Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

65 1,352 4

Meo Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,273 tài liệu

  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 16:21

Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Ti Liu ễn Thi Tt Nghip THPT V Tuyn Sinh H-C Mụn ToỏnCâu 1 Cho hm s 2xyx 1=+ . Tỡm cõu ỳng trong cỏc cõu sauA.Hm s ng bin trờn khong ( )1;1 v nghch bin trờn ( ) ( ); 1 1; + B.Hm s nghch bin trờn ( )1;1C.Hm s ng bin trờn khong ( )1;1 v nghch bin trờn ( ) ( ); 1 vaứ 1; + D. Hm s ng bin trờn ( ) ( ); 1 vaứ 1; + Câu 2 Cho hm s 2y 2x x= . tỡm mnh sai trong cỏc mnh sau :Tp xỏc inh ca hm s [ ]D 0 ;2=Hm s ng bin trờn ( )0;1Hm s nghch bin trờn ( )1;2Hm s nghch bin trờn ( )0;1 v ng bin trờn ( )1;2Câu 3 Cho hm s y x.ln x= . Tỡm phng ỏn sai A. Tp xỏc nh ca hm s l ( )D 0 ;= + B. Hm s nghch bin trờn 10;e v 1;e + C. Hm s luụn ng bin trờn tp xỏc nh ca nú l DD. Tp giỏ tr ca hm s l ĂCâu 4 Cho hm s mx 1yx m+=+ . Tỡm m hm s luụn nghch bin trờn cỏc khong xỏc nh ca núA.m 1 m 1< > B. m ĂC.1 m 1 < < D m 1>Câu 5 Cho hm s y 4 sin x 3 cos x 4x= + . Chn phng ỏn ỳng A. Hm s cú c khong ng bin v khong nghch bin B. Hm s luụn luụn ng bin trờn ĂC. Hm s luụn luụn nghch bin trờn ĂD. Hm s nghch bin trờn ;6 4 Câu 6 Cho hm s 3 2y x 2x 7x 15= + + , x Ă . Chn phng ỏn ỳng Hm s luụn luụn ng bin trờn ĂHm s khụng luụn luụn ng bin trờn ĂHm s luụn luụn nghch bin trờn ĂCỏc ỏp ỏn kia u saiCâu 7 Cho hm s : 22x xyx 1+=+ . Chn cõu tr li ỳng trong cỏc cõu hi sau : Hm s gim trờn { }2 21 ; 1 \ 12 2 + Hm s gim trờn 21 ; 12 v trờn 21 ; 12 + Hm s gim trờn 2; 12 v trờn 21 ;2 + + Cỏc ỏp ỏn kia u sai Câu 8Cho hm s 3 2y x 6x 9x 8= + + +xỏc nh trờn Ă . Chn cõu tr li ỳng trong cỏc cõu sau :A. Hm s tng trong ( );3 v gim trong ( )3; 1 B. Hm s tng trong ( )1; + v gim trong ( )3; 1 C. Hm s tng trong ( )3; 1 D. Cỏc cõu kia u saiBiờn son : V ỡnh Bo i Hc Kinh T Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(ti liu ch mang tớnh cht tham kho dnh cho giỏo viờn v hc sinh THPT do ú khụng cú mc ớch thng mi)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánC©u 9 Cho hàm số 2x 3yx 1−=+ . Chọn đáp án đúng A. Hàm số đồng biến trên { }\ 1−¡B. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ); 1− ∞ − ( )1;− + ∞C. Hàm số nghịch biến trên ( ); 1− ∞ − ( )1;− + ∞D. Hàm số đơn điệu trên ¡C©u 10 Cho hàm số 28x 4x 2y2x 1− −=− . Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau : A. Hàm số tăng trên ¡B. Hàm số tăng trên 1\2   ¡C. Hàm số giảm trên 1;2 − ∞   trên 1;2 + ∞  D. Các đáp án kia đều sai C©u 11 Tìm điều kiện của a , b để hàm số y 2x a sin x b cos x= + + luôn luôn đồng biến trên ¡A.2 2a b 2+ ≤B. 2 2a b 2+ ≥ −C . 2 2a b 4+ ≤D. 2 2a b 4+ ≤ −C©u 12 Tìm m để hàm số mx 4yx m+=+ nghịch biến trên ( );1− ∞A.2 m 2− < < B.2 m 1− < ≤ − C.2 m 1− ≤ ≤ −D.2 m 2− ≤ ≤C©u 13 Cho hàm số ( )( )3 2 2y x m 1 x m 2 x m= − + + − + + . Tìm câu đúng A. Hàm số luôn nghịch biến trên ¡B. Hàm số có cả các khoảng đồng biến các khoảng nghịch biến C. Hàm số đồng biến trên ( )2 ;4−D. Hàm số nghịch biến trên ( )2m;m 1− +C©u 14Cho hàm số 3 2y x 3x mx m= + + + . Tìm m để hàm số giảm trên một đoạn có độ dài bằng 1A.9m4=B.9m4= −m 3≤ m 3=C©u 15 Tìm m để hàm số 2 2x 5x m 6yx 3+ + +=+ đồng biến trên khoảng ( )1 ; + ∞A.m 4≥B.m ∈¡C.m 4≥ −D.m 4≤C©u 16Cho hai đường ( ) ( )2 21 2C : y x 5x 6 ; C : y x x 14= − + = − − − . Chúng có :A.Có 2 tiếp tuyến chung B .Không có tiếp tuyến chung nàoC.Có 1 tiếp tuyến chung D. Cả ba phương án trên đều sai C©u 17 Cho đường cong (C) : 3 21y x x3= − . Lựa chọn phương án đúng A.Không tồn tại cặp tiếp tuyến của (C) nào mà chúng song song với nhauB.Tồn tại duy nhất một cặp tiếp tuyến của (C) nào mà chúng song song với nhauC.Tồn tại vô số cặp tiếp tuyến của (C) nào mà Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toánhai tiếp tuyến trong từng cặp song song với nhauD.Cả 3 phương án trên đều sai C©u 18 Cho đường cong 2y x 5x 6= − + . Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết rằng nó song song với đường thẳng y = 3x + 1 . Lựa chọn đáp án đúng .A . y = 5x + 3 B . y = 3x C . y = 3x 10 D . 1y x 23= − +C©u 19 Giả sử f(x) có đạo hàm tại x = x0 . Lựa chọn phương án đúng A . f(x) liên tục tại x = x0 .B . f(x) gián đoạn tại x = x0 .C . f(x) chắc chắn có đạo hàm cấp hai : ( )0f " x.D . f(x) không xác định tại x = x0 .C©u 20Xét hàm số : ( )3 21 3f x x x 2x 13 2= + + − . Lựa chọn phương án đúng A . Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0 > 2 mà tiếp tuyến tại M tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù.B . Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0 < 1 mà tiếp tuyến tại M tạo với chiều dương của trục hoành một góc nhọn .C . Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0 > 2 mà tiếp tuyến tại M song song với trục tung .D . Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0 < 1 mà tiếp tuyến tại M song song với trục hoành .C©u 21 Cho 2 đường cong : ( ) ( )2 21 2C : y x x ; C : y 2x 5x= − = − + . Lựa chọn phương án đúng A.Có 2 tiếp tuyến chung B.Không có tiếp tuyến chung nào C.Có 1 tiếp tuyến chung D.Cả 3 phương án trên đều sai C©u 22 Cho (C) 2y x 5x 6= − + M( 5 ; 5) . Lựa chọn phương án đúng A.Có 2 tiếp tuyến của (C) đi qua M .B.Có 1 tiếp tuyến của (C) đi qua M .C.Mọi tiếp tuyến của (C) đều cắt trục hoành .D.Tồn tại tiếp tuyến với (C) qua M song song với trục hoành .C©u 23 Cho y = lnx với x > 0 . Lựa chọn phương án đúng A. 21y "x= B. 1y 'x=C. y’ là hàm số lẻ trên [-2 ; 2]D. ( )1y " 2,56,25= −C©u 24 Cho hai đường ( ) ( )21 2C : y x x ; C : y x 1= − = − . Chúng có :A.Có 2 tiếp tuyến chung B. Không có tiếp tuyến chung nàoC.Có 1 tiếp tuyến chung D. Cả ba phương án trên đều sai C©u 25 Cho (C) : 2y x 3x 2= − + điểm M( 2 ; 0) . Lựa chọn phương án đúng :A.Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M .B. Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M .C. Không có tiếp tuyến nào Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toánđi qua M .D. Cả ba phương án trên đều sai .C©u 26Cho ( )2f x x= xét trên ( - 2 ; 4 ] . Lựa chọn phương án đúng .A . f ’(4) =8 B . ( )'f 4 8+= C . ( )'f 2 4+− = −D. ( )'f 4 8−=C©u 27Cho 3 2y x 4x 5x 7= + + − . Lựa chọn phương án đúng A . ( )4y 2 0>B. ( )5y 1 0− <C. ( )6y 1 0>D. ( )4y 1 0− =C©u 28Cho y = sin2x . Lựa chon phương án đúng A. ( )3y 92π =  B. ( )4y 174π = −  C. ( )( )3y 0π >D. ( )( )6y 0π =C©u 29Xét đường cong 3 2y x 2x 15x 7= + + − . Lựa chọn phương án đúng A . Tồn tại tiếp tuyến của đường cong song song với trục hoành .B . Tồn tại tiếp tuyến của đường cong song song với trục tung .C . Tồn tại tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù .D . Cả ba phương án trên đều sai .C©u 31Xét đường cong 3 21y x x 3x 23= + + − . Lựa chọn phương án đúng A . Tồn tại hai điểm M1 ; M2 trên đường cong sao cho hai tiếp tuyến với hai đường cong tại M1 ; M2 vuông góc với nhau .B . Tồn tại tiếp tuyến với đường cong vuông góc với trục tung C . Tồn tại tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù .D . Cả ba phương án trên đều sai .C©u 31Tìm a b để hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4 giá trị nhỏ nhất bằng -1.A. B. C. D. A B đều đúng C©u 31Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: A. min B. minC. min D. minC©u 32 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: A. max B. max C. max D. max C©u 33 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: A. min B. min C. min D. min C©u 34Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: . Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánA. max B. max C. max D. max C©u 35 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: . A. min B. min C. min D. min C©u 36Cho phương trình: , với . Định a để nghiệm của phương trình đạt giá trị lớn nhất. A. B. C. D. C©u 37Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .A. min B. min C. min D. min C©u 38Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn . A. max B. max C. max D. max C©u 40Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn . A. min B. min C. min D. min C©u 41Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn . A. max B. max C. max D. max C©u 42Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: . A. min B. min C. min D. min C©u 42Cho y = x2 5x + 6 điểm M (5, 5). Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. Mọi tiếp tuyến với đường cong đều cắt trục hoành B. Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M C. Tồn tại tiếp tuyến với đường cong qua M song song với trục tung D. Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M C©u 43Cho y = . Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Tồn tại duy nhất một cặp tiếp tuyến với đường cong mà chúng song song với nhau B. Không tồn tại cặp tiếp tuyến với đường cong mà chúng song song với nhau C. Tồn tại vô số cặp tiếp tuyến mà hai tiếp tuyến trong từng cặp song song với nhau D. Cả ba phương án kia đều sai C©u 44Cho đường cong y = x2 5x + 6. Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết rằng nó song song với đường thẳng y = 3x + 1. Lựa chọn đáp số đúngChọn một câu trả lời A. y = 3x B. y = 3x 10 C. y = 5x + 3 D. y = + 2 C©u 45Cho y = x2 3x y = - 2x2 + 5x. Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. Không có tiếp tuyến chung nào B. Cả ba phương án kia đều sai C. Có hai tiếp tuyến chung D. Có một tiếp tuyến chung Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánC©u 46Xét đường cong y = x3 + 2x2 + 15x 7. Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. Tồn tại tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù B. Tồn tại tiếp tuyến với đường cong song song với trục hoành C. Tồn tại tiếp tuyến với đường cong song song với trục tung D. Cả ba phương án kia đều sai C©u 47y = x2 3x + 2 điểm M (2, 0). Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M B. Không có tiếp tuyến nào đi qua M C. Cả ba phương án kia đều sai D. Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M C©u 48Cho f(x) = x2 xét trên (-2, 4]. Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. f '+(-2) = - 4 B. f '-(4) = 8 C. f '+(4) = 8 D. f'(4) = 8 C©u 49Cho phương trình 2x3 - 3x2 - 1 = 0 . lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. Phương trình có 2 nghiệm B. Phương trình vô nghiệm C. Phương trình có 3 nghiệm D. Phương trình có 1 nghiệm C©u 50Cho hàm số y = x4 + x3 + x2 + x + 1. Chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. Hàm số luôn luôn đồng biến x R B. Hàm số luôn luôn nghịch biến x R C. Cả 3 phương án kia đều sai D. Hàm số có ít nhất một điểm cực trị C©u 51Cho hàm số y = 4 sin x - 3 cos x + 4 x . Chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. Hàm số luôn luôn đồng biến trên R B. Hàm số nghịch biến trên đoạn [ ] C. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R D. Hàm số có cả khoảng đồng biến nghịch biến C©u 52Cho đường cong y = x3 - 3x2. Gọi là đường thẳng nối liền cực đại cực tiểu của nó. Chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. đi qua gốc toạ độ B. đi qua điểm M (-1, 2) C. song song với trục hoành D. đi qua điểm M (1, -2) C©u 53Cho đường cong y = x3 - 3x. Gọi là đường thẳng nối cực đại cực tiểu của nó. Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. có phương trình y = - 3x B. có phương trình y = 3x C. đi qua gốc toạ độ D. Cả 3 phương án kia đều sai C©u 54Cho hàm số . Chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. Hàm số luôn luôn nghịch biến với x R B. Cả 3 phương án kia đều sai C. y (2) = 5 D. Hàm số luôn luôn đồng biến với x R C©u 55Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d, a 0 giả sử hàm số đạt cực trị tại các điểm M N. Gọi là tiếp tuyến với đường cong tại M, N. Chọn phương án Đúng: Chọn một câu trả lời A. Cả 3 phương án kia đều sai B. // C. Ít nhất một trong hai tiếp tuyến cắt trục hoành mà không trùng với trục hoành D. cắt C©u 56Cho đường cong (C) Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Đồ thị của (C) có dạng (b) B. Đồ thị của (C) có dạng (c) Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánC. Đồ thị của (C) có dạng (a) D. Đồ thị của (C) có dạng (d) C©u 57Cho đường cong (C), cho bốn điểm A, B, C, D nằm trên (C) có hoành độ tương ứng là giả sử d1, d2, d3, d4 tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C, D đến hai tiệm cận của (C) Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. B. C. D. C©u 58Cho đường cong (C) Chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Đường thẳng y = 2x - 1 là tiếp tuyến của (C) B. Ycđ > Yct C. Cả 3 phương án kia đều sai D. Đường thẳng y = -3x + 9 không cắt (C). C©u 59Cho đường cong (C) .Lựa chọn đáp án đúng Chọn một câu trả lời A. Đường thẳng y = - x - 2 cắt (C) tại hai điểm phân biệt B. Đường thẳng y = 2x + 1 tiếp xúc (C) C. Cả 3 phương án kia đều sai D. Phương trình có 4 nghiệm C©u 60Cho đường cong (C) Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Đồ thị của (C) có dạng (a) B. Đồ thị của (C) có dạng (d) C. Đồ thị của (C) có dạng (c) D. Đồ thị của (C) có dạng (b) C©u 61Cho đường cong (C) Chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. Đường thẳng y = - x + 2 la tiếp tuyến của (C) B. Đường cong (C) có cực đại, cực tiểu C. Đường thẳng y = 3x - 2 không phải là tiếp tuyến của (C) D. Cả 3 phương án kia đều sai C©u 62Cho đường cong y = x3 + x - 1 (C) chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm B. (C) cắt trục hoành tại một điểm duy nhất có Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toánhoành độ xo, sao cho 0 < x0 < 1 C. Trong số các giao điểm của (C) với trục hoành, có giao điểm với hoành độ > 1 D. Qua điểm A( 0, -1) vẽ được hai tiếp tuyến đến (C) C©u 63Xét đường cong (C). Tìm phương án đúng Chọn một câu trả lời A. yCT < 0 B. (C) có 3 tiệm cận C. yCĐ > yCT D. (C) là hàm số không chẵn, không lẻ C©u 64Cho y = (x - 1)2 |x-1|(C) Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A. Đồ thị của (C) đối xứng qua trục hoành B. Cả 3 phương án đều sai C. Đường cong (C) đạt giá trị nhỏ nhất = 0 khi x = 1 D. Đường cong (C) đạt cực tiểu tại điểm (1, 0) C©u 65: Đặt . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. I = -2 B. I = 0 C. I = 4 D. I = 2 C©u 66 Cho a khác 0. Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. B. C. D. Cả 3 phương án đều sai C©u 67 Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. B. Cả 3 phương án kia đều sai C. D. C©u 68 Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. B. C. Cả 3 phương án đều sai D. C©u 69 Đặt Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. I = -3/2 B. I = 1 C. I = 2 D. I = 5/2 C©u 70 Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánB. C. D. C©u 71 Đặt . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. I1 = 2I2 ; I3 = 0 B. I2 = 1/2; I4 = 0 C. I1 = 2I2 ; I3 = 2I4 D. Cả 3 phương án kia đều sai C©u 72 Đặt . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. I = 1 B. Cả 3 phương án kia đều sai C. I = 2-e D. I = e-1 C©u 73 Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. B. C. D. C©u 74 Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. B. C. D. Cả 3 phương án đều sai C©u 75 Trong nhóm học sinh ưu tú của lớp 10A, có 10 em giỏi toán, 8 em giỏi văn 4 em vừa giỏi toán vừa giỏi văn. Lựa chọn phương đúng:Chọn một câu trả lời A. Cả 3 phương án kia đều sai. B. Nhóm có 18 em C. Nhóm có 22 em D. Nhóm có 14 em C©u 76 Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau chọn từ các số 0,1,2,3,4. Lựa chọn phương đúng:Chọn một câu trả lời A. 96 số B. 120 số C. 90 số D. Cả 3 phương án kia đều sai. C©u 77 Cho các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lập các số có 5 chữ số khác nhau từ các số trên. Hỏi có bao nhiêu số như vậy. Lựa chọn phương đúng:Chọn một câu trả lời A. 15325 số B. 15300 số C. 15120 số D. 15136 số C©u 78 Xét phương trình . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một câu trả lời Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánA. Cả 3 phương án kia đều sai. B. n = 3 C. Phương trình trên có 1 nghiệm. D. n = 0 C©u 79 Xét phương trình . Lựa chọn phương án đúng: Chọn một câu trả lời A. n = 0 B. n = 6 C. n = 5 D. n = 3 C©u 80 Cho hàm số . Gọi D là tập xác định của hàm số. Lựa chọn phương án đúng: Chọn một câu trả lời A. B. C. D. C©u 81 Cho hàm số . Gọi D là tập xác định của hàm số. Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A. B. C. Cả 3 phương án kia đều sai. D. C©u 82 Xét . Lựa chọn phương án Đúng.Chọn một câu trả lời A. a11 = -1 B. a10 = 11 C. Cả 3 phương án kia đều sai. D. a10 = -1 C©u 83 Xét khai triển (1+x)13 . Gọi ai là hệ số của xi trong khai triển (i = 0,1,2,…,11) Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. a0 < a1 < a2 < . < a12 < a13 B. Cả 3 phương án đều sai C. a0 < a1 < a2 < . < a6 = a7 > a8 > a9 > . > a12 > a13 D. a0 < a1 < a2 < . < a6 < a7 > a8 > a9 > . > a12 > a13 C©u 84 Đặt . Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A. S = 243 B. S = 245 C. S = 242 D. S = 81 C©u 85 Cho P(x) = (1 - 2x + 3x2 - 4x3 + 5x4 - 4x5)101. Viết P(x) = a0 + a1x + a2x2 + . + a505x505. Đặt S = a0 + a10 + . + a505. Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. S = 1 B. S > 2 C. S = -1 D. S < -2 C©u 86 Giả sử A là tập hợp có 6 phần tử. Gọi s là số tất cả các tập hợp con của A. Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. s = 66 B. s = 18 C. s = 36 D. s = 64 C©u 87 Đặt . Lựa chọn phương án Đúng. Chọn một câu trả lời A. S = 512 B. S = 256 C. S = 1024 D. S = 600 C©u 88 Xét khai triển (1+2x)7 . Gọi a5 là hệ số của x5 trong khai triển . Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A. B. Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCMEmail : vdbao2002@yahoo.com(tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại)[...]... viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 291Câu 292Câu 293Câu 294Câu 295Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn... viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 240Câu 241Câu 242Câu 243Câu 244Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn... viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 303Câu 304Câu 305Câu 306Câu 307Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn... học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 313Câu 314Câu 315Câu 316Câu 317Câu 318Câu 319Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh. .. Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 356Câu 357Câu 358Câu 359Câu 360Câu 361Câu 362Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang... dạng (c) Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 333Câu 334Câu 335Câu 336Câu 337Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất... lời Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 338Câu 339Câu 340Câu 341Câu 342Câu 343Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính... thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnCâu 281Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnABCD với A(0;0;1), B(0;1;0), C(1;0;0), D (- 2;3 ;-1 ) . Thể tích của ABCD là :... trục tung cách điểm B(1 ,-2 ) một khoảng bằng 3 Phương trình của Δ là : A/ 4x + 3y + 5 = 0 B/ 4x - 3y - 5 = 0 C/ x - 2y + 1 = 0 D/ x + 2y - 1 = 0Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn TốnC©u... + x + m -1 )/(mx + 1) có đồ thị là (Hm). Tâm đối xứng của (Hm) có toạ độ là (m # 0) : A/ (1/m, -3 /m) B/ (-1 /m, 3/m) C/ (1/m), 3/m) D/ (-1 /m, -3 /m)Biên soạn : Đình Bảo Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Email : vdbao2002@yahoo.com (tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo dành cho giáo viên học sinh THPT do đó khơng có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tuyển Sinh ĐH-CĐ Mơn . cho giáo viên và học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán B. (π): 2x -y +2z +11=0. khảo dành cho giáo viên và học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánC©u 127 Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM, B. min B. min min D. min max B. max max D. max min B. min min D. min max B. max max D. max min B. min min D. min B. D. min B. min min D. min max B. max max D. max min B. min min D. min max B. max max D. max min B. min min D. min, f f f f4 = 8 C©u 49Cho phương trình 2x, B. D. B. D. B và C đều đúng B. D. A, B đều đúng Phương trình có nghiệm duy nhất B. Phương trình có hai nghiệm: D. B. D. B. D. B. D. A và C đều đúng C. A và B đều đúng., D. A và B đều đúng B. D. B. D. B và C đều đúng B. D. C. Câu 442 B. D. B. D. A và B đều đúng B. D. Một đáp số khác

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn