169 Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Long

74 308 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:58

169 Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Long [...]... của hàng cha tiêu thụ + Xác định giá vốn của hàng tiêu thụ trong kỳ Nợ TK 632: Tập hợp trị giá mua của hàng bán trong kỳ Có TK 611 (6112): Trị giá mua của tiêu thụ trong kỳ Cuối kỳ, phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 156 (1562): Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ III Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các DNTM 1 Xác định. .. đợc coi là tiêu thụ nội bộ khác nh: sử dụng sản phẩm hàng hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh Bên nợ: Giá trị hàng hoá trả lại ( theo giá tiêu thụ nội bộ) khoản giảm giá hàng bán đợc chấp nhận trên khối lợng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ trong kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số hàng hoá tiêu thụ nội bộ Kết chuyển doanh thu tiêu thụ nội bộ phần vào tài khoản sử dụng kết quả Bên có... kết quả tiêu thụ hàng hoá 1.1 Kế toán chi phí bán hàng: Khái niệm: Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí cho khâu lu thông, bán hàng nh vận chuyển, bao gói, giao dịch 34 Chi phí bán hàngchi phí lu thông chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá , lao vụ, dịch vụ Chi phí bán hàng gồm nhiều khoản khác nhau Theo quy định. .. về tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ chỉ khác với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên ở việc xác định giá vốn hàng bán Các bút toán phản ánh doanh thu tiêu thụ trong kỳ giống các doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kêkhai thờng xuyên Việc xác định trị giá mua thực tế của hàng tiêu thụ đợc hạch toán - Đầu kỳ, kết chuyển giá vốn của hàng cha tiêu thụ Nợ TK 611 (6112): Trị giá vốn của hàng. .. thanh toán của hàng không bán đợc trả lại 29 * Hạch toán bán hàng nội bộ Hình thức tiêu thụ nội bộ là hình thức tiêu thụ các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hàng hóa điều chuyển cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc nh các chi nhánh, các cửa hàng ở các địa phơng để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, các đơn vị phụ thuộc với nhau Hạch toán tiêu thụ nội bộ về nguyên tắc tơng tự nh hạch toán tiêu thụ. .. Phiếu xuất kho - Hoá đơn kiêm vận chuyển nội bộ - Thẻ kho - Biên bản kiểm Các chứng từ này phải đợc luân chuyển đến bộ phận kế toán đúng thời hạn, chính xác đầy đủ Căn cứ vào đó kế toán kiểm tra tính hợp pháp tiến hành phân loại, tổng hợp ghi sổ kế toán thích hợp 3.2 Kế toán chi tiết hàng hoá Kế toán chi tiết hàng hoá là việc ghi chép số liệu luân chuyển chứng từ giữa kho phòng kế toán. .. hiện hành chi phí bán hàng đợc chia thành các loại sau: - Chi phí nhân viên - Chi phí vật liệu, bao bì - Chi phí dụng cụ đồ dùng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bằng tiền khác Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phí bán hàng kế toán sử dụng tài khoản 641- "chi phí bán hàng" Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí... nghiệp vụ nhập, xuất diễn ra thờng xuyên đặc biệt công tác quản lý hàng hoá phải đựơc thực hiện nghiêm ngặt * Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ở doanh nghiệp thơng mại áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ 31 Phơng pháp kiểm định kỳ là phơng pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm thực tế cuối kỳ để phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp:... thực xuất vào thẻ kho theo chỉ tiêu số lợng mỗi chứng từ ghi vào thẻ kho một dòng Định kỳ thủ kho gửi (hay kế toán xuống lấy) toàn bộ chứng từ nhập, chứng từ xuất hàng hoá đã đợc phân loại Cuối kì tiến hành tổng cộng trên thẻ kho - ở phòng kế toán: Khi nhận đợc các chứng từ nhập, các chứng từ xuất hàng hoá do thủ kho gửi lên, kế toán tiến hành ghi sổ kế toán chi tiết hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu hiện... của hàng cha tiêu thụ đầu kỳ Có TK liên quan 151, 156, 157 - Trong kỳ kinh doanh, các nghiệp vụ liên quan tới tăng hàng hóa đợc phản ánh vào bên nợ TK 611, (6112) - Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê, xác định hàng hóa đã tiêu thụ hay cha tiêu thụ cuối kỳ + Kết chuyển trị giá vốn của hàng tồn kho, tồn quầy cuối kỳ: Nợ TK 156, 157, 151: Trị giá hàng cha tiêu thụ cuối kỳ Có TK 611 (6112): Kết chuyển trị 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 169 Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Long, 169 Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Long, 169 Kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại Chi Nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Long, . ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong DNTM, Phơng thức tiêu thụ trực tiếp: Bán buôn hàng hoá Bán lẻ hàng hoá, Phơng thức bán hàng đại lý , ký gửi : Phơng thức tiêu thụ nội bộ:, . Kế toán chi tiết hàng hoá, Đặc điểm tình hình chung của Công ty Bút Bi Thiên Long Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý cuả Chi Nhánh công ty Bút Bi Thiên Long, Đặc điểm tổ chức kế toán của Chi Nhánh Công ty Bút Bi Thiên Long, Hình thức sổ kế toán Kế toán hàng hoá, Tiêu thụ hàng hoá và phơng thức thanh toán : Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Bút Bi Thiên Long:, Hạch toán chi phí bán hàng: Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Ưu điểm: Nhợc điểm: - Thứ nhất: Công tác hàng hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay