Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 5 Unit 11 section A 123 - Thao giang lop 5 ppt

27 765 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 17:20

. Vocabulary: 1 Amusement park Section A: Parts 1,2,3 Thursday, March 18 th 2010 Vocabulary: 1 Section A: Parts 1,2,3 - Zoo : - Museum : - Swimming pool : - Amusement park : - National Park : . 1,2,3 Thursday, March 18 th 2010 Vocabulary: 1 museum Section A: Parts 1,2,3 Thursday, March 18 th 2010 Vocabulary: 1 Swimming pool Section A: Parts 1,2,3 Thursday, March 18 th 2010 Vocabulary: 1 Amusement. to our class 5A! Teacher: Tran Thi Hoai Thanh - Nghia Ninh Primary School Check old lesson usually/go swimming/summer often/go fishing/autumn sometimes/go skiing/winter always/ride a bike/spring Thursday,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 5 Unit 11 section A 123 - Thao giang lop 5 ppt, Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 5 Unit 11 section A 123 - Thao giang lop 5 ppt, Giáo án điện tử tiểu học: tiếng anh lớp 5 Unit 11 section A 123 - Thao giang lop 5 ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn