Giáo án điện tử tiểu học: Đạo đức lớp 3 Tự làm lấy việc của mình ppt

13 3,807 15
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 03:21

HUỲNH VĂN EM – GV trường Tiểu học Trường Long A1 Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2011 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Thế nào là giữ lời hứa? Thế nào là giữ lời hứa? Em cảm thấy như thế nào khi thực hiện đúng lời hứa với người khác? Em cảm thấy như thế nào khi thực hiện đúng lời hứa với người khác? Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2011 Tiết 5 Tiết 5 Bài tập1: Hãy xử lí tình huống sau đây : Bài tập1: Hãy xử lí tình huống sau đây : Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài giải sẵn cho bạn chép. bài giải sẵn cho bạn chép. Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? Trong cuộc sống, ai cũng có công Trong cuộc sống, ai cũng có công việc của mình và mỗi người cần phải tự việc của mình và mỗi người cần phải tự làm lấy việc của mình. làm lấy việc của mình. b) Tự làm lấy việc của mình giúp em mau b) Tự làm lấy việc của mình giúp em mau _ _ _ _ _ _ và không _ _ _ _ _ _ _ người khác. _ _ _ _ _ _ và không _ _ _ _ _ _ _ người khác. Hãy điền những từ Hãy điền những từ tiến bộ tiến bộ , , bản thân bản thân , , cố gắng cố gắng , , làm phiền làm phiền , , dựa dẫm dựa dẫm vào chỗ vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp : trống trong các câu sau cho thích hợp : a) Tự làm lấy việc của mình là _ _ _ _ _ _ _ _ a) Tự làm lấy việc của mình là _ _ _ _ _ _ _ _ làm lấy công việc của _ _ _ _ _ _ _ mà không làm lấy công việc của _ _ _ _ _ _ _ mà không _ _ _ _ _ _ _ vào người khác. _ _ _ _ _ _ _ vào người khác. cố gắng bản thân dựa dẫm tiến bộ làm phiền Bài tập 2 : Bài tập 2 : Bài tập 3 Bài tập 3 : : Hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử Hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí tình huống sau : lí tình huống sau : Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Hái Hái hoa dân chủ hoa dân chủ tuần tới của lớp thì Dũng tuần tới của lớp thì Dũng đến. Dũng bảo Việt : đến. Dũng bảo Việt : - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Nếu em là Việt, em có đồng ý với đề nghị của Nếu em là Việt, em có đồng ý với đề nghị của Dũng hay không? Dũng hay không? Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Hái Hái hoa dân chủ hoa dân chủ tuần tới của lớp thì Dũng tuần tới của lớp thì Dũng đến. Dũng bảo Việt : đến. Dũng bảo Việt : - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của mình. làm lấy việc của mình. Bài tập thực tế Bài tập thực tế a) Ở trường, em đã tự mình làm được a) Ở trường, em đã tự mình làm được những việc gì ? những việc gì ? b) Ở nhà, em đã tự mình làm được b) Ở nhà, em đã tự mình làm được những việc gì ? những việc gì ? An viết chữ đẹp, Đào viết chữ xấu. An viết chữ đẹp, Đào viết chữ xấu. A A . Đào nhờ An viết hộ để được điểm cao. . Đào nhờ An viết hộ để được điểm cao. B B . Đào tự viết bài để rèn chữ đẹp. . Đào tự viết bài để rèn chữ đẹp. C C . An viết hộ Đào để cô giáo khỏi chê Đào . An viết hộ Đào để cô giáo khỏi chê Đào viết chữ xấu. viết chữ xấu. Phương án nào sau đây là đúng ? Phương án nào sau đây là đúng ? B B Bài tập củng cố Bài tập củng cố [...]... củng cố Mẹ bảo Lan ở nhà rửa ấm chén Phương án nào sau đây là đúng ? A Lan nhờ chị Hoa rửa ấm chén B Bạn Vân rửa ấm chén giúp lan C Lan tự rửa ấm chén sạch sẽ C Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2011 Tiết 5 Tiết 5 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Tự làm lấy những công việc hàng ngày của mình ở trường, ở nhà - Sưu tầm những mẫu chuyện, tấm gương về việc tự làm lấy công việc của mình CHÀO TẠM BIỆT ! . người cần phải tự việc của mình và mỗi người cần phải tự làm lấy việc của mình. làm lấy việc của mình. b) Tự làm lấy việc của mình giúp em mau b) Tự làm lấy việc của mình giúp em mau _ _ _ _. toán thì làm bài hộ tớ. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự Đề nghị của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của mình. làm lấy việc của mình. Bài. đã tự mình làm được a) Ở trường, em đã tự mình làm được những việc gì ? những việc gì ? b) Ở nhà, em đã tự mình làm được b) Ở nhà, em đã tự mình làm được những việc gì ? những việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiểu học: Đạo đức lớp 3 Tự làm lấy việc của mình ppt, Giáo án điện tử tiểu học: Đạo đức lớp 3 Tự làm lấy việc của mình ppt, Giáo án điện tử tiểu học: Đạo đức lớp 3 Tự làm lấy việc của mình ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn