P3 Kết quả thu nhận Ezym Papain để ứng dụng vào phả ứng thủy phân

50 282 3
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 17:00

P3 Kết quả thu nhận Ezym Papain để ứng dụng vào phả ứng thủy phân [...]... giờ phản ứng, cân 0.1g dung dịch phản ứng định mức thành 100ml bằng nước sôi để ngừng phản ứng thủy phân Rút 0.4ml dung dịch phản ứng đã pha loãng để xác định hàm lượng protein hòa tan theo phương pháp Lowry Hiệu suất gần đúng của phản ứng thủy phân H(%) được tính theo công thức như sau: H G *100 P Trong đó: H: hiệu suất gần đúng của phản ứng thủy phân (%) G: hàm lượng protein tan của dung dịch sau thủy. .. đạm formol đạt tối đa là 9.2 và nếu cứ tiếp tục phản ứng thủy phân thì hàm lượng đạm formol không tăng lên nữa điều này chứng tỏ phản ứng đã kết thúc Do đó chúng tôi đã ngưng tất cả các phản ứng khảo sát sau 24 giờ 3.12 KHẢO SÁT PHẢN ỨNG THỦY PHÂN BÁNH DẦU ĐẬU PHỘNG VỚI XÚC TÁC PAPAIN THÔ Qua tham khảo các tài liệu, chúng tôi tiến hành phản ứng thủy phân bánh dầu đậu phộng sau khi đã loại béo với tỉ... Hiệu suất phản ứng (%) Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng (pH 8.0, Nồng độ xúc tác 0.25%) 40.00 35.00 30.00 60oC 25.00 70oC 80oC 20.00 15.00 10.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Thời gian phản ứng (giờ) Hình 3.13 Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng ở pH 8.0 và hàm lƣợng xúc tác là 0.25% Qua các điều kiện khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng phản ứng thủy phân với hàm... CHIÊM LÂM PHÚC DIỄM 55 Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng (pH 7.0, Nồng độ xúc tác 0.25%) Hiệu suất phản ứng (%) 40.00 35.00 30.00 60oC 25.00 70oC 80oC 20.00 15.00 10.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Thời gian phản ứng (giờ) Hình 3.12 Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng ở pH 7.0 và hàm lƣợng xúc tác là 0.25% Hiệu suất phản ứng thủy phân tại pH 8.0 được trình bày... các kết quả khảo sát trên chúng tôi nhận thấy rằng: hoạt tính của enzyme papain sau các giai đoạn tinh chế giảm dần đồng thời với lượng protein cũng giảm dần Do đó, chúng tôi sử dụng nhựa đu đủ đã đông khô để làm xúc tác cho phản ứng thủy phân protein trong bánh dầu đậu phộng mà không tiến hành tinh chế 3.11 KHẢO SÁT HÀM LƢỢNG ĐẠM FORMOL VÀ AMONIAC THEO THỜI GIAN TRONG PHẢN ỨNG THỦY PHÂN Tiến hành phản... ĐẠM FORMOL VÀ AMONIAC THEO THỜI GIAN TRONG PHẢN ỨNG THỦY PHÂN Tiến hành phản ứng thủy phân protein trong bánh dầu đậu phộng ở điều kiện nhiệt độ phản ứng là 70OC và pH của phản ứng là 7.0 với các hàm lượng xúc tác khác nhau Sau mỗi 2 giờ phản ứng, cân 10ml dung dịch thủy giải từ bình phản ứng, thêm nước sôi để ngừng phản ứng, định mức thành 100ml dung dịch đem lọc Hút LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC CHIÊM... giá trị pH khác nhau là 6, 7, 8 Tương ứng với mỗi giá trị pH, tiến hành khảo sát 3 giá trị nhiệt độ là 60OC, 70OC, 80OC Sau mỗi 2 giờ phản ứng, cân 0.1g dung dịch phản ứng định mức thành 100ml bằng nước sôi để ngừng phản ứng thủy phân Rút 0.4ml dung dịch phản ứng đã pha loãng để xác định hàm lượng protein hòa tan theo phương pháp Lowry Tại pH 6.0, hiệu suất phản ứng ở 3 nhiệt độ được trình bày trong... hưởng nhiều đến hiệu suất phản ứng (hiệu suất cao nhất là 34.52% ở 70OC và thấp nhất là 30.25% ở 80oC) Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng (pH 6.0, Nồng độ xúc tác 0.25%) Hiệu suất phản ứng (%) 40.00 35.00 30.00 60oC 25.00 70oC 80oC 20.00 15.00 10.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Thời gian phản ứng (giờ) Hình 3.11 Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng ở pH 6.0 và hàm lƣợng... phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng (pH 6.0, Nồng độ xúc tác 0.50%) 90.00 80.00 70.00 60.00 60oC 50.00 70oC 40.00 80oC 30.00 20.00 10.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Thời gian phản ứng (giờ) Hình 3.14 Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng ở pH 6.0 và hàm lƣợng xúc tác là 0.50% Hiệu suất thủy phân tại pH 7.0 được trình bày trong bảng 3.27 – 3.29 Bảng 3.27 Hiệu suất phản ứng. .. 14 16 18 20 22 24 26 Thời gian phản ứng (giờ) Hình 3.15 Sự phụ thu c của hiệu suất vào thời gian phản ứng ở pH 7.0 và hàm lƣợng xúc tác là 0.50% Hiệu suất thủy phân tại pH 8.0 được trình bày trong bảng 3.30 – 3.32 Bảng 3.30 Hiệu suất phản ứng ở pH 8.0, 60OC và hàm lƣợng xúc tác là 0.50% Thời gian thủy phân (giờ) Mật độ quang Lượng 750nm (AU) protein (mg/g) Hiệu suất thủy phân (%) 2 0.0802 230.29 24.52% 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: P3 Kết quả thu nhận Ezym Papain để ứng dụng vào phả ứng thủy phân, P3 Kết quả thu nhận Ezym Papain để ứng dụng vào phả ứng thủy phân, P3 Kết quả thu nhận Ezym Papain để ứng dụng vào phả ứng thủy phân, KHẢO SÁT LƢỢNG NHỰA Ở QUẢ ĐU ĐỦ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SƠ CHẾ NHỰA TƢƠI KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN THU NHẬN PAPAIN TỪ NHỰA KHÔ, KHẢO SÁT LƢỢNG ENZYME THU ĐƢỢC SAU CÁC GIAI ĐOẠN TINH CHẾ. khối lượng nguyên liệu lấy phân tích g, Khảo sát ảnh hƣởng của nhiệt độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay