ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ pps

6 341 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 02:22

1 ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ Câu 1 : Các tia có cùng bản chất là A. Tia và tia ngoại tử B. Tia và tia hồng ngoại C. Tia + và tia X D. Tia - và tia hồng ngoại Câu 2 : Hạt nhân Pôlôni Po là chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày.Khối lượng ban đầu là 10g.Cho N A =6,023.10 23 .Số nguyên tử cọn lại sau 207 ngày A. 1,2.10 23 nguyên tử B. 3,02.10 22 nguyên tử C. 1,02.10 22 nguyên tử D. 2,05.10 22 nguyên tử Câu 3 : Một thấu kính phẳng lõm có bán kính mặt lõm là 15cm, làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và trước thấu kính cho ảnh ảo cách thấu kính 15cm. Cách thấu kính là A. 20cm B. 40cm C. 10cm D. 30cm Câu 4 : Ban đầu có 2g radon Rn là chất phóng xạ có chu kì bán rã 3.8 ngày.sau 19 ngày lượng radon dã bị phân rã là A. 1.6g B. 1.9375g C. 0.4g D. 0.0625g Câu 5 : Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Chu kì tan rã T của một chất phóng xạ là thời gian sau đó A. Hiện tượng phóng xạ lặp lại như cũ B. số hạt nhân phóng xạ biến đổi thành chất khác C. độ phóng xạ giảm còn một nửa so với ban đầu D. số hạt nhân phóng xạ bị tan rã Câu 6 : Gọi n 1 và n 2 làchiết suất của môi trường tới và môi trương khúc xạ i,i gh và r lần lượt là góc tới, góc giới hạn và goc khúc xạ.Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi A. I > i gh và n 2 > n 1 B. I > i gh C. I > i gh và n 1 > n 2 D. n 2 > n 1 Câu 7 : Một vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tại A cách thấu kính 30cm cho ảnh ngược chiều, bằng 1/2 lần vật. Tiêu cự thấu kính là A. 15cm B. 20cm C. -10cm D. 10cm Câu 8 : Phát biểu nào sau đây về đồng vị là không đúng A. Các đồng vị có số nơtroon N khác nhau nên tính chất vật lý và hoá học của chúng khác nhau B. Các đồng vị phóng xạ thường không bền C. Các đồng vị ở cùng ô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học D. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn Z nhưng số khối A khác nhau gọi là đồng vị Câu 9 : Hạt nhân U phóng xạ,sau một phân rã cho hạt nhân con là Thôri Th. Đó là sự phóng xạ A. B. C. + D. Câu 10 : Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T=7 ngày.Nừu lúc đầu có 800g chất ấy thì sau bao lâu còn lai 100g ? A. 14 ngày B. 21 ngày C. 28 ngày D. 56 ngày Câu 11 : Hằng số phóng xạ và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức A. B. C. D. Câu 12 : Cho phương trình phóng xạ : Po thì giá trị của Z,A là 2 A. Z=82;A=206 B. Z=82;A=208 C. Z=85;A=210 D. Z=84;A=210 Câu 13 : Hạt nhân bêri Be là chất phóng xạ - , hạt nhân con sinh ra là A. Liti B. Bo C. Heri D. Cacbon Câu 14 : Với thấu kính phân kỳ ảnh sẽ ngược chiều với vật khi A. Vật là vật thật B. Vật là vật ảo C. Vật ảo ở ngoài khoảng tiêu cự D. Biết cụ thể vị trí của vật (ta mới khẳng định được) Câu 15 : Thấu kính có một mặt cầu lồi và một mặt cầu lõm là A. Thấu kính phân kỳ B. Thấu kính hội tụ C. Có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kỳ D. Chỉ xác định được thấu kính khi biết chiết suất Câu 16 : Phát biểu nào sau đây không đúng Tia A. Làm ion hoá không khí B. Có vận tốc bằng vận tốc ánh áng trong chân không C. bị lệch trong điện trường hoặc từ trường D. Gồm các hạt nhân của nguyên tử hêli He Câu 17 : Với thấu kính phân kỳ, nhận xét nào dưới đây về tính chất ảnh của một vật ảo là đúng A. Vật ảo luôn cho ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật B. Vật ảo luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật C. Vật ảo luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật D. Vật ảo có thể cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật hoặc ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn hay nhỏ hơn vật Câu 18 : Thả nởi một nút chai rất mỏng hinh tròn, ban kính 11cm trên mặt chậu nước (chiết suất n= ).Dưới đấy chậu đặt một ngọn đèn nhỏ sao cho nó nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với nút chai. Tìm khoảng cách tối đa từ ngọn đèn đến nút chai để cho các tia sáng phát ra từ ngọn đèn không ló được ra khổi mặt nước A. 1.8cm B. 7.28cm C. 9.7cm D. 3.23cm Câu 19 : Một thấu kính phẳng lõm có chiết suất n = 1,5. Một vật thật cách thấu kính 40cm cho ảnh ảo nhỏ hơn vật 2 lần. Bán kính của mặt cầu lõm là A. -60cm B. -40cm C. -120cm D. -20cm Câu 20 : Đơn vị đo khối lượng nguyên tử là A. khối lượng nguyên tử cacbon B. Khối lượng của một nguyên tử hiđrô C. Khối lượng của một luclôn D. Khối lượng của mọtt nguyên tử các bon Câu 21 : Một thấu kính bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí có độ tụ 5dp. Tiêu cự của thấu kính khi nhúng nó trong nước có chiết suất n = 4/3 A. 60cm B. 120cm C. 40cm D. 80cm Câu 22 : I ốt I là chất phóng xạ.Ban đầu có 200g chất này thì sau 24 ngày đêm,chỉ còn 25g.Chu kì bán rã của I là A. 8 ngày đêm B. 6 ngày đêm C. 12 ngày đêm D. 4 ngày đêm Câu 23 : Chất phóng xạ pôlôni Po có chu kì bán rã là 138 ngày.Khối luọng Po có độ phóng xạ 1Ci là A. 0.22mg B. 0.12g C. 0.2g D. 1.12mg Câu 24 : Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của thấu kính phân kỳ có f = -10cm qua thấu kính 3 cho ảnh A’B’ cao bằng 1/2 AB. ảnh A’B’ là A. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm B. ảnh thật, cách thấu kính 10cm C. ảnh ảo, cách thấu kính 7cm D. ảnh ảo, cách thấu kính 5cm Câu 25 : Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là không đúng A. Một số chất phóng xạ có sẵn trong tự nhiên B. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác C. Phóng xạ là một trương hợp riêng của phản ứng hạt nhân D. Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra Câu 26 : Một thấu kính phẳng lõm có bán kính mặt lõm là 10cm đặt trong không khí. Thấu kính có tiêu cự 20cm, chiết suất của chất làm thấu kính là A. n = 1,73 B. n = 1,68 C. n = 1,41 D. n = 1,5 Câu 27 : Hạt nhân x trong phản ứng hạt nhân : F+p O +x là A. Prôtôn B. C. Be D. Li Câu 28 : Phát biểu nào về thấu kính hội tụ là không đúng A. Một chùm sáng song song qua thấu kinh hội tụ chụm lai ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ C. Mọi tia sáng đi qua thấu kinh hội tụ, khúc xạ và ló ra ở sau thấu kính sẽ luôn cách quang trục chính D. Vạt thật nằm trong khoảng tiêu cự (trong OF)cho ảnh ảo lớn hơn vật cùng chiều với vật Câu 29 : Phát biểu nào sau đầy về hiện tượng phản xạ toàn phần là không đúng A. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới mắt phân cách lớn hơn goc gipứi han phản xạ toàn phần B. Khi có phản xạ toàn phần xảy ra thì 100 0 / 0 ánh sáng truyền trở lại môi trường cũ chứa tia tới C. Góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng tỉ số của chiết suất môi trường chiết quang kém với chiết súât của môi trương chiết quang hơn D. Hiện tương phản xạ toàn phần chỉ xảy ra ở môi trương chiếu tia tới có chiết suất lớn hớn chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ Câu 30 : Tuổi của trái đất khoảng 5.10 9 ‘năm.Giả thiết ngay từ khi Trái đất hình thành đã có urani(có chu kì bán rã là 4,5.10 9 năm.)Nừu ban đầu có khoảng 2.72kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là A. 1.26kg B. 0.72kg C. 1.36kg D. 1.12kg 4 Môn vatly12 ki2 (Đề số 1) Lưu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trước khi làm bài. Cách tô sai:    - Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng :  01 28 02 29 03 30 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : vatly12 ki2 Đề số : 1 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 6 . 1 ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ Câu 1 : Các tia có cùng bản chất là A. Tia và tia ngoại tử B. Tia và tia. thấu kính phân kỳ ảnh sẽ ngược chiều với vật khi A. Vật là vật thật B. Vật là vật ảo C. Vật ảo ở ngoài khoảng tiêu cự D. Biết cụ thể vị trí của vật (ta mới khẳng định được) Câu 15. một vật ảo là đúng A. Vật ảo luôn cho ảnh thật , ngược chiều và nhỏ hơn vật B. Vật ảo luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật C. Vật ảo luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ pps, ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ pps, ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn