Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải phương trình ppsx

2 714 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2014, 13:21

Giáo viên:Đào Thị Tiếp www.hoc360.vn Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải phương trình 1.Đề thi đại học khối B-2004 Cho phương trình :m( x 2 1 - x 2 1 +2)=2 x 4 1 + x 2 1 - x 2 1 (1) Tìm m để phương trình có nghiệm 2.Khối B-2006 Cho phương trình 2 2  mx x =2x+1 (1) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm thực phân biệt. 3.Khối D-2006 Cho hệ phương trình sau:        axy yx ee yx )1ln()1ln( CMR: với mọi tham số a>0 hệ phương trình có nghiệm duy nhất 4.Khối A-2007 Cho phương trình 3 1x +m 1x =2 4 2 1 x Tìm m để phương trình có nghiệm 5.Khối B-2007 Cho phương trình x 2 +2x-8= )2( xm CMR:với mọi m>0 phương trình luôn có hai nghiêm thực. 6.Khối D-2007 Cho hệ phương trình          1015 11 5 11 3 3 3 3 m y y x x y y x x Tìm m để hệ phương trình có nghiệm. 7.Cho phương trình x2 + x2 - x 2 4  =m .Tìm m để pt có nghiệm 8.Cho phương trình (ẩn t) 9 2 11 t  -(a+2) 3 2 11 t  +2a+1=0 Tìm a để phương trình có nghiệm. 9.Cho phương trình: 4(log 2 x ) 2 - log 2 1 x+m=0 Tìm m để phương trình có nghiệm thuộc (0;1) 10.Tìm m để phương trình : 105)4(22 2  mxm x +3-x=0 có nghiệm. 11.Tìm m để phương trình : x 4 +mx 3 +2mx 2 +mx+1=0 có nghiệm. Giáo viên:Đào Thị Tiếp www.hoc360.vn 12.Cho phương trình :m 3( 3 log 2  x )+(m-5) log 3 3  x 2+2(m-1)=0 Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. 13.Cho phương trình: (m-3) )4( log 2 2 1 x -(2m+1) )4( log 2 1 x +m+2=0 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ,x 2 sao cho 4<x 1 <x 2 <6. 14.Tìm m để phương trình :x 2 +m(x-1)=6x 1x có nghiệm. 15.Tìm các gía trị của m để phương trình sau cónghiệm: xxx  44 1 + x1 =m 16.Khối A-2008 Tìm các giá trị của m để phương trình sau có đúng hai nghiệm phân biệt xx 22 4  +2 4 6 x +2 x6 =m 17.Định m để phương trình sau đây có nghiệm 32 2  x x -m=0 18.Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm 22 2  x x =2m+1-2x 2 +4x 19.Tìm tất cả các giá trị của a để phương trình sau có nghiệm duy nhất: xa x  )( log 25 log 55 20.Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm thực: 4 2 4 x  -(m+2) 2 14 2  x +m+1=0 21.Cho phương trình mm xxxxx  )44(1644 22422 a.Giải phương trình với m=0 b.Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm 22.Tìm m để phương trình sau có nghiệm : )322(364 2 xxmxx x  23.Tìm điều kiện của m để phương trình sau có ít nhất 1 nghiệm thuộc đoạn [0; 2  ] : 2cos2x+sin 2 xcosx+sinxcos 2 x=m(sinx+cosx) 24.Tìm điều kiện của m để phương trình sau có 4 nghiệm thực phân biệt xxx 222 454  =m-x 2 25.Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc đoạn [ 1; 2 1 ] : 3 m xxx  1221 232 . Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải phương trình 1.Đề thi đại học khối B-2004 Cho phương trình :m( x 2 1 - x 2 1 +2)=2 x 4 1 + x 2 1 - x 2 1 (1) Tìm m để phương trình. với mọi tham số a>0 hệ phương trình có nghiệm duy nhất 4.Khối A-2007 Cho phương trình 3 1x +m 1x =2 4 2 1 x Tìm m để phương trình có nghiệm 5.Khối B-2007 Cho phương trình x 2 +2x-8= )2(. để phương trình sau có nghiệm thực: 4 2 4 x  -(m+2) 2 14 2  x +m+1=0 21.Cho phương trình mm xxxxx  )44(1644 22422 a .Giải phương trình với m=0 b.Tìm các giá trị của tham số
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải phương trình ppsx, Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải phương trình ppsx, Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải phương trình ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay