151 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung

63 319 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:57

151 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung [...]... kế toán chi phí sản xuất trong Công ty Cổ phần Quang Trung 2.1 Khái quát về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung: Công ty cổ phần Quang Trung tiến hành sản xuất sản phẩm theo mùa vụ, do đó trong một tháng, số chi phí sản xuất bỏ ra nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng bia (Vào mùa hè hay những tháng nóng thì nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng lên vào mùa lạnh sẽ giảm đi) Chi phí sản xuất. .. phẩm phải bỏ ra rất nhiều chi phí khác nhau Chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phục vụ cho công tác sản xuất, Công ty đã phân loại chi phí sản xuất theo 2 tiêu thức sau: - Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí sản xuất: theo tiêu thức này, chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đợc chia thành 3 khoản mục chi phí sản xuất sau: + Chi phí nguyên vật liệu trực... tiếp 76 623 Chi phí sử dụng máy thi công áp dụng cho đơn vị xây lắp 6231 6232 Chi phí vật liệu 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất 6234 Chi phí khấu hao máy thi công 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6238 77 Chi phí nhân công Chi phí bằng tiền khác Chi phí sản xuất chung 627 6271 Chi phí nhân viên phân xởng 6272 Chi phí vật liệu 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 Chi phí dịch vụ mua... phí sản xuất chung 2.1.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Quang Trung 2.1.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty cổ phần Quang Trung Quy trình công nghệ sản xuất bia là quy trình phức tạp qua nhiều công đoạn chế biến Các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất cũng đa dạng gồm nhiều loại khác nhau, mà đặc biệt là khoản mục chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu... đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là cả quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, mọi chi phí sản xuất phát sinh đều quy nạp trực tiếp vào đối tợng tập hợp chi phí sản xuất mà không cần phân bổ 2.1.4.2 Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất Để đảm bảo yêu cầu quản lý chi phí sản xuất một cách hợp lý, chặt chẽ, khoa học, thì công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấtCông ty chủ yếu áp dụng phơng pháp... phận kế toán chi phí - Tổ chức lập và phân tích báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản trị Công ty ra đợc các quyết định một cách nhanh chóng, phù hợp với quá trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm 2.1.4 Đối tợng và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Quang Trung 2.1.4.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản. .. liệu, Công cụ dụng cụ (CCDC), khấu hao Tài sản cố định, tiền lơng phải trả cho cán bộ công nhân viên (CNV) trong Công ty và các chi phí khác mà Công ty phải bỏ ra trong kỳ hạch toán (tháng) để phục vụ cho hoạt động sản xuất Toàn bộ chi phí sản xuấtCông ty phải bỏ ra trong mỗi kỳ hạch toán đợc kế toán phân thành: - Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất. .. tại Công ty Cổ phần Quang Trung: * Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: Công tác kế toán tại Công ty do một bộ phận kế toán chuyên trách đảm nhiệm gọi là Phòng Tài chính - Kế toán gồm 01 kế toán trởng, 01 nhân viên kế toán và 01 thủ quỹ, 01 thủ kho Mỗi thành viên trong bộ máy kế toán tuy nhiệm vụ và chức năng khác nhau nhng luôn mối quan hệ mật thiết với nhau thể khái quát bộ máy kế. .. ngoài 6278 Chi phí bằng tiền khác 78 631 Giá thành sản xuất 79 632 Giá vốn hàng bán 80 635 Chi phí tài chính 81 641 Chi phí bán hàng 6411 6412 Chi phí vật liệu, bao bì 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ 6415 Chi phí bảo hành 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6418 82 Chi phí nhân viên Chi phí bằng tiền khác Chi phí quản lý doanh nghiệp 642 6421 Chi phí nhân viên quản lý 6422 Chi phí vật... phí bằng tiền khác ngoài những chi phí đã nêu trên 2.1.2 Vai trò của chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Quang Trung Chi phí là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý Công ty mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả (lãi lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy đợc Công ty rất quan tâm Tổ chức kế toán chi phí một cách khoa học, hợp lý và 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 151 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung, 151 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung, 151 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quang Trung, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quang Trung., Tình hình hoạt động của Công ty : Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:, Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Quang Trung., Vai trò của chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Quang Trung. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán., Tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ:, Ưu điểm chung và tổng quát của Công ty: Ưu điểm về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất:, Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất: ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay