Nghiên cứu và kết quả thành phần hóa học của cây gòn, họ gạo

28 519 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2013, 14:34

Nghiên cứu và kết quả thành phần hóa học của cây gòn, họ gạo [...]... nghị Khoa học Công nghệ -Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần thứ năm, tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2009  40    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner    41    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner    42    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌCCÂY GÒN CEIBA PENTANDRA (L.)... trồng nhiều ở Nam Trung Bộ Nam Bộ Qua các tài liệu đã tra cứu chưa thấy có nghiên cứu nào về thành phần  43    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner hóa học của loài cây này mọc ở Việt Nam Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả phân lập nhận dạng các hợp chất tách được từ lá cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner thu hái tại xã An Bình (huyện Dĩ An,... butanol nước mà theo nghiên cứu của TS Trần Thanh Lương [3] là có hoạt tính sinh học ức chế sự tạo mạch, chống ung thư Trong thời gian tới nếu có điều kiện, phòng Hương liệu - Viện Khoa học vật liệu ứng dụng sẽ tiếp tục nghiên cứu trên thành phần hoá học của các phân đoạn metanol, nước thử hoạt tính của các hợp chất cô lập được Đề tài đã được viết thành bài báo, gửi tham dự Hội nghị Khoa học Công... 7,86; dd; J = 7 2 7,03; dd; J = 7 2 (δ ppm, J Hz) 13 Tài liệu [9] 6,94; s 6,45; d; J = 2 6,79; d; J = 2 8,06; dd; J = 7 2 7,16; dd; J = 7 2  46    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner 4’ 5’ 6’ CH3 162,74 7,03; dd; J = 7 2 7,86; dd; J = 7 2 3,90; s 161,5 114,57 114,2 128,19 127,5 55,55 55,3 162,41 7,16; dd; J = 7 2 8,06; dd; J = 7 2 161,3 114,69... 61,1  33    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner Trong đó: ở δH = 6,45 δH = 6,79 có hai mũi đôi, J=2Hz tương ứng với hai proton của vòng benzen ở vị trí meta đối với nhau .Và ở δH = 7,16 δH = 8,06 có hai mũi đôi-đôi, mỗi mũi (2H, dd, J=7 2Hz), tương ứng với bốn proton của vòng benzen Hb' Hb Ha Hb thế para Ha Ha' Ở δH = 12,90 có mũi đơn đặc trưng của proton... Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner hiện trên máy BRUKER-Avance 500 MHz (500 MHz cho 1H-NMR 125MHz cho 13C-NMR) III Kết quả thảo luận Chất LGON-EA3: Phổ IR: Có các tín O OH CH3 hiệu ở 3471 cm-1 (O–H), 2928 cm-1 là tín OH OH H hiệu của C–H, 1660 cm-1 là tín hiệu của O 3' CH2 4' 2' O HO HO O 1 8 9 7 O 2 1' OCH3 5' 6' C=O, từ 1437 - 1610 cm-1 là các tín hiệu của. .. 122,8 56,0 3’, 3’’ - - 6’,6’’ –OCH3 7,12; dd; J=8,2 1,8 3,95; s  38    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner 2.4 KẾT LUẬN Lá vỏ gòn tươi sau khi thu hái tại xã An Bình – huyện Dĩ An – tỉnh Bình Dương được sấy khô, xay nhuyễn, ngâm với etanol 96o, chiết cô quay dung môi, thu được cao etanol của cao etanol của vỏ gòn Các cao này được chiết lỏng – lỏng với... liệu nghiên cứu trên thế giới về thành phần hóa học cây gòn cho thấy từ vỏ cây gòn Ấn Độ đã phân lập được các chất naptoquinon [5], một số sesquiterpen lacton, trong đó có hai hợp chất có hoạt tính kháng nấm kháng khuẩn [6] Từ vỏ cây gòn Brazin [7] chiết được một số isoflavon isoflavon glycosid Ở Việt Nam cây gòn mọc hoang hoặc được trồng nhiều ở Nam Trung Bộ Nam Bộ Qua các tài liệu đã tra cứu. .. HSQC (phụ lục 9a, 9b, 9c) phổ HMBC (phụ lục 10a, 10b, 10c, 10d, 10e), δppm: Số liệu trình bày ở bảng 2.4 Biện luận cấu trúc: Phổ 1H-NMR (δppm) của hợp chất LGON–EA3 có các mũi ở vùng từ trường thấp δH ≈ 6-8 là các mũi của proton của vòng benzen  32    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner Bảng 2.3: Các giá trị phổ NMR của hợp chất LGON–CLO8 tài liệu [11] Vị trí... C=C, 1118 cm-1 là tín hiệu của C–O OH O  45    Nghiên cứu thành phần hóa học của cây gòn Ceiba pentandra (L.) Gaertner Phổ 13C-NMR: Phổ này có các tín hiệu chủ yếu ở vùng 90 - 130 ppm là các carbon của vòng benzen, ở khoảng 158 - 164 ppm là các carbon của vòng benzen gắn nhóm –OH Ngoài ra còn có tín hiệu ở 55 ppm là carbon nối với oxi, có tín hiệu ở 182,64 ppm là tín hiệu của nhóm >C=O Phổ 1H-NMR: 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và kết quả thành phần hóa học của cây gòn, họ gạo, Nghiên cứu và kết quả thành phần hóa học của cây gòn, họ gạo, Nghiên cứu và kết quả thành phần hóa học của cây gòn, họ gạo, Điều chế các loại cao từ lá gòn Điều chế các loại cao từ vỏ gòn, Sắc ký cột trên cao etyl acetat của lá gòn sơ đồ 1 Sắc ký cột trên cao eter dầu hỏa của vỏ gòn sơ đồ 2, Sắc ký cột trên cao cloroform của vỏ gòn sơ đồ 2, Xác định cấu trúc hợp chất LGON-CLO8, Xác định cấu trúc hợp chất LGON–EA3, Đặt vấn đề Nguyên liệu và phương pháp, Kết quả và thảo luận Chất LGON-EA3: Phổ IR: Có các tín

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay