Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 về số 12 ppsx

14 375 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 06:22

. 6 = 12 12 3 9 3 4 12 12 4 8 Bài 2: Tính 12 - 5 7 12 - 6 6 12 - 8 4 12 - 7 5 Bài 3: Đặt tính rồi tính 12 v 8à 12 v 3à 12 v 5à 12 v à 6 12 8 4 12 3 9 12 5 7 12 6 6 Bài 4: giải bài toán . 5 = 12 - 6 = 12 - 7 = 12 - 8 = 12 - 9 = 12 - 10 = 30s 90s 120 s Bắt đầu 60s Bài 1: Tính nhẩm a) 9 + 3 = 3 + 9 = 12 – 9 = 12 – 3 = 8 + 4 = 4 + 8 = 12 – 8 = 12 – 4 = b) 12 – 2 – 7 = 12 – 2 –. hiệu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Các số ở cột số bị trừ đều là số 12 Các số ở cột số trừ là Các số tăng dần từ 2 đến 10 Các số ở cột hiệu là Các số giảm dần từ 10 về 2 Học thuộc bảng trừ 12 - 2 = 12 - 3 = 12 - 4 = 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 về số 12 ppsx, Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 về số 12 ppsx, Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 về số 12 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn