Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9

52 1,666 10
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 08:46

I. MỤC TIÊU: Kiến thức: HD HS luyện tập các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ. Kĩ năng: Cộng, trừ, nhân, chia 2 số hữu tỉ, so sánh 2 số hữu tỉ. Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt và sáng tạo. Ti Liu Bi Dng HSG B Đề tổng hợp kiến thức học sinh giỏi Môn : Toán lớp 9 Câu 1 : a) Tính A = 322 1 322 1 + ++ b) So sánh : 2008 2009 2009 2008 + và 2008 2009+ Câu 2 : a) Giải phơng trình : x 2 + x + 12 1+x = 36 b) Tìm các số nguyên x , y sao cho : y= 54 2 ++ xx Câu 3 : a) Biết a , b , c là số đo 3 cạnh của một tam giác . Chứng minh phơng trình : x 2 + ( a - b - c )x + bc = 0 vô nghiệm b) Cho M = x 2 + y 2 + 2z 2 + t 2 ; với x , y , z , t là số tự nhiên . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của M và các giá trị tơng ứng của x,y,z,t biết rằng: =++ =+ 10143 21 222 222 zyx tyx Câu 4 : Cho đoạn thẳng AB=2a , trên AB lấy một điểm C tuỳ ý . Vẽ đờng tròn tâm I đờng kính AC và vẽ đờng tròn tâm K đờng kính BC . MN là tiếp chung ngoài của hai đờng tròn (M )(),( KNI ) ; Cx là tiếp tuyến chung trong của hai đờng tròn . a) Chứng minh các đờng thẳng AM,BN,Cx đồng quy tại một điểm D . b) Xác định vị trí của điểm C trên AB sao cho tứ giác DMCN có diện tích lớn nhất . Câu 5 : Chứng minh rằng nếu ba + > 2 thì phơng trình sau có nghiệm 2ax 2 + bx +1 - a = 0 GV biờn son: Nguyn Minh Nht 1 Ti Liu Bi Dng HSG B Hớng dẫn trả lời Câu 1 : Giáo viên vừa hớng dẫn vừa yêu cầu học sinh làm theo giáo viên. a) A = 3242 2 3242 2 + ++ ( Nhân tử và mẫu với 2 ) = 33 2 33 2 )13(2 2 )13(2 2 + + = + ++ = 2 39 )3333(2 = ++ b)Hỏi: Em nào làm đợc bài này? Ta có 2008 2009 2009 2008 + = 2009 1 2008 1 2009 2008 + + = = 2009 1 2008 1 2009 2009 2008 2008 + + = = ( 2008 2009+ )+ 1 1 ( ) 2008 2009 Ta thấy 1 1 2008 2009 2008 2009 < > Do đó 1 1 2008 2009 >0 ; suy ra ( 2008 2009+ )+ 1 1 ( ) 2008 2009 > 2008 2009+ Vậy 2008 2009 2009 2008 + > 2008 2009+ Câu 2 : a) Gợi ý: Dùng phơng pháp đặt ẩn phụ để làm. x 2 + x + 12 1+x = 36 x(x+1)+ 12 1+x = 36 KX : x 1 GV biờn son: Nguyn Minh Nht 2 Ti Liu Bi Dng HSG B Đặt 1+x = t 0 ; phơng trình trở thành : ( t 2 - 1 )t 2 + 12t = 36 t 4 - ( t - 6 ) 2 = 0 ; suy ra (t 2 - t + 6)(t 2 + t - 6) = 0 Phơng trình t 2 - t + 6 = 0 vô nghiệm Phơng trình t 2 + t - 6 = 0 có nghiệm là t 1 = -3< 0 (loại) t 2 = 2 > 0 Với t = 2 thì 1+x =2 ; từ đó tìm đợc nghiệm của phơng trình là : x = 3 b) x 2 + 4x + 5 = (x+2) 2 +1 > 0 với mọi x , nên y xác định với mọi x ; từ đó ta cũng có y > 0 . Bình phơng 2 vế y= 54 2 ++ xx ta đợc : y 2 = (x+2) 2 +1 (y + x + 2)(y - x - 2 ) = 1 Vì x,y là số nguyên nên (y + x + 2) và (y - x - 2 ) cũng nhận giá trị nguyên . Ta thấy tổng và tích của 2 biểu thức này là dơng nên ta có : = =++ 12 12 xy xy ; từ đó ta tìm đợc (x=-2;y=1) Câu 3 : a) (1đ) = (a-b-c) 2 - 4bc = a 2 + b 2 +c 2 - 2ab - 2ac + 2bc - 4bc = a 2 + b 2 +c 2 - 2ab - 2ac - 2bc = = a 2 - a(b+c) + b 2 - b(a+c) + c 2 - c(a+b) Vì a,b,c là 3 cạnh của một tam giác nên : 0 <a<(b+c) ; suy ra a 2 < a(b+c) ; do đó a 2 - a(b+c) < 0 0 <b<(a+c) ; suy ra b 2 < b(a+c) ; do đó b 2 - b(a+c) < 0 0 <c<(a+b) ; suy ra c 2 < c(a+b) ; do đó c 2 - c(a+b) < 0 Từ đó suy ra < 0 . Vậy phơng trình vô nghiệm . GV biờn son: Nguyn Minh Nht 3 Ti Liu Bi Dng HSG B b) Từ hệ =++ =+ (**)10143 *)(21 222 222 zyx tyx ; cộng vế với vế ta đợc : 2(x 2 + y 2 + 2z 2 + t 2 ) - t 2 = 122 ; suy ra M= 2 61 2 122 22 tt += + ; do đó Min M = 61 khi t = 0 Với t = 0 từ (*) suy ra x 2 - y 2 = 21 hay (x-y)(x+y)= 21 Có 2 trờng hợp xảy ra : + = = =+ = 10 11 21 1 y x yx yx (loại vì không thoả mãn (**) ) + = = =+ = 2 5 7 3 y x yx yx , thay vào (**) ta tìm đợc z=4 Vậy Min M=61 khi x=5,y=2,z=4,t=0 Câu 4 : a) Gọi D là giao điểm của AM và BN Q là giao điểm của MN và Cx . Theo tính chất của tiếp tuyến ta có QM=QC=QN ; Từ đó suy ra MCN vuông . Tứ giác DMCN có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật ; Mà Q là trung điểm của MN , suy ra Q là trung điểm của DC . Vậy AM,BN,Cx đồng quy tại D. b) Gọi O là trung điểm của AB , Suy ra DO= 2 AB =a S DMCN =DM.DN= === DCAB DC DBDA DC DB DC DA DC . 4422 222 2333 a a a a DC AB DC === ; Từ đó ta có S DMCN lớn nhất bằng 2 2 a khi DC=a ; lúc đó C O . GV biờn son: Nguyn Minh Nht 4 Q I m CB = 3 cm Distance A to C B = 0 cm m AC = 5 cm O N M K C B x A D Ti Liu Bi Dng HSG B Câu 5 : Giả sử phơng trình vô nghiệm , ta có : = b 2 - 8a(1-a) < 0 (1) , do đó 0 < b 2 < 8a(1-a) hay a(1-a) > 0 Từ đó ta có 0 <a < 1 , suy ra a = a . Từ (1) , ta lại có b < 2 )1(2 aa , vậy =+<+ )1(22 aaaba = 1)12(1)1()1(222 2 +=++ aaaaaa (2) áp dụng bất đẳng thức Bunhiacốpxki , ta có : ( [ ] )1()12()1.1.2()12 22 aaaaaa +++=+ = 3 (3) Kết hợp (2) với (3) , ta có : ba + < 3 -1 = 2 ; trái với giả thiết . Vậy phơng trình có nghiệm . Hỏi: Trong bài học hôm nay các em đã dùng những đơn vị kiến thức nào? Học sinh trả lời: D. Bài tập về nhà. Bài 1. Rút gọn biểu thức A = 24923013 +++ Bài 2. Chứng minh rằng với x > 0, x 1, biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: 1 . 11 2 + + + + ++ x xxxxx xx xx xx xx . Bài 3. Giải phơng trình: (2x + 1) 2 (x + 1)x = 105 GV biờn son: Nguyn Minh Nht 5 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề §Ị tỉng hỵp kiÕn thøc häc sinh giái M«n : To¸n líp 9 Bài 1 Cho hai số nguyên dương a và b ( ) a b≥ đều không chia hết cho 5 . Chứng minh rằng a 4 – b 4 M 5. Bài 2 : a) Rút gọn : ( ) 2 1 : 1 1x x x − − − − b) Tính : ( ) ( ) 4 15 . 10 6 . 4 15+ − − Bài 3 : Cho a > 2 ; b > 2 . Chứng minh rằng : ab > a + b Bài 4 : Tìm giá trò nhỏ nhất của biểu thức sau : A = 2 1 2 1x x x x + − + − − Bài 5 : Cho điểm M nằm trong tam giác ABC nhọn . Chứng minh rằng : 4 S ABC ≤ AM.BC + BM.CA + CM.AB * GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 6 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề HƯỚNG DẪN Bài 1 : Gi¸o viªn: C¸c em mn lµm ®ỵc bµi to¸n nµy chóng ta ph¶i vËn dơng tÝnh chÊt chia hÕt mµ c¸c em ®· häc ë líp 6. Hái: Em nµo lµm ®ỵc bµi nµy? Häc sinh: Suy nghÜ lµm. Ta có bài toán phụ sau : ; 5n n / ∈Ζ M Chứng minh rằng : n 4 – 1 M 5 Do : n 4 – 1 = ( n 2 – 1 ).( n 2 + 1 ) n / M 5 ⇒ n chia 5 dư ± 1 hoặc ± 2 • Nếu n chia 5 dư ± 1 ⇒ n 2 chia 5 dư 1 ⇒ n 2 – 1 M 5 Do đó : n 4 – 1 M 5 • Nếu n chia 5 dư ± 2 ⇒ n 2 chia 5 dư 4 ⇒ n 2 + 1 M 5 Do đó : n 4 – 1 M 5 Áp dụng cho bài toán trên : Do : a 4 – 1 M 5 và b 4 – 1 M 5 Hái: Em h·y cho biÕt b¹n ®· dïng nh÷ng kiÕn thøc nµo ®Ĩ lµm bµi tËp trªn? Bài 2 : Gi¸o viªn gäi hai em lªn b¶ng lµm. Häc sinh lªn b¶ng lµm. a) Rút gọn : ( ) 2 1 : 1 1x x x − − − − ( ) ( ) ( ) ≠ ≥ = − − − − = − − − − 2 : 2; 1 2 1 : 1 1 1 1 : 1 1 ĐK x x x x x x x GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 7 Ti Liu Bi Dng HSG B ( ) = > > = = < < > > = = < < 1 1 : 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 x x Neỏu x Neỏu x Neỏu x Neỏu x Neỏu x Neỏu x Neỏu x Neỏu x b) Tớnh : ( ) ( ) 4 15 10 6 4 15+ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = + = + = + = + = + = + = + = + = = 2 2 2 2 4 15 . 5 3 . 2. 4 15 4 15 . 5 3 . 2. 4 15 4 15 . 5 3 . 8 2 15 4 15 . 5 3 . 5 3 4 15 . 5 3 . 5 3 4 15 . 5 3 4 15 . 8 2 15 4 15 . 4 15 .2 4 15 .2 2 Baứi 3 : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ; 0 . 2. 1 2 ; 0 . 2. 2 1 2 : . . 2. 2. 2 . 2. . Do a b neõn a b b vaứ b a neõn a b a Tửứ vaứ Ta ủửụùc a b a b a b a b a b a b a b ẹPCM > > > > > > + > + > + > + Baứi 4 : Giáo viên hớng dẫn Các em dùng bất đẳng thức sau để làm bài này. a b a b+ + GV biờn son: Nguyn Minh Nht 8 A' F E M C B A • Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề ( ) ( ) 2 2 2 1 2 1 : 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 A x x x x ĐK x A x x x x A x x A x x Ápdụngbấtđẳngthức a b a b tacó A x x x x = + − + − − ≥ = − + − + + − − − + = − + + − − = − + + − − + ≥ + = − + + − − ≥ − + + − − = = ( ) ( ) 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 x x A x x Vậy Mim A khi x  − + − − ≥  = ⇔ ⇔ ≤ ≤  ≥   = ≤ ≤ Bài 5 : Cho điểm M nằm trong tam giác ABC nhọn Chứng minh rằng : 4.S ABC ≤ AM . BC + BM . CA + CM . AB Kéo dài AM cắt cạnh BC tại A’ Vẽ BE ⊥ AM tại E ( E ∈ AM ) CF ⊥ AM tại F ( F ∈ AM ) Ta có : BE. AM ≤ BA’. AM (1) CF. AM ≤ CA’. AM (2) GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 9 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề Lấy (1) + (2) vế theo vế Ta được : BE. AM + CF. AM ≤ BA’. AM + CA’. AM Hay : ( BE + CF ). AM ≤ AM ( BA’ + CA’) Nên : ( BE + CF ). AM ≤ AM . BC Do đó ta có tổng diện tích : 2 ( S ABM + S ACM ) ≤ BC. AM ⇔ S ABM + S ACM 1 2 ≤ BC. AM (*) Tương tự ta chứng minh được : ⇔ S ABM + S CBM 1 2 ≤ AC. BM (**) ⇔ S ACM + S CBM 1 2 ≤ AB. CM (***) Cộng vế theo vế (*) , (**), (***) cho ta 2(S ABM + S ACM + S CBM ) 1 2 ≤ ( BC. AM + AC. BM + AB. CM ) ⇔ 2 . S ABC 1 2 ≤ ( BC. AM + AC. BM + AB. CM ) ⇔ 4 . S ABC ≤ BC. AM + AC. BM + AB. CM ( ĐPCM) D. Bµi tËp vỊ nhµ. Bµi 1 : T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa 2 2 3 5 1 x x y x + + = + . Bµi 2. Cho a, b ≥ 0 tho¶ m·n : 1=+ ba . Chøng minh r»ng: ab(a + b) 2 ≤ 64 1 . DÊu b»ng x¶y ra khi nµo ? Bàµi3: Cho biĨu thøc. P = ( ) ( ) 3 a1 2 2 a a12 1 a12 1 − + − − + + a) Rót gän P. b) Tìm Min P. Bài 2: Cho x, y lµ hai sè kh¸c nhau tháa m·n: x 2 + y = y 2 + x Tính gi¸ trÞ cđa biĨu thøc : P = 1 -xy xy 2 y 2 x ++ GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 10 [...]... Dưỡng HSG Bộ Đề  a + a +1   1  a + a +1 a +1− 2 a 2 a P= − : ÷:  =  a +1 ÷ a +1 a − 1 (a + 1).( a − 1)  (a + 1).( a − 1)    = (a + a + 1).(a + 1).( a − 1) a + a + 1 = (a + 1).( a − 1) 2 a −1 b/ Ta có: ( a = 19 − 8 3 = 4− 3 19 − 8 P= 9 ( 24 − = ) 2 1 ( 4 − 3 ) + = 19 − 3 +4 − 3 + =24 − 3 8 1 9 4− 3 − 1 3− 3 1 (4 − 3) − 3 )( 3 + 3 ) 72 + 24 3 − 27 3 − 27 45 − 3 3 15 − = = = 2 3+ 2 9 3 6 6 2... + x 2 + 3a a2 9a + 4a a2 Theo (1) th× 9a2 + 4a > 0 nªn ¸p dơng B§T C«si, ta ®ỵc A ≥ 2 A = 2 9a2 + 4a = a2 a = -1/2 DƠ kiĨm tra thÊy víi a = -1/2 th× x1 = -1 vµ x2 = -1/2 VËy Anhá nhÊt = 2, ®¹t ®ỵc khi a = -1/2 ; x1 = -1 vµ x2 = -1/2 4 1) Häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh Gi¸o viªn gäi ý ®Ĩ häc sinh tr¶ lêi tõng ý mét Hái: Mn chøng minh 3 ®iĨm th¼ng hµng ta cÇn chøng minh ®iỊu g×? Häc sinh: ®Ĩ chøng... 2);( x = 11; y = −6), ( x = 9; y = −6) Gi¸o viªn: H·y nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n? Häc Ýnh nhËn xÐt s¶ sai nÕu cã Bµi 3 3.1 Gi¸o viªn cho häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh vµ ghi gi¶ thi t kÕt ln cđa bµi to¸n Häc sinh lªn b¶ng lµm theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn Gỵi ý: C¸c em dïng kiÕn thøc vỊ t©m gi¸c ®ång d¹ng ®Ĩ chøng minh Häc sinh lªn b¶ng chøng minh Ta cã: ∆COM : ∆CED v×: µ µ µ O = E = 90 0 ; C chung Suy ra: GV biên... OK2 + CK2 = 8a2 + a2 = 9a2 MỈt kh¸c OC2 = 9a2 nh vËy, OC2 = OK2 +KC2 Theo ®Þnh lÝ Pitago ®¶o th× ∆OKC vu«ng t¹i K hay OKC = 90 o V× CBK= ABO vµ BCK = BAO, h¬n n÷a c¸c gãc nµy nhän, nªn K thc phÇn mỈt ph¼ng giíi h¹n bëi hai ®êng th¼ng song song AB vµ CD.Tõ ®ã BKC = BKO + OKC = 45o + 90 o = 135o V× BKC = AOB suy ra AOB = 135o GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 24 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề Hái: H·y nªu nh÷ng... Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề Gi¸o viªn: Gäi häc Ýnh lªn b¶ng lµm Häc sinh lªn b¶ng lµm: NÕu häc sinh dïng c¸ch ®a vỊ d¹ng quen thc ®· lµm th× gi¸o viªn giíi thi u c¸ch lµm sau ®©y Dïng c«ng thøc nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh b¹c hai y= x 2 + 3x + 5 2 x 2 + 1 (x¸c ®Þnh víi mäi x ∈ R ) ⇔ ( y − 1) x − 3 x + y − 5 = 0 (**) • y = 1: pt (**) cã nghiƯm x=− 4 3 y ≠ 1: ®Ĩ pt (**) cã nghiƯm th×: ∆ = 9 − 4( y − 1)( y − 5)... của các cạnh AD, BC Đường thẳng EF cắt các đường thẳng AB, CD lần lượt tại M, N Chứng minh rằng MA.NC = MB.ND Híng ®Én tr¶ lêi Bài 1  a   1 2 a  Cho biểu thức: P =  1 + a + 1  :  a − 1 − a a + a − a − 1          a Rút gọn P b Cho a = 19 − 8 3 Tính P Gi¸o viªn: h·y nªu ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh cđa biĨu thøc? Häc sinh tr¶ lêi ĐK: a ≥ 0, a ≠ 1 Gi¸o viªn: Em nµo lµm ®-ỵc bµi bµi nµy? Häc sinh. .. min AD ⇔ E lµ trung ®iĨm cđa d©y cung » Nªó häc sinh kh«ng lµm ®ỵc cho häc sinh suy nghÜ trao ®ỉi vµ t×m ra híng gi¶i cđa bµi tèaªơhc sinh th¶o ln theo nhãm hai ngêi mét ®Ĩ t×m ra lêi gi¶i 3.2 GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 35 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề Hái: Chi vi cđa tam gi¸c GKH ®ỵc tÝnh theo c«ng thøc nµo? Hái: Chu vi ®ã lín nhÊt khi nµo? Häc sinh lªn b¶ng lµm ∆GKH cã c¹nh GH cè ®Þnh, nªn chu... VËy x = y = 1 Bµi 2 Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c«ng htøc sau GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 20 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG §Ĩ ý r»ng:  1 < k   k 1 = (k + 1) k − Bộ Đề  1 1  1 1  k −  +     k + 1  k k +1   k k 1  1 = k −  = k (k + 1)  k k + 1  2  1 1   = 2 −     k +1  k k + 1  k 1 Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm Häc sinh lªn b¶ng lµm Do ®ã :  1 1 1   1 1 ... P = a4 + b 4 + c 4 §Ị tỉng hỵp kiÕn thøc häc sinh giái M«n : To¸n líp 9 Bài 1  a   1 2 a   Cho biểu thức: P =  1 + a + 1  :     a − 1 − a a + a − a − 1     a Rút gọn P b Cho a = 19 − 8 3 Tính P Bài 2: 1 1 1 Cho a + b + c = 1 và a + b + c = 0 Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 = 1 GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 25 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề Bài 3: Tính tổng S= 1 1 1 + + + 1+ 2 2+... 2008 2 b) 1004 + 1004 = a b (a + b)1004 §Ị tỉng hỵp kiÕn thøc häc sinh giái M«n : To¸n líp 9 Bµi 1: 1 Gi¶i ph¬ng tr×nh: x +1− 2 4 x + x + 9 − 64 x = 2 2 Chøng minh r»ng nÕu a, b, c lµ c¸c sè kh«ng ©m vµ b lµ sè trung b×nh céng cđa a vµ c th× ta cã: 1 1 2 + = a+ b b+ c c+ a Bµi 2: GV biên soạn: Nguyễn Minh Nhật 30 Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Bộ Đề 1 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cđa y = x 2 + 3x . có 2008 20 09 20 09 2008 + = 20 09 1 2008 1 20 09 2008 + + = = 20 09 1 2008 1 20 09 20 09 2008 2008 + + = = ( 2008 20 09+ )+ 1 1 ( ) 2008 20 09 Ta thấy 1 1 2008 20 09 2008 20 09 < > . Ti Liu Bi Dng HSG B Đề tổng hợp kiến thức học sinh giỏi Môn : Toán lớp 9 Câu 1 : a) Tính A = 322 1 322 1 + ++ b) So sánh : 2008 20 09 20 09 2008 + và 2008 20 09+ Câu 2 : a) Giải phơng. 20 09 2008 20 09 < > Do đó 1 1 2008 20 09 >0 ; suy ra ( 2008 20 09+ )+ 1 1 ( ) 2008 20 09 > 2008 20 09+ Vậy 2008 20 09 20 09 2008 + > 2008 20 09+ Câu 2 : a) Gợi ý: Dùng phơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9, Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9, Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay