Thống kê doanh nghiệp - Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản - Chương 4 ppsx

9 678 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 19:21

. IV: thống kê ti sản cố định trong doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 4 .1. Khái niệm, phân loại v đánh giá ti sản cố định trong doanh nghiệp : 4 .1. 1. Khái niệm: Ti sản cố định trong doanh. TSCĐ (triệu đồng) - Giá trị TSCĐ có ngy 1/ 4 : 4. 050 - Ngy 5 /4 mua thêm 1 số MMTB trị giá : 550 - Ngy 17 /4 nhận bn giao của C.Ty X 1 TB trị giá : 200 - Ngy 25 /4 Thanh lý một số TSCĐ trị. : 40 0 - Giá trị hao mòn : 40 0 - Giá bán thanh lý của các TSCĐ bị loại bỏ : 10 5. TSCĐ không cần dùng đem bán lại: - Tổng nguyên giá TSCD : 1. 000 - Giá trị hao mòn : 40 0 - Giá bán các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống kê doanh nghiệp - Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản - Chương 4 ppsx, Thống kê doanh nghiệp - Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản - Chương 4 ppsx, Thống kê doanh nghiệp - Phần 1 Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản - Chương 4 ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn