190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

26 615 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 18:00

190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay [...]... trạng báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành sửa đổi bổ sung chế độ báo cáo tài chính theo quyết định số 167/2002/QĐ - BTC ngày 25 / 10 /2000 thông t 89 / 2002 /TT - BTC phơng pháp lập các báo cáo tài chính doanh nghiệp làm cơ sở cho việc phân tích các báo cáo đó Những thay đổi tích cực này chứng tỏ hệ thống báo cáo tài chính đã đang luôn đợc các cơquan... của doanh nghiệp - 24 - Kết luận Việc thực hiện chuyên đề Hoàn thiện việc lập phân tích hệ thống báo cáo tìa chính trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã giúp cho em có các nhìn đúng đắn tầm quan trọng của BCTC trong công tác quản lý doanh nghiệp cũng nh giá trị thông tin mà nó cung cấp cho ngời bên ngoài doanh nghiệp Ngoài ra, em còn đợc lĩnh hội rất nhiều những ý kiến đóng góp cho việc. .. cầu của báo cáo tài chính 2 1.4 Phơng pháp lập bảng cân đối kế toán .3 1.5 Phơng pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 1.6 Phơng pháp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ 7 1.7 Phơng pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính ( TMBCTC) .10 1.8 Phân tích báo cáo tài chính 11 Phần 2: Thực trạng báo cáo tài chính doanh nghip một số ý kiến đề xuất 22 2.1 Thực trạng đánh... đổi hoàn thiện BCTC của các tác giả trên báo, tạp chí tạo cho em niềm hứng thú mong muốn đợc viết chuyên đề này Kết quả của chuyên đề cha thể nói là nhiều nhng giúp em nắm bắt kịp sự thay đổi trong chính sách chế độ của Bộ Tài chính liên quan đến hệ thống BCTC làm cơ sở cho những suy nghĩ trăn trở góp phần hoàn thiện hệ thống này Trong thời gian tới đây việc lập phân tích báo cáo tài chính doanh. .. từng loại hình doanh nghiệp mà có các cách phân bổ cơ cấu tài sản hợp lý 1.8.3 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 1.8.3.1 Phân tích tổng quát báo cáo kết quả kinh doanh Đây là công việc xem xét tình hình biến động của các khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ phân tích so với kỳ gốc với mức độ tỷ lệ biến động Tuy nhiên để biết đợc hiệu quả kinh doanh ngoài việc so sánh sự... chức năng quan tâm vì báo cáo tài chính là phơng tiện để họ đánh giá năng lực quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Tuy nhiên để đánh giá chính xác hơn thực trạng BCTC trong các doanh nghiệp hiện nay thì việc phân tích u nhợc điểm của hệ thống này thiết nghĩ là cấp thiết nhằm hớng đến sự hoàn thiện BCTC doanh nghiệp cung cấp thông tin quan trọng cho việc ra quyết định của... Ngoài ra, trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phần II phần III nên đợc trình bày trong thuyết minh BCTC của doanh nghiệp Nh vậy sự sắp xếp không hợp đã làm giảm giá trị của BCTC tài chính Biểu mẫu kế toán kế toán còn quá cồng kềnh phức tạp đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Mở đầu cho trình độ có hạn của doanh nghiệp đối với việc lập BCTC hai là trong nội dung của các biểu... TS lu động đầu t ngắn hạn chỉ bao gồm TS lu động, TS lu động káhc đầu t ngắn hạn Vì vậy nên chăng khi đã dùng TS lu động khác thì sau nó không còn TS lu động khác là chi sự nghiệp cho chỉ tiêu này vào một loại tài sản lu động trên 2.2.3 Phải phân loại chọn lọc các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Hiện nay, hệ thống BCTC doanh nghiệp đợc phân tích khá tỉ mỉ chi tiết Ngoài việc các chỉ tiêu... doanh nghiệp chắc chắn là động tác quen thuộc nhuần nhuyễn của những kế toán viên có trách nhiệm để có thể góp phần xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hớng tới sự phát triển lâu dài - 25 - mục lục Mở đầu 1 Phần 1: Lý luận chung về việc lập phân tích hệ thống báo cáo tài chính 1 1.1 Khái niệm báo cáo tài chính 1 1.2 Vai trò của báo cáo tài chính. .. hạn lúc này doanh nghiệp đang trên bờ phá sản 1.8.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải có tài sản bao gồm: TSCĐ TSLĐ Có thể phân loại nguồn vốn tài trợ cho tài sản thành 2 loại: - Nguồn tài trợ thờng xuyên: là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng thờng xuyên lâu dài với hoạt động kinh doanh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, 190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, 190 Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Nội dung, kết cấu của bảng cân đối kế tốn 1. Nội dung: Tính cân đối của bảng cân đối kế tốn, Nội dung, kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng kết quả hoạt động kinh doanh. Phương pháp lập, Phương pháp lập một số chỉ tiêu phân tích : .1 Bố trí cơ cấu vốn :, Ph©n tÝch TMBCTC, ¦u ®iĨm cđa BCTC doanh nghiƯp ë ViƯt Nam hiƯn nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay