50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang

73 354 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:48

50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang [...]... CNTP An Thái CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM AN THÁI 1 Giới Thiệu Về Công Ty ANTHAIFOOD: 1.1 Lịch sử hình thành & phát triển của Công Ty ANTHAIFOOD: Tiền thân của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên doanh Công Nghiệp Thực Phẩm AN THÁI là công ty liên doanh công nghệ thực phẩm AN THÁI một trong những đơn vị liên doanh với nước ngoài đầu tiênAN GIANG, ... doanh của công ty Bên cạnh đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương để thấy được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố vào chi phí tiền lương tại công ty Thông qua kết quả phân tích, doanh nghiệp phát hiện sự tác động khác nhau của từng nhân tố; từ đó mà công ty có các chính sách phù hợp để áp dụng và mang lại hiệu quả SVTH: Lê Thị Thùy Trang Trang 28 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH. .. hệ với kết quả sản xuất kinh doanh Tổng chi Tổng chi Chênh lệch tổng chi phí tiền phí tiền phí tiền lương điều = × lương thực lương kế chỉnh theo sản lượng hiện hoạch SVTH: Lê Thị Thùy Trang Sản lượng thực hiện Sản lượng kế hoạch Trang 23 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Hoặc Chênh lệch tổng chi phí tiền lương điều chỉnh theo doanh thu Tổng chi phí tiền = lương thực hiện... phân tích chi phí tiền lương chủ yếu là phân tích tỷ suất tiền lương và trên cơ sở biến động của tỷ suất chi phí tiền lương để đánh giá tình hình chung của chi phí tiền lương 5.3.2 Tỷ suất chi phí tiền lương được tính theo công thức: Tỷ suất chi phí tiền lương SVTH: Lê Thị Thùy Trang = Tổng chi phí tiền lương Doanh thu × 100% Trang 22 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Nếu chỉ... tổng chi phí tiền lương % chênh lệch = SVTH: Lê Thị Thùy Trang Tổng chi phí tiền lương kế hoạch × × 100% 100% Trang 21 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Để đánh giá chi phí tiền lương chính xác người ta thường liên hệ với kết quả sản xuất Chênh lệch tổng Tổng chi chi phí tiền phí tiền = lương điều chỉnh lương thực theo sản lượng hiện % thực hiện có liên hệ với kết quả sản... chi phí tiền lương kế hoạch Sản lượng thực hiện × Sản lượng kế hoạch Tổng chi phí tiền lương thực hiên = Tổng chi phí tiền lương kế hoạch Sản lượng thực hiện × 100% × Sản lương kế hoạch Khi phân tích về tiền lương của doanh nghiệp nói chung hoặc phân tích về chi phí nhân công trực tiếp trong sản xuất, chúng ta cần lưu ý: o Trong sản xuất kinh doanh mục tiêu của doanh nghiệp là: _ Làm sao mang lại hiệu... nại quan trọng SVTH: Lê Thị Thùy Trang Trang 32 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Phòng kinh doanh: - Tham mưu cho BGĐ định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh ở thị trường Campuchia; tổ chức hoạt động kinh doanh xuất khẩu sang thị trường Campuchia - Quản lý các cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của công ty ở địa bàn tỉnh An Giang; quản lý đội xe tải của công ty Chi... và kết quả doanh thu đạt được Năng suất lao động (bình quân) = Doanh thu Số lao động (bình quân) Công thức quỹ tiền lương trả theo thời gian có thể được viết lại: Doanh thu Quỹ tiền = × Tiền lương (bình quân) lương Năng suất lao động (bình quân) Trong đó: Doanh thu Năng suất lao động (bình quân) SVTH: Lê Thị Thùy Trang = Số lao động (bình quân) Trang 25 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH. .. sản phẩm, …) và tính, trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định trên cơ sở tổng hợp tiền lương phải trả và các tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ được thực hiện trên “Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội” SVTH: Lê Thị Thùy Trang Trang 15 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương thực tế phải trả (gồm lương. .. quỹ tiền lương ⇒ = Quỹ tiền lương thực hiện Chênh lệch quỹ tiền lương là: 11,880,000 × 6,000 540,000 - Quỹ tiền lương kế hoạch 10,000,000 × 5,000 500 ,000 132,000 - 100,000 = 32,000 = o Mức độ ảnh hưởng của nhân tố doanh thu: 11,880,000 – 10,000,000 × 5,000 500 ,000 SVTH: Lê Thị Thùy Trang Tiền lương (bình quân) = 18,800 Trang 27 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH LD CNTP An Thái o Mức độ ảnh 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang, 50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang, 50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang, Lý do chọn đề tài:, Mục tiêu nghiên cứu:, Hình thức tiền lương thời gian: Hình thức tiền lương sản phẩm:, Về bảo hiểm y tế, theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, Đối với kinh phí cơng đồn cũng được hình thành do việc trích, Tính và thanh tốn lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội:, Xác định chênh lệch về chi phí tiền lương Tỷ suất chi phí tiền lương được tính theo cơng thức:, Khi phân tích chi phí tiền lương ngồi việc xác định tỷ suất chi, Sơ đồ tài khoản: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương:, Chức năng của các phòng, ban:, Sơ đồ bộ máy kế tốn: KẾ TỐN TRƯỞNG Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế tốn: - Kế tốn trưởng:, Trả lương theo hệ số được sắp xếp theo ngạch bậc, Tính và thanh tốn các khoản trích theo lương:, Các chỉ tiêu chủ yếu:, Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay