thắng lợi. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết dân tộc đóng vai trò là nền tảng và là động lực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Vì vậy, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu, truyền thống tốt đẹp lịch sử của dân tộc, bổ sung vào đó những nội dung mới, đáp ứng của đát nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ và văn minh là yêu cầu hàng đầu đối với việc xây dựng nền văn hóa hiện nay. Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc,vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới. Để xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc cần tập trung sức mạnh của toàn Đảng, của bộ máy nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội và toàn thể các tầng lớp nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của cá nhân và cộng đồng, phản ảnh chất lượng và trình độ sống của xã hội, xây dựng đời sống tinh thần cao đẹp, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước,làm cho văn hóa thực sự trở thành môi trường nhân văn, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. SVTH:Nguyễn Đình Chiến 3 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại có sự thống nhất hữu cơ giữa tính tiên tiến và tính đậm đà bản sắc dân tộc.Đây là kết quả của việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa mới của Đảng trong hơn 80 năm qua.Trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng ta đều đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn hóa, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng.Trong thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,Đảng ta đã xác định nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Trình độ tiên tiến không mâu thuẩn với bản sắc dân tộc, ngược lại, hai đặc tính thống nhất biện chứng với nhau, tác động qua lại và quy định lẫn nhau.Tuy nhiên, để tìm hiểu đặc trưng của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần làm rõ từng nội dung “tiên tiến” và “đậm đà bản sắc dân tộc”. Nền văn hóa tiên tiến trước hết là nền văn hóa yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu tất cả vì con người, hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên với cá nhân và cộng đồng, giữa tự nhiên với xã hội. -Chủ nghĩa yêu nước là hệ thống quan niệm , tư tưởng, lý luận về địa vị và sự tồn tại của đất nước, về sự tồn tại của đất nước, về độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ , về tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về trách nhiệm , quyền lợi và nghĩa vụ của người dân đối với đất nước…,trong đó,lý tưởng độc lập dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyêt suốt.Đây là chủ nghĩa yêu nước chân chính, hoàn toàn xa lạ đối với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi hoặc chủ nghĩa Sôvanh nước lớn.Chủ nghĩa yêu nước là giá trị cao nhất trong bậc thang giá trị của văn hóa Việt Nam.Nó là cơ sở để liên kết cộng đồng và liên kết thế hệ tạo thành sức sống liên tục của truyền thống văn hóa dân tộc.Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam phải được nâng cao lên tầm cao của thời đại và phải được bổ sung những nội dung mới gắn liền với ý tưởng tiến bộ và cách mạng của thời đại, thời đại SVTH:Nguyễn Đình Chiến 4 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Vì vậy, lý tưởng độc lập dân tộc phải gắn liền với lý tưởng xã hội chủ nghĩa.Đó là con đường phát triển vững chắc của dân tộc,con đường đảm bảo hạnh phúc của toàn thể nhân dân.Vì vậy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành nội dung cốt lõi của nền văn hóa Việt Nam hiện đại. -Nền văn hóa tiến bộ là nền văn hóa thúc đẩy sự phát triển của đất nước dựa trên tư tưởng cách mạng và khoa học dẫn đường.Đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Nền văn hóa tiến bộ cũng là nền văn hóa thể hiện tinh thần nhân văn và dân chủ sâu sắc. Tính nhân văn thể hiện ở ngay trong mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mà Đảng ta đã đề ra.Đây là một nền văn hóa hướng tới đấu tranh, giải phóng con người, trước hết là nhân dân lao động thoát khỏi sự áp bứt, bót lột về phương diện giai cấp, dân tộc và xã hội; phấn đấu để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, hưởng thụ nhiều hơn những thành tựu văn hóa của dân tộc và nhân loại.Văn kiện Đại hội lần thứ 9 của Đảng đã khẳng đinh : “ Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện vè chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái,khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chý tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tính nhân văn của nền văn hóa mà chúng ta xây dựng không phải là sự quan tâm đến con người một cách chung chung trừu tượng mà là sự quan tâm cụ thể, thiết thực và toàn diện đối với con người, đối với các thành lớp xã hội và các thành phần dân cư khác nhau “ nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa tự nhiên với cá nhân và cộng đồng, giữa tự nhiên với xã hội”. Tính dân chủ của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với chế độ chính trị-xã hội tiến bộ “của dân, do dân, vì dân”.Nền văn hóa này khai thác động lực dân chủ trong nhân dân, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân và cộng đồng, đề cao trách nhiệm của công dân trước nhân SVTH:Nguyễn Đình Chiến 5 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dân, dân tộc và thời đại.Tính chất dân chủ của nền văn hóa thống nhất với việc đề cao ý thức công dân, đề cao trật tự kỷ cương xã hội và thống nhất giữa quyền lợi, trách nhiệm của công dân trước pháp luật.Đồng thời phát huy dân chủ phải gắn liền với ý thức chính trị, đạo đức xã hội và trình đọ dân trí, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước và ngoài xã hội.Phát huy dân chủ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. chống tự tưởng tự do vô chính phủ, vô kỷ luật. Nền văn hóa tiên tiến phản ánh trình độ phát triển cao mang tính hiện đại, cập nhật với thành tựu văn hóa chung của khu vực và cộng đồng thế giới.Bên cạnh hệ tư tưởng tiên tiến là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tố khác của văn hóa Việt Nam cũng phải được hiện đại hóa.Cần phải phát triển Giáo dục-Đào tạo, Khoa học-Công nghệ, nâng cao trình độ dân trí khả năng chiếm lĩnh và sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Nền văn hóa mới phải tập trung xây dựng những phẩm chất mới, xây dựng đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện đại ngang tầm với công cuộc đổi mới.Mặt khác, nền văn hóa Việt Nam phải tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề đặt ra trong xu thế toàn cầu hóa, khẳng định bản lĩnh và bản sắc dân tộc trong giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế. Nền văn hóa tiên tiến thể hiện ở nội dung phản ánh, đó là toàn bộ sự nghiệp đổi mới vĩ đại của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước vững chắc lên xã hội chủ nghĩa.Nền văn hóa hướng đến đấu tranh để khẳng định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, phủ nhận cái xấu, cái ác, cái giả;góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện và tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.Đây cũng là nền văn hóa có cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế. Bản sắc văn hóa dân tộc là các giá trị đặc trưng tiêu biểu phản ánh diện mạo, cốt cách, phẩm chất và bản lĩnh riêng của mỗi quốc gia, dân tộc;là dấu hiệu cơ bản để phân biệt nền văn hóa của dân tộc này với dân tộc khác.Bản sắc văn hóa Việt Nam thể hiện tập SVTH:Nguyễn Đình Chiến 6 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trung trong truyền thống văn hóa dân tộc.Truyền thống văn hóa là các giá trị do lịch sử truyền lại, được các thế hệ sau ké thừa giữ gìn và phát huy trong thời đại của mình, tạo nên dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa.Bản sắc văn hóa Việt Nam là những giá trị bền vững, những tinh hoa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. “Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết , ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-làng xã-Tổ quốc;lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”.Bản sắc văn hóa dân tộc là cơ sở để liên kết xã hội và liên kết các thế hệ, tạo nên sức mạnh tinh thần của dân tộc.Vì vậy, bản sắc dân tộc vừa được coi là “căn cước”, vừa được coi là “bộ gien” di truyền văn hóa dân tộc.Đứng trước sự bùng nổ của cách mạng khoa học-công nghệ và sự tác động của xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, các quốc gia, dân tộc, nhất là các nước đang phát triển đều ý thức sâu sắc việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đặc sắc và đa dạng của văn hóa dân tộc, chống nguy cơ bị đồng hóa.Vì vậy, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu khách quan và là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện nay. Bản sắc văn hóa dân tộc là một khái niệm “động” và “mở”, mang tính lịch sử cụ thể và vận động, đổi mới không ngừng trên cơ sở loại bỏ những yếu tố bảo thủ và tiêu cực, tiếp thu và phát huy những yếu tố tích cực và tiến bộ, đồng thời tạo lập các giá trị mới để đáp ứng với yêu cầu phát triển của thời đại.Không nên đồng nhất bản sắc dân tộc với ‘cái cũ” với quá khứ, với cái “nguyên gốc” do dân tộc mình tạo ra.Bản sắc văn hóa dân tộc vừa bao hàm các giá trị do dân tộc mình sáng tạo ra trong quá khứ và hiện tại, vừa bao hàm các giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại được dân tộc tiếp nhận một cách sáng tạo, biến nó thành nguồn lực bên trong để xây dựng và bảo vệ đất nước.Cũng không nên đồng nhất bản sắc văn hóa dân tộc với một số yếu tố hình thức SVTH:Nguyễn Đình Chiến 7 Giổ tổ Hùng Vương(Tín ngưỡng thờ Hùng Vương-dấu ấn bản sắc Việt) Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bên ngoài của nền văn hóa, mà đây là sự thống nhất giữa nội dung và hình thức, thống nhất giữa trình độ tư duy, tinh thần độc lập tự cường, ý chí và bản lĩnh dân tộc với các hình thức biểu hiện bên ngoài của nó.Bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc trước hết là cần phải bảo vệ và phát huy truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, khẳng định ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam hiện đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đồng thời bảo vệ và phát huy các tài sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để làm động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. SVTH:Nguyễn Đình Chiến 8 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản và nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc. a) Các quan điểm chỉ đạo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đã xác định các quan điểm chỉ đạo cơ bản và những nhiệm vụ cụ thẻ để xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Các quan điểm này được bổ sung, phát triển, thể hiện trong Văn kiện Đại hội lần thứ 9 và Hội nghị lần thứ 10 khóa 10 của Đảng.Đây là những tư tưởng, lý luận quan trọng của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ dổi mới, cần được triển khai sâu rộng trong toàn bộ đời sống xã hội. Thứ nhất, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Quan điểm này xác định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.Mục tiêu của sự nghiệp đổi mới là phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trong đó phải giải quyết hài hòa giữa sự phát triển kinh tế và văn hóa, đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững và lâu dài.Vì vậy,Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh tới vai trò của việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Nền văn hóa này vừa phải là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.Mọi hoạt động kinh tế phải đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa phải chú ý đến hiệu quả kinh tế, vừa phải chú ý đến hiệu quả xã hội và văn hóa.Đồng thời, phải chú trọng khai thác văn hóa như một ngườn lực đặc biệt để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển ngành công nghiệp văn hóa,dịch vụ văn hóa và du lịch văn hóa…Như vậy, văn hóa không phải là kết quả thụ động của nền kinh tế mà là nguyên nhân, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Thứ hai, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này xác định phương hướng và đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời kỳ đổi mới hiện nay.Trình độ tiên tiến cùa nền SVTH:Nguyễn Đình Chiến 9 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam văn hóa phải thống nhất với bản sắc văn hóa dân tộc và khẳng định tầm vóc, vị thế của văn hóa dân tộc trong giao lưu và hợp tác quốc tế. Thứ ba,nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Quan điểm này nhấn mạnh đến tư tưởng nhất quán của Đảng và nhà nước ta về đảm bảo tính thống nhất và tính đa dạng của nền văn hóa Việt Nam hiện đại.Tính thống nhất của nền văn hóa Việt Nam thể hiện ở sự thống nhất về truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của các dân tộc anh em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thống nhất ở việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước đối với việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa ;thống nhất ở ý chí và nguyện vọng chung của cộng đồng các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam.Hiện nay, trên đất nước ta có 54 dân tộc với các đặc trưng văn hóa khác nhau.Các giá trị và các đặc trưng văn hóa đó bổ sung, hổ trợ lẫn nhau cùng phát triển, làm phong phú cho nền văn hóa Việt Nam và củng cố sự thống nhất quốc gia Thứ tứ, xây dựng và phát triển nền văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng. Quan điểm này xác định vai trò chủ thể xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa.Mọi người dân Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ, văn minh đều có vinh dự, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ tham gia xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà.Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, cũng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đãng và sự quản lý của nhà nước.Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Thứ năm, văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. SVTH:Nguyễn Đình Chiến 10 L ễ khai trương Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam-2010 [...]... đạt đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Vì vậy ,Đảng và nhà nước và toàn xã hội cần có giải pháp hữu hiện để bảo vệ và phát triển nền văn hóa của dân tộc mình, chống nguy cơ bị đồng hóa về văn hóa SVTH:Nguyễn Đình Chiến 11 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam b) Những nhiệm vụ chủ yếu Để xây dựng thành công nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta đã chỉ ra mười... thứ nhất diễn ra vào ngày 12-13/05/2010 phong phú trong sự thống nhất;bổ sung và hổ trợ, tạo điều kiện để mỗi dân tộc phát triển bình đẳng trong cộng đồng quốc gia Việt Nam. Vì vậy, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc không thể chú ý đến nhiệm vụ hết sức quan trọng là bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng đã nhấn mạnh:... vọng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần to lướn vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh phát triển chiến lược truyền thông quốc gia, SVTH:Nguyễn Đình Chiến 15 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam các địa phương, các ngành, các cấp ở cơ sở cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, tạo điều kiện để phát triển. .. mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Quan điểm này nhấn mạnh tới phương pháp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Văn hóa là một mặt trận, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa phải là chiến sĩ trên mặt trận đó “Mặt trận” là nơi đoàn kết thống nhất ý chí và tình cảm của nhân dân, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn. .. giao lưu văn hoá với nước ngoài và trong hoàn cảnh thế giới đã có những biến đổi to lớn về mọi mặt Những điều kiện trên đưa tới nhiều yếu tố tích cực, đồng thời cũng đưa tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là trong văn hoá. Do đó việc nhận thức toàn diện và sâu sắc về phương hướng,đặc trưng, quan điểm và nhiệm vụ để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, ậm đà bản sắc dân tộc là một... Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ và phát triển văn hóa của các nước nhất-2011 trên thế giới -Chú trọng công tác giúp đỡ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn và bảo vệ văn hóa dân tộc, hiểu biết hơn về đất nước và sự nghiệp đổi mới, tạo diều kiện để họ tham gia vào xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc SVTH:Nguyễn Đình Chiến 17 Bài Tiểu luận Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Mở... tin văn hóa ở cơ sở Nhiệm vụ thứ bảy:Bảo tồn và phát huy, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Nước ta gồm có 54 dân tộc anh em từng đoàn kết, gắn bó với nhau trong quâ trình xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.Những thành tựu văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một bộ phận tạo nên văn hóa Việt Nam đa dạng và Dạ hội Chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc các Dân tộc Thiểu số Việt Nam. .. Nhiệm vụ thứ nhất: Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới Xây dựng con người Việt Nam hiện đại đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa hiện nay.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng đã nhấn mạnh: “Mọi hoạt động nhằm xây dựng con người văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng,... nhất và đồng thuận xã hội,tạo động lực cho việc triển khai các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời kỳ đổi mới hiện nay Nền văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình Văn hoá Việt Nam. .. lưu văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại phải gắn liền với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa Việt Nam lên tầm cao mới để góp phần đóng góp cho nền văn hóa nhân loại.Đồng thời phải nâng cao cảnh giác, chống xu hướng “lai căng” và sự xâm nhập của sản phẩm phản văn hóa, đồi trụy phản động vào đời sống tinh thần của nhân dân Nhiệm vụ thứ mười: Củng cố, xây dựng và . Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 1. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa Trong giai. cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot, Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot, Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay