20 đề thi trắc nghiệm đại học môn lý có đáp án

103 805 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 14:34

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1. NĂM HỌC 20092010Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phútI. Phần chung bắt buộc cho mọi thí sinh.Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 cos(100πt) (V). Biết R = 100 , L = H, C = (F). Để hiệu điện thế giữa hai đầu mạch nhanh pha hơn so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ thì người ta phải ghép với tụ C một tụ C’ với:A.C’ = (F), ghép song song với C.B. C’ = (F), ghép song song với C.C.C’ = (F), ghép nối tiếp với C.D. C’ = (F), ghép nối tiếp với C.Câu 2. Tần số của dao động điện từ do máy phát dao động điều hoà dùng tranzito phát ra bằng tần số A.dao động riêng của mạch LC.B.năng lượng điện từ.C.dao động tự do của ăng ten phát.D.điện thế cưỡng bức.Câu 3. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình : và . Nhận định nào sau đây là không đúng?A.Khi cm thì .B.Khi cm thì cm.C.Khi cm thì .D.Khi thì cm Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S1, S2: a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ1 và λ2 trùng nhau là:A.9 vân.B.3 vân.C.7 vân.D.5 vân.Câu 5. Đồng vị là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu là mo=0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Cho Na=6,02. 1023 hạt mol. Khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ. A.0,25g.B.0,197g.C.1,21g.D.0,21g.Câu 6. Cho chu kì bán ra của là T1=4,5.109năm, của là T2=7,13.108 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn và theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là:A.2.109 năm.B.6.108 năm.C.5.109 năm.D.6.109 năm.Câu 7. Một mạch dao động để bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 2 F và một tụ điện. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng = 16m thì tụ điện phải có điện dung bằng bao nhiêu?A.36pF .B.320pF.C.17,5pF.D.160pF.Câu 8. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = . Khi thay đổi R thìA.hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi.B.tổng trở của mạch vẫn không đổi.C.công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.D.hệ số công suất trên mạch thay đổi.Câu 9. Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một cây đàn phát ra thìA.tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2.B.tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.C.độ cao âm bậc 2 gấp đôi độ cao âm cơ bản.D.họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.Câu 10. Trong giao thoa ánh sáng, tại vị trí cho vân tối ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí đó cóA.độ lệch pha bằng chẵn lần λB.hiệu đường truyền bằng lẻ lần nửa bước sóng.C.hiệu đường truyền bằng nguyên lần bước sóng.D.độ lệch pha bằng lẻ lần λ2.Câu 11. Tìm phát biểu đúng. Trong hiện tượng quang điệnA.động năng ban đầu cực đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng kích thích.B.để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải lớn hơn hoặc bằng 0.C.khi giảm bước sóng ánh sáng kích thích thì hiệu điện thế hảm tăng. D.giới hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt.Câu 12. Chất phóng xạ phóng xạ rồi trở thành Pb. Dùng một mẫu Po ban đầu có 1g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ trên tạo ra lượng khí hêli có thể tích là V = 89,5cm3 ở điều kiện tiêu chuẩn. Chu kỳ bán rã của Po là:A. 138,5 ngày đêmB. 135,6 ngày đêmC. 148 ngày đêmD. 138 ngày đêm Câu 13. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình (cm). tốc độc truyền sóng trên mặt nước là v = 40cms. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và từ B truyền đến có pha dao độngA.ngược pha nhau.B.vuông pha nhau.C.cùng pha nhau .D.lệch pha nhau45o.Câu 14. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC (cuộn dây thuần cảm) nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ lần lượt là UR, UL, UC. Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25 so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng.A.UR= UC UL = 110 V.B.UR= UC UL = 220V.C.UR= UL UC =110 V.D.UR= UC UL = 75 V.Câu 15. Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A.10cm.B.5,2cmC.5cm.D.7,5cm.Câu 16. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 570nm và có công suất P = 0,625W được chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Biết hiệu suất lượng tử H = 90%. Cho h = 6.625.1034J.s, e = 1,6.1019C, c = 3.108ms. Cường độ dòng quang điện bão hoà là:A.0,179A.B.0,125A.C.0,258A.D.0,416A.Câu 17. Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai?A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó.B.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức.D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức.Câu 18. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C ( cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ A.luôn giảm .B.luôn tăng .C.không thay đổi. D.tăng đến một giá trị cực đại rồi lại giảm . Câu 19. Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết R là một biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L = (H), điện trở r = 100Ω. Tụ điện có điện dung C = (F). Điều chỉnh R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM sớm pha so với điện áp giữa hai điểm MB, khi đó giá trị của R là :A.85 .B.100 .C.200 .D.150 .Câu 20. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung C = 10μF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1H, lấy π2 =10. Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nữa năng lượng điện trường cực đại làA. .B. s.C. s.D. s.Câu 21. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cms, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là A.9. B.5.C.8.D.11.Câu 22. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ và véctơ điện trường luôn luônA.dao động vuông pha.B.cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.C.dao động cùng pha.D.dao động cùng phương với phương truyền sóng.Câu 23. Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có một đầu cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằngA.một số nguyên lần bước sóng.B.một số nguyên lần phần tư bước sóng. C.một số nguyên lần nửa bước sóng. D.một số lẻ lần một phần tư bước sóng. Câu 24. Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy . Phương trình li độ dao động của vật nặng là:A.x = 25cos( ) (cm, s). B. x = 5cos( ) (cm, s).C.x = 25πcos( ) (cm, s). D. x = 5cos( ) (cm, s). luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1. NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút I. Phần chung bắt buộc cho mọi thí sinh. Câu 1. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 2 cos(100πt) (V). Biết R = 100 Ω , L = 1 π H, C = 4 10 2 π − (F). Để hiệu điện thế giữa hai đầu mạch nhanh pha hơn 2 π so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ thì người ta phải ghép với tụ C một tụ C’ với: A.C’ = 4 10 2 π − (F), ghép song song với C. B. C’ = 4 10 π − (F), ghép song song với C. C.C’ = 4 10 π − (F), ghép nối tiếp với C. D. C’ = 4 10 2 π − (F), ghép nối tiếp với C. Câu 2. Tần số của dao động điện từ do máy phát dao động điều hoà dùng tranzito phát ra bằng tần số A.dao động riêng của mạch LC. B.năng lượng điện từ. C.dao động tự do của ăng ten phát. D.điện thế cưỡng bức. Câu 3. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình : 1 4 3 os10 t(cm)x c π = và 2 4sin10 t(cm)x π = . Nhận định nào sau đây là không đúng? A.Khi 1 4 3x = − cm thì 2 0x = . B.Khi 2 4x = cm thì 1 4 3x = cm. C.Khi 1 4 3x = cm thì 2 0x = . D.Khi 1 0x = thì 2 4x = ± cm Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe S 1 , S 2 : a = 2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn D = 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ λ 1 = 0,4μm và λ 2 = 0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L = 13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước sóng λ 1 và λ 2 trùng nhau là: A.9 vân. B.3 vân. C.7 vân. D. 5 vân. Câu 5. Đồng vị 24 11 Na là chất phóng xạ β − và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu 24 11 Na có khối lượng ban đầu là m o =0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Cho N a =6,02. 10 23 hạt /mol. Khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ. A.0,25g. B.0,197g. C.1,21g. D. 0,21g. Câu 6. Cho chu kì bán ra của 238 U là T 1 =4,5.10 9 năm, của 235 U là T 2 =7,13.10 8 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn 238 U và 235 U theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là: A.2.10 9 năm. B.6.10 8 năm. C.5.10 9 năm. D. 6.10 9 năm. Câu 7. Một mạch dao động để bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 2 µ F và một tụ điện. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng λ = 16m thì tụ điện phải có điện dung bằng bao nhiêu? A.36pF . B.320pF. C.17,5pF. D. 160pF. Câu 8. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 2 2 1 4 f π . Khi thay đổi R thì A.hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở thay đổi. B.tổng trở của mạch vẫn không đổi. C.công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi. D.hệ số công suất trên mạch thay đổi. Câu 9. Đối với âm cơ bản và họa âm bậc 2 do cùng một cây đàn phát ra thì A.tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ họa âm bậc 2. B.tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. C.độ cao âm bậc 2 gấp đôi độ cao âm cơ bản. D.họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản. Câu 10. Trong giao thoa ánh sáng, tại vị trí cho vân tối ánh sáng từ hai khe hẹp đến vị trí đó có A.độ lệch pha bằng chẵn lần λ B.hiệu đường truyền bằng lẻ lần nửa bước sóng. C.hiệu đường truyền bằng nguyên lần bước sóng. D.độ lệch pha bằng lẻ lần λ/2. Câu 11. Tìm phát biểu đúng. Trong hiện tượng quang điện A.động năng ban đầu cực đại của êlêctrôn quang điện tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng kích thích. B.để có dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt phải lớn hơn hoặc bằng 0. C.khi giảm bước sóng ánh sáng kích thích thì hiệu điện thế hảm tăng. D.giới hạn quang điện phụ thuộc vào tốc phôtôn đập vào catốt. Trang 1 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ Câu 12. Chất phóng xạ 210 84 Po phóng xạ α rồi trở thành Pb. Dùng một mẫu Po ban đầu có 1g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ trên tạo ra lượng khí hêli có thể tích là V = 89,5cm 3 ở điều kiện tiêu chuẩn. Chu kỳ bán rã của Po là: A. 138,5 ngày đêm B. 135,6 ngày đêm C. 148 ngày đêm D. 138 ngày đêm Câu 13. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình cos100u a t π = (cm). tốc độc truyền sóng trên mặt nước là v = 40cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có AM = 9cm và BM = 7 cm. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và từ B truyền đến có pha dao động A.ngược pha nhau. B.vuông pha nhau. C.cùng pha nhau . D. lệch pha nhau45 o . Câu 14. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC (cuộn dây thuần cảm) nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi hiệu điện áp dụng giữa hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ lần lượt là U R , U L , U C . Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25 π so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng. A.U R = U C - U L = 110 2 V. B.U R = U C - U L = 220V. C.U R = U L - U C =110 2 V. D.U R = U C - U L = 75 2 V. Câu 15. Một sợi dây OM đàn hồi dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bụng sóng (với O và M là hai nút), biên độ tại bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON nhận giá trị nào sau đây? A.10cm. B.5,2cm C.5cm. D. 7,5cm. Câu 16. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 570nm và có công suất P = 0,625W được chiếu vào catốt của một tế bào quang điện. Biết hiệu suất lượng tử H = 90%. Cho h = 6.625.10 -34 J.s, e = 1,6.10 -19 C, c = 3.10 8 m/s. Cường độ dòng quang điện bão hoà là: A.0,179A. B.0,125A. C.0,258A. D. 0,416A. Câu 17. Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai? A.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó. B.Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. C.Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức. D.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Câu 18. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C ( cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ A.luôn giảm . B.luôn tăng . C.không thay đổi. D.tăng đến một giá trị cực đại rồi lại giảm . Câu 19. Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ) gồm RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Biết R là một biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L = 1 π (H), điện trở r = 100Ω. Tụ điện có điện dung C = 4 10 2 π − (F). Điều chỉnh R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM sớm pha 2 π so với điện áp giữa hai điểm MB, khi đó giá trị của R là : A.85 Ω . B.100 Ω . C.200 Ω . D. 150 Ω . Câu 20. Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung C = 10μF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1H, lấy π 2 =10. Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nữa năng lượng điện trường cực đại là A. 1 400 s . B. 1 300 s. C. 1 200 s. D. 1 100 s. Câu 21. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S 1 , S 2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S 1 S 2 là A.9. B.5. C.8. D. 11. Câu 22. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ B ur và véctơ điện trường E ur luôn luôn A.dao động vuông pha. B.cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng. C.dao động cùng pha. D.dao động cùng phương với phương truyền sóng. Câu 23. Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây có một đầu cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằng A.một số nguyên lần bước sóng. B.một số nguyên lần phần tư bước sóng. C.một số nguyên lần nửa bước sóng. D.một số lẻ lần một phần tư bước sóng. Trang 2 C L,r A B R M luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ Câu 24. Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy 2 10 π ≈ . Phương trình li độ dao động của vật nặng là: A.x = 25cos( 3 2 t π π + ) (cm, s). B. x = 5cos( 5 2 t π π − ) (cm, s). C.x = 25πcos( 0,6 2 t π − ) (cm, s). D. x = 5cos( 5 2 t π π + ) (cm, s). Câu 25. Dùng máy biến thế có số vòng cuộn dây thứ cấp gấp 10 lần số vòng cuộn dây sơ cấp để truyền tải điện năng thì công suất tổn hao điện năng trên dây tăng hay giảm bao nhiêu? A.Không thay đổi. B.Giảm 100 lần C.Giảm 10 lần. D.Tăng 10 lần. Câu 26. Gắn một vật có khối lượng 400g vào đầu còn lại của một lò xo treo thẳng đứng thì khi vật cân bằng lò xo giản một đoạn 10cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 5cm theo phương thẳng đứng rồi buông cho vật dao động điều hòa. Kể từ lúc thả vật đến lúc vật đi được một đoạn 7cm, thì lúc đó độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s 2 . A.2,8N. B.2,0N. C.4,8N. D. 3,2N. Câu 27. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ A.Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. B.Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ. C.Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. D.Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. Câu 28. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật khối lượng không đổi dao động điều hòa. A.Trong một chu kì luôn có 4 thời điểm mà ở đó động năng bằng 3 thế năng. B.Thế năng tăng khi li độ của vật tăng C.Trong một chu kỳ luôn có 2 thời điểm mà ở đó động bằng thế năng. D.Động năng của một vật tăng chỉ khi vận tốc của vật tăng. Câu 29. Chọn ý sai khi nói về cấu tạo máy dao điện ba pha. A.stato là phần ứng. B.phần ứng luôn là rôto. C.phần cảm luôn là rôto. D.rôto thường là một nam châm điện. Câu 30. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng? A.Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về. B.Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động. C.Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. D.Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo. Câu 31. Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe I-âng, biết a= 0,5 mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4 m µ đến 0,76 m µ . Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 0,72 cm là A.5. B.4. C.2. D. 3. Câu 32. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn 4cm. Thời gian để hòn bi đi được 2cm kể từ vị trí cân bằng là A.1s. B.2 s. C.0,75s. D. 4s. Câu 33. Nhận xét nào dưới đây sai về tia tử ngoại? A.Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím. B.Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. C.Tia tử ngoại bị thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh. D.Các hồ quang điện, đèn thuỷ ngân, và những vật bị nung nóng trên 3000 0 C đều là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh. Câu 34. Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại? A.Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B.Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 m µ . C.Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất . D.Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại. Câu 35. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử ? A. Lực tĩnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . B. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân. C. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân. D. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân. Câu 36. Mạch điện gồm ống dây có )H( 1 L π = mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung )mF( 6 1 C π = . Mắc vào hai đầu mạch điện áp )V(t100cos2120u π= thì điện áp giữa hai đầu tụ là V290U C = . Công suất tiêu thụ của mạch Trang 3 O 25 π v(cm /s) t(s) 0,1 25 − π luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ A. 360W B. 90W C. 180W D. 0W Câu 37. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu bởi bức xạ bước sóng 1 λ = 0,6 µ m và sau đó thay bức xạ 1 λ bằng bức xạ có bước sóng 2 λ . Trên màn quan sát người ta thấy, tại vị trí vân tối thứ 5 của bức xạ 1 λ trùng với vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ 2 λ . Giá trị của 2 λ là A. 0,60 µ m. B. 0,57 µ m. C. 0,67 µ m. D. 0,54 µ m. Câu 38. Có thể làm tăng cường độ dòng quang điện bão hoà bằng cách A. giữ nguyên bước sóng ánh sang kích thích, tăng cường độ chùm sáng kích thích B. giữ nguyên cường độ chùm sáng, giảm bước sóng ánh sáng kích thích C. giữ nguyên cường độ chùm sáng, tăng bước sóng ánh sáng kích thích D. tăng điện ápgiữa anot và catot Câu 39. Một prôtôn có động năng W p =1,5Mev bắn vào hạt nhân 7 3 Li đang đứng yên thì sinh ra 2 hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gama. Tính động năng của mỗi hạt X? Cho m Li =7,0144u;m p =1,0073u; m x =4,0015u; 1uc 2 =931Mev. A.9,5Mev. B.9,6Mev. C.9,7Mev. D. 4,5Mev. Câu 40. Một đám nguyên tử hydro đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích bức xạ thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử hydro đã chuyển sang quỹ đạo A. M B. N C. O D.L II. Phần tự chọn. Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần dưới đây. A. Dành cho chương trình nâng cao. (gồm 10 câu, từ câu 41 đến câu 50). Câu 41. Một bánh xe nhận một gia tốc góc 5 rad/s 2 trong 8 giây dưới tác dụng của momen ngoại lực và momen lực ma sát. Sau đó momen ngoại lực ngừng tác dụng, bánh xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. Cho biết momen quán tính của bánh xe quay quanh trục I = 0,85kgm 2 . Momen ngoại lực tác dụng lên bánh xe là: A.10,83Nm. B.5,08Nm. C.25,91Nm. D. 15,08Nm. Câu 42. Một nguồn S phát một âm nghe được có tần số f 0 , chuyển động với vận tốc v=204 m/s đang tiến lại gần một người đang đứng yên. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là v 0 =340 m/s.Tối thiểu f 0 bằng bao nhiêu thì người đó không nghe thấy được âm của S? A. 2,56 kHz. B. 0,8 kHz. C. 9,42 kHz. D. 8 kHz. Câu 43. Một vận động viên nhảy cầu, khi thực hiện cú nhảy, đại lượng nào sau đây không thay đổi khi người đó đang nhào lộn trên không ? (bỏ qua sức cản không khí) A.Động năng quay của người quanh trục đi qua khối tâm. B.Mômen quán tính của người đối với trục quay đi qua khối tâm. C.Mômen động lượng của người đối với khối tâm. D.Tốc độ quay của người đó. Câu 44. Khi một vật rắn quay quanh 1trục cố định gia tốc góc của vật sẽ không đổi khi A.momen lực tác dụng lên vật bằng không. B.momen lực tác dụng lên vật là không đổi. C.momen quán tính của vật là không đổi. D.momen quán tính của vật bằng không. Câu 45. Trong quang phổ của nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f 1 =8,22.10 14 Hz, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f 2 = 2,46.10 15 Hz. Năng lượng cần thiết để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là: A.E ≈ 21,74.10 - 19 J. B.E ≈ 16.10 - 19 J. C.E ≈ 13,6.10 - 19 J. D. E ≈ 10,85.10 - 19 J. Câu 46. Một thanh thẳng đồng chất OA có chiều dài l, khối lượng M, có thể quay quanh một trục cố định qua O và vuông góc với thanh. Người ta gắn vào đầu A một chất điểm m = M 3 . Momen quán tính của hệ đối với trục qua O là A. 2 2 3 Ml . B. 2 M 3 l . C.Ml 2 . D. 2 4 3 Ml . Câu 47. Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là T, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là A.0. B.2T. C.vô cùng lớn. D. T. Câu 48. Chiều dài của con lắc đơn là bao nhiêu nếu tại cùng một nơi, nó dao động điều hòa cùng chu kỳ với một con lắc vật lý? Biết I là momen quán tính, m là khối lượng và d là khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của con lắc vật lý. Trang 4 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ A. mI d . B. mgd I . C. . 2 md I D. md I . Câu 49. . Khối lượng tương đối tính của một photon là 8,82.10 -36 kg thì bức xạ ứng với photon đó có bước sóng là A. λ = 0,50 µm B. λ = 0,25 µm C. λ = 0,05 µm D. λ = 0,55 µm Câu 50. Chọn câu sai A. Sự phát quang là một dạng phát ánh sáng phổ biến trong tự nhiên. B. Khi vật hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó thì nó phát ra ánh sáng, đó là phát quang. C. Các vật phát quang cho một quang phổ như nhau. D. Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang một số chất còn kéo dài một thời gian nào đó. B. Dành cho chương trình cơ bản. ( gồm 10 câu, từ câu 51 đến 60) Câu 51. Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O: x = 4cos( 2 π t - 2 π ) (cm). Tốc độ truyền sóng v = 0,4 m/s . Một điểm M cách O khoảng d = OM . Biết li độ của dao động tại M ở thời điểm t là 3 cm. Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là: A.x M = - 4 cm. B.x M = 3 cm. C.x M = 4 cm. D. x M = -3 cm. Câu 52. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5 π (H), một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điện áp tức thời là 60 6− (V) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là 2− (A) và khi điện áp tức thời 60 2 (V) thì cường độ dòng điện tức thời là 6 (A). Tần số của dòng điện đặt vào hai đầu mạch là: A.65 Hz. B.60 Hz. C.68 Hz. D. 50 Hz. Câu 53. Một nguồn âm có công suất phát âm P = 0,1256W. Biết sóng âm phát ra là sóng cầu, cường độ âm chuẩn I 0 = 10 -12 W/m 2 Tại một điểm trên mặt cầu có tâm là nguồn phát âm, bán kính 10m (bỏ qua sự hấp thụ âm) có mức cường độ âm: A. 90dB B. 80dB C. 60dB D. 70dB Câu 54. Con lắc đơn dao động với chu kì T. Treo con lắc trong một thang máy và cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a= 4 g . Chu kì dao động con lắc trong thang máy là A. T 5 2 B. T 2 3 C. T 3 2 D. T 2 5 Câu 55. Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại một thời điểm nào đó, I 0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch, ω là tần số góc của dao động điện từ. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và I 0 là A. ( ) 2 2 2 2 2 0 I -i Lω =u B. ( ) 2 2 2 2 2 0 I +i Lω =u . C. ( ) 2 2 2 2 0 2 C I +i =u . ω D. ( ) 2 2 2 2 0 2 C I -i =u ω . Câu 56. Vật dao động điều hoà với vận tốc cực đại v max , có tốc độ góc ω, khi qua có li độ x 1 với vận tốc v 1 thoã mãn : A. v 1 2 = v 2 max - ω 2 x 2 1 . B. v 1 2 = v 2 max + 2 1 ω 2 x 2 1 . C. v 1 2 = v 2 max - 2 1 ω 2 x 2 1 . D. v 1 2 = v 2 max +ω 2 x 2 1 . Câu 57. Chọn phát biểu sai. A. Tần số của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn tần số của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ. B. Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp là sự lân quang. C. Thời gian phát quang của các chất khác nhau có giá trị khác nhau. D. Sự phát quang của các chất chỉ xảy ra khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. Câu 58. Một tia sáng trắng chiếu tới mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh tam giác đều. Tia ló màu vàng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu vàng, ánh sáng tím lần lượt là n v = 1,50 và n t = 1,52. Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng A. 2,46 0 . B. 1,57 0 . C. 48,59 0 . D. 1,75 0 . Câu 59. Chọn câu Đúng. ánh sáng huỳnh quang là: A. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. C. có bước sóng nhỉ hơn bước sóng ánh sáng kích thích. D. do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp. Trang 5 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ Câu 60. Đặt vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1 π H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 4 10 2 π − F một điện áp xoay chiều luôn có biêu thức u = U 0 cos(100 π t - 3 π )V. Biết tại thời điểm nào đó điện áp giữa hai đầu mạch là 100 3 V thì cường độ dòng điện qua mạch là 1A. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là A. π i=2cos(100πt+ )A. 6 B. π i=2 2cos(100πt+ )A. 6 C. π i=2 2cos(100πt+ )A. 2 D. π i=2cos(100πt- )A. 6 HẾT “*Tương lai không phải thuộc về những người thông minh nhất,chính nó thuộc về những người siêng năng và cần cù nhất!” ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 1-2010. THÁNG 3 PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu 1 A Câu 2 A Câu 3 B Câu 4 C Câu 5 B Câu 6 D Câu 7 A Câu 8 C Câu 9 B Câu 10 B Câu 11 C Câu 12 A Câu 13 A Câu 14 A Câu 15 D Câu 16 C Câu 17 A Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 A Câu 21 A Câu 22 A Câu 23 D Câu 24 B Câu 25 B Câu 26 D Câu 27 D Câu 28 A Câu 29 B Câu 30 A Câu 31 D Câu 32 C Câu 33 A Câu 34 C Câu 35 B Câu 36 C Câu 37 D Câu 38 A Câu 39 A Câu 40 A PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢN Câu 41 D Câu 42 D Câu 43 C Câu 44 B Câu 45 A Câu 46 A Câu 47 C Câu 48 D Câu 49 B Câu 50 C PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN NÂNG CAO Câu 51 D Câu 52 B Câu 53 B Câu 54 A Câu 55 A Câu 56 A Câu 57 A Câu 58 D Câu 59 B Câu 60 A THI TH I H C L N 2. N M H C 2009-2010ĐỀ Ử ĐẠ Ọ Ầ Ă Ọ Môn: V t Lý. Th i gian: 90phútậ ờ (S câu tr c nghi m : 50 câu).ố ắ ệ I. Ph n chung cho t t c các thí sinhầ ấ ả Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hoà theo ph ng trình x = 5 cos 20t cm. T c đ trung bình trong 1/4 chu k k t ộ ậ ộ ề ươ ố ộ ỳ ể ừ lúc t = 0 là A. 1/ π m/s B. 0,5 m/s C. 2/ π m/s D. 0,5/ π m/s Câu 2: M t ng i xách m t xô n c đi trên đ ng, m i b c đi dài 40 cm. Chu k dao đ ng riêng c a n c trong ộ ườ ộ ướ ườ ỗ ướ ỳ ộ ủ ướ xô là 0,2 s. n c trong xô sóng sánh m nh nh t thì ng i đi ph i đi v i v n t c làĐể ướ ạ ấ ườ ả ớ ậ ố A. 5 cm/s B. 2 m/s C. 20 cm/s D. 72 km/h Câu 3: Chi u hai khe trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng b ng ánh sáng đ n s c có b c sóng ế ệ ề ằ ơ ắ ướ λ = 0,6 m µ , ng i ta đo đ c kho ng cách ng n nh t gi a vân t i th 2 đ n vân sáng th 4 k t vân sáng trung tâm là 2,5 mm. ườ ượ ả ắ ấ ữ ố ứ ế ứ ể ừ Bi t kho ng cách t hai khe đ n màn b ng 2 m. Kho ng cách gi a hai khe sáng b ngế ả ừ ế ằ ả ữ ằ A. 0,6 mm B. 1,2 mm C. 1,5 mm D. 2 mm Câu 4: i v i dao đ ng đi u hoà thì nh n đ nh nào sau đây là Đố ớ ộ ề ậ ị Sai Trang 6 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ A. V n t c b ng không khi l c h i ph c l n nh t.ậ ố ằ ự ồ ụ ớ ấ B. Li đ b ng không khi gia t c b ng không.ộ ằ ố ằ C. V n t c b ng không khi th n ng c c đ i.ậ ố ằ ế ă ự ạ D. Li đ b ng không khi v n t c b ng khôngộ ằ ậ ố ằ . Câu 5: Cho ba dao đ ng đi u hoà cùng ph ng, cùng t n s xộ ề ươ ầ ố 1 = 4 cos ( 10 t π ) cm ; x 2 = - 4 sin( 10 t π ) cm; x 3 = 4 2 cos ( 10 4 t π π − ) cm. Dao đ ng t ng h p x = xộ ổ ợ 1 + x 2 + x 3 có d ngạ A. x = 8 cos 10 t π cm B. x = 8 2 cos 10 t π cm C. x = 4 2 cos ( 10 2 t π π + ) cm D. x = 4 cos ( 10 2 t π π − ) cm Câu 6: ng c không đ ng b 3 pha đ u theo hình sao vào m ng đi n 3 pha có UĐộ ơ ồ ộ ấ ạ ệ d = 381 V. ng c có công su t Độ ơ ấ 3 KW và h s công su t là 0,8. C ng đ hi u d ng c a dòng đi n ch y qua đ ng c làệ ố ấ ườ ộ ệ ụ ủ ệ ạ ộ ơ A. 5,86 A B. 17,04 A C. 6,58 A D. 5,68 A Câu 7: M t con l c lò xo treo th ng đ ng và dao đ ng đi u hoà v i t n s f = 4,5 Hz. Trong quá trình dao đ ng ộ ắ ẳ ứ ộ ề ớ ầ ố ộ chi u dài c a lò xo bi n thiên t 40 cm đ n 56 cm. L y g = 10 m/sề ủ ế ừ ế ấ 2 . Chi u dài t nhiên c a lò xo làề ự ủ A. 46,8 cm B. 48 cm C. 40 cm D. 42 cm Câu 8: Ch n đáp án ọ Sai khi nói v sóng âmề A. Sóng âm là sóng d c khi truy n trong các môi tr ng l ng, khí.ọ ề ườ ỏ B. T c đ truy n âm ph thu c vào kh i l ng riêng c a môi tr ng và đ đàn h i c a môi tr ng.ố ộ ề ụ ộ ố ượ ủ ườ ộ ồ ủ ườ C. Khi truy n đi, sóng âm mang n ng l ng.ề ă ượ D. Sóng âm có t n s trong kho ng t 16Hz đ n 20000 Hzầ ố ả ừ ế . Câu 9: C ng đ âm t i m t đi m trong môi tr ng truy n âm là 10ườ ộ ạ ộ ể ườ ề -5 W/m 2 . Bi t c ng đ âm chu n làế ườ ộ ẩ I 0 = 10 -12 W/m 2 . M c c ng đ âm t i đi m đó làứ ườ ộ ạ ể A. 80 dB B. 60 dB C. 70 dB D. 50 dB Câu 10: Trong tr ng h p nào khi t ng d n đi n dung C c a t đi n trong m ch R, L, C m c n i ti p, c ng đườ ợ ă ầ ệ ủ ụ ệ ạ ắ ố ế ườ ộ dòng đi n hi u d ng t ng r i l i gi m ?ệ ệ ụ ă ồ ạ ả A. Z L > Z C B. Z L < Z C C. Z L = Z C = R D. Z L = Z C < R Câu 11: Cho m ch đi n nh hình vạ ệ ư ẽ Bi t f = 50 Hz, Uế AB = 100 V, U AM = 100 V, U MB = 100 V, L = 1 4 π H. i n tr c a cu n dây r là:Đ ệ ở ủ ộ A. 25/ 3 Ω B. 25 Ω C. 50 3 Ω D. 50 Ω Câu 12: M t sóng truy n trên m t n c v i t n s f = 10 Hz, t i m t th i đi m nàoộ ề ặ ướ ớ ầ ố ạ ộ ờ ể đó các ph n t m t n c có d ng nh hình v .Trong đó kho ng cách t v trí cânầ ử ặ ướ ạ ư ẽ ả ừ ị b ng c a A đ n v trí cân b ng c a D là 60 cm và đi m C đang đi xu ng qua v trí cânằ ủ ế ị ằ ủ ể ố ị b ng . Chi u truy n và v n t c truy n sóng là ằ ề ề ậ ố ề A. T A đ n E v i v n t c 8 m/s ừ ế ớ ậ ố B. T A đ n E v i v n t c 6 m/sừ ế ớ ậ ố C. T E đ n A v i v n t c 6 m/s ừ ế ớ ậ ố D. T E đ n A v i v n t c 8 m/sừ ế ớ ậ ố Câu 13: M t ng i quan sát trên m t h th y kho ng cách gi a 2 ng n sóng liên ti p b ng 2 m và có 6 ng n sóng ộ ườ ặ ồ ấ ả ữ ọ ế ằ ọ qua tr c m t trong 8 s. V n t c truy n sóng trên m t n c làướ ặ ậ ố ề ặ ướ A. 1,25 m/s B. 3 m/s C. 3,2 m/s D. 2,5 m/s Câu 14: Hi u đi n th gi a an t và cat t c a ng R nghen là 13,25 KV. B c sóng ng n nh t c a tia R nghen ệ ệ ế ữ ố ố ủ ố ơ ướ ắ ấ ủ ơ do ng đó có th phát raố ể A. 9,4.10 -11 m B. 0,94.10 -13 m C. 0,94.10 -11 m D. 9,4.10 -10 m Câu 15: M t bóng đèn ng đ c m c vào m ng đi n xoay chi u t n s f = 50 Hz, đi n áp hi u d ng 220 V. Bi t ộ ố ượ ắ ạ ệ ề ầ ố ệ ệ ụ ế r ng đèn ch sáng khi đi n áp gi a hai c c c a đèn đ t giá tr ằ ỉ ệ ữ ự ủ ạ ị u ≥ 110 2 V. Th i gian đèn sáng trong 1s làờ A. 0,5 s B. 2 3 s C. 3 4 s D. 0,65 s Câu 16: Cho m ch đi n nh hình v :ạ ệ ư ẽ Trang 7 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ X là đo n m ch m c n i ti p ch a 2 trong 3 ph n t R,L,C. t vào hai đ u AB m t đi n áp xoay chi u có giá tr ạ ạ ắ ố ế ứ ầ ử Đặ ầ ộ ệ ề ị hi u d ng không đ i. ệ ụ ổ Bi t Rế 0 = 100 Ω , C 0 = 4 10 π − F, U AM = 50 6 cos( 100 2 t π π − ) V, U MB = 50 2 cos( 100 t π ) V. Ch n ọ k t qu úngế ảĐ A. X ch a R, L và Uứ AB = 50 3 cos( 100 6 t π π − ) V. B. X ch a R, C và Uứ AB = 100 2 cos( 100 3 t π π − ) V. C. X ch a R, C và Uứ AB = 50 3 cos( 100 6 t π π − ) V. D. X ch a R, L và Uứ AB = 100 2 cos( 100 3 t π π − ) V. Câu 17: Bi u th c c a đi n tích trong m ch dao đ ng LC lý t ng là q = 2.10ể ứ ủ ệ ạ ộ ưở -7 cos( 2.10 4 t) C, khi q = 10 -7 C thì dòng đi n trong m ch làệ ạ A. 3 3 mA B. 3 mA C. 2 3 mA D. 2 mA Câu 18: Trong thí nghi m v giao thoa sóng trên m t n c. Hai ngu n k t h p Sệ ề ặ ướ ồ ế ợ 1 , S 2 cách nhau 10 cm, dao đ ng ộ v i b c sóng ớ ướ λ = 2 cm. V m t vòng tròn l n bao c hai ngu n sóng vào trong. Trên vòng tròn y có bao nhiêu ẽ ộ ớ ả ồ ấ đi m có biên đ dao đ ng c c đ i ?ể ộ ộ ự ạ A. 20 B. 10 C. 9 D. 18 Câu 19: Ánh sáng đ có b c sóng trong chân không là 0,6563 ỏ ướ m µ , chi t su t c a n c đ i v i ánh sáng đ là n = ế ấ ủ ướ ố ớ ỏ 1,3311. Trong n c ánh sáng đ có b c sóng làướ ỏ ướ A. 0,4931 m µ B. 0,4226 m µ C. 0,4415 m µ D. 0,7878 m µ Câu 20: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, ngu n sáng phát ra đ ng th i 2 b c x đ n s c có b c sóngệ ề ồ ồ ờ ứ ạ ơ ắ ướ 1 λ = 0,48 m µ và 2 λ = 0,64 m µ . Vân sáng c a hai h th ng vân trùng nhau l n th nh t k t vân sáng trung tâm ng ủ ệ ố ầ ứ ấ ể ừ ứ v i vân sáng b c m y c a b c x ớ ậ ấ ủ ứ ạ 2 λ ? A. 6 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 21: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i ánh sáng tr ng (ệ ớ ắ 0,38 0,76m m µ λ µ ≤ ≤ ), hai khe cach nhau 0,8 mm. Kho ng cách t hai khe đ n màn là 2 m . T i v trí cách vân sáng trung tâm 3 mm có nh ng vân sáng c a các b c xả ừ ế ạ ị ữ ủ ứ ạ A. 1 λ = 0,48 m µ ; 2 λ = 0,56 m µ B. 1 λ = 0,40 m µ ; 2 λ = 0,60 m µ C. 1 λ = 0,45 m µ ; 2 λ = 0,62 m µ D. 1 λ = 0,47 m µ ; 2 λ = 0,64 m µ Câu 22: M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n g m cu n c m L = 0,4 mH và t xoay Cạ ọ ủ ộ ế ồ ộ ả ụ x . Bi t r ng m ch ế ằ ạ này có th thu đ c d i sóng có b c sóng t ể ượ ả ướ ừ 1 λ = 10 m đ n ế 2 λ = 60 m. Mi n bi n thiên c a t xoay Cề ế ủ ụ x là A. 0,07 2,5 x pF C pF ≤ ≤ B. 7 252 x pF C pF≤ ≤ C. 0,7 25 x pF C pF≤ ≤ D. 0,14 5,04 x pF C pF≤ ≤ Câu 23: M t cu n dây m c vào ngu n đi n xoay chi u u = 200 cos(ộ ộ ắ ồ ệ ề 100 2 t π π − ) V, thì c ng đ dòng đi n qua ườ ộ ệ cu n dây là i = ộ 2 cos ( 5 100 6 t π π − ) A. H s t c m c a cu n dây làệ ố ự ả ủ ộ A. L = 2 π H B. L = 6 2 π H C. L = 2 π H D. L = 1 π H Câu 24: Ch n phát bi u ọ ể Sai khi nói v máy quang ph l ng kínhề ổ ă A. Bu ng t i có c u t o g m 1 th u kính h i t và m t t m kính nh đ t tiêu di n c a th u kính.ồ ố ấ ạ ồ ấ ộ ụ ộ ấ ả ặ ở ệ ủ ấ B. C u t o c a h tán s c g m m t ho c nhi u l ng kính.ấ ạ ủ ệ ắ ồ ộ ặ ề ă C. ng chu n tr c có tác d ng làm h i t các chùm sáng đ n s c khác nhauỐ ẩ ự ụ ộ ụ ơ ắ D. H tán s c có tác d ng phân tích chùm sáng ph c t p thành nh ng thành ph n đ n s c .ệ ắ ụ ứ ạ ữ ầ ơ ắ Câu 25: Ch n phát bi u ọ ể Sai khi nói v s thu sóng đi n tề ự ệ ừ A. M i ngten ch thu đ c m t t n s nh t đ nh.ỗ Ă ỉ ượ ộ ầ ố ấ ị B. Khi thu sóng đi n t ng i ta áp d ng s c ng h ng trong m ch dao đ ng LC c a máy thu.ệ ừ ườ ụ ự ộ ưở ạ ộ ủ C. thu sóng đi n t ng i ta m c ph i h p m t ng ten v i m t m ch dao đ ng LC có đi n dung C thay Để ệ ừ ườ ắ ố ợ ộ Ă ớ ộ ạ ộ ệ đ i đ c.ổ ượ D. M ch ch n sóng c a máy thu có th thu đ c nhi u t n s khác nhau.ạ ọ ủ ể ượ ề ầ ố Trang 8 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ Câu 26: Phát bi u nào sau đây là ể Sai khi nói v đi n t tr ngề ệ ừ ườ A. T tr ng xoáy là t tr ng mà các đ ng c m ng t bao quanh các đ ng s c đi n.ừ ườ ừ ườ ườ ả ứ ừ ườ ứ ệ B. Khi m t t tr ng bi n thiên theo th i gian nó sinh ra m t đi n tr ng xoáy.ộ ừ ườ ế ờ ộ ệ ườ C. Khi m t đi n tr ng bi n thiên theo th i gian nó sinh ra m t t tr ng xoáy.ộ ệ ườ ế ờ ộ ừ ườ D. i n tr ng xoáy là đi n tr ng mà các đ ng s c đi n là nh ng đ ng cong.Đ ệ ườ ệ ườ ườ ứ ệ ữ ườ Câu 27: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà theo ph ng ngang có kh i l ng m = 100 g, đ c ng K = 100 N/m. ộ ắ ộ ề ươ ố ượ ộ ứ Kéo v t ra kh i v trí cân b ng m t kho ng 2 cm r i truy n cho v t v n t c 20 cm/s theo ph ng dao đ ng. Biênậ ỏ ị ằ ộ ả ồ ề ậ ậ ố ươ ộ đ dao đ ng c a v t làộ ộ ủ ậ A. 2 2 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 2 cm Câu 28: Sóng truy n trên m t s i dây hai đ u c đ nh có b c sóng ề ộ ợ ầ ố ị ướ λ . Mu n có sóng d ng trên dây thì chi u dài l ố ừ ề ng n nh t c a dây ph i tho mãn đi u ki n nào ?ắ ấ ủ ả ả ề ệ A. l = 2 λ B. l = λ /4 C. l = λ / 2 D. l = λ Câu 29: Cho m ch đi n nh hình vạ ệ ư ẽ Bi t u = 120ế 2 cos ( 100 t π ) V, R = 50 Ω , L = 1 2 π H, đi n dung C thay đ i đ c, Rệ ổ ượ A = 0, R V = ∞ . Giá tr c a C đ s ch c a vôn k l n nh t là:ị ủ ể ố ỉ ủ ế ớ ấ A. 4 4,5.10 − F B. 5 0,45.10 − F C. 4 1 10 π − F D. 4 2 10 π − F Câu 30: M t con l c đ n có chu k dao đ ng Tộ ắ ơ ỳ ộ 0 = 2,5 s t i n i có gia t c g = 9,8 m/sạ ơ ố 2 . Treo con l c vào tr n m t ắ ầ ộ thang máy đang chuy n đ ng đi lên nhanh d n đ u v i gia t c a = 4,9 m/sể ộ ầ ề ớ ố 2 . Chu k dao đ ng c a con l c trong ỳ ộ ủ ắ thang máy là A. 2,45 s B. 3,54 s C. 1,77 s D. 2,04 s Câu 31: Cho m ch đi n R,L,C m c n i ti p , đi n áp hi u d ng hai đ u đo n m ch là 127 V. l ch pha gi a đi n áp ạ ệ ắ ố ế ệ ệ ụ ở ầ ạ ạ Độ ệ ữ ệ và c ng đ dòng đi n là ườ ộ ệ 6 π , đi n tr thu n R = 50 ệ ở ầ Ω . Công su t c a dòng đi n trong m ch làấ ủ ệ ạ A. 2,419 W B. 241,9 W C. 24,19 W D. 2419 W Câu 32: M t v t dao đ ng đi u hoà theo ph ng trình x = 2cos(ộ ậ ộ ề ươ 3 2 t π π − ) cm. T s đ ng n ng và th n ng c a ỉ ố ộ ă ế ă ủ v t t i li đ x = 1,5 cm làậ ạ ộ A. 1,28 B. 0,78 C. 1,66 D. 0,56 Câu 33: Chi u liên t c m t chùm tia t ngo i có b c sóng ế ụ ộ ử ạ ướ λ = 147 nm vào m t qu c u b ng kim lo i cô l p v ộ ả ầ ằ ạ ậ ề đi n . Sau m t th i gian nh t đ nh đi n th c c đ i c a qu c u là 4 V. Gi i h n quang đi n c a kim lo i làm ệ ộ ờ ấ ị ệ ế ự ạ ủ ả ầ ớ ạ ệ ủ ạ qu c u làả ầ A. 240 nm B. 310nm C. 280nm D. 350 nm Câu 34: Chi u chùm sáng có công su t 3 W, b c sóng 0,35 ế ấ ướ m µ vào cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát ố ủ ộ ế ệ electron là 2,48 eV thì đo đ c c ng đ dòng quang đi n b o hoà là 0,02ượ ườ ộ ệ ả A. Hi u su t l ng t làệ ấ ượ ử A. 0,2366 % B. 2,366 % C. 3,258 % D. 2,538 % Câu 35: M t t m kim lo i có gi i h n quang đi n là 0,6ộ ấ ạ ớ ạ ệ m µ đ c chi u sáng b ng ánh sáng đ n s c có b c sóng ượ ế ằ ơ ắ ướ λ = 0,3 m µ thì các electron quang đi n có v n t c ban d u c c đ i là vệ ậ ố ầ ự ạ 0 (m/s) . các electron quang đi n có v n Để ệ ậ t c ban đ u c c đ i là 2vố ầ ự ạ 0 (m/s), thì ph i chi u vào t m kim lo i đó b ng ánh sáng có b c sóng b ng ( Cho h = ả ế ấ ạ ằ ướ ằ 6,625.10 -34 Js; c = 3.10 8 m/s) A. 0,28 m µ B. 0,24 m µ C. 0,21 m µ D. 0,12 m µ Câu 36: Ch n phát bi u úng. Khi hi n t ng quang đi n x y ra, n u gi nguyên b c sóng c a ánh sáng kích thíchọ ể Đ ệ ượ ệ ả ế ữ ướ ủ và t ng c ng đ c a chùm sáng kích thích thìă ườ ộ ủ A. c ng đ dòng quang đi n b o hoà t ng.ườ ộ ệ ả ă B. đ ng n ng ban đ u c c đ i c a các electron quang đi n t ng.ộ ă ầ ự ạ ủ ệ ă C. hi u đi n th hãm t ng.ệ ệ ế ă Trang 9 luy n thi H-C 2009-2010Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ D. các electron quang đi n đ n an t v i v n t c l n h n.ệ ế ố ớ ậ ố ớ ơ Câu 37: Cho giá tr các m c n ng l ng c a nguyên t hiđrô là Eị ứ ă ượ ủ ử 1 = -13,6 eV; E 2 = -3,4 eV; E 3 = - 1,5 eV; E 6 = - 0,38 eV . Cho h = 6,625.10 -34 Js; c = 3.10 8 m/s. B c sóng dài nh t c a b c x trong dãy Layman làướ ấ ủ ứ ạ A. 0,12 m µ B. 0,09 m µ C. 0,65 m µ D. 0,45 m µ Câu 38: S p s p nào sau đây là úng theo trình t gi m d n c a b c sóng.ắ ế Đ ự ả ầ ủ ướ A. Sóng vô tuy n, ánh sáng đ , tia t ngo i, tia X.ế ỏ ử ạ B. Tia h ng ngo i, ánh sáng đ , tia t ngo i, tia X.ồ ạ ỏ ử ạ C. Tia X, tia t ngo i, tia h ng ngo i, ánh sáng nhìn th y.ử ạ ồ ạ ấ D. Sóng vô tuy n, ánh sáng vàng, tia t ngo i, tia gama.ế ử ạ Câu 39: Trên cùng m t đ ng dây t i đi n, n u dùng máy bi n th t ng hi u đi n th hai đ u dây d n lên 100 l n ộ ườ ả ệ ế ế ế ă ệ ệ ế ầ ẫ ầ tr c khi truy n t i thì công su t hao phí trên đ ng dây d n sướ ề ả ấ ườ ẫ ẽ A. t ng 100 l nă ầ B. gi m 100 l nả ầ C. t ng 10000 l nă ầ D. gi m 10000 l nả ầ Câu 40: G c th i gian đ c ch n vào lúc nào n u ph ng trình dao đ ng đi u hoà có d ng ố ờ ượ ọ ế ươ ộ ề ạ x= A cos ( 2 t π ω + ) A. Lúc ch t đi m có li đ x = + A.ấ ể ộ B. Lúc ch t đi m có li đ x = - Aấ ể ộ C. Lúc ch t đi m qua v trí cân b ng theo chi u âm quy c.ấ ể ị ằ ề ướ D. Lúc ch t đi m qua v trí cân b ng theo chi u d ng quy c.ấ ể ị ằ ề ươ ướ II. Ph n dành riêng cho t ng thí sinh ầ ừ (Thí sinh ch c ch n m t trong hai ph nỉ đượ ọ ộ ầ ) 1. Theo ch ng trình nâng caoươ Câu 41: Cho m ch đi n nh hình v :ạ ệ ư ẽ Bi t L = ế 1,2 π H ; C = 3 10 6 π − F; R = 60 Ω , u MB = 200 2 cos( 100 3 π π − )V. Bi u th c đi n áp hai đ u đo n m ch làể ứ ệ ở ầ ạ ạ A. u AB = 200 2 cos( 100 2 t π π − ) V B. u AB = 220 2 cos( 100 t π ) V C. u AB = 200 2 cos( 100 6 t π π + ) V D. u AB = 220 2 cos( 100 6 t π π − ) V Câu 42: M t đ a mài có mômen quán tính đ i v i tr c quay c a nó là 1,2 Kgmộ ĩ ố ớ ụ ủ 2 . a ch u m t mômen l c không đ i Đĩ ị ộ ự ổ 16 Nm. Mômen đ ng l ng c a đ a t i th i đi m t = 3,3 s làộ ượ ủ ĩ ạ ờ ể A. 52,8 Kgm 2 /s B. 66,2 Kgm 2 /s C. 30,6 Kgm 2 /s D. 70,4 Kgm 2 /s Câu 43: Ph ng trình to đ góc ươ ạ ộ ϕ theo th i gian t nào sau đây mô t chuy n đ ng nhanh d n đ u c a m t ch t ờ ả ể ộ ầ ề ủ ộ ấ đi m ng c chi u d ng quy c?ể ượ ề ươ ướ A. ϕ = 5 + 4t + t 2 (rad/s) B. ϕ = -5 – 4t – t 2 (rad/s) C. ϕ = -5 – 4t + t 2 (rad/s) D. ϕ = -5 + 4t – t 2 (rad/s) Câu44: Mô men quán tính c a m t thanh dài đ ng ch t có chi u dài l và kh i l ng là m đ i v i tr c quay đi qua ủ ộ ồ ấ ề ố ượ ố ớ ụ trung tr c c a thanh có bi u th cự ủ ể ứ A. 1 12 ml 2 B. ml 2 C. 1 2 ml 2 D. 2 5 ml 2 Câu 45: M t mômen l c không đ i tác d ng vào m t v t có tr c quay c đ nh. Trong các đ i l ng sau đây thì đ i ộ ự ổ ụ ộ ậ ụ ố ị ạ ượ ạ l ng nào không ph i là m t h ng sượ ả ộ ằ ố A. Gia t c gócố B. T c đ gócố ộ C. Mômen quán tính D. Kh i l ngố ượ Câu 46: M t đoàn tàu hú còi ti n vào ga v i v n t c 36 km/h. T n s ti ng còi do tàu phát ra là 1000 Hz. V n t c ộ ế ớ ậ ố ầ ố ế ậ ố truy n âm trong không khí là 340 m/s. Ng i đ ng trên sân ga nghe th y ti ng còi đó có t n s bao nhiêuề ườ ứ ấ ế ầ ố A. 1000 Hz B. 1300 Hz C. 970,6 Hz D. 1030 Hz Câu 47: B r ng c a vùng giao thoa trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng là 1,62 cm. Kho ng cách gi a hai ề ộ ủ ệ ề ả ữ vân sáng liên ti p là 1,35 mm. S vân sáng quan sát đ c làế ố ượ Trang 10 [...]... Sóng ánh sáng (5 câu) Câu 25 Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc: A Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi mơi trường B Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi mơi trường C Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng khơng bị tán sắc D Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi mơi trường Câu 26 Trong thí nghiệm Young (I-âng) về giao thoa ánh sáng, các... vật có khả năng phát ra lớn hơn bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới nó B.Bước sóng mà vật có khả năng phát ra nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích chiếu tới nó C.Một vật được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng nào thì phát ra ánh sáng có bước sóng đó D.Mọi vật khi được chiếu sáng với ánh sáng có bước sóng thích hợp đều phát ra ánh sáng Câu 12 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung... Trang 11 Đề luyện thi ĐH-CĐ 200 9 -201 0 Câu 60: Hiện tượng quang dẫn là A hiện tượng một chất bị phát quang khi có ánh sáng chiếu vào B hiện tượng một chất bị nóng lên khi có ánh sáng chiếu vào C hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi có ánh sáng chiếu vào D sự truyền sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang GV: Trương Đình Den HẾT Cần mà học khơng bằng muốn mà học, Muốn mà học khơng bằng thích mà học, Thích... 10B 20A 30 40A 50D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6 Năm học 200 9 -201 0 Mơn: Vật Lý Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm: 50 câu) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu , Từ câu 1 đến câu 40 ) Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 4mm, khoảng cách từ hai khe đấn màn quan sát là 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600nm Trong khoảng 3mm trên màn (đối xứng qua vân sáng... 58 59 60 C B A D C A Trang 24 Đề luyện thi ĐH-CĐ 200 9 -201 0 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 GV: Trương Đình Den 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 D C A B A D B D C A A B D D ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 Năm học 200 9 -201 0 Mơn: Vật Lý Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm: 50 câu) Câu 1 Cường độ dòng điện trong mạch dao động LC có biểu thức i = 9cos ω t(mA)... Câu 17: Trong thuỷ tinh Vận tốc ánh sáng nhìn thấy sẽ: A Bằng nhau đối với mọi ánh sáng có mầu sắc khác nhau và chỉ phụ thuộc vào thu ỷ tinh B Lớn nhất đối với ánh sáng đỏ C Lớn nhất đối với ánh sáng tím D Bằng nhau đối với mọi ánh áng đơn sắc khác nhau Câu 18: Tán sắc ánh sáng là hiện tượng A chùm sáng trắng bị phân tích thành 7 màu khi đi qua lăng kính B chùm tia sáng trắng bị lệch về phía đáy lăng... mạch (U) có giá trị 6 3 A 60 2 (V) B 60 3 (V) C 90 (V) D 30 6 (V) Câu 55: Nhìn vào một kính lọc sắc của máy ảnh, ta thấy nó có màu vàng Phát biểu nào sau đây là đúng? A Kính đó khơng hấp thụ ánh sáng da cam, hấp thụ ánh sáng đỏ B Kính đó khơng hấp thụ ánh sáng đỏ C Kính đó cho qua hầu hết ánh sáng vàng, hấp thụ hầu hết các ánh sáng còn lại D Kính đó hấp thụ ánh sáng da cam, khơng hấp thụ ánh sáng đỏ... sáng? A 9 B 13 C 11 D 15 Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe hẹp, tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 5 Dòch chuyển màn một đoạn 20cm thì tại điểm M có vân tối thứ 5 Khoảng cách từ hai khe đến màn trước khi dòch chuyển là A 1,5m B 2m C 1,8m D 2,2m Câu 3: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 400nm đến 750nm Tại vị trí của vân sáng... Cơng suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là A 200 W B 300W C 200 2 W D 300 3 W Câu 21: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm thì trên màn quan sát người ta đếm được 12 vân sáng Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là A 10 B 20 C 24 D 18 Câu 22: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn... tụ điện khơng có từ trường biến thi n B quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thi n Trang 16 Đề luyện thi ĐH-CĐ 200 9 -201 0 GV: Trương Đình Den C quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thi n D quanh dây dẫn có cả từ trường biến thi n và điện trường biến thi n Câu 36: Một mạch dao động LC lý tưởng khi hoạt động thì cường độ dòng điện có giá trị cực đại là 36mA Độ lớn cường độ dòng điện tức thời khi năng lượng . luy n thi H-C 200 9 -201 0Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1. NĂM HỌC 200 9 -201 0 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút I. Phần chung bắt buộc. i v i ánh sáng đ .ớ ấ ố ớ ỏ C. L n nh t đ i v i ánh sáng tím.ớ ấ ố ớ D. B ng nhau đ i v i m i ánh áng đ n s c khác nhau.ằ ố ớ ọ ơ ắ Câu 18: Tán s c ánh sáng là hi n t ng ắ ệ ượ A. chùm sáng tr. không có t tr ng bi n thi n.ụ ệ ừ ườ ế B. quanh dây d n ch có đi n tr ng bi n thi n.ẫ ỉ ệ ườ ế Trang 16 luy n thi H-C 200 9 -201 0Đề ệ Đ Đ GV: Tr ng ình Denươ Đ C. quanh dây d n ch có t tr ng bi n thi n.ẫ
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi trắc nghiệm đại học môn lý có đáp án, 20 đề thi trắc nghiệm đại học môn lý có đáp án, 20 đề thi trắc nghiệm đại học môn lý có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay