Tin học cho người mới bắt đầu

43 129 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 09:33

Giạo trçnh Tin hc càn bn Trang1 PHÁƯN I BI 1. KHẠI QUẠT VÃƯ MẠY TÊNH ÂIÃÛN TỈÍ I. Pháưn cỉïng: 1. Âån vë xỉí l trung tám: (Central Processing Unit - CPU): - CPU âỉåüc vê nhỉ bäü no ca mạy tênh. CPU cọ hai chỉïc nàng chênh: + Âiãưu khiãøn. + Tênh toạn. * Bäü âiãưu khiãøn nháûp xút: Nhàòm gii m lãûnh v tảo ra cạc tên hiãûu âiãưu khiãøn cạc bäü pháûn ca mạy tênh. Âiãưu phäúi cạc hoảt âäüng ca cạc thiãút bë nháûp xút, nháûn dỉỵ kiãûn v xỉí l dỉỵ kiãûn, hiãøn thë thäng tin v lỉu trỉỵ thäng tin. * Bäü säú hc v Logic: Thỉûc hiãûn cạc phẹp toạn säú hc v logic ca bäü âiãưu khiãøn chuøn sang. 2. Bäü nhåï: a. Bäü nhåï ROM (Read Only Memory): L bäü nhåï do cạc hng sn xút tảo ra, ta chè sỉí dủng m khäng thãø thãm hay xoạ, ROM cn gi l bäü nhåï chãút. ROM cọ tạc dủng dng âãø khåíi âäüng mạy, kiãøm tra cáúu hçnh mạy, tảo sỉû giao tiãúp ban âáưu giỉỵa pháưn cỉïng v mãưm ca hãû thäúng (Hãû âiãưu hnh). b. Bäü nhåï RAM (Random Access Memory): Thäng tin trãn RAM âỉåüc hçnh thnh trong quạ trçnh truy cáûp ca ngỉåìi dng âäúi våïi mạy tênh, tỉïc l chỉïa dỉỵ liãûu âang lm viãûc. Khi tàõt mạy, RAM khạc ROM l thäng tin trãn nọ s máút âi táút c. Cọ thãø ghi, âc hay xoạ trãn RAM trong quạ trçnh lm viãûc. 3. Cạc thiãút bë ngoải vi : a. Thiãút bë nháûp: + Bn phêm (Key Board). + Mạy quẹt (Scaner). + Chüt (Mouse). b. Thiãút bë xút: + Mn hçnh (Monitor). + Mạy in (Printer). c. Thiãút bë lỉu trỉỵ : Thiãút bë lỉu trỉỵ thäng dủng hiãûn nay l âéa tỉì, âéa tỉì âỉåüc lm tỉì cháút do (âéa mãưm), hay kim loải (âéa cỉïng) m trãn âọ cọ ph mäüt låïp váût liãûu cọ kh nàng nhiãùm tỉì. Âéa tỉì chỉïa thäng tin trãn cạc âỉåìng trn âäưng tám gi l Track, mäüt track âỉåüc chia thnh nhiãưu Sector (cung). Giaùo trỗnh Tin hoỹc cn baớn Trang2 + ộa cổùng (HardDisk): Laỡ õộa õổồỹc lừp cọỳ õởnh trong maùy tờnh, õộa cổùng thổồỡng coù dung lổồỹng lồùn hồn rỏỳt nhióửu so vồùi õộa móửm, coù rỏỳt nhióửu loaỷi õộa cổùng khaùc nhau vồùi caùc dung lổồỹng lổu trổợ khaùc nhau. Tọỳc õọỹ truy cỏỷp õóỳn õộa cổùng nhanh hồn nhióửu lỏửn so vồùi õộa móửm. ộa cổùng coù tón quy õởnh laỡ C, D, E + ộa móửm (Diskette): õộa móửm thổồỡng coù lồùp voớ boỹc hỗnh vuọng bón ngoaỡi, coù 2 loaỷi õộa móửm: loaỷi õổồỡng kờnh 3,5 inches vaỡ loaỷi õổồỡng kờnh 5,25 inches. Mọỹt sọỳ õộa móửm thổồỡng sổớ duỷng hióỷn nay: ổồỡng kờnh Bytes / Sector Sector / Track Track Head Dung lổồỹng 5 1/4 inches 512 9 40 2 360 KB 5 1/4 inches 512 15 80 2 1.2 MB 3 1/2 inches 512 9 80 2 720 KB 3 1/2 inches 512 18 80 2 1.44 MB Vỏỷy dung lổồỹng õộa phuỷ thuọỹc vaỡo : - Sọỳ Bytes trón mọựi Sector. - Sọỳ Sector trón mọựi Track. - Sọỳ Track trón mọựi mỷt õộa (Head). - Sọỳ caùc mỷt õộa õổồỹc sổớ duỷng. II. Phỏửn móửm: 1. Ngọn ngổợ maùy: Ngọn ngổợ maùy dổỷa trón hóỷ õóỳm nhở phỏn (hóỷ õóỳm chố coù hai giaù trở laỡ 0 vaỡ 1). Maùy chố coù thóứ hióứu hai giaù trở laỡ On hay Off. aỷi dióỷn cho hióỷn tổồỹng õióỷn thóỳ cao laỡ On tổùc coù giaù trở laỡ 1 vaỡ Off õaỷi dióỷn cho hióỷn tổồỹng õióỷn thóỳ thỏỳp hay bũng 0 tổùc coù giaù trở laỡ 0. Dổỷa trón nguyón từc õoù, maỡ ta taỷo õổồỹc ngọn ngổợ maùy. Caùc lóỷnh õióửu khióứn maùy chố chổùa mọỹt chuọựi chố thở coù giaù trở laỡ 0 hay 1. 2. Ngọn ngổợ Assembler: ỏy laỡ mọỹt ngọn ngổợ cỏỳp thỏỳp, duỡng õóứ dởch chổồng trỗnh vióỳt bũng chổợ vióỳt sang ngọn ngổợ maùy (kyù hióỷu ngọn ngổợ maùy bũng chổợ vióỳt). 3. Ngọn ngổợ bỏỷc cao: Ngọn ngổợ bỏỷc cao cuợng laỡ nhổợng ngọn ngổợ duỡng õóứ taỷo caùc phỏửn móửm cho maùy nhổng caùc cỏu lóỷnh gỏửn vồùi ngọn ngổợ con ngổồỡi vaỡ dóự daỡng sổớ duỷng hồn nhióửu so vồùi ngọn ngổợ cỏỳp thỏỳp. Vờ duỷ: Pascal, Foxpro, C, C++, .v.v. 4. Caùc chổồng trỗnh ổùng duỷng: - Caùc trỗnh xổớ lyù vn baớn: VRES, BKED, (Vióỷt Nam), WordPerfect, WordStart, Microsoft Word, .v.v. - Caùc chổồng trỗnh xổớ lyù baớng tờnh: Lotus, Quattro, Excel, .v.v. - Caùc chổồng trỗnh xổớ lyù õọử hoaỷ: AutoCAD, Corel Draw, 3D Studio, Xara3D .v.v. Giaùo trỗnh Tin hoỹc cn baớn Trang3 - Chóỳ baớn õióỷn tổớ: Trỗnh baỡy baớn in, thổồỡng duỡng taỷi caùc nhaỡ in ỏỳn. Vờ duỷ: Ventura, PageMaker,.v.v. ============= ovo ============= Giạo trçnh Tin hc càn bn Trang4 BI 2. NHỈỴNG KHẠI NIÃÛM CÅ BN & HÃÛ ÂIÃƯU HNH MS - DOS I. Táûp tin (File): 1. Khại niãûm: L táûp håüp nhỉỵng thäng tin vãư mäüt loải âäúi tỉåüng dng cho mạy tênh v âỉåüc lỉu trỉỵ trãn bäü nhåï thnh mäüt âån vë âäüc láûp. Cọ hai loải táûp tin l táûp tin dỉỵ liãûu v táûp tin chỉång trçnh. 2. Tãn táûp tin: Tãn táûp tin gäưm cọ hai pháưn, pháưn tãn chênh v måí räüng. Tãn táûp tin khäng âỉåüc cọ khong cạch giỉỵa cạc k tỉû, k tỉû âáưu khäng âỉåüc chỉïa k tỉû tràõng. - Pháưn tãn (File Name): Bàõt büc phi cọ, tãn chênh täúi âa cọ 8 k tỉû. - Pháưn måí räüng (Extension): Pháưn måí räüng cọ thãø cọ hồûc khäng, dng âãø âënh loải táûp tin. Vê dủ: File vàn bn thỉåìng cọ pháưn måí räüng l .DOC, .TXT, Pháưn måí räüng cọ täúi âa 3 k tỉû v âỉåüc tạch våïi tãn chênh bàòng dáúu ‘ . ’. Vê dủ: GiayMoi.DOC. Ngoi ra, hãû âiãưu hnh cọ mäüt säú táûp tin cọ pháưn måí räüng âãø chè cạc thiãút bë ngoải vi m ta khäng âỉåüc âàût trng tãn l PRN, COM, LPT, CON, AUX, SYS, II. Thỉ mủc (Directory): Âãø tảo sỉû dãù dng v thûn tiãûn trong viãûc qun l v truy xút nhanh âãún cạc táûp tin, MS - DOS cho phẹp täø chỉïc cạc táûp tin trãn âéa thnh tỉìng nhọm, cạch täø chỉïc ny gi l thỉ mủc. Mäùi äø âéa trãn mạy tỉång ỉïng våïi mäüt thỉ mủc v âỉåüc gi l thỉ mủc gäúc. Trãn thỉ mủc gäúc cọ thãø chỉïa cạc táûp tin v cạc thỉ mủc con (Subdirectory). Trong mäùi thỉ mủc con âọ lải cọ thãø chỉïa cạc táûp tin v cạc thỉ mủc con khạc, cáúu trục nhỉ váûy âỉåüc gi l cáy thỉ mủc. Thỉ mủc hiãûn hnh (Working Directory), l thỉ mủc m tải âọ chụng ta âang lm viãûc, tỉïc l vë trê nháúp nhạy ca con tr. Thỉ mủc räùng (Empty Directory) l thỉ mủc m bãn trong nọ khäng cọ chỉïa táûp tin hay thỉ mủc no. @ Vê dủ: hçnh thỉïc logic ca mäüt cáy thỉ mủc: GIAOTRINH TOAN HINH . DOC DAISO . DOC GIAITICH . DOC VANHOC . DOC SUHOC . DOC C:\> Giaùo trỗnh Tin hoỹc cn baớn Trang5 III. ổồỡng dỏựn: óứ truy cỏỷp õóỳn mọỹt thổ muỷc con hay tỏỷp tin, ta cỏửn phaới coù caùc thọng tin sau: Tón ọứ õộa - tón thổ muỷc - tón tỏỷp tin õọỳi tổồỹng Caùc thọng tin trón õổồỹc trỗnh baỡy theo caùc quy ổồùc nhỏỳt õởnh vaỡ õổồỹc goỹi laỡ õổồỡng dỏựn (Path). @ Vờ duỷ: C:\ GIAOTRINH \ TOAN \ HINH .DOC Theo nhổ vờ duỷ trón: - C:\ laỡ tón ọứ õộa. - GIAOTRINH laỡ thổ muỷc con cuớa ọứ õộa C. - TOAN laỡ thổ muỷc con cuớa GIAOTRINH. - HINH .DOC laỡ tỏỷp tin thuọỹc thổ muỷc TOAN. Vỏỷy õổồỡng dỏựn õóỳn tỏỷp tin HINH.DOC laỡ C:\GIAOTRINH\TOAN\HINH .DOC IV. Caùc kyù tổỷ õaỷi dióỷn: Kyù tổỷ * : aỷi dióỷn cho nhióửu kyù tổỷ kóứ tổỡ vở trờ noù õổùng. Kyù tổỷ ? : aỷi dióỷn cho mọỹt kyù tổỷ taỷi vở trờ noù õổùng. @ Vờ duỷ: Trong maùy coù caùc tỏỷp tin sau vanban1.txt baitap1.doc baitap2.doc Vỏỷy: Khi ta tỗm theo õióửu kióỷn *.txt thỗ maùy seợ lióỷt kó tỏỷp tin Khi ta tỗm theo õióửu kióỷn *.doc thỗ maùy seợ lióỷt kó tỏỷp tin vaỡ Khi ta tỗm theo õióửu kióỷn b*.* thỗ maùy seợ lióỷt kó tỏỷp tin vaỡ Khi ta tỗm theo õióửu kióỷn baitap?.doc thỗ maùy seợ lióỷt kó tỏỷp tin vaỡ V. Giồùi thióỷu Hóỷ õióửu haỡnh: 1. Khaùi nióỷm: Laỡ hóỷ thọỳng caùc phỏửn móửm cồ sồớ õióửu khióứn moỹi hoaỷt õọỹng cuớa maùy tờnh vaỡ caùc thióỳt bở ngoaỷi vi. Hióỷn taỷi, coù nhióửu hóỷ õióửu haỡnh cho nhióửu hóỷ maùy tờnh khaùc nhau nhổ hóỷ õióửu haỡnh maỷng Novell, Unix, Windows NT, õọỳi vồùi maùy tờnh caù nhỏn (Personal Computer - PC) thỗ hóỷ õióửu haỡnh thọng duỷng nhỏỳt laỡ hóỷ õióửu haỡnh cuớa haợng Microsoft (MS - DOS, Windows) vaỡ haợng IBM (PC DOS). Hóỷ õióửu haỡnh thổồỡng õổồỹc lổu trổợ trón õộa cổùng hoỷc õộa CD vỗ hóỷ õióửu haỡnh thổồỡng coù dung lổồỹng lồùn. Tuy nhión, õóứ khồới õọỹng (Boot) maùy tờnh ta cuợng coù thóứ duỡng mọỹt õộa móửm coù chổùa caùc tỏỷp tin hóỷ thọỳng õóứ khồới õọỹng. Caùc tỏỷp tin hóỷ thọỳng naỡy gọửm : - MSDOS.SYS - IO.SYS - COMMAND.COM 1 2 3 1 3 2 3 2 3 2 Giạo trçnh Tin hc càn bn Trang6 2. Chỉïc nàng: Hãû âiãưu hnh thỉåìng cọ cạc chỉïc nàng cå bn sau: - Âiãưu khiãøn cạc thiãút bë bao gäưm c viãûc âỉa mạy tênh vo hoảt âäüng tỉïc khåíi âäüng mạy. - Qun l v phán phäúi bäü nhåï. - Âiãưu khiãøn viãûc thỉûc thi chỉång trçnh. - Qun l thäng tin v viãûc xút nháûp thäng tin. 3. Khåíi âäüng mạy tênh: a. Khại niãûm: Khåíi âäüng mạy tỉïc l âỉa mạy vo hoảt âäüng, kiãøm tra cạc thiãút bë (bäü nhåï trong, cạc thiãút bë ngoải vi) v nảp hãû âiãưu hnh vo bäü nhåï trong. b. Cạc phỉång phạp khåíi âäüng mạy tênh: * Khåíi âäüng ngüi: Khåíi âäüng ngüi tỉïc l khåíi âäüng tỉì trảng thại mạy âang nghè. + Khåíi âäüng tỉì âéa cỉïng: tỉïc l trãn âéa cỉïng ca mạy â cọ sàơn hãû âiãưu hnh, ta måí cäng tàõc âiãûn mn hçnh v kãú tiãúp måí cäng tàõc Power mạy chênh (CPU). + Khåíi âäüng tỉì âéa mãưm: Âãø khåíi âäüng tỉì âéa mãưm, ta phi âỉa âéa mãưm cọ chỉïa chỉång trçnh khåíi âäüng vo äø âéa mãưm, cạc thao tạc kãú tiãúp tỉång tỉû nhỉ khåíi âäüng tỉì âéa cỉïng. * Khåíi âäüng nọng: tỉïc l ta khåíi âäüng lải mạy khi mạy bë treo hay gàûp läùi. + Khåíi âäüng tỉì âéa cỉïng: Ta áún täø håüp phêm Ctrl - Alt - Del hồûc áún nụt Reset trãn mạy. + Khåíi âäüng tỉì âéa mãưm: Âỉa âéa mãưm vo äø âéa mãưm v áún täø håüp phêm Ctrl - Alt - Del hồûc áún nụt Reset trãn mạy. Y Chụ : Sau khi áún nụt Power mạy bàõt âáưu tçm cạc táûp tin hãû thäúng trãn âéa, nãúu khäng tçm tháúy mạy s thäng bạo nhỉ sau : “Non - System disk or disk error , Replace and strike any key when ready.”. Trỉåìng håüp ny, nãúu cọ âéa A trong äø âéa thç bản kiãøm tra xem âéa A hng hồûc thiãúu cạc táûp tin hãû thäúng no. Nãúu khäng cọ âéa A trong äø âéa, kiãøm tra dáy näúi äø âéa cỉïng v mainboard. IV. Cạc âån vë tênh trong tin hc: Âån vë Byte: Chỉïa mäüt k tỉû säú tỉì 0 9, hồûc mäüt k tỉû tỉì A Z hồûc nhỉỵng k tỉû âàûc biãût nhỉ: %, @, ?, !, $, thç gi l mäüt byte. @ Vê dủ: “Chao cac ban !” = 14 bytes (k tỉû tràõng cng l mäüt loải k tỉû). Ngoi byte, cn cọ cạc âån vë khạc: - Kilo byte (KB): 1KB = 1024 Bytes. - Mega byte (MB): 1MB = 1024 KB. - Gigabyte (GB): 1GB = 1024 MB. Giaïo trçnh Tin hoüc càn baín Trang 7 ============= ovo ============= Giạo trçnh Tin hc càn bn Trang8 BI 3. CẠC LÃÛNH CA HÃÛ ÂIÃƯU HNH MS - DOS I. Cạc quy ỉåïc chung: < > : Dng cho pháưn bàõt büc khi g lãûnh. [ ] : Dng cho pháưn khäng bàõt büc khi g lãûnh. < Enter > hồûc 8 Chè sỉû áún phêm Enter âãø thi hnh lãûnh. Y Cạch g lãûnh: - Giỉỵa pháưn tãn lãûnh v pháưn chn phi cạch nhau êt nháút mäüt k tỉû tràõng. - Lãûnh bàõt âáưu tỉì dáúu nhàõc ca DOS (âiãøm nháúp nhạy trãn mn hçnh). - Sau khi g xong lãûnh áún phêm Enter âãø mạy thỉûc hiãûn lãûnh. - Khäng phán biãût chỉỵ hoa hay thỉåìng. - Trong cáu lãûnh, cọ thãø sỉí dủng k tỉû âải diãûn l “ * ” hồûc “ ? “ cho pháưn tãn hay pháưn måí räüng. K tỉû “ * “ âải diãûn cho tỉì khäng âãún 8 k tỉû, k tỉû “ ? “ âải diãûn cho mäüt k tỉû. II. Lãûnh näüi trụ v lãûnh ngoải trụ: Nhỉỵng lãûnh âỉåüc màûc âënh chuøn tỉì âéa vo bäü nhåï gi lãûnh näüi trụ, cn lải l cạc lãûnh ngoải trụ, lãûnh ngoải trụ l l cạc lãûnh khi cáưn thỉûc hiãûn måïi chuøn vo bäü nhåï. 1. Lãûnh näüi trụ: a. Lãûnh VER (Version): Dng âãø xem phiãn bn ca hãû âiãưu hnh Cụ phạp: VER < Enter > b. Lãûnh CLS (Clear Screen): Dng âãø xoạ mn hçnh v âỉa dáúu nhàõc vãư phêa trãn trại mn hçnh. Cụ phạp: CLS < Enter > c. Lãûnh DATE: Dng âãø xem hồûc âäøi ngy hãû thäúng. Cụ phạp: DATE < Enter > Y Chụ : Sau khi gi thỉûc hiãûn lãûnh ny, mạy s bạo ngy hãû thäúng theo dảng mm - dd - yy (thạng - ngy - nàm). Nãúu mún hiãûu chènh lải, ta nháûp lải åí dảng tỉång tỉû hồûc áún Enter nãúu chè mún xem m khäng hiãûu chènh. d. Lãûnh TIME: Dng âãø xem hồûc âäøi giåì hãû thäúng. Cụ phạp: TIME < Enter > Y Chụ : Sau khi gi thỉûc hiãûn lãûnh ny, mạy s bạo giåì hãû thäúng theo dảng hh : mm : ss .ps (giåì:phụt:giáy:mili giáy). Nãúu mún hiãûu chènh lải, ta nháûp lải åí dảng tỉång tỉû hồûc áún Enter nãúu chè mún xem m khäng cáưn hiãûu chènh. e. Lãûnh PROMPT: Dng âãø thay âäøi dáúu nhàõc hãû âiãưu hnh. Cụ phạp: PROMPT [ $ Text ] [ $ Option ] < Enter > Trong âọ: Giaùo trỗnh Tin hoỹc cn baớn Trang9 - Text: Chố õởnh kyù hióỷu hay chuọựi kyù tổỷ duỡng laỡm dỏỳu nhừc mồùi thay cho dỏỳu nhừc cuợ. - Option: Caùc kyù hióỷu sau dỏỳu nhừc, coù thóứ kóỳt hồỹp caùc kyù hióỷu naỡy vồùi nhau, gọửm: Q " = $ " $ T " giồỡ d " ngaỡy V " Version g " > L " < p " Thổ muỷc ọứ õộa hióỷn haỡnh N " Tón ọứ õộa hióỷn haỡnh b " dỏỳu . @ Vờ duỷ: Lóỷnh Prompt $p$g " C:\> Lóỷnh Prompt $t$g " 8:45:20.55> f. Lóỷnh MD (Make Directory): Duỡng õóứ taỷo mọỹt thổ muỷc mồùi. Cuù phaùp: MD [ ọứ õộa ] [ Thổ muỷc ] < Tón TM > < Enter > - [ ọứ õộa ]: Tón ọứ õộa chổùa thổ muỷc cỏửn taỷo. - [ Thổ muỷc ]: Thổ muỷc cha chổùa thổ muỷc cỏửn taỷo. - [ Tón TM ]: Tón thổ muỷc cỏửn taỷo. @ Vờ duỷ: C:\>MD TINHOC < Enter > " taỷo thổ muỷc TINHOC trong ọứ õộa C C:\>MD TINHOC\CANBAN " taỷo thổ muỷc CANBAN trong thổ muỷc TINHOC. Y Chuù yù: Nóỳu maùy baùo Unable to create directory thỗ ta kióứm tra lóỷnh sai quy caùch ồớ õỏu õóứ sổớa laỷi cho õuùng. g. Lóỷnh CD (Change Directory): Duỡng õóứ chuyóứn õọứi thổ muỷc. Cuù phaùp: CD [ ọứ õộa] [ õổồỡng dỏựn ] < Tón thổ muỷc > < Enter > - [ ọứ õộa ]: Tón ọứ õộa chổùa thổ muỷc cỏửn chuyóứn õóỳn. - [ õổồỡng dỏựn ]: õổồỡng dỏựn õóỳn thổ muỷc cha chổùa thổ muỷc cỏửn chuyóứn õóỳn. - < Tón thổ muỷc >: Tón thổ muỷc cỏửn chuyóứn õóỳn. @ Vờ duỷ: Trong ọứ õộa C õaợ coù thổ muỷc Tinhoc, nóỳu baỷn goợ lóỷnh: C:\> CD Tinhoc < Enter > Luùc naỡy, dỏỳu nhừc trồớ thaỡnh C:\ Tinhoc >_ , tổùc thổ muỷc hióỷn haỡnh laỡ Tinhoc. Ngoaỡi ra coỡn coù caùc lóỷnh: CD\< Enter >: Duỡng õóứ thoaùt vóử ọứ õộa gọỳc taỷi bỏỳt kyỡ thổ muỷc naỡo. CD < Enter >: Duỡng õóứ chuyóứn vóử thổ muỷc cha. h. Lóỷnh RD (Remove Directory): Duỡng õóứ xoaù thổ muỷc rọựng. Thổ muỷc rọựng laỡ thổ muỷc khọng chổùa tỏỷp tin vaỡ thổ muỷc bón trong noù. Cuù phaùp: RD [ ọứ õộa ][ õổồỡng dỏựn ] < Tón TM > < Enter > - [ ọứ õộa ]: Tón ọứ õộa chổùa thổ muỷc cỏửn xoaù. Giaùo trỗnh Tin hoỹc cn baớn Trang10 - [ õổồỡng dỏựn ]: õổồỡng dỏựn õóỳn thổ muỷc cha chổùa thổ muỷc cỏửn xoaù. - < Tón thổ muỷc >: Tón thổ muỷc rọựng cỏửn xoaù. @ Vờ duỷ: RD C:\Tinhoc < Enter > [...]... Copy C:\Tinhoc\bt1.txt + C:\Tinhoc\bt2.txt C:\Tinhoc\bt3.txt < Enter > 2 Trỉåìng håüp ta âang âỉïng tải thỉ mủc C:\Tinhoc: C:\Tinhoc> Copy bt1.txt + bt2.txt bt3.txt < Enter > l Lãûnh TYPE: Dng âãø hiãøn thë näüi dung táûp tin lãn mn hçnh Cụ phạp: TYPE [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Enter > @ Vê dủ: Ta cáưn xem táûp tin bt1.txt trong thỉ mủc C:\Tinhoc: C:\> Type C:\Tinhoc\bt1.txt... hồûc nhiãưu táûp tin Cụ phạp: DEL [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Enter > @ Vê dủ: 1- Cáưn xoạ táûp tin bt4.doc trong thỉ mủc Tinhoc, ta g lãûnh nhỉ sau: Del C:\Tinhoc\bt4.doc < Enter > 2- Ta cáưn xoạ cạc táûp tin cọ tãn no cng âỉåüc miãùn sao pháưn måí räüng l txt trong thỉ mủc Tinhoc ca äø âéa C, ta g lãûnh sau: Trang12 Del C:\Tinhoc\*.txt < Enter > Giạo trçnh Tin hc càn bn 2 Lãûnh... lỉu táûp tin âọ v xoạ âi âãø tảo lải táûp tin måïi k Lãûnh COPY: Dng âãø sao chẹp táûp tin âãún thỉ mủc khạc v cäng dủng thỉï hai dng âãø näúi hai táûp tin â täưn tải thnh mäüt táûp tin thỉï ba Cụ phạp: COPY [ Ngưn ][ Âêch ] < Enter > - [ Ngưn ]: [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Tãn táûp tin cáưn sao chẹp > - [ Âêch ]: [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ][Tãn táûp tin måïi] Y Ghi chụ: Våïi tu chn [Tãn táûp tin måïi]... dủ: DIR C:\Tinhoc/P/A< Enter >: Liãût kã táú c cạc táûp tin v thỉ mủc thüc thỉ mủc Tinhoc v dỉìng tỉìng trang mäüt âãø xem C:\>DI R/P/OD < Enter >: Liãût kã cạc thỉ mủc v táûp tin trong äø âéa C tỉìng trang mäüt v sàõp xãúp theo ngy tảo láûp j Lãûnh COPY CON: Dng âãø tảo táûp tin tỉì bn phêm Cụ phạp: COPY CON [ äø âéa ][ thỉ mủc ]< Tãn táûp tin > < Enter > - [ äø âéa ]: äø âéa chỉïa táûp tin cáưn tảo... > m Lãûnh REN (Rename): Dng âäøi tãn táûp tin hồûc thỉ mủc Cụ phạp: REN [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Enter > @ Vê dủ: Cáưn âäøi tãn táûp tin Vanban1.doc trong thỉ mủc Tinhoc thüc äø âéa C thnh bt4.doc, ta cọ thãø g mäüt trong hai lãûnh sau: Ren C:\Tinhoc\Vanban1.doc bt4.doc < Enter > Ren C:\Tinhoc\Vanban1.doc bt4.* < Enter > n Lãûnh... b tu chn ny mạy s giỉỵ ngun tãn c Trỉåìng håüp näúi hai táûp tin â täưn tải: Cụ phạp: COPY [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Tãn táûp tin 1 > + [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Tãn táûp tin 2 > [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ] < Enter > @ Vê dủ: Trong thỉ mủc Tinhoc â täưn tải 2 táûp tin tãn bt1.txt v bt2.txt, báy giåì ta cáưn näúi 2 táûp tin ny thnh mäüt v cọ tãn måïi l bt3.txt trong cng thỉ mủc,... theo cåỵ táûp tin h Drive : Dng âãø chuøn âäøi äø âéa, tỉång tỉû Alt - F1 cho cỉía säø trại v Alt - F2 cho cỉía säø phi 2 Cạc lãûnh trong menu Files: a Help: Gi tråü giụp (F1) b User Menu: hiãøn thë menu ngỉåìi sỉí dủng (F2) c View: Âc näüi dung táûp tin (F3) d Edit: Âc v hiãûu chènh táûp tin (F4) e Copy: Dng sao chẹp thỉ mủc hồûc táûp tin (F5) f Rename or Move: Âäøi tãn hồûc di chuøn táûp tin, thỉ mủc... Giạo trçnh Tin hc càn bn h Delete: Xoạ thỉ mủc hồûc táûp tin (F8) i Split / Merge: Dng âãø chia nh táûp tin (Ctrl - F10) j File Atrributes: Dng âãø gạn cạc thüc tênh cho táûp tin Cạc thüc tênh gäưm: - Read Only: chè âc - Archive: lỉu trỉỵ - Hidden: áøn - System: hãû thäúng k Select Group: Dng âãø chn nhọm táûp tin hồûc thỉ mủc (tỉång tỉû phêm “ + “) l Deselect Group: Dng âãø thäi chn nhọm táûp tin hồûc... Yes 5 Xem, thay âäøi thüc tênh (Attributes) cho cạc thỉ mủc v táûp tin: Trang32 Giạo trçnh Tin hc càn bn Trong quạ trçnh duût cạc thỉ mủc v táûp tin, nãúu bản khäng tháúy nhỉỵng thỉ mủc hồûc táûp tin m âụng l â täưn tải l do cạc âäúi tỉåüng ny cọ thüc tênh áøn (Hidden) Âãø hiãøn thë cạc thỉ mủc hồûc táûp tin áøn, bản thỉûc hiãûn nhỉ sau: - Click Start / Settings / Folder Options hồûc trong cỉía säø... khiãøn: F1: Gi tråü giụp (Help) F2: Gi Menu ngỉåìi sỉí dủng F3: Âc näüi dung táûp tin F4: Âc v sỉía näüi dung táûp tin Trang1 7 Giạo trçnh Tin hc càn bn F5: Sao chẹp (copy) táûp tin hồûc thỉ mủc F6: Di chuøn (move) hồûc âäøi tãn (rename) thỉ mủc v táûp tin F7: Tảo thỉ mủc (make directory) F8: Xoạ (Delete) thỉ mủc hồûc táûp tin F9: Vo Menu hãû thäúng (Pulldown Menu) F10: Thoạt khi NC (quit) 2 Cạc phêm . Táûp tin (File): 1. Khại niãûm: L táûp håüp nhỉỵng thäng tin vãư mäüt loải âäúi tỉåüng dng cho mạy tênh v âỉåüc lỉu trỉỵ trãn bäü nhåï thnh mäüt âån vë âäüc láûp. Cọ hai loải táûp tin l táûp tin. âỉïng tải äø âéa C: C:> Copy C:Tinhoct1.txt + C:Tinhoct2.txt C:Tinhoct3.txt < Enter > 2. Trỉåìng håüp ta âang âỉïng tải thỉ mủc C:Tinhoc: C:Tinhoc> Copy bt1.txt + bt2.txt. tin lãn mn hçnh. Cụ phạp: TYPE [ äø âéa ][ âỉåìng dáùn ]<Tãn táûp tin cáưn hiãøn thë> < Enter > @ Vê dủ: Ta cáưn xem táûp tin bt1.txt trong thỉ mủc C:Tinhoc: C:> Type C:Tinhoct1.txt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học cho người mới bắt đầu, Tin học cho người mới bắt đầu, Tin học cho người mới bắt đầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay