42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang

100 750 9
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:48

42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, 42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, 42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang, Lý do chọn đề tài:, Vai trò nhiệm vụ của kế tốn ngân hàng: Nhiệm vụ của kế tốn ngân hàng :, Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn: TGTKKH Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn :TGTKCKH Tiền gửi có kỳ hạn : TGCKH, Vay NH trung ương :, Tài khoản 42 : Tiền gửi của khách hàng. Tài khoản 491 : Lãi phải trả cho tiền gửi. Tài khoản 1011 : “Tiền mặt tại quỹ” Tài khoản 801 : Trả lãi tiền gửi., Nhiệm vụ của kế toán huy động vốn: Phương pháp hạch toán: 1. Đối với tiền gửi thanh toán :, Phương pháp tính lãi và hạch tốn lãi :, Định hướng của SCB : Sản phẩm, dịch vụ chính của chi nhánh :, Tiền gửi tiết kiệm tại SCB – chi nhánh AG bao gồm :, 3 CƠNG TÁC KẾ TỐN HUY ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN, Đưa phần mềm kế toán mới vào hạch toán :, Quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm của SCB :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn