NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ pot

2 345 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2014, 19:20

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần  Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần  Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần.  Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm.  Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công. Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 5: Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:  Ông Hà Mộng Bách – Chủ tịch HĐQT  Ông Nguyễn Quang Trung - TV HĐQT  Ông Trương Văn Tích – TV HĐQT  Bà Hoàng Oanh – TV HĐQT  Bà Lê Thị Thu Hà – TV HĐQT Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 5: Điều khoản thi hành: Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành Công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ. Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 1. HĐQT, BKS CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 1. Ban GĐ công ty 2. Lưu phòng TCNS (Đã ký) . thường (họp lần 3) ng y 03/09 /2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại. Số: 0109/NQ AMVI -2010 Bình phước, ng y 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh. Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ng y 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ pot, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ pot, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay