Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tạo công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I

92 275 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 16:10

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tạo công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I [...]... nghiệp thờng áp dụng kết hợp các phơng pháp trên V tổ chức hệ thống sổ trong hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1 Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm đợc chính xác, nhanh chóng, cần tiến hành hạch toán chi tiết chi phí sản xuất theo từng đ i tợng tính giá Tùy theo từng đ i tợng tập hợp chi phí, công việc hạch toán. .. định giá trị nguyên vật liệu tiêu dùng trong kỳ tính vào chi phí sản xuất Nợ TK liên quan (621, 627, 642) - Chi phí nguyên vật liệu Có TK 611 - Mua hàng - Cu i kỳ hạch toán, kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính vào giá thành sản phẩm Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất Có TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Hạch toán các chi phí khác Đ i v i các chi phí nhân công trực tiếp, chi. .. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang a Tổng hợp chi phí sản xuất 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tất cả các chi phí sản xuất liên quan đến giá thành sản phẩm dù đợc hạch toán ở t i khoản nào thì cu i cùng đều ph i tổng hợp vào bên Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoặc TK 631 - Giá thành sản xuất * Tổng hợp chi phí sản xuất. .. hiện kế hoạch giá thành, tính toán hiệu quả xác định thu nhập tăng cờng khả năng hạ giá thành sản phẩm 2 Kỳ tính giá thành sản phẩm khảo sát thiết kế Kỳ tính giá thành là mốc th i gian bộ phận kế toán giá thành ph i tổng hợp số liệu để tính giá thành thực tế cho các đ i tợng tính giá thành Chí phí sản xuất của doanh nghiệp khảo sát thiết kế phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp... Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm Để cung cấp thông tin kh i quát về tình hình tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cho nhà quản lý, công việc đầu tiên của nhà phân tích chi phí giá thành sản phẩm là tiến hành đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm Khi đánh giá chung, ng i ta thờng tính xem xét chỉ tiêu tỷ lệ % thực hiện kế hoạch giá thành. .. T i khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang T i khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong toàn doanh nghiệp Trong hoạt động khảo sát thiết kế, t i khoản 154 ph i đợc mở chi tiết cho từng công việc, từng giai đoạn công việc hay cho cả công trình để có thể so sánh kiểm tra chi phí sản xuất khảo sát thiết kế thực tế phát sinh v i dự toán, ... toán, chi phí sản xuất khảo sát thiết kế đợc phản ánh trên t i khoản 154 ph i đợc phân lo i theo từng khoản mục chi phí Kết cấu n i dung phản ánh của TK 154: Bên Nợ: - Tập hợp các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy, chi phí sản xuất chung trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm khảo sát thiết kế công trình; Bên Có: - Giá thành công tác khảo sát thiết... việc sử dụng xe máy thi công Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: chi phí thờng xuyên chi phí tạm th i Chi phí thờng xuyên sử dụng máy thi công gồm: lơng chính, lơng phụ của công nhân i u khiển máy, phục vụ máy, ; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí dịch vụ mua ngo i (chi phí sửa chữa nhỏ, i n, nớc, bảo hiểm xe, máy ); chi phí bằng tiền khác 15 Website:... chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp thì t i khoản sử dụng cách tập hợp, phân bổ chi phí trong kỳ của phơng pháp kiểm định kỳ giống nh phơng pháp khai thờng xuyên Cu i kỳ, để tính giá thành sản phẩm, kế toán sẽ tiến hành kết chuyển chi phí vào TK 631 - Giá thành sản xuất theo từng đ i tợng Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất Có TK 622, 627, 642 - Chi phí. .. khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung - Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang T i khoản 627 không có số d cu i kỳ T i khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, có 6 t i khoản cấp 2: - T i khoản 6271 - Chi phí nhân viên phân xởng - T i khoản 6272 - Chi phí vật liệu - T i khoản 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất - T i khoản 6274 - Chi phí khấu hao TSC Đ - T i khoản 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tạo công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tạo công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tạo công ty tư vấn xây dựng thủy lợi I, Phân loại chi phí sản xuất, Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành, Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất, Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, Hạch toán chi phí sản xuất chung, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Hạch toán chi phí nguyên vật liệu Hạch toán các chi phí khác, Đánh giá sản phẩm dở dang Căn cứ để xác định đối tợng tính giá thành Đối tợng tính giá thành, Trình tự hạch toán chi phí sản xuất Kỳ tính giá thành sản phẩm khảo sát thiết kế, Phơng thức tính giá thành theo đơn đặt hàng Phơng pháp tính giá thành giản đơn, Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Phân tích chi phí nhân công trực tiếp. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung, Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. Chức năng và nhiệm vụ, Mô hình tổ chức của Công ty T vấn Xây dựng Thủy lợi I, Bé m¸y kÕ to¸n, Đặc điểm công tác kế toán, Những thành tựu đạt đợc và hớng phát triển trong thời gian tới, Đặc điểm chi phí sản xuất ở Công ty, Hạch toán chi phí nhân công, Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty T vấn Xây dựng Thuỷ lợi I Hạch toán tổng hợp chi phí tính giá thành, Về việc chi tiết các tiểu khoản của tài khoản 627 và 642 Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu, Về việc hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành Về tên gọi Sổ Cái của Công ty Về Bảng chi phí lao động cho các đối tợng công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay