Những ảnh hưởng của chính sách Kinh Tế-Xã Hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp pdf

14 298 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 06:20

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com BÀI TẬP MÔN HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Bài làm Ngày nay KH và CN đã chi ế m m ộ t v ị trí quan tr ọ ng, tr ở thành l ự c l ưọ ng s ả n xu ấ t tr ự c ti ế p, là độ ng l ự c cơ b ả n cho phát tri ể n kinh t ế - x ã h ộ i, góp ph ầ n m ở r ộ ng kh ả năng s ả n xu ấ t, thúc đẩ y quá tr ì nh h ì nh thành và chuy ể n d ị ch cơ c ấ u kinh t ế . Không nh ữ ng th ế nó c ò n tác độ ng tr ự c ti ế p và thúc đẩ y quá tr ì nh toàn c ầ u hoá, h ướ ng t ớ i x ã h ộ i thông tin và n ề n kinh t ế tri th ứ c. Đố i v ớ i n ướ c ta, v ớ i m ộ t xu ấ t phát đi ể m th ấ p, công ngh ệ thi ế t b ị l ạ c h ậ u trong khi cu ộ c cách m ạ ng KH và CN trên th ế gi ớ i đang di ễ n ra v ớ i t ố c đọ h ế t s ứ c nhanh chóng va sâu r ộ ng, qua tr ì nh toàn c ầ u hoá đang ngày m ộ t gia tăng th ì vi ệ c phát tri ể n KH và CN cùng v ớ i giáo d ụ c và đào t ạ o là qu ố c sách hàng đầ u để phát tri ể n kinh t ế x ã h ộ i, nâng cao tr ì nh độ qu ả n l ý c ủ a Nhà n ướ c và ti ề m l ự c l ã nh đạ o c ủ a Đả ng. Nh ậ n t ứ c r õ t ầ m quan tr ọ ng c ủ a KH & CN trong th ờ i gian qua chính sách v ề KH &CN n ứơ c ta có nh ữ ng chuy ể n bi ế n tích c ự c góp ph ầ n quan tr ọ ng trong vi ệ c nâng cao ch ấ t l ượ ng, năg l ự c c ạ nh tranh c ủ a s ả n ph ẩ m hàng hoá ; đào t ạ o ngu ồ n nhân l ự c; thúc đẩ y kinh t ế - x ã h ộ i , gi ữ g ì n và phát huy b ả n s ắ c văn hoá dân t ộ c. I. NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TÍCH CỰC TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 1.Xét trên t ổ ng th ể c ủ a h ệ th ố ng KHCN - Chuy ể n t ừ chính sách d ự a trên quan đI ể m Nhà n ướ c độ c quy ề n v ề ho ạ t độ ng KH & CN đế n m ộ t chính sách d ự a trên quan đi ể m m ọ i thành ph ầ n kinh t ế đề u đóng vai tr ò nh ữ ng tác nhân tham gia vào ho ạ t độ ng KH &CN . Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 2 -Trong n ộ i dung các chính sách đã dành m ố i quan tâm đáng k ể t ớ i phát tri ể n công ngh ệ .Trong h ệ th ố ng ch ỉ s ố khoa h ọ c công ngh ệ đã xu ấ t hi ệ n môt vài ch ỉ s ố v ề công ngh ệ trong đó có ch ỉ s ố v ề t ỷ l ệ ph ầ n trăm công ngh ệ đượ c đổ i m ớ i. - Xác đị nh r õ vi ệ c phát tri ể n KH và CN là trách nhi ệ m c ủ a các ngành, các đị a phương, m ộ t s ố nhi ệ m v ụ nghiên c ứ u công ngh ệ không c ò n là b ộ ph ậ n trong chương tr ì nh tr ọ ng đi ể m c ủ a Nhà n ướ c, mà là b ộ ph ậ n k ế ho ạ ch phát tri ể n s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a các B ộ . Nhà n ướ c ch ỉ c ò n n ắ m m ộ t s ố chương tr ì nh nghiên c ứ u công ngh ệ chu ẩ n b ị cho s ự phát tri ể n dàI h ạ n c ủ a đấ t n ướ c, như nh ữ ng nghiên c ứ u v ề công ngh ệ thông tin, công ngh ệ sinh h ọ c, v ậ t li ệ u m ớ i, t ự độ ng hoá. Th ự c hi ệ n ch ủ trương chuy ể n đổ i t ừ m ộ t chính sách Cho khoa h ọ c sang m ộ t chính sách B ằ ng khoa h ọ c. . 2.Nh ữ ng thay đổ i trong chính sách và qu ả n l ý ho ạ t độ ng nghiên c ứ u và tri ể n khai ( Research and Develoment- R & D ) 2.1 Thay đổ i cơ c ấ u XH c ủ a các t ổ ch ứ c c ũ ng như cơ c ấ u c ủ a chính các t ổ ch ứ c R & D. - Chuy ể n t ừ vi ệ c ch ỉ có Nhà n ướ c ti ế n hành ho ạ t độ ng R & D sang vi ệ c cho phép thành l ậ p các t ổ chưcs R & D thu ộ c m ọ i thành ph ầ n kinh t ế . - Chuy ể n t ừ vi ệ c ch ỉ cho phép các cơ quan nghiên c ứ u khoa h ọ c ho ạ t độ ng v ớ i m ộ t ch ứ c năng nghiên c ứ u khoa h ọ c ( R ) c ò n các ho ạ t đông tri ể n khai th ự c nghi ệ m ( D ) th ì không thu ộ c ch ứ c năng c ủ a các cơ quan nghiên c ứ u sang vi ệ c cho phép các cơ quan nghiên c ứ u KH c ủ a Nhà n ướ c đượ c ti ế n hành các ho ạ t độ ng tri ể n khai, đượ c k ý k ế t và th ự c hi ệ n nh ữ ng h ợ p đồ ng kinh t ế để gi ả i quy ế t nh ữ ng v ấ n đề KH và nghiên c ứ u v ớ i các đơn v ị s ả n xu ấ t. 2.2 Đa d ạ ng hoá ngu ồ n tài chính cung c ấ p cho t ổ ch ứ c. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 3 - Các chính sách v ề cơ c ấ u ngu ồ n tài chính đã d ầ n d ầ n có nh ữ ng thay đổ i căn b ả n. Ngân sách Nhà n ướ c không c ò n là ngu ồ n duy nh ấ t mà c ò n có các ngu ồ n t ừ các xí nghi ệ p công nghi ệ p c ũ ng như nhi ề u lo ạ i đố i tác khác nhau trong x ã h ộ i. S ự m ở r ộ ng quan h ệ h ợ p tác Qu ố c t ế làm xu ấ t hi ệ n nhi ề u ngu ồ n tàI tr ợ t ừ các t ổ ch ứ c phi chính ph ủ , các t ổ c ứ c qu ố c t ế , các t ổ ch ứ c nhân đạ o. Nhi ề u ngu ồ n tàI tr ợ Chính ph ủ c ũ ng b ổ sung thêm nh ữ ng ngu ồ n l ự c quan tr ọ ng cho các t ổ ch ứ c R & D. Ngoài ra, trong m ộ t s ố tr ườ ng h ợ p, cá t ổ ch ứ c R & D v ề công ngh ệ đã m ạ nh d ạ n s ử d ụ ng v ố n vay để th ự c hi ệ n nh ữ nh ho ạ t độ ng s ả n xu ấ t th ử để làm ch ủ công ngh ệ tr ướ c khi bàn giao cho s ả n xu ấ t. 2.3 C ấ u trúc l ạ i t ổ ch ứ c R & trong đó có D - Đã ti ế n hành “ s ắ p x ế p l ạ i ” các vi ệ n nghiên c ứ u , trong đó có vi ệ c xác đị nh m ộ t s ố vi ệ n đượ c ngân sách Nhà n ướ c bao c ấ p. C ò n l ạ i các vi ệ n ph ả I t ự t ì m ki ế m các h ợ p đồ ng và các ngu ồ n tài tr ợ khác nhau để t ồ n t ạ i và phát tri ể n. 3. Đổ i m ớ i chính sách v ề qu ả n l ý công ngh ệ Vi ệ c qu ả n l ý công ngh ệ đượ c b ổ sung phù h ợ p đặ c đi ể m c ủ a kinh t ế th ị tr ườ ng. N ộ i dung qu ả n l ý công ngh ệ không ch ỉ c ò n gi ớ i h ạ n trong ph ạ m vi “ 3 m ặ t công tác “ ( Ban hành và qu ả n l ý vi ệ c th ự c hi ệ n các tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t trong s ả n xu ấ t ; Qu ả n l ý đo l ườ ng ; Qu ả n l ý ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m ) như tr ướ c kia, mà đã đượ c m ở r ộ ng thêm nhi ề u ch ỉ tiêu như: ki ể m soát công ngh ệ theo các tiêu chu ẩ n v ề tính tiên ti ế n và ô nhi ễ m môi tr ườ ng; đánh giá công ngh ệ theo t ỷ l ệ s ả n ph ẩ m có th ể giành th ế m ạ nh c ạ nh tranh trong n ướ c và trên th ị tr ườ ng th ế gi ớ i 4. Ưu tiên phát tri ể n nhân l ự c cho ho ạ t độ ng KH & CN Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 4 Các chính sách khoa h ọ c và công ngh ệ đã chú tr ọ ng t ớ i vi ệ c phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c, đặ c bi ệ t là nhân l ự c có tr ì nh độ đạ I h ọ c tr ở lên. II. N HỮNG THÀNH TỰU CỦA KH & CN ĐẠT ĐƯỢC DO THỰC HIỆN NHỮNG CHUYỂN ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH KH & CN 1. H ệ th ố ng KH & CN đượ c duy tr ì và phát tri ể n Đế n nay n ướ c ta đã có m ộ t l ự c l ượ ng KH & CN tương đố i đông đả o v ớ i kho ả ng trên 1 tri ệ u cán b ộ t ố t nghi ệ p đạ I h ọ c và cao đẳ ng, 10 ngh ì n cán b ộ có tr ì nh độ trên đạ I h ọ c, kho ả ng 1.3 tri ệ u có tr ì nh độ trung c ấ p k ỹ thu ậ t và kho ả ng 2.8 tri ệ u công nhân k ỹ thu ậ t. Cùng v ớ i độ i ng ũ đông đả o đó chúng ta đã xây d ự ng đượ c m ộ t m ạ ng l ướ i trên 100 tr ườ ng đạ i h ọ c và cao đẳ ng, hơn 500 t ổ ch ứ c nghiên c ứ u tri ể n khai trên ph ạ m vi c ả n ướ c. Cơ s ở h ạ t ầ ng KH & CN như các trung tâm nghiên c ứ u, các ph ò ng thí nghi ệ m, các trung tâm thông tin KH & CN, thư vi ệ n c ũ ng đượ c tăng c ườ ng và nâng c ấ p. H ệ th ố ng qu ả n l ý Nhà n ướ c c ũ ng đã đư ợ c thi ế t l ậ p r ộ ng kh ắ p t ừ TW đế n đị a phương. 2.KH & CN đã góp ph ầ n đáng k ể trong phát tri ể n KT- XH đấ t n ướ c V ớ i ti ề m l ự c KH & CN đã t ạ o d ự ng đượ c, l ự c l ượ ng KH & CN n ướ c ta trong các cơ quan nghiên c ứ u - tri ể n khai, giáo d ụ c - đào t ạ o và khu v ự c s ả n xu ấ t, d ị ch v ụ đã có nh ữ ng đóng góp quan tr ọ ng vào công cu ộ c phát tri ể n KT-XH trong hơn 10 năm đổ i m ớ i v ừ a qua. Khoa h ọ c x ã h ộ i và nhân văn nh ờ b ướ c đổ i m ớ i phương pháp ti ế p c ậ n, c ậ p nh ậ t ki ế n th ứ c m ớ i , đã góp ph ầ n vào vi ệ c xây d ự ng lu ậ n c ứ khoa h ọ c cho các ch ủ trương, chính sách, cơ ch ế , bi ệ n pháp qu ả n l ý c ủ a Đả ng và Nhà n ướ c liên quan đế n qu ả n l ý và phát tri ể n kinh t ế , văn hoa, x ã h ộ i c ủ a đấ t n ướ c. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 5 Nh ữ ng k ế t qu ả nghiên c ứ u trong l ĩ nh v ự c khoa h ọ c t ự nhiên, KH k ỹ thu ậ t đã có nhi ề u đóng góp quan tr ọ ng trong phát tri ể n kinh t ế - x ã h ộ i. Các k ế t qu ả nghiên c ứ u v ề đi ề u ki ệ n t ự nhiên, tài nguyên thiên nhiên c ủ a đấ t n ướ c đã góp ph ầ n xây d ự ng lu ậ n c ứ khoa h ọ c cho các phương án phát tri ể n vùng và l ã nh th ổ . Nhi ề u nghiên c ứ u trong l ĩ nh v ự c nông nghi ệ p đã t ạ o ra gi ố ng cây tr ồ ng, v ậ t nuôi có ch ấ t l ượ ng và năng su ấ t cao, góp ph ầ n đưa n ướ c ta t ừ nh ậ p kh ẩ u lương th ự c tr ở thành m ộ t n ướ c xu ấ t kh ẩ u lương th ự c V ì v ậ y trong nh ữ ng năm qua, KH & CN vi ệ t nam đã góp ph ầ n ti ế p thu, làm ch ủ nhanh chóng nhi ề u công ngh ệ tiên ti ế n đượ c chuy ể n giao t ừ n ướ c ngoài đã ph ầ n nào đóng góp cho phát tri ể n s ứ c s ả n xu ấ t và chuy ể n d ị ch cơ c ấ u kinh t ế c ủ a Vi ệ t nam trong th ờ i gian qua. 3.Góp ph ầ n phát tri ể n nhân l ự c KH & CN. KH & CN Vi ệ t nam trong nh ữ ng năm qua c ũ ng góp ph ầ n vào vi ệ c đào t ạ o nhân l ự c KH & CN, cung c ấ p m ộ t s ố l ượ ng l ớ n nhân l ự c tr ì nh độ trung c ấ p, đạ i h ọ c, trên đạ i h ọ c ở nhi ề u l ĩ nh v ự c chuyên môn khác nhau góp ph ầ n phát tri ể n kinh t ế , x ã h ộ i, văn hoá đấ t n ướ c. 4.H ệ th ố ng qu ả n l ý KH & CN có nh ữ ng y ế u t ố đổ i m ớ i. Cơ ch ế qu ả n l ý KH & CN đ ã b ướ c đầ u đổ i m ớ i theo h ướ ng phù h ợ p v ớ i cơ ch ế th ị tr ườ ng, t ạ o đi ề u ki ệ n để cơ quan NC-TK g ắ n k ế t hơn trong s ả n xu ấ t và d ị ch v ụ . III. NHỮNG TỒN TẠ I CỦA CHÍNH SÁCH KH & CN 1.M ộ t s ố b ấ t c ậ p v ề chính sách trên t ổ ng th ể . - Thi ế u s ự phân c ấ p, phân công r õ ràng, s ự đI ề u hoà ph ố i h ợ p gi ữ a các cơ quan trong b ộ máy qu ả n l ý Nhà n ướ c v ề KH & CN, gi ữ a cơ quan qu ả n l ý Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 6 TW và đị a phương d ẫ n đế n ch ồ ng chéo ch ứ c năng, quy ề n h ạ n và trách nhi ệ m, không th ố ng nh ấ t trong vi ệ c đưa ra các chính sách. - Phát tri ể n v ề nh ậ n th ứ c đố i v ớ i vai tr ò KH - CN không đồ ng đề u t ừ đó d ẫ n đế n s ự không đồ ng b ộ trong h ệ th ố ng chính sách. - Chưa có chính sách m ạ nh m ẽ , ưu tiên đố i v ớ i vi ệ c sáng t ạ o và áp d ụ ng thành t ự u nghiên c ứ u công ngh ệ m ạ nh giành th ế c ạ nh tranh trên th ị tr ườ ng. - C ò n nhi ề u b ấ t c ậ p trong qu ả n l ý ho ạ t độ ng R & D. + Chính sách kinh t ế đặ c bi ệ t là chính sách đầ u tư, chính sách thu ế , chính sách tín d ụ ng, chính sách nh ậ p kh ẩ u chưa khuy ế n khích các doanh nghi ệ p tích c ự c ứ ng d ụ ng các thành t ự u khoa h ọ c & công ngh ệ . + Các chính sách v ể tài chính đố i v ớ i ho ạ t độ ng R & D c ò n nhi ề u b ấ t c ậ p; thi ế u ph ố i h ợ p đồ ng b ộ , chưa quan tâm đế n ph ầ n con ng ườ i, ph ầ n thông tin , ph ầ n t ổ ch ứ c: V ố n đầ u tư th ấ p; chưa có chính sách phù h ợ p; các chính sách đã đổ i m ớ i nhưng c ò n ch ậ m;chưa h ì nh thành h ệ th ố ng qu ả n l ý KH & CN phù h ợ p v ớ i cơ ch ế th ị tr ườ ng + Chính sách ngu ồ n nhân l ự c chưa t ạ o ra bi ế n đổ i m ạ nh v ề ch ấ t l ượ ng cán b ộ KH & CN phù h ợ p v ớ i tr ì nh độ phát tri ể n chung trên th ế gi ớ i. 2.Nh ữ ng t ồ n t ạ i và y ế u kém v ề KH & CN n ướ c ta do nh ữ ng t ồ n t ạ i trong chính sách KH & CN t ạ o ra -Tr ì nh độ l ạ c h ậ u v ề công ngh ệ c ủ a các ngành s ả n xu ấ t - Độ i ng ũ cán b ộ KH & CN khá đông nhưng c ò n h ạ n ch ế v ề năng l ự c, b ấ t h ợ p l ý v ề cơ c ấ u, chưa đáp ứ ng đượ c yêu c ầ u c ủ a công cu ộ c đổ i m ớ i, đẩ y m ạ nh CNH - HĐH đấ t n ướ c. Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 7 - M ạ ng l ướ i cơ quan NC & TK c ủ a n ướ c ta c ò n nhi ề u b ấ t h ợ p l ý - H ệ th ố ng d ị ch v ụ KH & CN c ò n y ế u kém. - H ệ th ố ng giáo d ụ c và đào t ạ o c ò n nhi ề u b ấ t c ậ p, ch ấ t l ượ ng c ò n th ấ p. - M ố i liên h ệ gi ữ a h ệ th ố ng KH & CN và h ệ th ố ng KT - XH c ò n y ế u. -T ố c độ đổ i m ớ i công ngh ệ ch ậ m r ấ t nhi ề u so v ớ i t ố c độ đổ i m ớ i công ngh ệ trên th ế gi ớ i. IV.M ỘT SỐ GIẢ I PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KH & CN NƯỚC TA -Phân đị nh r õ ch ứ c năng qu ả n l ý nhà n ướ c v ề KH & CN gi ữ a b ộ KH CN & MT v ớ i các b ộ qu ả n l ý t ổ ng h ợ p khác kh ắ c ph ụ c hi ệ n t ượ ng ch ồ ng chéo mâu thu ẫ n nhau c ủ a các chính sách KH & CN. - Các chính sách v ề chi cho KH & CN c ầ n ph ả i theo th ứ t ự ưu tiên m ộ t cách h ợ p l ý , đồ ng th ờ i đả m b ả o tăng chi NSNN cho ho ạ t độ ng KH & CN cao hơn m ứ c tăng GDP ít nh ấ t là 2 l ầ n. -Th ự c hi ệ n x ã h ộ i hoá đầ u tư cho KH &CN . Khuy ế n khích các doanh nghi ệ p và các t ổ ch ứ c cá nhân đầ u tư tài chính cho KH & CN d ự a trê các chính sách sau: + Chính sách tài chính khuy ế n khích h ì nh thành t ổ ch ứ c KH & CN trong các doanh nghi ệ p, nh ấ t là các l ĩ nh v ự c thu ộ c h ướ ng ưu tiên, tr ọ ng đI ể m. + Cho ph ế p s ử d ụ ng l ợ i nhu ậ n tr ướ c thu ế để chi hco ho ạ t độ ng đổ i m ớ i công ngh ệ , đổ i m ớ i s ả n ph ẩ m, nghiên c ứ u tri ể n khai + Áp d ụ ng chính sách mi ễ n gi ả m thu ế nh ậ p kh ẩ u các d ụ ng c ụ thi ế t b ị , v ậ t tư, tài li ệ u dùng cho ho ạ t độ ng KH & CN. Gi ả m thu ế VAT, thu ế tiêu th ụ Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 8 đặ c bi ệ t đố i v ớ i DN trong giai đo ạ n đầ u đua công ngh ệ m ớ i vào s ả n xu ấ t, mi ễ n gi ả m thu ế thu nh ậ p cá nhân đố i v ớ i các thu nh ậ p v ề phát minh sáng ch ế , m ễ n thu ế s ử d ụ ng đấ t nông nghi ệ p v ớ i các cơ s ở nghiên c ứ u khoa h ọ c nông nghi ệ p s ử d ụ ng đấ t nông nghi ệ p làm thí nghi ệ m. + M ở r ộ ng kh ả năng vai trung và dài h ạ n cho các DN phù h ợ p v ớ i chu k ỳ đổ i m ớ i công ngh ệ c ủ a t ừ ng nghành. - Đố i v ớ i chính sách phát tri ể n ngu ồ n nhân l ự c KH & CN + Th ự c hi ệ n đa d ạ ng hoá h ì nh th ứ c đào t ạ o nhân l ự c KH & CN, nâng cao ch ấ t l ượ ng và đổ i m ớ i cơ c ấ u đào t ạ o nhân l ự c KH & CN. + C ả i ti ế n chính sách v ề thu nh ậ p đố i v ớ i cán b ộ KH & CN, đả m b ả o thu nh ậ p c ủ a cán b ộ KH & CN đủ taí SX m ở r ộ ng s ứ c lao độ ng. Có ch ế độ th ưở ng ưu đã i vơí các công tr ì nh KH có kh ả năng ứ ng d ụ ng cao trong đờ i s ố ng XH. + Có các ch ế độ ưu đã i nh ằ m thu hút các nhà khoa h ọ c VN ở n ướ c ngoài v ề n ướ c tham gia vào quá tr ì nh nghiên c ứ u KH, chuy ể n giao công ngh ệ , s ử d ụ ng các thành t ự u khoa h ọ c công ngh ệ m ớ i Hà N ộ i, ngày 21 tháng 6 năm 2003 Sinh viên th ự c hi ệ n Hoàng Tu ấ n Anh Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 9 Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 10 [...]...Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 11 Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 12 Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 13 Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com 14 . Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com BÀI TẬP MÔN HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH. độ ng R & D. + Chính sách kinh t ế đặ c bi ệ t là chính sách đầ u tư, chính sách thu ế , chính sách tín d ụ ng, chính sách nh ậ p kh ẩ u chưa khuy ế n khích các doanh nghi ệ p tích. KH &CN . Khuy ế n khích các doanh nghi ệ p và các t ổ ch ứ c cá nhân đầ u tư tài chính cho KH & CN d ự a trê các chính sách sau: + Chính sách tài chính khuy ế n khích h ì nh thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Những ảnh hưởng của chính sách Kinh Tế-Xã Hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp pdf, Những ảnh hưởng của chính sách Kinh Tế-Xã Hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp pdf, Những ảnh hưởng của chính sách Kinh Tế-Xã Hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay