Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 8 pptx

70 259 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2014, 14:20

. products in your shopping cart:"; grid.Visible = true; Darie-Watson_4 681 C 12. fm Page 475 Monday, September 12, 20 05 6: 50 AM 82 1 3592a117456a3 4 08 54d18cee57 603 476 CHAPTER 12 ■ ADDING CUSTOMER. result. Darie-Watson_4 681 C 12. fm Page 479 Monday, September 12, 20 05 6: 50 AM 4 80 CHAPTER 12 ■ ADDING CUSTOMER ACCOUNTS Obtaining an SSL Certificate from VeriSign Obtaining a certificate from VeriSign. shown in Figure 12- 14. Darie-Watson_4 681 C 12. fm Page 4 80 Monday, September 12, 20 05 6: 50 AM CHAPTER 12 ■ ADDING CUSTOMER ACCOUNTS 481 Figure 12- 13. File Security property page Figure 12- 14. Setting
- Xem thêm -

Xem thêm: Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 8 pptx, Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 8 pptx, Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 8 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay