Giáo án điện tử tiểu học: Toán 12 trừ đi một số potx

21 480 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 03:22

. ở Cột số bị trừ Cột số trừ Cột hiệu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 Gíao án Toán lớp 2 Hình thành bảng trừ 12 - 2 = 10 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3 12. 4 + 8 = 5 + 7 = 12 - 4 = 12 - 7 = 3 + 9 = 6 + 6 = 9 + 3 = 12 - 6 = 12 - 3 = 12 - 2 - 3 = 12 - 5 = 12 - 2 - 7 = 12 - 9 = 12 - 2 - 4 = 12 - 6 = 12 12 8 12 12 9 12 12 5 12 6 7 7 3 3 6 6 13 . trõ 12 - 2 = 10 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3 12 - 10 = 2 10 GÝao ¸n To¸n líp 2 Häc thuéc b¶ng trõ 12 - 2 = 12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 = 12 - 6 = 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học: Toán 12 trừ đi một số potx, Giáo án điện tử tiểu học: Toán 12 trừ đi một số potx, Giáo án điện tử tiểu học: Toán 12 trừ đi một số potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn