6. Phan tich kgian pps

33 155 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 17:21

1 Ch¬ng6 Ph©n tÝch kh«ng gian Môc ®Ých  T×mhiÓuc¸cph¬ngph¸pph©ntÝchkh«nggian  Ho¹t®éngph©ntÝchkh«nggian,nhlµhái®¸p, t¸iph©nlo¹i,x©ydùngl¹ilípphñ,chångxÕp vµkÕtnèi. 2 Néi dung 1.Ph©ntÝchkh«nggianlµg×? 2.Hái®¸p 3.T¸iph©nlo¹i 4.X©ydùnglípphñ 5.ChångxÕpd÷liÖuraster 6.ChångxÕpd÷liÖuvector 7.Ph©ntÝchliªnkÕt 8.Ph©ntÝchh×nhd¹ngvµ®o®¹c 3 Phân tích không gian là gì? Phântíchkhônggianlàápdụngsựhỏiđápvề thế giới thực bao gồm vị trí hiện tại của các vùngđặctrng,thayđổivịtrí,cácphơnghớng, ớctínhkhảnănghoặctriểnvọngdùngkĩthuật (hoặcmôhình)chồngxếpvàdựđoán. Phạm vi phân tích không gian từ số học đơn giản và toán tử logic tới phân tích mô hình phứctạp 4 Các Phân tích không gian chủ yếu Hỏiđáp:sốhọcvàlogicđộngdùngđặctrngdữliệu. Táiphânloại:táiphânloạicácđặctrngdữliệu. Xâydựngcácyếutốnền:xâydựnglạidữliệukhông gianvàtopology Chồngxếp:chồngxếpítnhấthailớp Phântíchliênkết:Sựphântíchliênkếtgiữacácđiểm, đờngvàvùngvớikhoảngcách,diệntích,thờigiandi chuyển,tốiuhóađờngđi 5 Hỏi đáp Hỏiđáplàlấyrađặctrngdữliệumàkhôngcần thayđổidữliệuhiệncótùytheoyếutốđặcbiệtđ avàobởicáctoántửđiềukhiển. Cácyếutốđặcbiệtbaogồmbaloạichính,thờng thôngquangônngữhỏiđápchuẩnSQL Chọn:tênđặctrng Từ:bảng ởđâu:điềukiện 6 Hái ®¸p [to¸n tö boolean] 7 vÝ dô vÒ to¸n tö boolean 8 vÝ dô vÒ to¸n tö boolean 9 Tái phân loại Tái phân loại là sự tái tạo ra những giá trị chủ yếu mớihoặccácmãcủađặctrngdữliệukhônggian,nó sẽtrảvềtrongcácvùngkếthợp. Các thuật ngữ tái phân loại đặc trng, phá vùng, gộp vùng đợc dùng thờng xuyên trong toàn vùng đốitợng Táiphânloạilàsựthựchiệncáctrờnghợp: Tổnghợp,phâncấp,táilựachọn 10 Tæng hîp b»ng c¸ch ®¬n gi¶n hãa c¸c líp . 1 Ch¬ng 6 Ph©n tÝch kh«ng gian Môc ®Ých  T×mhiÓuc¸cph¬ngph¸pph©ntÝchkh«nggian  Ho¹t®éngph©ntÝchkh«nggian,nhlµhái®¸p, t¸iph©nlo¹i,x©ydùngl¹ilípphñ,chångxÕp vµkÕtnèi. . dung 1.Ph©ntÝchkh«nggianlµg×? 2.Hái®¸p 3.T¸iph©nlo¹i 4.X©ydùnglípphñ 5.ChångxÕpd÷liÖuraster 6. ChångxÕpd÷liÖuvector 7.Ph©ntÝchliªnkÕt 8.Ph©ntÝchh×nhd¹ngvµ®o®¹c 3 Phân tích. đáp Hỏiđáplàlấyrađặctrngdữliệumàkhôngcần thayđổidữliệuhiệncótùytheoyếutốđặcbiệtđ avàobởicáctoántửđiềukhiển. Cácyếutốđặcbiệtbaogồmbaloạichính,thờng thôngquangônngữhỏiđápchuẩnSQL Chọn:tênđặctrng Từ:bảng ởđâu:điềukiện 6 Hái ®¸p [to¸n tö boolean] 7 vÝ dô vÒ to¸n tö boolean 8 vÝ dô vÒ to¸n tö boolean 9 Tái phân
- Xem thêm -

Xem thêm: 6. Phan tich kgian pps, 6. Phan tich kgian pps, 6. Phan tich kgian pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay