MẤU ĐƠN XIN VIỆC HAY

11 673 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 11:01

Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm U N XIN VIC BNG TING VIT NG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp – T do – Hnh phúc __________ N XIN VIC Kính gi: Tôi tên là: Sinh ngày tháng nm ti Giy chng minh nhân dân s: p ngày tháng nm ti Hin c ng  ti: Trìn h  v n hó a: Ngoi ng: + Anh: + Pháp: Ngh nghip chuyên môn: c khe: Hin nay cha có vic làm, tôi làm n này xin Nhà nc tuyn dng và b trí công vic làm. u c Nhà nc thâu nhn tôi xin cam oan thc hin các công vic c giao và thc hin các ch trng chính sách ch ni quy, k lut ca c quan xí nghip. Kính mong c quan xí nghip chp nhn. , ngày tháng nm Kính n ký tên u n xin vic (tên và a ch ca bn) Ngày Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm (Tên và a ch công ty bn gi n) Tha Tôi gi n này xin vào v trí (tên v trí) qung cáo trên báo (trên báo và ngày). Tôi ã tt nghip i hc vi bng (tên bng cp) ti trng (tên trng). Tôi ã c các môn (tên môn hc) và t kt qu (chi tit kt qu thu hút s chú ý ca ngi tuyn dng). Hin nay tôi ang làm (chi tit vic bn ang làm) (nu hin nay bn không làm vic, hãy trình bày các công vic trc kia bn ã làm). Tôi mong mun tìm mt công vic lâu dài và tôi có th s dng các kin thc tôi mi c. Tôi xin gi kèm lý lch. Tôi rt t tin vi trình  hc vn và kinh nghim làm vic ca mình, tôi có th thc hin nhim v có hiu qu và tôi có th sn sàng phng vn vào bt c lúc nào tin cho ông/bà. Ông/bà có th liên lc vi tôi qua (n thoi liên lc ca bn và a ch email nu có). Kính th, Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm CÁCH VIT N XIN VIC Vit n xin vic n xin vic ca bn có th là mi liên lc u tiên cho công ty. Công ty s cn c vào n xin vic  quyt nh bn có phi là ng c phù hp cho v trí h cn, và  s mi bn ti phng vn. Vì vy cn phi cn thn khi son n xin vic, bn phi son n sao cho các thông tin phi rõ ràng và dc. n nên in n ra giy kích c phù hp. Không nên dùng giy tp c . C gng son n xin vic mt cách chuyên nghip bng cách ánh máy hay bng máy tính. Bn nên ghi phai vào a mm. Cách này s giúp bn nng ng hn khi bn son các n xin vic khác. n xin vic Có rt nhiu cách vit n xin vic. Sau ây là mt cách. t u là a ch, sn thoi liên lc ca bn, và ngày vit n. Tên ngi bn i n luôn phi là ngi có tên trong qung cáo tuyn dng. Nu không có chi tit tên ngi tuyn dng, bn cn vit li chào cho phù hp. i dung o Vit v công vic, bn ã thy thông báo tuyn dng âu và khi nào o Trình bày bt c thông tin nào v công vic bn làm trc ây. Nu bn ã ng làm vic tng t nh vic ang tuyn dng, hãy chc chn bn trình bày vic này và nhn mnh vu ó  gây chú ý. o Cui th, bn nên có các thông tin liên lc ca bn, gm c sn thoi liên lc, a ch email vv o Sau cùng bn nên gii thích ti sao bn là ng c phù hp vi công vic. Hãy làm cho ngi c có n tng v bn. o Ký tên rõ ràng và tên y  ca bn  di ch ký nu bn gi th tay. Các thc gi bng ng n t thng không cn ký tr khi khi phi scan. Sau khi gi thn th, bn có thng thi gi th tay nu ngi tuyn dng yêu cu. Nhng phn ln h không yêu cu u này. Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm Luôn ghi nh o Trc khi vit n xin vic, bn hãy c gng tìm hiu v vic làm ó càng nhiu càng tt. o Hãy chun b nhng u bn s vit trong n. o Hãy vit i vit li nhiu ln cho n khi bn bng lòng vi ni dung n o Hãy chc chn bn phi vit úng ng pháp và kim tra chính t vì ngi ta  tìm ra nu bn vit li. o Son n bng cách ánh máy hoc bng chng trình son tho trên máy tính, nu không bn có th vit tay tht p. Cách trình bày trong n rt quan trng. o Hãy dùng loi giy phù hp  vit n. o u có th, bn gi kèm vi các th gii thiu và bng cp chng ch liên quan. Gi tt c bn gc. Nhng n xin vic bn phi gi bn gc, không i bn copy. o Hãy thông báo vi nhng ngi vit th gii thiu là bn ang xin vic và i công ty nào. Ngi tuyn dng có th s liên lc vi h trc khi quyt nh mi bn phng vn. o Luôn gi mt bn copy n xin vic ca bn. o Phô tô vài bn lý lch ca bn  mi ln gi n xin vic bn có th kèm t bn lý lch. Nu có th, hãy u chnh li lý lch cho phù hp vi công vic bn ang xin. o Luôn cp nht lý lch ca bn. Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm U N XIN VIC BNG TING ANH How to Complete a Job Application When you apply for a job you are typically asked to complete an application for employment. You may be asked to complete a job application even if you have already submitted a resume and cover letter. That way, the employer has a record of your personal and employment history, verified and signed by the applicant. It's important for your job applications to be complete, correct (no errors) and accurate. Here is the information you will need to complete an application for employment and tips and suggestions for writing applications that make a great impression. Job Application Form Details: Personal Information: • Name • Address • City, State, Zip Code • Phone Number • Eligibility to Work in US • Felony convictions • If under age, working paper certificate Education: • Schools/Colleges Attended • Major • Degree/Diploma • Graduation Dates(s) Position Applied For Information: • Title of the job you are applying for • Hours/days available to work Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm • When you can start work Employment Information: • Names, addresses, phone numbers of previous employers • Supervisor's name • Dates of employment • Salary • Reason for Leaving References • List of three references - names, job title or relationship, addresses, phone numbers Resume (if you have one) Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm VÍ D MU N XIN VIC BNG TING VIT i dung ca n xin vic cn phi thc t. Trc khi vit, cn phi t ìm hiu v công ty mình nh xin vic. Trong n, nên t rõ s  quan tâm, t hào, trách nhim vi công ty và nhit tình vi công vic. n xin vic tt nht nên gi cho cá nhân, tr trng hp công ty quy nh l à i v “Phòng Nhân s” hoc “Phòng Tuyn dng”. Nu c thì nên g i cho ngi có toàn quyn quyt inh tuyn dng. Ví d 1: Tha Quý Anh/Ch ng lá n xin vic này, mong Quý Anh/Ch s tuyn dng tôi vào làm  i din bán hàng k thut ca Công ty. Thông tin này c ng tr ên Tuyendung.com ngày th hai. Tôi xin gi kèm bn lý lch tóm tt  Quý Anh/Ch xem xét. Tôi tin t ng rng Quý Anh/Ch s thy tôi có y  nng lc và phm cht  m bo ho àn thành tt công vic ó. c k lý lch tóm tt ca tôi, Quý Anh/Ch s nhn thy qua hn hai nm làm công tác bán hàng k thut, tôi ã có kinh nghi m v vn  kinh doanh mua bán. Trong kh nng ca mình, tôi khá thành tho vic to dng và tái thi t lp ng li khách hàng, m rng và qun lý nhng khu vc mi, àm phán h p ng và dch v sau khi bán hàng. Tôi tin r ng nhng kinh nghim ca tôi trong nh vc này s phát huy c tác dng trong Công ty ABC. Ngoài ra, tôi còn thông tho, hiu bit các quá trình  u thu ca các h kinh doanh và phân loi s hiu linh kin và s. Trong hai nm kinh doanh, tôi  ã nâng c lng tiêu th hàng hóa lên gp ôi. Tôi c coi là ng i có th bit phân bit và gii quyt vn , không làm nh hng n cá nhân, khách h àng và các i tác khác. Tôi mong rng s có c hi c tho lun vi Quý Anh/Ch  v vic sóng góp sc mình nh th nào  i vi Công ty ABC. Mong câu tr li ca Quý Anh/Ch . Hy vng lúc thích hp, Quý Anh/Ch s thu xp thi gian  phng Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm n tôi. Xin gi ti Quý Anh/Ch li chào trân trng! Ký tên. Ví d 2: Tha Quý Anh/Ch Tôi xin gi kèm theo b n lý lch tóm tt ca tôi  Quý Anh/Ch xem xét theo nh qung cáo mà Quý Anh/Chng trên trang “Tuyendung.com”. Là mt tr lý phó tng giám c và là mt chuyên gia trong lnh vc ngân h àng u t, tôi tin rng kinh nghim ca bn thân sáp ng c nhng yêu c u a Quý Anh/Ch. Tôi ã làm vic trong lnh vc ó 5 nm, công vic này có lc coi là “ âu n ta i n ó”. u này cng là  phát trin thêm nng l c ca bn thân, giúp tôi có th chin thng i vi nhng công vic phc tp. Tôi bit cách t ìm ra nhng bin pháp gii quyt vn  có hiu qu, song vn luôn gi tính h ài c. V i kinh nghim nhiu nm kinh doanh, qun lý, tôi có s nhy cm i vi nhng yêu cu ca nhân viên cao cp. Tôi có b dày kinh nghi m, thông tho v máy vi tính. Mi ngi ánh giá tôi là mt ngi bit n nói và vit lách. Tôi tin rng Quý Công ty s to cho tôi không khí làm vic phù hp và có  t ng võ cho nhng kinh nghim phong phú ca bn thân.V vn  tin l ng, tôi có yêu cu hp lý, có th tho thun cn c vào trách nhim thc t và c h i thng tin. Xin trân trng kính chào! Ký tên Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm VÍ D MU N XIN VIC NG TING ANH t lun là nhà tuyn dng có yêu cu hay không, thì i kèm v i mt lot các vn bng, chng ch, rt nên thêm vào mt th xin vi c bng ting Anh. Xin gii thiu mt mu th tham kho, nhm giúp bn vit mt bc th  có i dung, vn phong và trình bày tt. Trc ht, phi tuân th nguyên tc trình bày th ã quen thu c vi hu ht ngi nc ngoài, ó là th t và cn chnh các n.  tránh rm r à, hãy thc hin cn trái toàn b ni dung, dùng font ch chân phng, ch ng hn Times New Roman (13 points). Bên trên cùng, ghi a ch liên lc và s n thoi ca bn, sau ó n ngày vit th, ri tên ngi nhn. Ni dung th c trình bày trong din tích còn li ca trang A4, nên ngn gn, rõ ràng. n phong ting Anh có c thù là i vào m c ích chính ngay khi mu ni dung. Vì vy, bn nên “t tên” th bng mt dòng in nghiêng, m u bi t n Reference, ví d: Re: Salesman post. (D tuyn v trí nhân vi ên bán hàng). Chú ý, câu này sc sp xp ngay sau a ch ngi nhn và tr c khi bt u trình bày th.  chc ni dung th có nhiu cách khác nhau và còn tu thuc vào các y u t: kin thc cá nhân ca ngi vit, yêu cu ca nhà tuyn dng. Tuy nhiên,   tránh lan man, ch nên gói gn li trong 3 n, ln lt nói v nguy ên nhân ng ký thi tuyn, nhng hiu bit v chuyên môn ca bn và m t sm mnh cá nhân (thông minh, nhanh nhn, sn sàng công tác xa ). t thúc th, hãy khng nh vi nhà tuyn dng rng bn mong mun  c gp tr c tip h trong mt bui intervew (I am looking forward to an intervew at your office). i ây là mt mu khá thông dng: Nguyen Van Nam 6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi Tel: 090-260448 Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm May 10, 2001 ABCD Enterprise Attn: Human Resources Manager Re: Salesman post Dear Sir, In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to apply for the Salesman position of your office in HCMC. From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in doing business. At present, I am working for In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done well even under pressure or on far mission. I am looking forward to an interview at your office. Yours faithfully, Nguyen Van Nam . Trung Tâm HQG-HCM su tm CÁCH VIT N XIN VIC Vit n xin vic n xin vic ca bn có th là mi liên lc u tiên cho công ty. Công ty s cn c vào n xin vic  quyt nh bn có phi là. bng cách ánh máy hay bng máy tính. Bn nên ghi phai vào a mm. Cách này s giúp bn nng ng hn khi bn son các n xin vic khác. n xin vic Có rt nhiu cách vit n xin vic. Sau ây. n xin vic ca bn. o Phô tô vài bn lý lch ca bn  mi ln gi n xin vic bn có th kèm t bn lý lch. Nu có th, hãy u chnh li lý lch cho phù hp vi công vic bn ang xin. o
- Xem thêm -

Xem thêm: MẤU ĐƠN XIN VIỆC HAY, MẤU ĐƠN XIN VIỆC HAY, MẤU ĐƠN XIN VIỆC HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay